Biträdande universitetslektor i statsvetenskap, en eller flera

Ref PAR 2022/984

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Statsvetenskapliga institutionen är en öppen och samhällsengagerad institution, mitt i staden och mitt i debatten. Vår forskning kretsar bland annat kring val, demokrati, korruption, styrningsformer, miljö och politik och europafrågor. Vi har utbildning på alla nivåer: grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå samt fristående kurser. Undervisning ges på både svenska och engelska. Totalt studerar omkring 1 400 personer hos oss. Statsvetenskapliga institutionen har runt 160 anställda. Vi finns i lokaler i centrala Göteborg.

Mer information om institutionen finns på vår hemsida www.pol.gu.se.

Statsvetenskapliga institutionen söker nu en eller flera biträdande universitetslektorer i statsvetenskap

Ämne

Statsvetenskap

Ämnesbeskrivning

Statsvetenskap är studiet av politik. Inom disciplinen förekommer forskning och undervisning om makt, demokrati, politiska idéer och institutioner på nationell och internationell nivå.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna ingår forskning motsvarande minst 50 procent av arbetstiden. Det står den biträdande universitetslektorn fritt att välja forskningsfrågor, utveckla teoretiska idéer, samla in data och välja forskningsmetoder. Det ingår att aktivt söka extern finansiering till egen forskning och att aktivt delta i institutionens forskningsmiljöer och seminarieverksamheter. Det förväntas också ett aktivt deltagande i den internationella forskargemenskapen genom medverkan vid konferenser och genom internationell publicering.

I arbetsuppgifterna ingår också undervisning, kursansvar, handledning och examination i kurser på grundnivå och avancerad nivå, eventuellt också forskarnivå, motsvarande minst 30 procent av arbetstiden.  Undervisning på de flesta program och kurser vid institutionen kan komma ifråga. Det är ett krav att kunna undervisa på svenska på grundnivå från och med starten av anställningen. På grundnivån bedriver vår institution utbildning i statsvetenskap, i europakunskap och på lärarutbildningen. Till arbetsuppgifterna hör även kurs- och programutveckling samt medverkan i institutionens pedagogiska utvecklingsarbete.

Statsvetenskapliga institutionen är aktiv i samhällsdebatten och till arbetsuppgifterna hör att initiera samverkan och aktivt samverka med det omgivande samhället och verka för nyttiggörande av producerad forskning. Ledningsuppdrag, pedagogiska uppdrag och andra uppdrag inom institutionens, fakultetens och universitets kollegiala forum kan på sikt komma att ingå i arbetsuppgifterna.

Behörighet

Behörighet för denna anställning följer av Högskoleförordningen (HF 4 kap 12 a §) och Göteborgs universitets anställningsordning. I första hand bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång. Även den som avlagt examen tidigare än så kan komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, tjänstgöring inom totalförsvaret, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer och studentorganisationer eller föräldraledighet eller andra liknande omständigheter.

Bedömningsgrund

Bedömningen av kandidaterna utgår i första hand från den vetenskapliga skickligheten, i andra hand från den pedagogiska skickligheten.

Den vetenskapliga skickligheten visas genom vetenskaplig publicering och pågående deltagande i nationella och internationella forskningssamarbeten. Förmåga att erhålla externa forskningsmedel är meriterande. Vid bedömningen av vetenskaplig skicklighet läggs särskild vikt vid högkvalitativ publicering vid ansedda internationella förlag och i ansedda internationella tidskrifter med peer review-system. Publiceringarnas kvalitet och genomslagskraft ges större vikt än det totala antalet publikationer.

Den pedagogiska skickligheten visas genom dokumenterad erfarenhet av att ha planerat och genomfört undervisning i olika former (föreläsningar, seminarier, workshops, distansundervisning, handledning) på grundnivå och avancerad nivå. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet läggs särskild vikt vid genomförda och dokumenterade insatser som har bidragit till att utveckla utbildningen och undervisningen och förbättra kvalitén.

Erfarenhet av att initiera kontakt och samverka med det omgivande samhället är meriterande.

Ett biträdande universitetslektorat är en meriteringsanställning som riktar sig till relativt nydisputerade forskare och lärare. Den rent kvantitativa omfattningen av den sökandes meriter kommer därför inte att vara utslagsgivande utan i skicklighetsbedömningen kommer hänsyn tas till under hur lång period de samlade meriterna har ackumulerats. Tjänsten kommer att erbjudas den sökande som efter en helhetsbedömning av skicklighet och utvecklingspotential bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra de arbetsuppgifter som ingår i anställningen, samverka och samarbeta med övrig personal och bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Mycket goda kunskaper i svenska (tal och skrift) är ett krav, eftersom tjänsten innebär undervisning på svenska inom våra utbildningar på grundnivå från och med starten av anställningen. Eftersom institutionen verkar i en internationell miljö är det också ett krav att obehindrat tala och skriva på engelska.

Övrigt

En biträdande universitetslektor äger rätt att, efter ansökan senast sex månader innan den tidsbegränsade anställningen löper ut, prövas för befordran till en tillsvidareanställning som universitetslektor inom ämnesområdet om denne har behörighet för sådan anställning och dessutom bedöms lämplig vid en prövning enligt de bedömningsgrunder för anställning som universitetslektor som gäller vid Göteborgs universitet. Vid sådan prövning gäller också följande krav för befordran: 

 • Vetenskaplig skicklighet för befordran för aktuell anställning ska särskilt visas genom egen forskning som har uppnått nivån docentkompetens, genom publicering av forskningsresultat i form av artiklar i ledande internationella tidskrifter, böcker och/eller bokkapitel publicerade av ledande internationella förlag.
 • Behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning (eller motsvarande) är ett krav för befordran samt en uppvisad progression i den pedagogiska utvecklingen.
 • Samverkan med det omgivande samhället förväntas.

Ansökan om befordran ska inkomma senast sex månader innan den tidsbegränsade anställningen som biträdande universitetslektor löper ut och följa samhällsvetenskapliga fakultetens mall där bedömningsgrunderna framgår.

Anställning

Tidsbegränsad anställning under fyra år med möjlighet till befordran till universitetslektor och en tillsvidareanställning. Omfattning av heltid, 100 % med placering vid
Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet

Tillträde: Snarast möjligt men senast 2023-07-01

Kontaktuppgifter för anställningen

Upplysningar om anställningen lämnas av Mikael Gilljam, professor, prefekt
 +46 31 786 12 21, Mikael.Gilljam@pol.gu.se

Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till Anna-Karin Ingelström, HR-specialist,
+46 31 786 1190, anna-karin.ingelstrom@gu.se

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

Ansökan

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag: 2022-09-02

Vi ber dig att skriva din ansökan på engelska då den kan komma att granskas av internationella sakkunniga. I urvalsprocessen kommer det sannolikt att bli aktuellt med provföreläsningar, intervjuer och referenstagning.

Till ansökan skall bifogas:

 1. Meritförteckning/CV, inklusive fullständig publikationslista och redogörelse för erhållna externa forskningsmedel (med belopp).
 2. En beskrivning av dina vetenskapliga kvalifikationer innehållande:
  a) En lista över dina fem främsta vetenskapliga publikationer. Ange din roll och omfattningen på din arbetsinsats när det gäller de publikationer som är samförfattade med andra. Samförfattarintyg måste bifogas; de ska innehålla information om varje författares bidrag (kvantitativt och substantiellt) och vara signerade av samtliga medförfattare. Om en artikel eller bok är antagen för publicering men ännu inte utgiven ska intyg bifogas som styrker att publikationen är antagen för publicering.
  b) En kortfattad redogörelse för dina vetenskapliga meriter, din forskningsprofil och dina forskningsplaner för de närmaste åren. (Max 2 sidor.)
 3. Fullständiga elektroniska exemplar av dina fem främsta vetenskapliga publikationer.
 4. En beskrivning av dina pedagogiska kvalifikationer innehållande:
  a) En lista över de kurser och utbildningsprogram du har utvecklat och undervisat på (inklusive kurser och program på grundnivå, avancerad nivå och forskarutbildningsnivå).
  b) En kortfattad redogörelse för dina pedagogiska meriter och kvalifikationer med upplysningar om både omfattning och kvalité, inklusive en pedagogisk självreflektion. (Max 2 sidor.)
  c) Intyg om genomförd högskolepedagogisk utbildning.
  d) Intyg om din undervisningserfarenhet från prefekt, studierektor eller motsvarande vid minst ett universitet/en institution.
 5. Elektroniska kopior av undervisningsmaterial, såsom kursplaner, litteraturlistor, examinationsuppgifter, föreläsningsbilder och instruktioner till studenterna (max 3 underlag). Hänvisa till dessa dokument i din redogörelse för dina pedagogiska meriter och kvalifikationer (4b).
 6. Övriga intyg och handlingar som du önskar åberopa.

Vetenskapliga publikationer, skrifter, CV och liknande som inte finns i elektronisk form ska skickas till:

Göteborgs universitet
Statsvetenskapliga institutionen
Att. Anna-Karin Ingelström
Box 711
405 30 Göteborg

Ansökan ska vara inkommen senast: datum 2022-09-02

 

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.


Länk till den här sidan
https://web103.reachmee.com/ext/I005/1035/main?site=6&lang=SE&validator=3038fcf1516ea1184a6da70a891f87da&rmpage=job&rmjob=26468&rmlang=SE