Biträdande universitetslektor i växtekologi och biodiversitet under globala miljöförändringar

Ref PAR 2022/1001

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Vid institutionen för biologi och miljövetenskap (BioEnv) finns utbildnings- och forskningsverksamhet som sträcker sig från fjällvärldens ekosystem, genom skog, mark och vattendrag, hela vägen ut i havet. I dessa miljöer arbetar vi med olika biologiska organisationsnivåer från gener och individer till populationer och ekosystem. Vi arbetar inom ekologi, evolution, fysiologi, systematik och kombinationer av dessa ämnesområden för att förstå betydelsen av naturliga och av människan skapade förändringar. Institutionens strategi är att främja stark, internationellt förankrad forskning och uppmuntra excellent undervisning. Ytterligare information finns på vår webbplats: www.gu.se/biologi-miljovetenskap

Institutionen för biologi och miljövetenskap har framstående forskning inom biodiversitet, framför all inom Göteborg Global Biodiversity Center (GGBC, https://www.gu.se/en/ggbc-global-biodiversity) som koordinerar forsknings och samverkansaktiviteter i biodiversitet och bevarandebiologi. Genom GGBC finns tillgång till stora biologiska samlingar som spänner stora delar av världen och livets träd. 

Tjänsten delfinansieras genom det strategiska forskningsområdet Biodiversity and Ecosystem Services in a Changing Climate (BECC, www.becc.lu.se) som är ett samarbete mellan Lunds och Göteborgs Universitet. BECC samlar forskare inom natur- och samhällsvetenskap för att studera hur globala miljöförändringar påverkar biodiversitet och ekosystemtjänster såväl som åtgärder för att minska påverkan och anpassa samhälle och förvaltning. Tjänsten är knuten till BECCs temaområden ”grand challenges” ”Biodiversitet under global förändring” och ”Ekosystemtjänster under global förändring”.

Ämne 

Terrester växtekologi och biodiversitet

Ämnesbeskrivning 

Biodiversitet är mångfalden organismer som återfinns vid en viss plats och tidpunkt, och studiet av denna mångfald baseras på ämnesområdena ekologi och evolution. Att förstå vad biodiversitet är, dess betydelse och sätt att bevara och förvalta den effektivt är centralt för vårt samhälles framtida utmaningar.

Arbetsuppgifter 

Anställningen är som biträdande universitetslektor i växtekologi och biodiversitet med en inriktning mot hur globala miljöförändringar påverkar biodiversitetens processer och mönster i tid och rum. Forskningsinriktningen kan omfatta både direkta och indirekta konsekvenser av globala miljöförändringar, inklusive klimatförändring, ändrad markanvändning etc. Tjänsten omfattar både forskning och undervisning. I forskningen ingår att utveckla ett självständigt forskningsprogram i terrester växtekologi och biodiversitet under globala miljöförändringar.

Ingående undervisning är på både grund- och avancerad nivå inom biologi och miljövetenskapliga utbildningsprogram och bedrivs på både engelska och svenska. Du förväntas undervisa om växter biodiversitet i en föränderlig värld och/eller växtekologi. Undervisningen bedrivs både vid institutionen och i samarbete med flera andra institutioner och fakulteter (se också ClimBEco Graduate Research School). Du förväntas söka externa anslag, bygga upp och leda en forskargrupp samt handleda doktorander.

Du förväntas kunna kommunicera kring hur nationella och internationella företag och myndigheter arbetar med biodiversitet och globala förändringar. Förutom föreläsningar och övningar så ingår också kursledning. Andra uppgifter är handledning av examensarbeten på grund- och avancerad nivå i biologi och miljövetenskap. Som en del i ett större lärarlag förväntas du delta i att utveckla och förnya institutionens undervisning både med avseende på form och innehåll.

Vidare förväntas du delta i institutionens verksamhet genom administrativa uppdrag. Du bör samverka med det omgivande samhället, både i samverkansprojekt och i populärvetenskapliga aktiviteter.

Du som saknar högskolepedagogisk utbildning ska genomgå sådan inom två år från tillträde till anställningen. Universitetet erbjuder högskolepedagogiska kurser.

Du skall kunna undervisa på svenska inom två år. Universitetet erbjuder kurser i svenska.

Behörighet 

Behörighet för anställning som lärare regleras i Högskoleförordningen 4 Kap och Göteborgs universitets anställningsordning. 

Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år innan tiden för ansökan av anställningen som biträdande universitetslektor har gått ut. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter. 

Vidare är den som har visat pedagogisk skicklighet behörig. Förmåga att kunna undervisa på svenska eller engelska är ett krav.

Bedömningsgrunder 

Vid tillsättningen kommer vetenskaplig och pedagogisk skicklighet vägas in i lika hög grad i bedömningen. Skicklighet i forskning ska vara dokumenterad genom vetenskaplig publicering, bidrag till konferenser, förmåga att erhålla externa forskningsmedel och erfarenhet av forskningshandledning. Särskilt betonas erfarenhet inom forskning kring hur globala miljöförändringar påverkar vegetation i terrestra ekosystem. Kunskap om specifika aspekter av bevarandebiologi såsom fjärranalys, GIS, landskapsekologi, populationsdynamik och genomik, så väl som erfarenhet av interdisciplinära och tillämpade forskningsområden är meriterande.

Skicklighet i undervisning ska vara dokumenterad genom erfarenhet av akademisk undervisning och handledning inom naturvårdsbiologi inklusive författande av undervisningsmaterial och liknande. Sökanden skall ha erfarenhet av undervisning inom biologi eller miljövetenskap på högskolenivå. Högskolepedagogisk utbildning är meriterande.

Den sökandes personliga egenskaper i att kunna samarbeta internt och externt för att utföra de beskrivna arbetsuppgifterna kommer att beaktas i bedömningen av lämpligheten för anställningen. Därutöver ska skicklighet i att samverka med omgivande samhälle samt att informera om forskning och utvecklingsarbete nationellt och internationellt beaktas.

Sammanfattningsvis, vid läraranställning ska den sökande väljas som, efter en helhetsbedömning av skicklighet och utvecklingspotential, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra de arbetsuppgifter som ingår i anställningen, samverka med övrig personal och bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Anställning 

Anställningen är en tidsbegränsad anställning på fyra år, men omfattning på 100 %. Placering är vid institutionen för biologi och miljövetenskap med tillträde snarast enligt överenskommelse.

Befordran från biträdande universitetslektor till universitetslektor

Den biträdande universitetslektorn kan under anställningsperioden, dock senast 6 månader innan den avslutas, ansöka om att bli befordrad till en fast anställning som universitetslektor. Bedömning görs mot nedanstående behörighetskriterier:

 • Docent i ämnesområdet
 • Högskolepedagogisk utbildning inklusive handledarutbildning, motsvarande 20 högskolepoäng eller motsvarande
 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift
 • Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
 • God samarbetsförmåga, självständighet och driv
 • Förmåga att aktivt, självständigt och framgångsrikt söka och erhålla extern finansiering
 • Förmåga att handleda/biträda studenter/doktorander på olika nivåer

Om dessa uppfylls och personen bedöms lämplig ska befordran ske.

Mer information om bedömningsgrunder för befordran från biträdande universitetslektor till universitetslektor återfinns här:

1684635_bedomningsgrunder_befordran_till_lektor_april2018.pdf (gu.se)

Tillsättningsförfarande 

Bedömningsprocessen kommer att omfatta utlåtanden från externa sakkunniga, intervjuer och provföreläsningar. Bedömningen av meriter och erfarenhet kommer att ta hänsyn till föräldraledighet, sjukfrånvaro eller andra liknande omständigheter. Skälen och omfattningen av frånvaro anges i samband med redogörelsen av meriter och erfarenheter.

Kontaktuppgifter för anställningen 

Upplysningar om anställningen lämnas av:

Åsa Arrhenius, prefekt
+46 31 786 2625
asa.arrhenius@bioenv.gu.se

Professor Håkan Pleijel
+46 31 786 3644
hakan.pleijel@bioenv.gu.se

Christine Bacon

+46 (0)31 786 5167
christine.bacon@bioenv.gu.se


Fackliga organisationer 

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande 

Ansökan 

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Till ansökan bifogas:

 • CV, inklusive fullständig publikationslista och redogörelse för erhållna externa medel (med belopp).
 • Redogörelse för vetenskapliga meriter och motivering till urvalet av högst tio vetenskapliga publikationer som du åberopar i ansökan. Ange din roll och arbetsinsats för de valda publikationerna.
 • Forskningsplan med beskrivning av pågående och planerad forskning samt andra planerade aktiviteter med relevans för anställningen (maximalt tre sidor).
 • Redogörelse för pedagogiska meriter, med upplysningar om omfattning och typ av undervisning samt utlåtande om dess kvalitet. Redogörelsen ska också omfatta pedagogisk reflektion och undervisningsfilosofi.
 • Redogörelse för meriter inom ledning, administration och samverkan.
 • Fullständiga elektroniska exemplar av dina främsta publikationer (maximalt tio stycken).
 • Intyg och övriga handlingar som du önskar åberopa.

Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska då den kan komma att granskas av internationella sakkunniga med engelska som arbetsspråk. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. De publikationer som inte kan bifogas ansökan digitalt ska skickas i tre exemplar vardera till:

Fakultetskansliet för naturvetenskap
Att: Linda Forsberg
Göteborgs universitet
Box 460
405 30 Göteborg

Ansökan ska vara inkommen senast: [2022-12-12]  

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.