Biträdande universitetslektor i ryska

Ref PAR 2022/755

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Institutionen för språk och litteraturer är Humanistiska fakultetens största institution med 13 olika språk, ca 110 anställda, ca 1250 helårsstudenter och en årsomsättning på drygt 110 miljoner. Institutionens forskning berör världens språk och litteraturer utifrån en bred kontextualisering och utifrån ett brett spektrum av teoretiska grunder och specifika tillämpningar.

Anställningsbenämning

Biträdande universitetslektor

Ämne

Ryska

Ämnesbeskrivning

Ryska ingår i ämnet Slaviska språk som erbjuder utbildning inom ryska, ukrainska och slaviska medeltidsstudier. Utbildning ges främst inom fristående kurs, på alla nivåer: grundnivå och avancerad nivå, liksom på forskarnivå. Ryska ingår också i programmet Språk och interkulturell kommunikation (avancerad nivå). Forskningen är mest inriktad mot rysk litteraturvetenskap, rysk historisk lingvistik, svensk-ryska språkliga kontakter samt slaviska medeltidsstudier med inriktning mot textkritik och bokhistoria.

Arbetsuppgifter

En biträdande lektor ska ges möjlighet att utveckla sin självständighet som forskare och lärare, och meritera sig såväl vetenskapligt som pedagogiskt för att uppfylla kraven på behörighet för en anställning som universitetslektor. I arbetsuppgifterna ingår forskning om minst 50 % samt undervisning och administration om maximalt 50 %.

Undervisningen omfattar alla nivåer, såväl på campus som digitalt, eller som kvällsundervisning. Kurserna kan spänna över hela ämnet, från lingvistik och översättningsteori till litteraturvetenskap, språkhistoria, kultur- och idéhistoria samt språkfärdighet. Till undervisning räknas också handledning, seminarier, kursansvar, kursadministration och kursutveckling mm. Även undervisning på institutionens ämnesövergripande kurser och program kan komma i fråga, liksom uppdrag av administrativ art. Vissa kurser ges på engelska, varför god förmåga att undervisa på engelska är nödvändig. Ämnet har också kontrastiva kurser, varför kunskaper i svenska på modersmålsnivå är ett krav från anställningens början.

En biträdande universitetslektor förväntas följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och aktivt ansöka om externa forskningsmedel samt medverka i institutionens pedagogiska och vetenskapliga utvecklingsarbete. Den sökande ska därför redan i sin ansökan beskriva hur den egna forskningen kan främja och bidra till institutionens forskningsområden.

Innehavaren av anställningen förväntas vara närvarande på institutionen och delta i det löpande arbetet på plats. Arbetet inom ämnet bedrivs i ett lärarlag och den som får anställningen som biträdande lektor förväntas bidra konstruktivt i kollegial anda, såväl till ämnet som till hela institutionen.

Behörighet

Behörighet för anställning som lärare finns angivna i 4 kap 3-4 § högskoleförordningen samt Göteborgs universitets egen anställningsordning.

Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen i relevant ämne eller har motsvarande vetenskaplig kompetens.

Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år innan tiden för ansökan av anställningen som biträdande universitetslektor har gått ut. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter.

Kunskaper i svenska på modersmålsnivå är ett krav från anställningens början, liksom förmåga att undervisa inte bara på svenska utan även på ryska och engelska.

Bedömningsgrunder

Bedömningsgrunder vid anställning som lärare finns angivna i 4 kap 3-4 § högskoleförordningen samt Göteborgs universitets anställningsordning.

De viktigaste kriterierna vid bedömning är pedagogisk och vetenskaplig kompetens. Särskild vikt läggs vid sökandes doktorsavhandling, forsknings- och undervisningserfarenhet, samt forskningsplan. Även det personliga brevet är viktigt, och där förväntas den sökande beskriva sin karriärsutveckling hittills och såsom den är tänkt i framtiden och hur den planerade forskningen förhåller sig till institutionens forskningsområden.

Vid prövningen av meriter ska lika stor omsorg ägnas åt granskningen av den pedagogiska skickligheten som granskningen av den vetenskapliga skickligheten. I urvalsprocessen kommer särskilt att beaktas dokumenterade meriter inom följande områden: 

 • Vetenskaplig skicklighet inom det rubricerade ämnesområdet, visad genom forsknings- och utvecklingsarbete, samt genom vetenskapliga publikationer;
 • Pedagogisk skicklighet inom det rubricerade ämnesområdet, visad genom erfarenhet av planering och genomförande av utbildning såväl på campus som digitalt, inklusive handledning och examination, på olika typer av kurser i ämnet;
 • God förmåga att undervisa på svenska, engelska och ryska;
 • Deltagande i det nationella och internationella forskarsamhället;
 • Förmåga att samverka med det omgivande samhället.

I första hand ska den sökande väljas som, efter en helhetsbedömning av skicklighet och utvecklingspotential, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra de arbetsuppgifter som ingår i anställningen.

Befordran till universitetslektor

Den biträdande universitetslektorn kan före anställningsperiodens slut ansöka om befordran till universitetslektor, tillsvidareanställd. Bedömningen kommer då att grunda sig på visad progression i fråga om vetenskaplig och pedagogisk skicklighet, där den sökande ska kunna uppvisa:

 • Vetenskaplig meritering som såväl kvantitativt som kvalitativt väsentligen överstiger vad som krävs för doktorsexamen;
 • Vetenskapliga skrifter av hög kvalitet, publicerade i väl ansedda nationella och internationella tidskrifter och/eller förlag:
 • Förmåga att aktivt och självständigt söka extern finansiering;
 • Förmåga att handleda eller biträda i handledning av studenter på olika nivåer;
 • Genomgången högskolepedagogisk utbildning;
 • Genomgången handledarutbildning.

Vid bedömningen ska särskild vikt läggas vid det arbete som utförts under tiden som den sökande varit anställd som biträdande universitetslektor. Därutöver gäller att den sökande ska ha fullgjort sina arbetsuppgifter på ett tillfredsställande sätt. Skriftlig ansökan om att prövas för befordran till universitetslektor ska inlämnas senast sex månader innan anställningen som biträdande universitetslektor upphör. Om dessa krav uppfylls och den sökande bedöms lämplig ska befordran ske. Ansökan får endast göras en gång.

Anställning

Antal: En
Anställningsform: 4 år
Omfattning: 100 %
Placering: Institutionen för språk och litteraturer, Göteborg
Tillträde: Snarast

Övriga upplysningar om anställningen

Den här texten ska finnas med vid utlysning: Om högskolepedagogisk meritering i enlighet med krav vid Göteborgs universitet (PIL101, PIL102 och PIL103) ej föreligger i samband med ansökan ska sådan valideras eller angiven utbildning genomföras inom ett år från anställningens början (https://pil.gu.se/resurser/meriter).

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. För anvisningar för läraranställningar hänvisas sökande till Humanistiska fakultetens anvisningar: https://medarbetarportalen.gu.se/digitalAssets/1685/1685190_anvisningar-ovrig-larare-ansokan-180314.pdf

Vid eventuella vetenskapliga publikationer, skrifter och liknande som inte kan bifogas ansökan i elektronisk form, kontakta personalhandlaggare@sprak.gu.se

Till ansökan bifogas:

 • Personligt brev
 • Forskningsplan
 • Förteckning över examina och anställningar (CV)
 • Beskrivning av vetenskapligt och pedagogiskt arbete inklusive vetenskaplig och pedagogisk reflektion
 • Meritportfölj I: Vetenskapliga meriter
 • Meritportfölj II: Pedagogiska meriter
 • Meritportfölj III: Lednings- och administrativa meriter
 • Meritportfölj IV: Meriter avseende samverkan med det omgivande samhället
 • Åberopade skrifter (max 5), samt separat förteckning över skrifterna
 • Doktorsexamensbevis
 • Doktorsavhandling
 • Referenser; namn och telefonnummer till minst två referenspersoner.

Förutom sakkunniggranskning kan även intervju, provföreläsning och referenstagning komma att utgöra grund för bedömning.

Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska, då den kan komma att granskas av internationella sakkunniga med engelska som arbetsspråk.

Den sökande ansvarar för att inlämnad ansökan är komplett vid ansökningstidens utgång.

Ansökan ska vara inkommen senast: 2022-08-11

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.


Länk till den här sidan
https://web103.reachmee.com/ext/I005/1035/main?site=6&lang=SE&validator=3038fcf1516ea1184a6da70a891f87da&rmpage=job&rmjob=26365&rmlang=SE