Universitetslektor i kommunikation

Ref PAR 2022/1061

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Om institutionen

Vid institutionen för tillämpad informationsteknologi bedrivs kritisk och tvärdisciplinär forskning i en internationell miljö av högsta kvalitet med stor relevans för det omgivande samhället. Våra forskare finns mitt i debatten och bidrar till att förklara och problematisera IT- och samhällsrelaterade utmaningar knutna till samhällets digitalisering.

Hos oss utvecklas individens kunskap och förmåga att analysera, förstå och hantera olika aspekter av IT likväl som samspelet mellan människan och tekniken inom områden som människa-datorinteraktion, Artificiell Intelligens, blockchain, digital förvaltning, digital innovation, e-Hälsa, mobil kommunikation, robotar, sociala medier samt IT i skola och undervisning.

Vi ger utbildningar på kandidat-, magister- och masternivå med förankring i forskningen och samhällsutvecklingen.

Institutionen är placerad i det kunskapsintensiva klustret på Lindholmen där verksamheten har ett väl utvecklat samarbete med såväl näringsliv och offentlig sektor som det civila samhället.

Kognitionsvetenskap och kommunikation på institutionen

Avdelningen bedriver en bred forskning med intresse för mänsklig kognition, interaktion och kommunikation i relation till samhällets digitalisering och sociala och kognitiva förhållanden, på individ-, grupp- och organisationsnivå.

Forskningen inom avdelningen med inriktning på kommunikation delas i stora drag in i två områden: digital kommunikation som rör både hur digitalitet påverkar kommunikation och hur digital teknik kan användas för att studera kommunikation samt organisationskommunikation med fokus på frågor om, förhållningssätt till och utmaningar för kommunikation inom organisationer och mellan organisationer och externa intressenter.

Inom kognitionsvetenskap utförs forskning främst inom områdena artificiell intelligens och psykologi. Detta inkluderar: maskininlärning, neuro-computational modellering, emotioners roll i multimodal interaktion, människa-teknik-interaktion (fokus på robotik och gamifiering), minne av fiktiv information, inflytandets psykologi och beslutsstödsystem.

Ämne 

Kommunikation

Ämnesbeskrivning 

Ämnet kommunikation fokuserar på att förstå olika former av kommunikation i olika sammanhang. Kommunikation är ett tvärvetenskapligt område i skärningspunkten mellan samhällsvetenskap, humaniora och teknologi. Organisatorisk kommunikation och de utmaningar och möjligheter som följer av den accelererande spridningen av informations- och kommunikationsteknologi i olika digitala och icke-digitala sammanhang är viktiga områden för vår forskning och utbildning.

Arbetsuppgifter 

Anställningen som universitetslektor inkluderar undervisning och kompetensutveckling, med målsättning att undervisningen ska vara forskningsanknuten. Som universitetslektor förväntas du:

 • Undervisa kurser i det internationella masterprogrammet Master in Communication (vilket genomförs uteslutande på engelska).
 • Säkerställa att din undervisning baseras på forskningsrelaterad kompetens.
 • Förbereda och genomföra hela kurser eller delar av kurser, samt ta kursansvar.
 • Betygsätta examinationsuppgifter.
 • Handleda masteruppsatser.
 • Självständigt planera och utföra forskningsaktiviteter med tydliga resultat (t.ex. publikationer, ansökan om forskningsmedel)

Övriga administrativa uppgifter kopplade till tjänsten kan förekomma.

Behörighet 

Behörighet för anställning som lärare regleras i Högskoleförordningen 4 Kap och Göteborgs universitets anställningsordning. Behörig att anställas som universitetslektor inom annat än konstnärlig verksamhet är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen i kommunikation (eller närliggande ämnesområde) eller har motsvarande vetenskapliga kompetens eller någon annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.  

Bedömningsgrunder 

Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet i lika hög grad.

Vetenskaplig skicklighet skall vara dokumenterad genom internationell vetenskaplig publicering inom området digital kommunikation. I det avseendet är det meriterande om kandidaten har publicerat sig inom minst ett av följande områden: analys av digital diskurs, inflytande och övertalning genom kommunikation i digitala kontexter; kritiska metoder för studier av kommunikationsproblem online (t.ex. informationsöverbelastning, vilseledande information/desinformation, nätmobbning och trakasserier online); multimodalitet.

Bedömning av vetenskaplig skicklighet innefattar förmågan att självständigt planera, initiera och bedriva forskning, förmåga att samarbeta i verksamhetsutveckling och forskning samt bidra till en forskningsmiljö och det internationella vetenskapssamhället. Framgångsrikt arbete med att erhålla externa medel är meriterande.

Vid bedömning av pedagogisk skicklighet läggs särskild vikt vid arbete med undervisning inom kommunikation och närliggande områden. Kandidaten ska ha dokumenterat bevis på bedriven högkvalitativ forskning och undervisning, eller dokumenterad kompetens att bedriva högkvalitativ forskning och undervisning inom ämnen och frågor som rör digital kommunikation. Det är meriterande om detta inkluderar forskning och undervisning inom de områden inom digital kommunikation som omnämns ovan. Särskilt meriterande är dokumenterat bevis på bedriven högkvalitativ forskning och undervisning eller dokumenterad kompetens att bedriva högkvalitativ forskning och undervisning med hjälp av digitala metoder och digital teknik och/eller stordatametoder och -analyser (t.ex. korpuslingvistik eller programmering).

Bedömning av pedagogisk skicklighet omfattar planering, genomförande, ledning, utvärdering, handledning och examination, samt kursutveckling och författande av utbildningsmaterial och liknande pedagogisk verksamhet. Både pedagogisk erfarenhet och pedagogisk skicklighet skall vara väl dokumenterade så att även kvaliteten kan bedömas.

Högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande är en merit. Sökande som saknar högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande, förväntas genomgå sådan, alternativt tillägna sig motsvarande kunskaper, inom ett år från anställningstillfället.

Dokumenterad förmåga och skicklighet att samarbeta med andra, att leda och administrera undervisning och forskning, samt att informera, att samverka med det omgivande samhället och att verka för nyttiggörande av universitetets forskning ska bedömas som meriterande.

Vi söker efter en självgående, flexibel, strukturerad och kreativ person med god samarbetsförmåga, relationsskapande förmåga samt analytisk förmåga.

Den sökande ska tala och skriva flytande engelska. Forskningsseminarier sker normalt på engelska. Den sökande förväntas lära sig svenska då arbetet bedrivs i en miljö präglad av internationalisering med svenska som myndighetsspråk.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en helhetsbedömning av kompetens och skicklighet, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter, samverka med övrig personal samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Anställning 

Tjänsten avser en tillsvidareanställning på 100 % av heltid med placering vid Institutionen för tillämpad informationsteknologi, avdelningen för kognition och kommunikation.
Provanställning tillämpas vid alla tillsvidareanställningar.
Tillträde 2023-04-01 eller enligt överenskommelse.

Tillsättningsförfarande 

I urvalsprocessen kan det utöver sakkunnigbedömningen bli aktuellt med provföreläsningar, intervjuer och referenstagning.

Kontaktuppgifter för anställningen 

Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta avdelningschef Ben Clarke: 031 - 786 35 39
 
Har du frågor om anställningsförfarandet är du välkommen att kontakta personalhandläggare Emil Fägerwall Tawfik: 031-786 29 04

Fackliga organisationer 

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande 

Ansökan 

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.  

De publikationer som inte kan bifogas ansökan digitalt ska skickas till: IT-fakultetens kansli, Göteborgs universitet, 412 96 Göteborg i tre exemplar, och ska vara inkomna senast 2022-08-25. 

Ansökan ska vara skriven på engelska då den kan komma att granskas av internationella sakkunniga med engelska som arbetsspråk.

Ansökan ska innefatta följande handlingar:

 • Meritförteckning/CV och personuppgifter
 • Utbildningsbevis, betyg eller andra handlingar
 • Avsiktsförklaring på max en A4-sida där den sökande anger vad du vill arbeta med om du blir erbjuden tjänsten
 • Redogörelse för vetenskapliga meriter innehållande en förteckning över de (max) 10 vetenskapliga arbeten som åberopas, motivering till urvalet, samt kortfattad redogörelse för egen vetenskaplig verksamhet.
 • Redogörelse för pedagogiska meriter innehållande pedagogisk utbildning, en förteckning över de (max) 10 pedagogiska arbeten/läromedel som åberopas, samt kortfattad redogörelse för pedagogisk verksamhet och reflektion. Kvalitativa omdömen, kursutvärderingar eller motsvarande bör bifogas eller refereras till under bilagor.
 • Kortfattad redogörelse för ledarskaps- och administrativa meriter samt samverkansmeriter
 • Referenser

Ansökan ska vara inkommen senast: 2022-08-25  

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.


Länk till den här sidan
https://web103.reachmee.com/ext/I005/1035/main?site=6&lang=SE&validator=3038fcf1516ea1184a6da70a891f87da&rmpage=job&rmjob=26562&rmlang=SE