Doktorandplats i musikalisk gestaltning

Ref PAR 2022/1494

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Högskolan för scen och musik bedriver utbildning och forskning inom musikalisk gestaltning, scenisk gestaltning och musikpedagogik samt ämneslärarutbildning. Tillsammans med HDK-Valand – Högskolan för konst och design, utgör vi den konstnärliga fakulteten vid Göteborgs universitet, som är Skandinaviens bredaste konstnärliga fakultet.

Universitetsgemensam information om vad det innebär att vara doktorand vid Göteborgs universitet kan du finna på universitetets doktorandsidor. https://medarbetarportalen.gu.se/doktorand/  

Ämnesbeskrivning

Forskarutbildningsämnet musikalisk gestaltning arbetar med frågeställningar som har relevans för musikområdet, den konstnärliga forskningen och samhället i övrigt. Ämnet omfattar hela det musikaliska fältet, oavsett genre eller uttrycksform, och inkluderar inriktningarna interpretation, komposition, improvisation samt teori med inriktning mot musikalisk gestaltning.

Doktoranden genomför ett självständigt konstnärligt forskningsprojekt där den egna konstnärliga praktiken utgör en avgörande del i kunskapsutvecklingen. Andra forskningsmetoder hämtas både från det vetenskapliga och det konstnärliga området. Ämnet musikalisk gestaltning strävar mot interaktion och korsbefruktning mellan konstnärliga och vetenskapliga arbetsformer samt utvecklande av nya forskningsmetoder.

Syftet med utbildningen på forskarnivå är att utbilda konstnärliga musikforskare, musiker och tonkonstnärer med förmåga att självständigt kunna driva forskningsprojekt som bidrar till kunskaps- och metodutveckling inom ämnet. Studierna resulterar i ett dokumenterat konstnärligt forskningsprojekt eller avhandling och leder fram till filosofie doktorsexamen eller konstnärlig doktorsexamen.

Mer information om forskarutbildningen hittar du på https://www.gu.se/scen-musik/var-forskarutbildning

Arbetsuppgifter   

Studierna omfattar 240 högskolepoäng, vilket motsvarar fyra års heltidsstudier. Utbildningen består av en kursdel om 60 högskolepoäng samt en avhandlingsdel om 180 högskolepoäng. Kursdelen är organiserad genom obligatoriska fakultetsgemensamma baskurser, en obligatorisk ämnesspecifik introduktionskurs samt individuellt valda kurser. Dessutom finns obligatoriska doktorandseminarier vid institutionen.

Som doktorand kommer du att ingå i kollegiet på musikområdet vid Högskolan för scen och musik och du förutsätts samverka med undervisningen på grund- och avancerad nivå. På samma sätt innebär ditt aktiva deltagande i forskningsmiljön vid såväl institutionen som fakulteten att du är fysiskt närvarande och deltar i det dagliga arbetet.

Efter överenskommelse med doktoranden kan institutionstjänstgöring komma att erbjudas i anställningen med upp till 20% av heltid fördelat över hela studietiden. Vid institutionstjänstgöring förlängs anställningen med motsvarande tid.

Doktorander som undervisar ska genomgå en baskurs i högskolepedagogik om 5 högskolepoäng om man inte redan har motsvarande kunskaper. Möjlighet finns att genomgå ytterligare kurser i högskolepedagogik vid universitetet för att komplettera sin pedagogiska portfölj, dock utanför doktorandanställningen.   

Goda kunskaper i engelska är en förutsättning då forskningen och forskarutbildningen bedrivs i en internationell miljö.

Utbildning på forskarnivå omfattar fyra års heltidsstudier och leder fram till en doktorsexamen.    

Inom ramen för din doktorandanställning kan du ha institutionstjänstgöring i en omfattning av max 20 % av heltid fördelat under hela utbildningstiden. Institutionstjänstgöring omfattar vanligtvis undervisning på grundnivå och avancerad nivå, men även forskning och administration kan ingå.  

Forskningsmiljön

Konstnärliga fakulteten vid Göteborgs universitet har under det senaste decennierna byggt upp en miljö där forskning och utbildning ges möjlighet att samverka, en miljö som tillåter såväl ämnes- och fakultetsöverskridande forskningsprojekt som projekt starkt inriktade på konstnärlig fördjupning. Doktorander möts regelbundet i tvärkonstnärliga forum såväl inom institutionen som på fakultetsnivå, bland annat i den konstnärliga forskarskola som institutionen bedriver tillsammans med sin systerinstitution inom fakulteten, HDK-Valand – Högskolan för konst och design. Fakulteten har två forskningsplattformar inom konstnärlig forskning: konferens- och publiceringsplattformen PARSE (Konstnärliga fakultetens plattform för konstnärlig forskning) som arrangerar en internationell forskningskonferens vartannat år https://parsejournal.com/, och PLACE (Public Life, Arts & Critical Engagement) https://www.gu.se/en/research/place-public-life-arts-and-critical-engagement. Dessa plattformar fungerar som mötesplatser och resurser för doktorander ochforskare med återkommande arrangemang, konferenser och seminarier.

Högskolan för scen och musik och den konstnärliga fakulteten ingår i flertalet internationella nätverk med samarbetspartners över hela världen, bland annat inom musik, scenkonst, pedagogik och konstnärlig forskning. Mer information om vår forskning finns på https://www.gu.se/scen-musik/var-forskning 

Behörighet   

För tillträde till utbildning på forskarnivå krävs enligt Högskoleförordningen kap. 7 grundläggande och särskild behörighet.

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:

 • avlagt examen på avancerad nivå, eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på annat sätt inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper.

Dekanen vid Konstnärliga fakulteten får medge undantag från kravet på grundläggande behörighet. För behörighet krävs dock alltid att sökanden bedöms ha sådan förmåga i övrigt som behövs för att genomgå utbildningen.

För särskild behörighet krävs:

 • minst 120 högskolepoäng (eller motsvarande) inom ämnen som bedöms ha relevans för utbildningen på forskarnivå inom ämnet, eller motsvarande kunskaper,
 • en dokumenterad studieinriktning som omfattar ämnen inriktade mot relevanta frågeställningar inom musikalisk gestaltning,
 • ett godkänt självständigt arbete (uppsats) om minst 30 högskolepoäng (alternativt flera arbeten som tillsammans motsvarar eller bedöms motsvara 30 högskolepoäng) i ett ämne som bedöms ha relevans för utbildningen på forskarnivå inom ämnet,
 • gedigen konstnärlig erfarenhet på hög internationell nivå inom det musikaliska området.

Särskild behörighet har även den som i annan ordning, inom eller utom landet, förvärvat motsvarande kunskaper.  

Bedömningsgrund   

Urval bland sökande som uppfyller krav på grundläggande och särskild behörighet görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig utbildningen. Vid prövning av denna förmåga tillämpas följande bedömningsgrunder:

 • konstnärlig kvalitet och originalitet inom ämnet musikalisk gestaltning
 • förmåga till självständighet och kritiskt tänkande inom ämnesområdet
 • förtrogenhet med forskningsrelaterade frågeställningar och processer
 • förmåga att formulera ett forskningsrelaterat projekt inom ämnet som är genomförbart, och förankrat i både konstnärlig praktik och teori
 • visat intresse av att bidra till utbildnings- och forskningsmiljön vid institutionen

Intervjuer ingår i urvalsprocessen. Dessa planeras att äga rum i april 2023 och är en förutsättning för eventuell antagning.

För mer information, se de allmänna studieplanerna:

De två olika examina är båda inom konstnärlig forskning. Doktorandens val av examina diskuteras senast efter att antagningen ägt rum.

Anställning   

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning 4 år

Omfattning: 100%

Placering: Högskolan för scen och musik. Göteborgs universitet

Tillträde: 2023-09-01

Efter antagning till utbildning på forskarnivå kommer du att bli anställd som doktorand. Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Detta beskrivs tydligare i dokumentet Regler förutbildning på forskarnivå vid Göteborgs

universitet – Doktorandreglerna Dnr V2018/603

https://www.medarbetarportalen.gu.se/digitalAssets/1809/1809246_doktorandregler-gu-2022-265.pdf

Den första anställningen som doktorand får gälla högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. En person får vara anställd som doktorand under sammanlagt högst åtta år. Den sammanlagda anställningstiden fårdock inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. 

Den som endast ansöker om att bli antagen till utbildning på forskarnivå, utan en av institutionen finansieraddoktorandanställning, ska bifoga en styrkt finansieringsplan för hela studietiden (fyra år vid heltid och vid deltidmaximalt 8 år). Villkor för annan finansiering än en doktorandtjänst beskrivs under Regler för utbildning påforskarnivå vid Göteborgs universitet – Doktorandreglerna, avsnitt 5, sid 6-8.

Universitetet tillämpar lokalt avtal om lönesättning av doktorander.

Tillsättningsförfarande   

Rekryteringsgruppens arbete leds av ämnesföreträdaren i musikalisk gestaltning. I övrigt ingår i rekryteringsgruppen disputerade forskare vid institutionen, doktorandrepresentant, forskarutbildningshandläggare samt extern sakkunnig. Varje ansökan läses av flera personer. De sökande vars ansökningar blivit högst rankade kallas till intervjuer.

Kontaktuppgifter för anställningen   

För allmänna frågor om antagningen, kontakta:

Anna Frisk, forskarutbildningshandläggare, anna.frisk@konst.gu.se

För specifika frågor om musikalisk gestaltning, kontakta:

Maria Bania, ämnesansvarig musikalisk gestaltning, maria.bania@hsm.gu.se

Fackliga organisationer   

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här:   
https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande   

Ansökan   

Du ansöker om att bli antagen till forskarstudier via Göteborgs universitets rekryteringsportal. Du som sökandeansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. 

Ansökan ska innehålla följande:

 1. Ett personligt brev där du motiverar din ansökan och sammanfattar din
 2. Ett CV inklusive yrkeserfarenhet, tillsammans med en lista över publikationer samt musikalisk verksamhet samtdokumentation av denna eller länkar till dokumentation I vissa fall kan bedömningsgruppen begäratillgång till ytterligare konstnärliga verk.
 3. Kopia på examensbevis/studieintyg och eventuella andra intyg som kan vara intressanta för ansökan.Examensbevis på andra språk än svenska och engelska behöver vara översatta till Notera att om densökande ansöker med ”motsvarande kunskaper” behöver dessa tydligt läggas fram och vara dokumenterade.
 4. En forskningsprojektplan (max 6 sidor) för ditt framtida Här ska ingå en beskrivning avprojektets syfte, problemområde, metoder och genomförande samt en tidsplan. Beskrivningen ska innehålla enreflektion över projektets relevans samt betydelse för det konstnärliga fältet.

Rekommenderat språk för ansökan är engelska, men ansökan kan även skrivas på svenska/skandinaviska.

Övrig information om utbildning på forskarnivå vid Göteborgs universitet finns på www.doktorand.gu.se

Ansökan ska vara inkommen senast: 2023-02-01 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéermångfald tillför verksamheten. 

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.