Universitetslektor i pedagogik med inriktning specialpedagogik

Ref PAR 2022/1516

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, IPS, bedriver forskning, forskarutbildning grundutbildning och samverkansuppdrag inom pedagogik och specialpedagogik. Centrala intresseområden vid institutionen är utbildnings- och samhällsrelationer, utbildningssystem, skolutveckling och skolledarskap, vuxenutbildning, inkludering, lärande, språk och bedömning samt betygsfrågor. En stor del av institutionens grundutbildning sker inom olika lärarprogram, men vi har även fristående program, kurser och uppdragsutbildningar inom ovanstående ämnen.

För ytterligare information om Institutionen för pedagogik och specialpedagogik: https://www.gu.se/pedagogik-specialpedagogik

  

Ämne 

Pedagogik med inriktning specialpedagogik

 

Ämnesbeskrivning 

Pedagogik handlar om fostran, undervisning och utbildning med fokus på formella och informella processer genom vilka människan formas och förändras inom olika sociala, kulturella och historiska sammanhang, i och utanför utbildningsinstitutioner. Ämnets inriktning vid institutionen utmärks av ett tydligt samhällsperspektiv med fokus på relationer mellan pedagogiska praktiker och det omgivande samhället, liksom dessa praktikers villkor och konsekvenser för individer, grupper och samhälle. Detta rör även mer övergripande frågor om hur utbildningssystem skapas och omvandlas samt hur de differentierar.

 

Arbetsuppgifter 

Anställningen innefattar undervisning, forskning och samverkansuppdrag. Arbetsuppgifterna utgörs till största delen av undervisning, handledning och examination på avancerad nivå inom ramen för Specialpedagogprogrammet, Speciallärarprogrammet samt inom kurser i pedagogik. Vi söker särskilt lektorer med hög kompetens inom ett eller flera av Speciallärarprogrammets tre ämnesspecialiseringar: språk-, skriv- och läsutveckling; matematikutveckling; samt intellektuell funktionsnedsättning. Kursledarskap och pedagogiskt utvecklingsarbete ingår också i arbetsuppgifterna.

Anställningen kan även innebära undervisning på grundnivå i de specialpedagogiskt inriktade kurserna inom förskollärar-, grundlärar-, och ämneslärarprogrammen samt inom forskarutbildningen. I arbetsuppgifterna ingår dessutom samverkan, forskning, publicering, aktivt deltagande i institutionens forskningsmiljöer och seminarieverksamheter samt att individuellt eller tillsammans med andra aktivt söka externa forskningsmedel.

 

Behörighet 

Behörighet för anställning som lärare finns angivna i 4 kap 3-4 § i högskoleförordningen samt i Göteborgs universitets egen anställningsordning.

Behörig att anställas som universitetslektor i pedagogik är den som har:

 • avlagt doktorsexamen i pedagogik eller har motsvarande vetenskapliga kompetens inom ett näraliggande ämne
 • visat vetenskaplig och pedagogisk skicklighet
 • mycket goda kunskaper i tal och skrift på svenska 

 

Bedömningsgrunder 

Bedömningsgrunder vid anställning som lärare finns angivna i 4 kap 3 - 4 § högskoleförordningen samt Göteborgs universitets egen anställningsordning.

Vid bedömningen kommer lika vikt att tillmätas den vetenskapliga och den pedagogiska skickligheten i specialpedagogik. Vid tillsättningen kommer även den sökandes ledningsförmåga, administrativa skicklighet och förmåga att samverka med det omgivande samhället att beaktas.

För bedömningsgrunden vetenskaplig skicklighet kommer bland annat grad av skicklighet i följande aspekter beaktas:

 • Kvalitet och originalitet i forskningen inom anställningens forskningsområde relativt det internationella vetenskapssamhället 
 • Skicklighet i forskning inom anställningens forskningsområde
 • Självständiga forskningsinsatser inom anställningens forskningsområde och i synnerhet inom de nämnda specialiseringarna
 • Produktivitet i vetenskaplig publicering  
 • Förmåga att utveckla, leda och genomföra forskning, enskilt och i samarbete med andra 
 • Förmåga att kommunicera forskning med det omgivande samhället 
 • Förmåga att handleda och granska i utbildning på forskarnivå 

För bedömningsgrunden pedagogisk skicklighet kommer bland annat grad av skicklighet i följande aspekter beaktas:

 • Högskolepedagogisk meritering (utbildning och kurser)
 • Bredd och djup i pedagogisk erfarenhet inom specialpedagogik
 • Undervisningsskicklighet
 • Progression och utveckling i arbete som lärare
 • Pedagogiskt ledarskap och bidrag till kollegial kunskapsbildning
 • Pedagogisk utveckling, författande av kurslitteratur och framtagande av pedagogiskt material
 • Högskolepedagogisk rationalitet för den egna pedagogiska verksamheten och dess grund i vetenskap och beprövad erfarenhet

Om högskolepedagogisk meritering i enlighet med krav vid Göteborgs universitet (kurserna PIL101, PIL102 och PIL103) ej föreligger i samband med ansökan ska sådan valideras eller angiven utbildning genomföras inom ett år från anställningens början (Se https://pil.gu.se/resurser/meriter).

För bedömningsgrunden ledningsförmåga och administrativ skicklighet kommer bland annat följande aspekter beaktas

 • Innehav och genomförande av ledningsuppdrag eller uppdrag i besluts- och beredningsorgan, gällande såväl utbildning, forskning som andra aspekter av högskolans verksamhet
 • Innehav och genomförande av ledningsuppdrag eller uppdrag i besluts- och beredningsorgan, gällande såväl utbildning, forskning som andra aspekter av högskolans verksamhet
 • Formellt och informellt ledarskap i kunskapsbildande miljöer
 • Innehav och genomförande av förtroendeuppdrag inom akademisk verksamhet nationellt och internationellt, fristående eller på uppdrag av högskolan, gällande såväl forskning som utbildning inklusive samverkan
 • Utredningsarbete

För bedömningsgrunden samverkan med det omgivande samhället kommer bland annat följande aspekter beaktas

 • Information om utbildning, forskning och utvecklingsarbete i olika former
 • Insatser för folkbildning och populärvetenskap
 • Initiering och genomförande av samverkansprojekt med externa aktörer
 • Relevant erfarenhet från och insikter i verksamhet hos viktiga samverkansaktörer
 • Betydande insatser inom uppdragsutbildning och uppdragsforskning

För bedömningsgrunden personlig lämplighet beaktas gott omdöme i professionella frågor, förmåga att fullgöra de arbetsuppgifter som ingår i anställningen samt förmåga att samarbeta och bidra till verksamhetens utveckling.

Vid läraranställning ska den sökande väljas, som efter en helhetsbedömning av skicklighet och utvecklingspotential bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra de arbetsuppgifter som ingår i anställningen. Det är angeläget att den som anställs ska kunna bidra såväl vetenskapligt som pedagogiskt och har de personliga egenskaper som krävs för att kunna samarbeta internt och externt för att bidra till institutionens och ämnets akademiska utveckling.

Förutom de bedömningsgrunder som beaktas i sakkunniggranskning (i första hand vetenskaplig och pedagogisk skicklighet, och även ledningsförmåga och administrativ skicklighet samt samverkan med det omgivande samhället) kommer helhetsbedömningen beakta bedömningsgrunden personlig lämplighet.

Anställning 

Anställningsform: Tillsvidareanställning, provanställning tillämpas

Omfattning: 100%

Placering: Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet

Tillträde: Enligt överenskommelse

Diarienummer: PAR 2022/1516

 

Tillsättningsförfarande 

Inkomna ansökningar bedöms först av en eller flera externa sakkunniga som föreslår en tätgrupp av sökande. Sakkunnig bedömer i första hand vetenskaplig och pedagogisk skicklighet, och även ledningsförmåga och administrativ skicklighet samt samverkan med det omgivande samhället. 

I rekryteringsprocessen kan det därefter bli aktuellt med provföreläsning/övning/föredrag, intervjuer och referenstagning. I intervjun ges den sökande möjlighet att beskriva och utveckla sin egen syn på ämnet samt på sin eventuella, kommande roll vid institutionen.

Helhetsbedömningen kommer också beakta bedömningsgrunden personlig lämplighet, tillsammans med de bedömningsgrunder som beaktas i sakkunniggranskning.

För vidare information se https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande 

 

Kontaktuppgifter för anställningen 

Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta avdelningschef Mikael Ring, mikael.ring@gu.se

Har du frågor om anställningsförfarandet är du välkommen att kontakta personaladministratör Emma Hallberg, emma.hallberg@gu.se 

 

Fackliga organisationer 

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande 

 

Ansökan 

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Ansökan bör innehålla information och underlag av relevans för att bedöma relativt de grunder som specificeras under Bedömningsgrund.

Till din ansökan skall bifogas:

 • Personligt brev med motivering till varför du söker anställningen
 • CV/meritförteckning, inklusive publikationslista
 • Redogörelse för vetenskaplig profil, tidigare vetenskaplig verksamhet och planerad forskning inom anställningen
 • Lista över högst 10 vetenskapliga publikationer som åberopas och bifogas ansökan. För samförfattade verk som åberopas ska sökandes bidrag specificeras.
 • Redogörelse för pedagogiska meriter inklusive lista över högst 3 författade pedagogiska skrifter som åberopas och bifogas ansökan
 • Redogörelse för meriter med koppling till ledningsförmåga och administrativ skicklighet samt samverkan inklusive lista över högst 3 författade rapporter/skrifter inom samverkan, ledning eller utredning som åberopas och bifogas ansökan
 • Examensbevis, betyg, intyg

Maximalt 10 vetenskapliga publikationer bifogas ansökan. Maximalt 3 läromedel/pedagogiska skrifter och maximalt 3 skrifter/rapporter av relevans för meriter inom samverkan, ledning och administrativ skicklighet bifogas ansökan.

Utöver vad som direkt framgår av rubrikerna ovan förväntas ansökan innehålla t ex en tydlig kvantitativ sammanställning över tidigare undervisning inom ämnet, med fördelning i timmar över tid och på olika kurser, samt kvalitativa dokument (t ex beskrivning av utvecklingsarbete och kursmaterial) som belyser och exemplifierar den sökandes pedagogiska skicklighet.

Publikationslistan ska struktureras så att sakkunniggranskade tidskiftartiklar, sakkunniggranskade bokkapitel och sakkunniggranskade böcker redovisas under separata rubriker. Examensbevis, betyg och intyg ska bifogas som en samlad pdf-fil.

En mer detaljerad instruktion för ansökans utformning kan erhållas vid förfrågan.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annons och ansökningsformuläret och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. De publikationer/skrifter som inte kan bifogas ansökan digitalt ska, i två exemplar, skickas till:

 

Göteborgs Universitet

Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

Emma Hallberg 

Box 300

405 30 Göteborg

 

Glöm ej ange referens-/diarienummer PAR 2022/1516 på försändelsen

 

Ansökan ska vara inkommen senast: 2022-12-31  

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.