Professor i botanik med inriktning mot systematik, taxonomi och växtgeografi

Ref PAR 2022/138

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Vetenskaplig ledare för Herbarium GB vid Göteborgs universitet och Göteborgs botaniska trädgård

Vill du leda det vetenskapliga arbetet med botaniska samlingar och biologisk mångfald? Nu erbjuds en unik möjlighet att utveckla verksamheterna vid Botaniska trädgården och Herbarium GB i Göteborg.

Vid institutionen för biologi och miljövetenskap (BioEnv) finns utbildnings- och forskningsverksamhet som sträcker sig från fjällvärldens ekosystem, genom skog, mark och vattendrag, hela vägen ut i havet. I dessa miljöer arbetar vi med olika biologiska organisationsnivåer från gener och individer till populationer och ekosystem. Vi arbetar inom ekologi, evolution, fysiologi, systematik och kombinationer av dessa ämnesområden för att förstå betydelsen av naturliga och av människan skapade förändringar. Institutionens strategi är att främja stark, internationellt förankrad forskning och uppmuntra excellent undervisning. Ytterligare information finns på vår webbplats.

I Göteborg finns en av Nordens allra finaste botaniska trädgårdar och ett herbarium med över en miljon insamlade växter och svampar. Herbarium GB tillhör Göteborgs universitet och Botaniska trädgården är en del av Västra Götalandsregionen. Det finns idag ett samarbete mellan verksamheterna och syftet med denna tjänst är att ytterligare fördjupa det samarbetet. Att arbeta med de två botaniska samlingarna gemensamt stärker organisationernas medverkan i internationella projekt och nätverk. Båda verksamheterna står inför en mycket positiv utveckling. Nya ändamålsenliga lokaler för herbariet är verklighet inom ett par år då verksamheten flyttar till nybyggda lokaler i Natrium på Medicinareberget. I samband med flytten kommer kärlväxtsamlingarna (ca. 800 000 exemplar) att avbildas och tillgängliggöras digitalt. I Botaniska trädgården byggs nya växthus med förbättrade odlingsförutsättningar och nya möjligheter att kommunicera med trädgårdens 600 000 årliga besökare.

Både Herbarium GB och Botaniska trädgården är aktiva deltagare i Göteborgs centrum för globala biodiversitetsstudier (GGBC), som samlar 17 västsvenska institutioner, och befäster därmed den starka ställning som forskning, utbildning och publik verksamhet om biologisk mångfald utgör regionalt, nationellt och internationellt. Vi söker nu dig som vill utveckla den vetenskapliga verksamheten vid Herbarium och Botaniska trädgården in i framtiden.

Mer information hittar du på våra webbplatser:

Göteborgs universitet 
Institutionen för biologi och miljövetenskap
Herbarium GB 
Göteborgs centrum för globala biodiversitetsstudier

Ämne

Botanik med inriktning mot systematik, taxonomi och växtgeografi.

Ämnesbeskrivning

Botanik med inriktning mot systematik, taxonomi och växtgeografi har en lång historik och utgör en grundpelare för biodiversitetsstudier inom växtforskningen. Inom den botaniska taxonomin systematiseras, namnges och identifieras växter, medan den systematiska botaniken och växtgeografin skapar grund för taxonomin genom studier av evolutionära släktskap i förhållande till geografiska och andra fysiska och biotiska förutsättningar. Institutionen för biologi och miljövetenskap ansvarar för utbildning i dessa ämnen på både grund- och avancerad nivå.

Arbetsuppgifter

Anställningen är som professor i botanik med en profil som innefattar taxonomi, systematik och växtgeografi.

I arbetsuppgifterna ingår att utveckla samverkan mellan Göteborgs universitet och Göteborgs botaniska trädgård, att utveckla verksamheternas roller i kartläggningen av den botaniska mångfalden, att förmedla betydelsen av herbarier och botaniska trädgårdar för bevarande och hållbart nyttjande av den biologiska mångfalden till allmänhet, myndigheter, beslutsfattare och media, samt att bredda forskningsverksamheten baserat på den informationsmängd som samlingarna och deras metadata utgör. Detta innefattar att:

 • Bedriva forskning och den vetenskapliga verksamhet i övrigt som behövs för att bibehålla och utveckla Göteborgs botaniska trädgård och Herbarium GB vid Göteborgs universitet som nationellt och internationellt starka institutioner.
 • Leda och initiera olika projekt där den digitala tillgängligheten är i fokus så att samlingarna utgör en kunskapsresurs för forskare, allmänhet och samhällsintressenter.
 • Aktivt söka forskningsanslag, leda forskargrupper samt handleda och examinera doktorander.
 • Undervisa på grund- och avancerad nivå vid Göteborgs universitet.
 • Bidra till att tillräcklig botanisk kompetens finns vid herbariet och botaniska trädgården och att den vetenskapliga verksamheten håller hög kvalitet.
 • Bidra till att växtsamlingarna vid Herbarium GB och Göteborgs botaniska trädgård fyller forskningens och samhällets nuvarande behov och utgöra en resurs för framtida behov.
 • Samverka och skapa goda relationer med nationella och internationella aktörer såsom naturhistoriska museer och forskningsinstitutioner, särskilt inom botanikområdet, samt informera om forskning och utvecklingsarbete nationellt och internationellt.

Vidare förväntas du delta i universitetets samt botaniska trädgårdens verksamheter och samverka med det omgivande samhället, både i samverkansprojekt och i populärvetenskapliga aktiviteter.

Du som saknar högskolepedagogisk utbildning ska genomgå sådan inom två år från tillträde till anställningen. Universitetet erbjuder högskolepedagogiska kurser.

Du ska kunna undervisa på svenska inom två år. Universitetet erbjuder kurser i svenska.

Bedömningsgrund

Behörighet för anställning som professor finns angivna i 4 kap högskoleförordningen samt i Göteborgs universitets egen anställningsordning.

Behörig att anställas som professor är den som har avlagt doktorsexamen i relevant ämne och som har visat pedagogisk och vetenskaplig skicklighet.

Vid tillsättningen kommer främst vetenskaplig skicklighet samt egenskaper nödvändiga för arbetsuppgifterna att vägas in, i andra hand pedagogisk skicklighet. Eftersom den här professuren syftar till att fördjupa och utveckla samarbetet mellan herbariet och botaniska trädgården så kommer särskild vikt att läggas vid samarbetsförmåga och förmåga att skapa goda relationer.

Följande dokumenterade egenskaper är krav för anställningen:
- stark vetenskaplig publicering i internationellt ledande litteratur i ämnesområdet
- engagemang i ämnesrelevanta internationella konferenser och nätverk
- förmåga att erhålla externa forskningsmedel 
- erfarenhet av doktorandhandledning
- bred och djup kännedom om botanisk mångfald
- god kännedom om vetenskapligt arbete med botaniska samlingar såsom herbarier och botaniska trädgårdar
- gott ledarskap och förmåga att skapa goda relationer
- förmåga att entusiasmera medarbetare, studenter och allmänhet
- god kommunikativ förmåga i engelska språket, både i tal och skrift

Meriterande är dokumenterad
- erfarenhet av arbete, gärna i ledande funktion, i herbarier eller botaniska trädgårdar
- erfarenhet av att utveckla forskning baserad på digitaliserad information från växtsamlingar
- erfarenhet av att popularisera forskningsresultat

- erfarenhet av arbete i internationella nätverk för herbarier eller botaniska trädgårdar

- skicklighet i att samverka med omgivande samhälle samt att informera om forskning och utvecklingsarbete nationellt och internationellt 

Sammanfattningsvis, vid anställning ska den sökande väljas som, efter en helhetsbedömning av skicklighet och utvecklingspotential, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra de arbetsuppgifter som ingår i anställningen, samverka med övrig personal och bidra till en positiv utveckling av verksamheterna.

Anställning

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: 100 %
Placering: Institutionen för biologi och miljövetenskap, Göteborg och Göteborgs botaniska trädgård i lika delar.
Tillträde: Snarast enligt överenskommelse

Tillsättningsförfarande

Inkomna ansökningar kommer att bedömas och rangordnas av minst tre externa sakkunniga. Därefter kommer de sökande som bedöms mest kompetenta att utföra de beskrivna arbetsuppgifterna att kallas till intervju.

Bedömningsprocessen kommer att omfatta utlåtanden från externa sakkunniga, intervjuer och provföreläsningar. Bedömningen av meriter och erfarenhet kommer att ta hänsyn till föräldraledighet, sjukfrånvaro eller andra liknande omständigheter. Skälen och omfattningen av frånvaro anges i samband med redogörelsen av meriter och erfarenheter.

Kontaktuppgifter för anställningen

Upplysningar om anställningen lämnas av:

Åsa Arrhenius, prefekt Inst för biologi och miljövetenskap
+46 76 618 26 25
asa.arrhenius@bioenv.gu.se

Bengt Oxelman, Professor Inst för biologi och miljövetenskap
bengt.oxelman@bioenv.gu.se

Hanna Tornevall, förvaltningschef Göteborgs botaniska trädgård
+46 73 665 40 41
hanna.tornevall@vgregion.se

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här.

Ansökan

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Till ansökan bifogas:

 • CV, inklusive fullständig publikationslista och redogörelse för erhållna externa medel (med belopp).
 • Redogörelse för vetenskapliga meriter och motivering till urvalet av högst fem vetenskapliga publikationer som du åberopar i ansökan. Ange din roll och arbetsinsats för de valda publikationerna.
 • Fullständiga elektroniska exemplar av dina främsta publikationer (maximalt tio stycken, fungerande URL-länkar accepteras).
 • Forskningsplan med beskrivning av pågående och planerad forskning samt andra planerade aktiviteter med relevans för anställningen (maximalt tre sidor).
 • En skriftlig vision över hur den vetenskapliga verksamheten vid herbariet och botaniska trädgården kan utvecklas inom den närmaste 10-årsperioden (maximalt tre sidor).
 • Redogörelse för meriter inom ledning, administration och samverkan.
 • Erfarenheter, intyg och övriga handlingar som du önskar åberopa.

Din ansökan skall vara skriven på engelska då den kan komma att granskas av internationella sakkunniga med engelska som arbetsspråk. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. 

Ansökan ska vara inkommen senast: 30 september, 2022

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.


Länk till den här sidan
https://web103.reachmee.com/ext/I005/1035/main?site=6&lang=SE&validator=3038fcf1516ea1184a6da70a891f87da&rmpage=job&rmjob=26010&rmlang=SE