Doktorand i lingvistik

Ref PAR 2022/1094

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori (FLoV) vid humanistiska fakulteten har omkring 100 anställda och en undervisningsvolym som omfattar cirka 350 helårsstudenter. Här pågår många stora nationella och internationella forskningsprojekt. Vi utbildar filosofer, logiker, lingvister, språkteknologer, vetenskapsteoretiker, filosofihistoriker, filologer och lärare i filosofi. Institutionen bedriver även forskarutbildning och utvecklingsarbete inom sina områden.

Språklig interaktion är det övergripande temat för forskning inom lingvistik vid FLoV. Detta inkluderar ett intresse för formella modeller av språk med avseende på de sociala metoder och psykologiska mekanismer där språket används - inte enbart system för konventioner som bygger upp språk.

Universitetsgemensam information om vad det innebär att vara doktorand vid Göteborgs universitet kan du finna på universitetets doktorandsidor. https://medarbetarportalen.gu.se/doktorand/  

 

Ämne

Lingvistik

 

Ämnesbeskrivning

Ämnet lingvistik avser studiet av den mänskliga språkförmågan, mänskliga språk och språklig kommunikation.

Lingvistik är ett ämne med examensrättigheter på alla nivåer, inklusive forskarutbildning. Det kan ingå som huvudområde i såväl kandidat- som magister- och masterexamen. Lingvistik är även ett inslag i Kommunikatörsprogrammet med inriktning mot myndigheter och offentlig förvaltning samt i programmet Master in Language Technology.

Vid institutionen finns också The Centre for Linguistic Theory and Studies in Probability (CLASP) finansierat av ett tioårigt anslag från Vetenskapsrådet (2015–2025). CLASP bedriver forskning och avancerad utbildning i tillämpning av probabilistisk modellering och maskininlärningsmetoder för kärnfrågor inom språkteori och kognition.

Arbetsuppgifter   

Institutionen erbjuder en internationell engelsktalande forskningsmiljö. Forskningen är tvärvetenskaplig och syftar till att sammanföra insikter från olika områden som logik, matematik, datavetenskap, artificiell intelligens, lingvistik, datalingvistik, kognitiv vetenskap, filologi och filosofi.

Språklig interaktion är ett övergripande tema, med fokus på samtal och dialog som forskningsämne inom psykolingvistik, sociolingvistik, semantik och pragmatik samt språkteknologi/datalingvistik. Den idealiska kandidaten bör vara motiverad att utveckla sitt eget avhandlingsprojekt inom ett eller flera av dessa områden.

Vi kommer att finansiera en väl kvalificerad och motiverad kandidat för att utföra forskning med experimentella och/eller formella metoder om något av följande allmänna ämnen i samband med dialogmodellering och/eller grammatikdesign:

 • Inkrementella processer i samtal och dialog
 • Multimodala aspekter av interaktion
 • Teorier om “joint action” och språklig betydelse
 • Sannolikhetsbaserade modeller för inferens och språk
 • Turtagning
 • Kontext och “common ground” i interaktion
 • Talakter och dialoghandlingar

Vi letar efter sökande som har goda kunskaper i lingvistik (syntax, semantik, pragmatik), psykolingvistik eller datalingvistik. Dokumenterad erfarenhet av dialogmodellering eller experiment i samtalskontext är önskvärd.

Den sökande ska kunna visa på förmåga att utföra självständig forskning. Vi välkomnar särskilt sökande med tvärvetenskaplig bakgrund. Viktiga urvalskriterier är god analytisk förmåga och/eller intresse av att utveckla formella modeller. Utmärkt förmåga att uttrycka sig i skrift och goda kunskaper i engelska, god förmåga att arbeta självständigt och strukturerat är av största vikt. Dessutom förväntas den sökande ha god samarbetsförmåga då hen kommer att ha ett nära samarbete med övriga i forskargruppen.

Den sökandes huvudsakliga arbetsuppgift är att skriva en doktorsavhandling inom något av ovan nämnda områden och att fullgöra obligatoriskt antal kurser. Doktorander kan också undervisa, utföra administrativa uppgifter eller forskningsuppgifter som inte är direkt anslutna till avhandlingsämnet (dock ej mer än 20% av heltid). Sådana uppgifter är förlängningsgrundande, dvs doktorandtjänsten förlängs med samma tid som doktoranden lagt ner på uppgifterna.

Den sökande förväntas delta aktivt i institutionsaktiviteter som workshops och seminarier. Arbetsspråket är engelska. Medel finns tillgängliga för resor, tex för att delta i konferenser eller besöka andra universitet, och för att utföra experiment och/eller datainsamling (om detta är relevant för arbetet).

  

Behörighet   

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:

Grundläggande behörighet har, enligt Högskoleförordningen 7 kapitel § 39, den som har

 1. avlagt en examen på avancerad nivå, eller
 2. fullgjort kursfordringar om 240 högskolepoäng, varav 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet

För att antas till utbildning på forskarnivå i lingvistik krävs följande:

 1. Minst 60 högskolepoäng i lingvistik, fonetik, språkteknologi eller logopedi på avancerad nivå varav minst 15 högskolepoäng utgörs av ett självständigt arbete, samt minst 90 högskolepoäng i näraliggande ämnen, såsom filosofi, kognitionsvetenskap, kommunikation eller språkämnen, eller motsvarande kunskaper.

eller

 1. minst 90 högskolepoäng i lingvistik, fonetik, språkteknologi eller logopedi, varav minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå där minst 15 högskolepoäng utgörs av ett självständigt arbete eller motsvarande kunskaper.

(De två behörighetskraven beror på att det finns två rekommenderade studiegångar på avancerad nivå; antingen har studenten 90 hp på grundnivå i filosofi, kognitionsvetenskap, kommunikation eller språkämnen och läser då 60 hp i lingvistik, fonetik, språkteknologi eller logopedi på avancerad nivå. Alternativt har studenten 90 hp i lingvistik, fonetik, språkteknologi eller logopedi.)

Sådana kunskaper i svenska och engelska som krävs för att tillgodogöra sig obligatoriska kursmoment samt aktivt delta i seminarier och liknande. I de fall doktoranden inte har svenska som modersmål förväntas kunskaper inhämtas så att hon eller han aktivt kan delta i forskningsmiljön.

https://medarbetarportalen.gu.se/digitalAssets/1554/1554572_asp-fd-lingvistik-2015.pdf

 

Bedömningsgrund   

Urval bland sökande skall enligt Högskoleförordningen 7 kapitel ske med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig utbildningen samt med hänsyn till institutionens handledarresurser. Som grund för denna bedömning krävs att den sökande bifogar följande:

 1. Uppsatser och examensarbeten
 2. En projektskiss i vilken den sökande anger ett eller flera forskningsområden som hen önskar arbeta inom samt vilka teorier, metoder och material som kan bli aktuella.

Antagning och urval sker med beaktande av institutionens handledningsresurser inom området för doktorandens forskningsinriktning, samt hur väl projektförslaget passar in i vår forskningsområden. Antagningen kan förutom granskning av insänd meritering även innefatta intervjuer. Dessa bedömningsgrunder finns mer detaljerat beskrivna i ämnets studieplan, se länk ovan.

Anställning   

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, HF 5 kap 7§ Doktorandanställning

Omfattning: 100 %

Placering: Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori, Göteborg

Tillträde: Enligt överenskommelse

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80.

Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Universitetet tillämpar lokalt avtal om lönesättning av doktorander.

 

Kontaktuppgifter för anställningen   

Frågor om forskarutbildningen kan ställas till Eleni Gregoromichelaki, professor i lingvistik, eleni.gregoromichelaki@gu.se

Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till Jennifer Stråle, personaladministratör, jennifer.strale@gu.se

 

Fackliga organisationer   

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här:   
https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande   

  

Ansökan   

Du ansöker om att till att bli antagen till forskarstudier via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. De publikationer som inte kan bifogas ansökan digitalt ska skickas i två exemplar till: Personaladministratör, FLoV, Box 200, 405 30 Göteborg. Ange diarienummer.

Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska.

För att ansökan ska betraktas som fullständig måste den inkludera:

 1. Ett introduktionsbrev på max 1 000 ord (cirka 2 sidor), helst kortare. Brevet ska bestå av fyra stycken i följande ordning: (a) en kort presentation av dig själv, (b) en kort presentation av dina meriter, (c) en kort presentation av forskningsprojektet samt (d) en kort beskrivning av varför institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori är av intresse för dig.
 2. Ett CV, inklusive en publikationslista (om tillämpligt).
 3. Uppsatser, självständiga arbeten (examensarbeten) och eventuella publikationer. Dessa bedöms utifrån följande kvalitetskriterier, där de två sistnämnda väger tyngst: Adekvat ämnesavgränsning och relevant frågeställning, adekvat disponering av ämnet och strukturering av uppsatsen, adekvat språkbehandling och formalia, vetenskaplig kvalitet, självständighet.
 4. En projektskiss om maximalt 2 500 ord i vilken den sökande anger ett forskningsområde han/hon vill utveckla, motiverar dess relevans samt diskuterar vilka teorier, metoder och material som kan bli aktuella. Projektskissen bedöms utifrån följande kriterier: förtrogenhet med tidigare och aktuell forskning inom området, om frågeställningarna är fruktbara och förankrade i aktuell forskning, genomförbarhet inom utbildningen på forskarnivå samt om skissen gör troligt ett värdefullt bidrag till forskningen. Projektskissen ger även underlag för bedömning av institutionens handledarkompetens inom det forskningsområde som anges.

  

Ansökan ska vara inkommen senast: 2022-09-15

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.


Länk till den här sidan
https://web103.reachmee.com/ext/I005/1035/main?site=6&lang=SE&validator=3038fcf1516ea1184a6da70a891f87da&rmpage=job&rmjob=26670&rmlang=SE