Universitetslektor i pedagogiskt arbete, tillsvidare

Ref PAR 2022/878

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Institutionen för didaktik och pedagogisk profession utgör en av de starkaste didaktiska miljöerna i Norden. Vi arbetar med forskning, utbildning och samverkan om undervisning och lärarande. Ett gemensamt intresse vid institutionen är att genom utbildning och forskning om högre utbildning, skola och klassrum utveckla kunskap som bidrar till ett mer jämlikt och hållbart samhälle. Detta görs genom ämnesdidaktik, praktiknära och kritisk forskning, organiserad i de tre forskningsmiljöerna: Didaktiska klassrumsstudier, Kritisk utbildningsforskning samt Fenomenografi, Variationsteori och Learning Study.

Viktiga delar av institutionens arbete är lärarutbildning samt forskning och utvecklingsarbete som rör skola och lärarutbildning. Det skolnära arbetet sker ofta i samverkan med exempelvis Skolverket, kommuner och enskilda skolor. Institutionen har ansvar för grundlärarprogrammet samt för kompletterande pedagogisk utbildning (KPU). Vi ansvarar också för två masterprogram, ett i didaktik och ett internationellt program i utbildning för hållbar utveckling. Våra forskarutbildningsämnen är ämnesdidaktik med inriktningar samt pedagogiskt arbete.

Institutionen för didaktik och pedagogisk profession utlyser nu en anställning som universitetslektor i pedagogiskt arbete med omfattningen 100%. Vi söker dig med dokumenterad kompetens samt förmåga och intresse av att aktivt medverka till vidareutveckling av en kreativ miljö där forskning, utbildning och samverkan samspelar och stödjer varandra.

Ämne 

Pedagogiskt arbete

Ämnesbeskrivning 

Pedagogiskt arbete är ett tvärvetenskapligt ämne som behandlar olika perspektiv och aspekter av arbete inom samhällets olika utbildningsinstitutioner. Forskning och utbildning inom pedagogiskt arbete behandlar frågeställningar angelägna för pedagogiska praktiker, professioner och verksamheter.

Arbetsuppgifter 

Den aktuella anställningen är i huvudsak inriktad på undervisning och forskning inom pedagogiskt arbete. Anställningen omfattar undervisning på grundläggande och avancerad nivå, framför allt i lärarutbildning, såsom kurser i utbildningsvetenskaplig kärna, verksamhetsförlagd utbildning och examensarbeten. Utbildning och forskning inom pedagogiskt arbete vid institutionen inriktas framför allt mot grund- och gymnasieskolan. Här berörs bland annat relationella aspekter av undervisning, yrkesidentitet, bedömning, styrning och organisering av utbildning, utbildning för hållbar utveckling, samt politiska och sociala villkor för- och effekter av utbildning. I linje med avdelningens forskningsfokusering är kritiska perspektiv på villkor för skola och lärarprofessionen centrala i de arbetsuppgifter som utförs. Genom sin forskning förväntas den anställde bidra till vidareutveckling av någon av institutionens tre forskningsmiljöer.

Behörighet 

Behörig att anställas som universitetslektor är den som har:

 • avlagt doktorsexamen i pedagogiskt arbete eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen,
 • visat pedagogisk skicklighet

Möjlighet att undervisa på svenska är en förutsättning för anställningen, då undervisningen i huvudsak sker på svenska.

Bedömningsgrunder 

Meritvärderingen sker endast bland de som är behöriga. Vid bedömningen av sökandes meriter kommer störst och lika vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Vid prövning av meriter kommer lika stor omsorg ägnas granskningen av den pedagogiska skickligheten som granskningen av den vetenskapliga skickligheten, varför ansökan bör lägga lika stor tyngd vid att redovisa den pedagogiska meriteringen som den vetenskapliga. Vid bedömningen av sökandes meriter kommer också vikt att fästas vid ledningsförmåga och administrativ skicklighet, samverkan med det omgivande samhället och personlig lämplighet.

För bedömningsgrunden vetenskaplig skicklighet kommer bland annat grad av skicklighet i följande aspekter beaktas

 • Produktivitet i vetenskaplig publicering
 • Förmåga att erhålla externa medel
 • Dokumenterad skicklighet i kritisk utbildningsforskning samt professionsforskning
 • Förmåga att utveckla, leda och genomföra forskning, enskilt och i samarbete med andra
 • Förmåga att handleda och granska i utbildning på forskarnivå
 • Etablering i vetenskapssamhället genom t ex expertroller, vetenskapliga uppdrag och deltagande i nätverk

För bedömningsgrunden pedagogisk skicklighet kommer bland annat grad av skicklighet i följande aspekter beaktas

 • Pedagogisk meritering (utbildning och kurser så som lärarexamen, högskolepedagogisk utbildning)
 • Bredd och djup i pedagogisk erfarenhet inom ämnesområdet för anställningen (bl.a. lärarexamen, lärarerfarenhet från grundskolan, gymnasieskolan samt lärarutbildning innefattande verksamhetsförlagd utbildning och arbete med examensarbete)
 • Undervisningsskicklighet
 • Progression och utveckling i arbete som lärare
 • Pedagogisk utvecklingsverksamhet, författande av kurslitteratur och framtagande av pedagogiskt material
 • Skicklighet i att planera och utveckla kurser på grund- och avancerad nivå inom ämnesområdet
 • Dokumenterad erfarenhet av arbete på forskarnivå, exempelvis undervisning i doktorandkurser samt erfarenhet av handledning av doktorander
 • Pedagogiskt ledarskap och bidrag till kollegial kunskapsbildning
 • Högskolepedagogisk rationalitet för den egna pedagogiska verksamheten och dess grund i vetenskap och beprövad erfarenhet

Om högskolepedagogisk meritering i enlighet med krav vid Göteborgs universitet (kurserna PIL101, PIL102 och PIL103) ej föreligger i samband med ansökan ska sådan valideras eller angiven utbildning genomföras inom ett år från anställningens början (Se https://pil.gu.se/resurser/meriter).

För bedömningsgrunden ledningsförmåga och administrativ skicklighet kommer bland annat följande aspekter beaktas

 • Innehav och genomförande av ledningsuppdrag eller uppdrag i besluts- och beredningsorgan, gällande såväl utbildning, forskning som andra aspekter av högskolans verksamhet
 • Formellt och informellt ledarskap i kunskapsbildande miljöer
 • Innehav och genomförande av förtroendeuppdrag inom akademisk verksamhet nationellt och internationellt, fristående eller på uppdrag av högskolan, gällande såväl forskning som utbildning inklusive samverkan
 • Utredningsarbete

För bedömningsgrunden samverkan med det omgivande samhället kommer bland annat följande aspekter beaktas

 • Information om utbildning, forskning och utvecklingsarbete i olika former
 • Insatser för folkbildning och populärvetenskap
 • Initiering och genomförande av samverkansprojekt med externa aktörer
 • Relevant erfarenhet från och insikter i verksamhet hos viktiga samverkansaktörer
 • Betydande insatser inom uppdragsutbildning och uppdragsforskning

För bedömningsgrunden personlig lämplighet beaktas gott omdöme i professionella frågor, förmåga att fullgöra de arbetsuppgifter som ingår i anställningen samt förmåga att samarbeta och bidra till verksamhetens utveckling.

Vid läraranställning ska den sökande väljas, som efter en helhetsbedömning av skicklighet och utvecklingspotential bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra de arbetsuppgifter som ingår i anställningen. Det är angeläget att den som anställs ska kunna bidra såväl vetenskapligt som pedagogiskt och har de personliga egenskaper som krävs för att kunna samarbeta internt och externt för att bidra till institutionens och ämnets akademiska utveckling.

Förutom de bedömningsgrunder som beaktas i sakkunniggranskning (i första hand vetenskaplig och pedagogisk skicklighet, och även ledningsförmåga och administrativ skicklighet samt samverkan med det omgivande samhället) kommer helhetsbedömningen beakta bedömningsgrunden personlig lämplighet.

Anställning 

Anställningen är en tillsvidareanställning om 100 % vid institutionen för didaktik och pedagogisk profession. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.  

Tillsättningsförfarande 

Inkomna ansökningar bedöms först av en eller flera externa sakkunniga som föreslår en tätgrupp av sökande. Sakkunnig bedömer i första hand vetenskaplig och pedagogisk skicklighet, och även ledningsförmåga och administrativ skicklighet samt samverkan med det omgivande samhället.

I rekryteringsprocessen kan det därefter bli aktuellt med provföreläsning/övning/föredrag, intervjuer och referenstagning. I intervjun ges den sökande möjlighet att beskriva och utveckla sin egen syn på ämnet samt på sin eventuella, kommande roll vid institutionen. Helhetsbedömningen kommer också beakta bedömningsgrunden personlig lämplighet, tillsammans med de bedömningsgrunder som beaktas i sakkunniggranskning.

För vidare information se https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

Kontaktuppgifter för anställningen 

Upplysningar om anställningen lämnas av prefekt Christina Osbeck, christina.osbeck@gu.se, tel: 031-786 2273, eller avdelningschef Martin Harling, martin.harling@ped.gu.se, tel: 031-786 6636. Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till personalhandläggare Mikaela Hansson mikaela.hansson@gu.se, tel: 031-786 5632.

Fackliga organisationer 

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande 

Ansökan 

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Ansökan bör innehålla information och underlag av relevans för att bedöma relativt de grunder som specificeras under Bedömningsgrund.

Till din ansökan skall bifogas:

 • Personligt brev med motivering till varför du söker anställningen
 • CV/meritförteckning, inklusive publikationslista
 • Redogörelse för vetenskaplig profil, tidigare vetenskaplig verksamhet och planerad forskning inom anställningen
 • Lista över högst 10 vetenskapliga publikationer som åberopas och bifogas ansökan. För samförfattade verk som åberopas ska sökandes bidrag specificeras.
 • Redogörelse för pedagogiska meriter inklusive lista över högst 3 författade pedagogiska skrifter som åberopas och bifogas ansökan
 • Redogörelse för meriter med koppling till ledningsförmåga och administrativ skicklighet samt samverkan inklusive lista över högst 3 författade rapporter/skrifter inom samverkan, ledning eller utredning som åberopas och bifogas ansökan
 • Examensbevis, betyg, intyg mm.

Maximalt 10 vetenskapliga publikationer bifogas ansökan. Maximalt 3 läromedel/pedagogiska skrifter och maximalt 3 skrifter/rapporter av relevans för meriter inom samverkan, ledning och administrativ skicklighet bifogas ansökan.

Utöver vad som direkt framgår av rubrikerna ovan förväntas ansökan innehålla t ex en tydlig kvantitativ sammanställning över tidigare undervisning inom ämnet, med fördelning i timmar över tid och på olika kurser, samt kvalitativa dokument (t ex beskrivning av utvecklingsarbete och kursmaterial) som belyser och exemplifierar den sökandes pedagogiska skicklighet. Publikationslistan ska struktureras så att sakkunniggranskade tidskiftartiklar, sakkunniggranskade bokkapitel och sakkunniggranskade böcker redovisas under separata rubriker. Examensbevis, betyg och intyg ska bifogas som en samlad pdf-fil.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annons och ansökningsformuläret och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. De publikationer/skrifter som inte kan bifogas ansökan digitalt ska, i två exemplar, skickas till: Adress. Glöm ej ange referens-/diarienummer PAR XX på försändelsen.

Ansökan ska vara inkommen senast: 2022-06-20

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.


Länk till den här sidan
https://web103.reachmee.com/ext/I005/1035/main?site=6&lang=SE&validator=3038fcf1516ea1184a6da70a891f87da&rmpage=job&rmjob=25986&rmlang=SE