Doktorandplats i vårdvetenskap - Personcentrerad skattning av symtom hos barn

Ref PAR 2022/1008

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Doktorandplats i vårdvetenskap 

Titel på projektet: Personcentrerad skattning av symtom hos barn med stöd av ett e-hälsoverktyg

Sektionen för Livssammanhang och hälsofrämjande vård finns vid Institutionen för Vårdvetenskap och hälsa vid den Medicinska fakulteten Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet. 

Universitetsgemensam information om vad det innebär att vara doktorand vid Göteborgs universitet kan du finna på universitetets doktorandsidor https://medarbetarportalen.gu.se/doktorand/    

Arbetsuppgifter   

Utbildning i vårdvetenskap består i att genomföra ett vetenskapligt projekt och att delta i kurser på forskarnivå om minst 30 högskolepoäng. Utbildningen avslutas med att doktoranden skriver en vetenskaplig sammanläggningsavhandling eller en monografi motsvarande minst 120 högskolepoäng. För mer information om utbildning på forskarnivå vid Sahlgrenska akademin se https://www.gu.se/sahlgrenska-akademin/var-forskarutbildning

Projekt: För att optimera smärtskattning hos barn är det viktigt att använda validerade smärtskattningsinstrument. Att skatta smärta med hjälp av en applikation kan stärka barns delaktighet och ge dem en känsla av kontroll samt bidraga till ett personcentrerat förhållningssätt. E-hälsoverktyget Pictorial support in person-centred care for children (PicPecc) är en nyutvecklad applikation för att stödja barn att hantera sina symtom. Applikationen PicPecc kan möjliggöra regelbunden självskattning av symtom vilket kan leda till att exempelvis smärta kan identifieras och behandlas i ett tidigt skede. Inkluderat i PicPecc finns skalan electronic Faces Thermometer Scale (eFTS). 

Det övergripande syftet med detta doktorandprojekt är tvådelat. Det första övergripande syftet är att validera psykometriska egenskaper hos eFTS vid bedömning av smärta. Det andra övergripande syftet är att anpassa PicPecc för hantering av symtom hos barn med CNS-tumör som genomgått operation. En inkluderande forskningsdesign används, vilket innebär att barn, föräldrar och vårdpersonal inkluderas i en referensgrupp tillsammans med forskarna i syfte att vara delaktiga i beslutsprocesser. Datainsamlingsmetoder inkluderar självskattningar, intervjuer, workshops och enkäter till barn, föräldrar och vårdpersonal. Data analyseras med kvalitativa och kvantitativa metoder för psykometri samt utveckling och testning av komplexa interventioner. Studie 1 och 2 innebär att barn 8–17 år (n=100) intervjuas efter att de har använt eFTS för att bedöma en förväntad smärta med hjälp av validerade bilder som beskriver vardagssituationer (ex. att bli stucken av ett bi). I studie 3 anpassas PicPecc för vården av barn med CNS tumör och i studie 4 utvärderas den anpassade PicPecc applikationen inom den postoperativa vården av barn med CNS tumör.

Sökanden bör behärska det svenska och engelska språket i tal och skrift. Personlig lämplighet och egenskaper som att kunna arbeta självständigt under eget ansvar, vara initiativrik, ha en god samarbetsförmåga och ha förmåga att lösa problem på ett självständigt sätt är värdefullt.

Utbildning på forskarnivå omfattar fyra års heltidsstudier och leder fram till en doktorsexamen.  Inom ramen för din doktorandanställning kan du ha institutionstjänstgöring i en omfattning av max 20 % av heltid fördelat under hela utbildningstiden. Institutionstjänstgöring omfattar vanligtvis undervisning på grundnivå och avancerad nivå, men även forskning och administration kan ingå.    

Behörighet   

För tillträde till utbildning på forskarnivå krävs grundläggande behörighet och den särskilda behörighet som är fastställd i den allmänna studieplanen för ämnet.  

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:
1. avlagt examen på avancerad nivå, eller
2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
3. på annat sätt inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper. 

Särskild behörighet till utbildning på forskarnivå i vårdvetenskap har den som med godkänt resultat fullgjort kurs engelska B/6 eller har bedömts ha förvärvat motsvarande kunskaper genom tidigare studier.  

Bedömningsgrund   

Urval bland sökande som uppfyller krav på grundläggande och särskild behörighet baseras på förmågan att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå. Vid bedömningen fästs särskild vikt vid dokumenterade kvalifikationer avseende:
- specifika kunskaper och färdigheter inom ämnesområdet och närliggande forskningsområden
- erfarenhet av vetenskaplig teori och relevanta forskningsmetoder
- vetenskaplig analys och presentation styrkt genom uppsats, examensarbete, vetenskapliga publikationer eller liknande.    

Dokumenterad klinisk erfarenhet av att arbeta med barn med smärtproblematik är meriterande, liksom erfarenhet av organisation, ledarskap och teamarbete.

Anställning   

Efter du har blivit antagen till utbildning på forskarnivå kommer du att erhålla en doktorandanställning vid Göteborgs universitet. Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1993:100. Den första anställningen som doktorand får gälla högst ett år och får förnyas med högst två år i taget. En doktorand får som längst vara anställd som doktorand under åtta år men den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år.   

Placering: Sahlgrenska akademin, Institutionen för Vårdvetenskap och hälsa, sektionen för Livssammanhang och hälsofrämjande vård. Omfattning 100%. Tillträde enligt överenskommelse.

Universitetet tillämpar lokalt avtal om lönesättning av doktorander.  

Kontaktuppgifter för anställningen   

Har du frågor om projektet är du välkommen att kontakta huvudhandledaren,
Stefan Nilsson, docent, Institutionen för Vårdvetenskap och hälsa,
e-post: stefan.nilsson.4@gu.se

Fackliga organisationer   

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här:   
https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande     

Ansökan   

Du ansöker om att bli antagen till forskarstudier via Göteborgs universitets rekryteringsportal. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Komplett ansökan innehåller i pdf format:

  • Personligt brev
  • CV
  • Bevis om examen på avancerad nivå eller fullgjorda kurser, se behörighetskrav ovan
  • Bevis om slutförd kurs i Engelska 6 eller motsvarande (gymnasiebetyg eller motsvarande)

För sökande med utländsk examen

Om examen är från lärosäte utanför Sverige eller inte har kontrollerats av en svensk myndighet tidigare är det viktigt att du bifogar diplom och ämnesförteckningar som underlättar bedömning.

Ange i din ansökan en kontakt (telefonnummer eller e-post) till utfärdande lärosäte som kan verifiera examen.

För information om hur det särskilda behörighetskravet i engelska kan uppfyllas, se https://www.universityadmissions.se/en/entry-requirements/english-language-requirements/

   

Ansökan ska vara inkommen senast: 2022-08-08

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.


Länk till den här sidan
https://web103.reachmee.com/ext/I005/1035/main?site=6&lang=SE&validator=3038fcf1516ea1184a6da70a891f87da&rmpage=job&rmjob=26386&rmlang=SE