Två doktorandanställningar i romanska språk

Ref PAR 2022/955

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Institutionen för språk och litteraturer (SPL) är humanistiska fakultetens största institution med ca 120 anställda och ca 1200 helårsstudenter. För mer information om institutionen, se webben: https://www.gu.se/sprak.

Ämnet romanska språk omfattar språk, litteratur och kultur inom de romanska språken. Vid Göteborgs universitet bedrivs forskning i första hand i franska och spanska och därför finns möjlighet till handledning inom dessa språk. De huvudsakliga forskningsinriktningarna är litteraturvetenskap, språkvetenskap och kulturvetenskap samt språkinlärning och språkundervisning.

De utlysta doktorandanställningarna ingår i en bred och dynamisk forskningsmiljö, där forskning bedrivs inom språk och litteratur utifrån en bred kulturell kontextualisering och ett brett spektrum av teoretiska grunder och metodologiska tillämpningar. Vid institutionen finns fyra övergripande forskningsområden: Litteraturstudier, Språk i samhällskontext, Språkinlärning och språkundervisning, samt Språkliga strukturer. Läs mer här: https://site201.reachmee.com/gu/#/commission/9653/advertise

Arbetsuppgifter

En doktorand ska ägna sig åt studier på forskarnivå i enlighet med den allmänna studieplanen för det ämne man antas i. Slutmålet för utbildningen är doktorsexamen. Doktoranden bedriver forskning och förväntas bidra till kunskapsutvecklingen inom ämnet. I detta ingår att utveckla egna idéer och kommunicera vetenskapliga resultat både muntligt och skriftligt. Doktoranden ska utveckla sådana kunskaper och färdigheter som fordras för att självständigt kunna bedriva forskning inom ämnet genom framställandet av en vetenskaplig avhandling. Anställningen syftar också till att doktoranden utvecklar förmågan att omsätta uppnådda vetenskapliga färdigheter och kunskaper i fortsatt forskningsarbete eller i annat kvalificerat yrkesarbete.

Som doktorand förväntas du vara fysiskt närvarande på arbetsplatsen och aktivt bidra till forskarutbildningsmiljön, vilket inbegriper deltagande i ämnes- och andra forskarseminarier vid institutionen. Förutom forskarutbildning kan max. 20 procent institutionstjänstgöring (t ex undervisning) ingå i tjänsten, vilket förlänger anställningen i motsvarande omfattning. Institutionens arbetsspråk är svenska och vid behov erbjuder universitetet introduktionskurser i svenska språket.

Behörighet

För att kunna komma ifråga för antagning måste den sökande uppfylla kraven för grundläggande behörighet enligt Högskoleförordningen (kap 7 § 39) samt kraven för särskild behörighet. Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:

  1. avlagt examen på avancerad nivå, eller
  2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
  3. på annat sätt inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper.

För särskild behörighet till utbildning på forskarnivå i ämnet, se den allmänna studieplanen för doktorsexamen i romanska språk:

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i romanska språk | Göteborgs universitet (gu.se)

Såväl grundläggande som särskild behörighet ska tydligt framgå i ansökan.

Det krävs också att den sökande har goda kunskaper i engelska samt i andra språk som är relevanta för att kunna ägna sig åt det valda projektet.

Bedömningsgrund

Urval bland sökande som uppfyller krav på grundläggande och särskild behörighet baseras på förmågan att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå. De bedömningsgrunder som gäller för romanska språk beskrivs i den allmänna studieplanen (https://www.gu.se/studera/hitta-utbildning/allman-studieplan-for-utbildning-pa-forskarniva-i-romanska-sprak).

Vid bedömningen tas särskild hänsyn till den sökandes förmåga att självständigt tillgodogöra sig forskarutbildningen, till kvaliteten i insända uppsatser och till projektplanen.

Anställning

Tillträde: 2023-01-16. Anställningen är tidsbegränsad till fyra år på heltid. Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. I anställningen kan institutionstjänstgöring, till exempel undervisning, komma att ingå med upp till 20 % av heltid fördelat över hela studietiden. Vid institutionstjänstgöring förlängs anställningen med motsvarande tid.

Universitetet tillämpar lokalt avtal om lönesättning av doktorander.

Tillsättningsförfarande

Tillsättningsförfarandet sker i två steg:

  • Urval på basis av inlämnat underlag.
  • En tätgrupp kallas till intervju samt en kortare muntlig presentation av sitt forskningsprojekt. Referenspersoner kontaktas för de kandidater som rankats i tätgrupp. 

Hänsyn tas till tillgången på lämplig handledarkompetens.

Observera att beslut om anställning som doktorand inte kan överklagas.

Ansökan

Ansökan ska innehålla:

  • Ett personligt brev på svenska eller engelska. Av brevet ska framgå varför du vill bedriva forskarstudier i ämnet, hur ditt projekt kan bidra till institutionens forskningsprofil och vilka förväntningar du har på institutionens forskningsmiljö. Denna text får omfatta högst 3000 tecken (inkl. blanksteg).
  • Meritförteckning/CV som innehåller kontaktuppgifter, utbildning, arbetslivserfarenhet, samt övriga relevanta meriter.
  • Examensbevis och studieintyg från Ladok, eller motsvarande, över avklarade kurser. Intygen ska visa att du uppfyller kraven på grundläggande behörighet liksom kraven på särskild behörighet i enlighet med den allmänna studieplanen för doktorsexamen i romanska språk (https://www.gu.se/studera/hitta-utbildning/allman-studieplan-for-utbildning-pa-forskarniva-i-romanska-sprak). Utländska examensbevis ska lämnas in såväl i original som i auktoriserad engelsk översättning.
  • En projektplan där du beskriver ditt projekt genom att formulera och motivera projektets syfte, problemställning, material, relation till tidigare forskning samt genom att diskutera vilka teorier och metoder som kan bli aktuella. I projektplanen ska en tidsplan ingå. Texten kan författas på svenska eller engelska. Beskrivningen får omfatta högst 20 000 tecken totalt, inklusive blanksteg, noter och referenser.
  • Skrifter (magister/masteruppsats samt ev. övriga publikationer, högst 5 stycken). Eventuella skrifter utöver dem som lämnas in kan förtecknas i en separat lista. Uppsatser skrivna på annat språk än franska, spanska, svenska eller engelska ska lämnas in både i original och engelsk översättning.

Ansökan ska vara inkommen senast 2022-08-11. Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Övrigt

Ansökan lämnas elektroniskt via Sökandeportalen. (Se: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande).

För information om utbildningen, se: https://www.gu.se/sprak/var-forskarutbildning.

Ett informationsmöte om doktorandanställningarna hålls på engelska i Zoom 2022-08-08, kl. 13.00-14.30. Vid detta tillfälle presenteras utbildningen på forskarnivå vid vår institution och det ges tillfälle att ställa frågor.

Kontaktuppgifter för utlysningen

Linda K. Hammarfelt, Viceprefekt för forskarutbildningen

Linda.Karlsson.Hammarfelt@sprak.gu.se

Personalhandläggare

personalhandlaggare@sprak.gu.se

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande. 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.


Länk till den här sidan
https://web103.reachmee.com/ext/I005/1035/main?site=6&lang=SE&validator=3038fcf1516ea1184a6da70a891f87da&rmpage=job&rmjob=26270&rmlang=SE