Biträdande universitetslektor (1-2) i företagsekonomi med inriktning mot ekonomistyrning

Ref PAR 2022/1315

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Handelshögskolan har, med sina drygt 3 700 helårsstudenter, 470 anställda, 160 internationella partneruniversitet och fyra institutioner en unik bredd. Unik är också skolans nära samverkan med näringsliv och offentlig sektor. Handelshögskolan är ackrediterad av EQUIS, AACSB och AMBA.

Företagsekonomiska institutionen är den största institutionen vid Handelshögskolan och bedriver omfattande forskning och utbildning på grund- och avancerad nivå och forskarutbildning inom ämnena företagsekonomi och ekonomisk geografi. Institutionen har cirka 140 anställda och är uppdelad i fyra sektioner: Industriell och finansiell ekonomi & Logistik, Management & Organisation (inklusive Ekonomisk geografi), Marknadsföring samt Redovisning. Institutionen har också en administrativ och teknisk avdelning.

Sektionen för redovisning söker nu 1-2 biträdande universitetslektorer i företagsekonomi med inriktning mot ekonomistyrning. Anställningen som biträdande universitetslektor utgör ett initialt steg i ett befordringssystem som tillämpas vid institutionen och fakulteten.

Forskargruppen inom ekonomistyrning bedriver forskning med flera inriktningar. De inkluderar bl a ekonomistyrningens utformning och användning för både operativa och strategiska syften, ekonomistyrningens roll i komplexa interorganisatoriska relationer, ekonomistyrning för hållbar utveckling samt ekonomistyrning och digitalisering. Sektionens forskningsverksamhet har en tydlig internationell prägel. Sektionens medarbetare samarbetar med forskare och forskargrupper vid ett flertal internationella universitet och handelshögskolor och publicerar sin forskning i internationellt välrenommerade vetenskapliga tidskrifter.

 

Ämne

Företagsekonomi med inriktning mot ekonomistyrning

 

Ämnesinriktning

Inom den aktuella tjänsten skall forskning bedrivas inom ekonomistyrning med fokus på hållbarhetsfrågor.

 

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna omfattar maximalt 50 procent undervisning och minst 50 procent forskning.

Forskningen inom anställningen bedrivs inom forskningsprogrammet Biologisk mångfald och det finansiella systemet (Pathways towards an efficient alignment of the financial system with the needs of biodiversity, BIOPATH) - finansierat av Mistra (Stiftelsen för miljöstrategisk forskning), specifikt inom det delprojekt som är inriktat mot att kartlägga, utvärdera och utveckla befintliga och nya tillvägagångssätt där biologisk mångfald integreras i finansiellt beslutsfattande. Forskning inom anställningen förväntas bedrivas med inriktning mot ekonomistyrning inom ramen för delprojektet, och med sådan kvalitet att den kan publiceras i högt rankade internationella vetenskapliga tidskrifter.

Undervisningen avser utbildning i ekonomistyrning på grundnivå och avancerad nivå, inklusive handledning av examensarbeten, och kan även innefatta kursansvar, kursutveckling, examination och pedagogisk utveckling ur ämnessynpunkt. Den som anställs förväntas kunna genomföra undervisning av god kvalitet på engelska.

Den som anställs förväntas att aktivt ansöka om externa forskningsmedel under senare delen av anställningen och att delta i utvecklingen av institutionens undervisning- och forskningsmiljö.

 

Behörighet

Behörighet för anställning som lärare finns angivet i 4 kap. 4a§ Högskoleförordningen, Anställningsordning för lärare vid Göteborgs universitet GU 2022/2359 samt Anvisningar för anställning och befordran av lärare vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet GU 2022/2410.

Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som senast vid ansökningstillfället har avlagt doktorsexamen, eller har uppnått motsvarande vetenskapliga kompetens, i företagsekonomi med inriktning mot ekonomistyrning. I första hand bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen högst fem år före ansökningstidens utgång. Sökanden som avlagt examen tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses föräldraledighet, perioder av nedsatt arbetsförmåga till följd av sjukdom eller andra liknande omständigheter.

 

Bedömningsgrunder

Enligt Anvisningar för anställning och befordran av lärare vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet GU 2022/2410 skall vid läraranställning den sökande väljas som, efter en helhetsbedömning av skicklighet och utvecklingspotential, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra de arbetsuppgifter som ingår i anställningen. Vid sakkunnigbedömning skall särskild vikt läggas vid visad vetenskaplig skicklighet och potential för vidare vetenskaplig verksamhet inom tjänsten. Vikt skall även tillmätas visad pedagogisk skicklighet och förutsättningar för fortsatt pedagogisk verksamhet inom den utlysta tjänsten.

Krav för anställning är:

 • Förmåga att med god kvalitet kunna undervisa på engelska

Särskilt meriterande är:

 • Internationell publicering i vetenskapliga tidskrifter
 • Framgångsrika ansökningar om externa forskningsmedel
 • Dokumenterade pedagogiska meriter avseende undervisning, kursansvar, kursutveckling och examination samt undervisningsadministration

Även den sökandes personliga egenskaper avseende förmåga att kunna samarbeta internt och externt för att utföra arbetsuppgifterna kommer att beaktas vid bedömningen av lämpligheten för anställningen.

 

Anställningen

En biträdande universitetslektor får, med stöd av Högskoleförordningen (SFS 1993:100) 4 kap 12a och 12b §§, anställas tills vidare, dock längst under en tid på minst fyra och högst sex år, i syfte att läraren ska ges möjlighet att utveckla sin självständighet som forskare och bedriva meriterande arbete som kan ge behörighet till annan läraranställning för vilken ställs högre krav på behörighet (t ex anställning som universitetslektor).

Den aktuella anställningen är tidsbegränsad till fyra år, i en omfattning av 100 % (heltid). Anställningen får förnyas om det på grund av lärarens sjukfrånvaro, föräldraledighet eller andra särskilda skäl krävs ytterligare tid för att uppnå syftet med anställningen. Tillträde sker så snart som möjligt eller enligt överenskommelse.

 

Befordran till universitetslektor

För att den biträdande universitetslektorn skall befordras till universitetslektor skall ansökan om befordran inkomma till institutionen senast sex månader innan den fyraåriga anställningen upphör. I enlighet med Anställning som biträdande universitetslektor och befordran från biträdande universitetslektor till universitetslektor vid Företagsekonomiska institutionen, Göteborgs universitet GU 2021/3372 skall befordran till och tillsvidareanställning som universitetslektor ske om den biträdande universitetslektorn av sakkunniga bedöms under anställningsperioden ha uppnått, eller inom ett år efter avslutad anställning kommer att uppnå, de vetenskapliga och pedagogiska meriter som krävs för att antas som oavlönad docent, samt bedöms vara lämplig att inneha sådan tjänst (Appointment to Associate Professor at the Department of Business Administration: Guidelines for Candidates and Internal Evaluators, i dess lydelse P 2017/382).

 

Kontaktpersoner

Viktor Elliot, Universitetslektor och medverkande forskare i BIOPATH

viktor.elliott@gu.se

 

Marita Blomkvist, Universitetslektor och sektionsledare Redovisning

marita.blomkvist@gu.se

 

Information om universitetet

https://www.gu.se/en

https://www.gu.se/en/school-business-economics-law

BIOPATH:s hemsida: www.mistrabiopath.se

 

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: http://www.gu.se/omuniversitetet/aktuellt/lediga-jobb/fackliga-kontaktpersoner

 

Ansökan

Anställningen söks via Göteborgs universitets rekryteringsportal (klicka på ”Ansök”). Diarienummer PAR 2022/1315. Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska då den kan komma att granskas av internationella sakkunniga med engelska som arbetsspråk.

 

Sista ansökningsdag

Sista ansökningsdag är 22 december 2022.

 

Ansökans innehåll

Ansökan skall registreras via www.gu.se och skall innehålla följande dokumentation:

 • Meritförteckning/cv och personuppgifter. Utbildningsbevis, betyg eller andra handlingar bifogas.
 • Avsiktsförklaring på maximalt tre sidor där den sökande belyser hur hen vill arbeta om hen får anställningen.
 • Redogörelse för vetenskapliga meriter, innehållande en redogörelse för egen vetenskaplig verksamhet m.m. om maximalt två sidor.
 • Avhandling samt ytterligare maximalt 4 vetenskapliga arbeten som åberopas.
 • Redogörelse för pedagogiska meriter innehållande dokumentation för pedagogisk utbildning samt redogörelse för pedagogisk verksamhet och självreflektion, maximalt två sidor. Kvalitativa omdömen, kursutvärderingar eller motsvarande bör bifogas eller refereras under bilagor.
 • Kortfattad redogörelse för ledarskaps- och administrativa meriter och samverkansmeriter.
 • Sökande skall ange minst två referenser.

Åberopade meriter skall vara dokumenterade och intyg/liknande skall vara vidimerade. Samtliga bilagor skall namnges på ett sätt som tydligt utvisar dess innehåll. De publikationer som inte kan bifogas ansökan digitalt ska skickas till:

Företagsekonomiska institutionen, Göteborgs universitet, Box 610, 405 30 Göteborg. Märk försändelsen med "PAR 2022/1315".

 

Information om rekryteringsprocessen

Vid rekrytering av biträdande universitetslektor tillämpas sakkunnigförfarande, intervjuer, referenstagning och eventuellt provföreläsning.

 

 

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.