Universitetslektor i kemi med inriktning utbildningsvetenskap

Ref PAR 2022/1530

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Institutionen för kemi och molekylärbiologi bedriver högkvalitativ forskning och utbildning inom kemiska vetenskaper och molekylära livsvetenskaper. Vår forskning och utbildning fokuserar på en djup förståelse av kemiska och biologiska processer i celler och i miljön. Vi tar oss an viktiga samhällsfrågor som till exempel antibiotikaresistens, cancer, hjärnsjukdomar, miljöproblem och klimatförändringar. På så sätt medverkar vi till att uppnå FN:s globala mål för hållbar utveckling inom områdena god hälsa och välbefinnande, hållbar energi för alla, hållbara städer och samhällen samt bekämpa klimatförändringar. Institutionen är en internationell miljö med tvärvetenskapliga samarbeten inom både forskning och utbildning, och bidrar starkt till Göteborgs universitets topprankning inom life science Institutionen ansvarar för forskarutbildning inom ämnesområdet Naturvetenskap med inriktning mot kemi, biofysik, biologi och utbildningsvetenskap. Därtill är institutionen värd för utbildningsprogram i molekylärbiologi, genomik och systembiologi, kemi, organisk kemi och läkemedelskemi samt receptarieutbildningen. Institutionen samverkar med olika samhällsaktörer som skolor, näringsliv och myndigheter. Institutionen för kemi och molekylärbiologi har runt 200 anställda. Vi finns i centrala lokaler både på Campus Johanneberg och på Campus Medicinareberget i Göteborg.

Ämne 

Universitetslektor i kemi med inriktning utbildningsvetenskap

Ämnesbeskrivning 

Ämnesområdet kemi i bred bemärkelse har en central roll inom institutionens utbildning och forskning. Grundläggande kemi inom samtliga kärnämnesområden, dvs analytisk, biokemisk, fysikalisk, oorganisk och organisk kemi, är av största vikt i flertalet av institutionens utbildningar såsom kandidatutbildningen för kemi och farmaci, samt även inom våra mastersprogram. Institutionen medverkar och ansvarar dessutom för flera grundläggande kemikurser vid andra institutioner, såsom kulturvård vid Naturvetenskapliga fakulteten och apotekarprogrammet på Sahlgrenska akademin, samt bidrar till flera interdisciplinära program (t.ex. i miljövetenskap). Därtill utgör undervisning i kemi med utbildningsvetenskaplig och pedagogisk inriktning en viktig del, framförallt med avseende på vårt uppdrag inom lärarutbildningen med ansvar för kemiämnet för blivande högstadie- och gymnasielärare, samt inom det naturvetenskapliga basåret.

Institutionens forskning inom kemiämnet tar sin utgångspunkt i den grundläggande förståelsen inom ett flertal olika forskningsfält, såväl inom kärnämnesområdena, såsom mer tillämpade områden, dvs miljö-, atmosfär-, strukturbiologi och livsvetenskap. Institutionen är värdenhet för högklassiga forskningsinfrastrukturer, varav Svenskt NMR centrum är den största. Därtill bedrivs forskning inom kemi med inriktning utbildningsvetenskap med tillhörande forskarutbildning.

För närvarande finns två universitetslektorer (en i kemi och en i biologi), samt en doktorand, med huvudsakligen utbildningsvetenskaplig inriktning verksamma vid institutionen. På grund av ett ökat behov av utbildningsvetenskaplig och pedagogisk kompetens, parallellt med stundande pensionsavgångar, planerar vi med denna utlysning en viktig rekrytering, som del av en långsiktig strategi att förstärka verksamheten inom kemiämnet med utbildningsvetenskapligt profilområde.

Se mer information om institutionen: https://www.gu.se/kemi-molekylarbiologi

Arbetsuppgifter 

I anställningen som universitetslektor i kemi med inriktning pedagogik/utbildningsvetenskap ingår framförallt följande undervisningsuppdrag:

 • Undervisning, kursutveckling och examination i kemi med ämnesdidaktisk inriktning inom lärarprogrammen. Här ingår även medverkan och ansvar för examination av verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i egenskap av VFU-kursledare/kurslärare.
 • Medverkan i fortbildning och kompetensutveckling av lärare och förskolelärare i kemiämnet i samverkan med utbildningsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet.
 • Undervisning, kursutveckling och examination i grundläggande kemi inom huvudsakligen följande utbildningar:
  • Naturvetenskapligt basår
  • Kandidatprogrammen i kemi och farmaci
  • Medverkan i grundläggande kemikurser vid andra intuitioner/fakulteter.

Vidare förväntas innehavaren av anställningen bedriva forskning i kemi med inriktning pedagogik/utbildningsvetenskap. I detta ingår:

 • Etablera och utveckla en internationellt konkurrenskraftig forskningsprofil inom ämnesområdet vid institutionen. Här ingår vetenskaplig publicering, ansökande om forskningsmedel, och projektansvar.
 • Handledning (samt långsiktigt även examination) inom forskarutbildningen.

I anställningen ingår även samverkan med omgivande samhälle i olika former, framförallt med anknytning till utbildning, kompetensutveckling och fortbildning. För internationella sökande: Uppvisande av grundläggande kunskaper i svenska krävs vid ansökningstillfället. Universitetslektorn förväntas kunna undervisa obehindrat på svenska inom två år efter anställning.

Behörighet 

Behörighet för anställning som lärare finns angivna i 4 kap 3-4§ högskoleförordningen samt Göteborgs universitets egen anställningsordning. Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskapliga kompetens eller någon annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Mer specifikt för tjänsten krävs:

 • Gedigen och dokumenterad undervisningserfarenhet i kemiämnet på gymnasie- och/eller högskolenivå.
 • Doktorsexamen i kemi, kemi med utbildningsvetenskaplig inriktning, alternativt naturvetenskap med utbildningsvetenskaplig inriktning eller motsvarande vetenskaplig kompetens.
 • Personlig lämplighet med fokus på god kommunikativ förmåga, såväl muntligt som skriftligt, på både svenska* och engelska.

* Notera: För icke-svenskspråkiga sökande krävs uppvisande av grundläggande kunskaper i svenska vid ansökningstillfället. Universitetslektorn förväntas kunna undervisa obehindrat på svenska inom två år efter anställning varför rimligheten att uppnå detta kommer att utvärderas som ett krav.

Meriterande för anställningen är:

 • Lärarlegitimation eller lärarexamen i kemi, helst med inriktning mot nivå för gymnasieskolan eller annan likvärdig kunskap och erfarenhet.
 • Dokumenterad erfarenhet av forskning inom kemi och/eller det utbildningsvetenskapliga området med naturvetenskaplig inriktning.
 • Erfarenhet att driva egen forskningsverksamhet, framförallt inom kemi och/eller utbildningsvetenskapliga området.

Personliga egenskaper som efterfrågas är:

 • God samarbetsförmåga.
 • God organisatorisk förmåga

Personligt engagemang och entusiasm för ämnesfältet.

Bedömningsgrunder 

De generella bedömningsgrunder som föreligger vid läraranställning framgår av Göteborgs universitets arbetsordning. Generellt ska den sökande väljas som, efter en helhetsbedömning av skicklighet och utvecklingspotential, bedömts ha de bästa förutsättningarna att genomföra de arbetsuppgifter som ingår i anställningen. Vid prövning av meriter ska lika stor omsorg ägnas granskningen av den pedagogiska skickligheten som granskningen av den vetenskapliga skickligheten. Även graden av administrativ och organisatorisk skicklighet kommer att bedömas med hänsyn till befattningens innehåll och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen. Vidare beaktas graden av skicklighet att utveckla och leda verksamhet och personal, samt förmåga att samverka med det omgivande samhället.

Vid prövning av sökandes meriter för denna anställning ska pedagogisk och vetenskaplig skicklighet bedömas med lika vikt. Prövning av följande meriter görs av externt sakkunniga:

·         Den pedagogiska skickligheten bedöms utifrån dokumenterad förmåga att utveckla, leda och genomföra utbildning på gymnasie- och/eller högskolenivå av hög kvalitet. Därtill bedöms erfarenheter från pedagogisk förnyelse, handledning av studenter, samt kvalitet av egenutvecklat utbildningsmaterial.

·         Den vetenskapliga skickligheten ska visas genom egen forskning. Den sökande förväntas uppvisa fackgranskade vetenskapliga publikationer inom kemiämnet och/eller utbildningsvetenskap. Utöver detta bedöms även analyserande och problematiserande rapporter och/eller monografier inom forskningsfältet meriterande. Kriterier för bedömning är att kvalitét och genomslag ges större vikt än total produktion. Även förmåga att organisera och leda forskningsprojekt kommer att bedömas.

·         Administrativ och organisatorisk skicklighet bedöms utifrån dokumenterade meriter inom administration, akademiskt ansvarstagande och arbetsledning, inklusive förmågan att leda och utveckla personal. Därtill bedöms förmågan att interagera och samarbeta med det omgivande samhället och därmed bidra positivt till utvecklingen av institutionens verksamhet.

Den sökandes lämplighet bedöms genom uppvisande av sådana personliga egenskaper som krävs för att fullgöra uppgifterna i befattningen väl, samverka med övrig personal och bidra till utveckling av verksamheten. Lämpligheten utvärderas genom intervjuer och provföreläsningar, som efterföljer en rangordning baserad på utlåtanden av externt sakkunniga. Intervjuer och provföreläsningar genomförs av naturvetenskapliga fakultetens lärarförslagsnämnd, i samverkan med personal från institutionen. De personliga egenskaper som framförallt ligger till grund för bedömningen är kommunikativa förmågor, samarbetsförmåga, personligt engagemang och entusiasm för ämnesområdet, samt förväntad förmåga att positivt bidra till institutionens arbetsmiljö och verksamhet.

Utvärderingen av kvalifikationer och erfarenheter kommer att ta hänsyn till föräldraledighet, sjukledighet och liknande omständigheter enligt ansökan.

Anställning 

Anställningsform: Tillsvidare

Omfattning: 100 %

Placering: Institutionen för Kemi och Molekylärbiologi, Göteborgs Universitet

Tillträde: Snarast, efter överenskommelse

Kontaktuppgifter för anställningen 

För information om anställningen, kontakta:

Erik S. Thomson, viceprefekt för utbildning (erik.thomson@gu.se)
https://www.gu.se/en/about/find-staff/erikthomson

Marica Ericson, prefekt (marica.ericson@gu.se)
https://www.gu.se/en/about/find-staff/maricaericson

Fackliga organisationer 

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande 

Ansökan 

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. Ansökan skall innehålla:

·         Avsiktsförklaring.

·         CV inklusive fullständig publikationslista och redogörelse för forskningsprojekt med extern finansiering (både avslutade och pågående, med belopp)

·         Redogörelse för pedagogiska meriter med upplysningar om omfattning och typ av undervisning samt utlåtande om dess kvalitet. Pedagogisk reflektion och beskrivning av undervisningsfilosofi. (maximalt 5 sidor)

·         Redogörelse för vetenskapliga meriter, samt exemplifiering av vetenskaplig produktion genom att bifoga upp till 10 utvalda vetenskapliga arbeten (inklusive beskrivande motivering till urvalet) (maximalt 3 sidor exkl bilagor)

·         En beskrivelse av pågående samt planerad forskningsverksamhet inom ämnesområdet. (maximalt 2 sidor)

·         Redogörelse för meriter inom samverkan, ledarskap och erfarenhet från organisatoriska uppdrag såväl inom som utanför högskolan. Reflektion kring framtida planer inom detta område. (maximalt 2 sidor)

·         Intyg om doktorsexamen samt övriga handlingar som du önskar åberopa.

Alla kvalifikationer måste vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas. De publikationer som inte kan bifogas ansökan digitalt ska skickas i tre exemplar vardera till:

Fakultetskansliet för naturvetenskap
Attn: Lärarförslagsnämnden
Göteborgs Universitet
Box 460
405 30 Göteborg

Ansökan skall skrivas på engelska. (Bifogade exempel på vetenskaplig produktion kan även vara på svenska)

Ansökan ska vara inkommen senast: 2023-01-13

 

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.