Biträdande lektorat i arbetsvetenskap

Ref PAR 2022/1536

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap har idag cirka 120 anställda lärare, forskare, doktorander och administrativ personal. Vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap bedrivs forskning, undervisning och samverkan inom sociologiska, kriminologiska och arbetsvetenskapliga ämnesområden. Här finns forskning inom bland annat arbetsmarknad, arbetsliv, sociala avvikelser, digitalisering, emotioner, genus, migration, miljöfrågor, sociala rörelser, styrning och organisation, teknik och vetenskap, samt välfärd. Utbildningar erbjuds inom en rad områden som till exempel sociologi, arbetsvetenskap, personalvetenskap, kriminologi och socialpsykologi. Institutionen har också ett omfattande åtagande på flera av Göteborgs universitets utbildningsprogram, inte minst inom lärarutbildningen. Samverkan och utvecklingsprojekt bedrivs både inom forskning och utbildning med partners inom det privata näringslivet och offentlig sektor, exempelvis Centrum för Global Human Resource Management (CGHRM).

Ämne 

Arbetsvetenskap

 

Ämnesbeskrivning 

Arbetsvetenskap är ett tvärvetenskapligt ämne som omfattar olika perspektiv på arbete och arbetsliv. Vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap i Göteborg är den huvudsakliga inriktningen samhällsvetenskaplig. Detta innebär att arbetssociologi, arbetspsykologi, arbetshälsovetenskap är de mest framträdande inriktningarna. Centrala forsknings- och undervisningsområden är arbetsmiljöns och arbetsorganisationens betydelse, arbetsmarknadens utformning och utveckling, utvärdering och förändringsarbete, personalvetenskap, human resource management, konflikter i arbetslivet, ledarskap och organisering samt relationen mellan arbete, övrigt liv och identitet. Utöver arbetsvetare ser vi gärna sökanden från närliggande ämnesområden så som sociologi, psykologi, historia eller annat relevant samhällsvetenskapligt ämne som studerar arbete.

 

 

Arbetsuppgifter 

I arbetsuppgifterna ingår forskning motsvarande minst 50 procent av arbetstiden. Det står den biträdande universitetslektorn fritt att välja forskningsfrågor, utveckla teoretiska idéer, samla in data och välja forskningsmetoder inom det arbetsvetenskapliga fältet. Det ingår att aktivt söka extern finansiering till egen forskning och att aktivt delta i institutionens forskningsmiljöer och seminarieverksamheter. Det förväntas också ett aktivt deltagande i den internationella forskargemenskapen genom medverkan vid konferenser och genom internationell publicering.

 

I arbetsuppgifterna ingår också undervisning, kursansvar, handledning och examination i kurser på grund- och avancerad nivå, motsvarande minst 30 procent av arbetstiden. Undervisning inom arbetsvetarprogrammet är primärt fokus men övriga kurser vid institutionen kan komma i fråga. Till arbetsuppgifterna hör även kurs- och programutveckling samt medverkan i institutionens pedagogiska utvecklingsarbete.

Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap är aktiv i samhällsdebatten och till arbetsuppgifterna hör att initiera samverkan och aktivt samverka med det omgivande samhället och verka för nyttiggörande av forskning. Ledningsuppdrag, pedagogiska uppdrag och andra uppdrag inom institutionens, fakultetens och universitetets kollegiala forum kan på sikt komma att ingå i arbetsuppgifterna.

 

Behörighet 

Behörighet för denna anställning följer av Högskoleförordningen 4 kap och Göteborgs universitets anställningsordning.

I första hand bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen inom det arbetsvetenskapliga fältet eller annat område som arbetsgivaren finner likvärdigt, eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång. Även den som avlagt examen tidigare än så kan komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, tjänstgöring inom totalförsvaret, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer och studentorganisationer eller föräldraledighet eller andra liknande omständigheter.

Förmåga att kunna undervisa på svenska och engelska är ett krav. Svenska är ett särskilt krav för denna anställning då merparten av undervisningen inom denna anställning sker på svenska.

  

Bedömningsgrunder 

Bedömningen av kandidaterna utgår ifrån vetenskaplig skicklighet, såväl som pedagogisk skicklighet. Den vetenskapliga skickligheten visas genom vetenskaplig publicering och pågående deltagande i nationella och internationella forskningssamarbeten. Förmåga att erhålla externa forskningsmedel är meriterande. Vid bedömningen av vetenskaplig skicklighet läggs särskild vikt vid högkvalitativ publicering vid ansedda internationella förlag och i ansedda internationella tidskrifter med peer review-system. Publiceringarnas kvalitet och genomslagskraft ges större vikt än det totala antalet publikationer.

Den pedagogiska skickligheten ska visas genom dokumenterad och vitsordad erfarenhet av att ha planerat och genomfört undervisning i olika former (föreläsningar, seminarier, workshops, distansundervisning, handledning) på grundnivå och avancerad nivå. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet läggs särskild vikt vid genomförda och dokumenterade insatser som har bidragit till att utveckla utbildningen och undervisningen och förbättrat kvaliteten genom tex kursutveckling.

Erfarenhet av att initiera kontakt och samverka med det omgivande samhället är meriterande. 

Ett biträdande universitetslektorat är en meriteringsanställning som riktar sig till relativt nydisputerade forskare och lärare. Den rent kvantitativa omfattningen av den sökandes meriter kommer därför inte att vara utslagsgivande utan i skicklighetsbedömningen kommer hänsyn tas till under hur lång period de samlade meriterna har ackumulerats. Tjänsten kommer att erbjudas den sökande som efter en helhetsbedömning av skicklighet och utvecklingspotential bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra de arbetsuppgifter som ingår i anställningen, samverka och samarbeta med övrig personal och bidra till en positiv utveckling av verksamheten. Eftersom institutionen verkar i en internationell miljö är det också ett krav att obehindrat tala och skriva på engelska.

Övrigt

En biträdande universitetslektor äger rätt att, efter ansökan och senast sex månader innan den tidsbegränsade anställningen löper ut, prövas för befordran till en tillsvidareanställning som universitetslektor inom ämnesområdet om denne har behörighet för sådan anställning och dessutom bedöms lämplig vid en prövning enligt de bedömningsgrunder för anställning som universitetslektor som gäller vid Göteborgs universitet. Vid sådan prövning gäller också följande krav för befordran:

Vetenskaplig skicklighet för befordran för aktuell anställning ska särskilt visas genom egen forskning som har uppnått nivån docentkompetens, genom publicering av forskningsresultat i form av artiklar i ledande internationella tidskrifter, böcker och/eller bokkapitel publicerade av ledande internationella förlag. 

Behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning (eller motsvarande) är ett krav för befordran samt en uppvisad progression i den pedagogiska utvecklingen.

Samverkan med det omgivande samhället skall styrkas genom dokumentation.

Ansökan om befordran ska inkomma senast sex månader innan den tidsbegränsade anställningen som biträdande universitetslektor löper ut och följa samhällsvetenskapliga fakultetens mall där bedömningsgrunderna framgår.

Anställning 

Tidsbegränsad anställning under fyra år med möjlighet till befordran till universitetslektor och en tillsvidareanställning. Omfattning av heltid, 100 % med placering vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet med tillträde enligt överenskommelse.

  

Tillsättningsförfarande 

Inkomna ansökningar bedöms först av externa sakkunniga som föreslår en tätgrupp av sökande. I rekryteringsprocessen kan det därefter bli aktuellt med provföreläsning/övning, intervju och referenstagning. I intervjun ges den sökande möjlighet att beskriva och utveckla sin egen syn på ämnet samt på sin eventuella, kommande roll vid institutionen.

 

Kontaktuppgifter för anställningen 

Upplysningar om anställningen lämnas av utbildningsansvarig Oskar Engdahl, oskar.engdahl@gu.se

Frågor om anställningsförfarandet ställs till personalhandläggare Anna Karin Wiberg, tfn +46 31 786 3156, anna-karin.wiberg@gu.se

 

Fackliga organisationer 

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande 

 

Ansökan 

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”.

 

Till ansökan skall bifogas:

 

1.Meritförteckning/CV, inklusive fullständig publikationslista och redogörelse för erhållna externa forskningsmedel (med belopp). 

2.En beskrivning av dina vetenskapliga kvalifikationer innehållande:

a) En lista över dina fem främsta vetenskapliga publikationer. Ange din roll och omfattningen på din arbetsinsats när det gäller de publikationer som är samförfattade med andra. Samförfattarintyg måste bifogas; de ska innehålla information om varje författares bidrag (kvantitativt och substantiellt) och vara signerade av samtliga medförfattare. Om en artikel eller bok är antagen för publicering men ännu inte utgiven ska intyg bifogas som styrker att publikationen är antagen för publicering.

b) En kortfattad redogörelse för dina vetenskapliga meriter, din forskningsprofil och dina forskningsplaner för de närmaste åren (här kan du lista övriga publikationer som inte är en av dina fem främsta). (Max 2 sidor.)

3.Fullständiga elektroniska exemplar av dina fem främsta vetenskapliga publikationer.

4.En beskrivning av dina pedagogiska kvalifikationer innehållande:

a) En lista över de kurser och utbildningsprogram du har utvecklat och undervisat på (inklusive kurser och program på grundnivå, avancerad nivå och forskarutbildningsnivå)

b) En kortfattad redogörelse för dina pedagogiska meriter och kvalifikationer med upplysningar om både omfattning och kvalitet, inklusive en pedagogisk självreflektion. (Max 2 sidor.)

c) Intyg om genomförd högskolepedagogisk utbildning.

d) Intyg och vitsord om din undervisningserfarenhet från prefekt, studierektor eller motsvarande vid minst ett universitet/en institution.

5.Elektroniska kopior av undervisningsmaterial, såsom kursplaner, litteraturlistor, examinationsuppgifter, föreläsningsbilder och instruktioner till studenterna (max 3 underlag). Hänvisa till dessa dokument i din redogörelse för dina pedagogiska meriter och kvalifikationer (4b). 

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med ansökningsformuläret och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. De publikationer som inte kan bifogas ansökan digitalt ska, i två exemplar, skickas till: Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, att. Anna-Karin Wiberg, Box 720, 405 30 Göteborg och ska vara inkomna senast sista ansökningsdag. Glöm ej ange referens-/diarienummer PAR 2022/1536 på försändelsen.

 

Ansökan ska vara inkommen senast: 2023-03-28

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.