Doktorandplats i biologi

Ref PAR 2022/869

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Doktorandplats i biologi

Vid Institutionen för biologi och miljövetenskap (BioEnv) finns utbildnings- och forsknings-verksamhet som sträcker sig från fjällvärldens ekosystem, genom skog, mark och vattendrag, hela vägen ut i havet. I dessa miljöer arbetar vi med olika biologiska organisationsnivåer från gener, via individer och populationer till samhällen och ekosystem. Vi arbetar inom ekologi, evolution, fysiologi, systematik och kombinationer av dessa ämnesområden för att förstå betydelsen av naturliga och av människan skapade miljöförändringar.

Institutionen är placerad på tre olika ställen: i Göteborgs botaniska trädgård, på Medicinareberget i Göteborg och Kristinebergs marina forskningsstation. Den aktuella tjänsten är förlagd till Zoologen. Denna doktorandtjänst kommer att ingå i det tvärvetenskapliga forskningscentret, SWEMARC, Nationellt centrum för marin vattenbruksforskning. SWEMARC samlar ledande forskargrupper inom områdena ekonomi, samhällsvetenskap, juridik, oceanografi, biologi och design med syfte att använda transdisciplinär forskning för att utveckla hållbara marina vattenbruksmodeller för att öka hållbar mat- och biomassaproduktion för en växande världsbefolkning genom marint vattenbruk av alger och djur.

Universitetsgemensam information om vad det innebär att vara doktorand vid Göteborgs universitet kan du finna på universitetets doktorandsidor. https://medarbetarportalen.gu.se/doktorand/  

Projektbeskrivning

Det övergripande målet med projektet är att designa en filter-loop för recirkulerande akvakultur (RAS) som säkerställer god vattenkvalitet för optimerad tillväxt, hälsa och välfärd samt produktkvalitet för de odlade arterna, som en prototyp för ett fullskaligt system.

Det övergripande syftet med doktorandprojektet är att skapa en vetenskaplig kunskapsbas för utveckling av RAS, med fokus på de mikrobiella filtren. Särskild vikt kommer att läggas på bibehållande av en stabil miljö med avseende på vattenkvalitet under fiskens hela livscykel. Fokus för projektet ligger på de mikrobiella filtren och dess förmåga att avlägsna kväve och partiklar, samt att bibehålla tillräcklig alkalinitet. Projektets mål är att karakterisera biofilter för att förstå hur de kan optimeras med avseende på oorganiskt kväve, avlägsnande av små partiklar och pH-reglering för att skapa god hälsa och välbefinnande för den odlade fisken. Projektet omfattar både experimentell design och forskning, metodutveckling och tvärvetenskapligt vetenskapligt samarbete. Filter och faktorer som påverkar vattenkvaliteten och därmed de optimala odlingsförhållandena i RAS är av extremt intresse även för de industriella partnerna i projektet. Doktoranden kommer att ha biträdande handledare på och arbeta i nära samarbete med, inklusive praktiskt arbete på plats, partners Smögenlax AB och Swedish Algae Factory AB.

Arbetsuppgifter   

Huvuduppgiften är att bedriva doktorandarbete under handledning. Detta innefattar utveckling av doktorandens metodologiska kunskap, analytiska förmåga samt teoretiska djup och bredd.

Experimentellt och teoretiskt fokus för doktorandprojektet kommer att vara på optimering av placeringen och effektiviteten av de olika filtren i en RAS-loop med avseende på övergripande vattenkvalitet, och att förstå hur det i sin tur påverkar fiskens fysiologi, hälsa, välbefinnande och tillväxt. Du kommer att arbeta med molekylära metoder för karakterisering av de mikrobiella samhällena i de ingående biofiltren. Detta skall kopplas ihop med funktionen hos biofiltren och hur de påverkar vattenkvaliteten för att kartlägga dynamiken i bakteriesamhällena i relation till de olika processerna i kvävets kretslopp. Du kommer också att arbeta med fiskens fysiologi, hälsa och välbefinnande på både heldjurs- och vävnadsnivå för att koppla detta till vattenkvalitet. Studierna kommer att genomföras både som småskaliga laboratorieförsök vid Botan och Zoologen, i Göteborg, och i mer uppskalade experiment i den forsknings- och utvecklingsanläggning för RAS som är under uppbyggnad på Smögenlax AB. Eftersom vi har nationella och internationella samarbetspartners kan projektet även omfatta gästforskning och studier på andra håll i Sverige och utomlands.

Vidare kommer arbetet att innefatta statistiska analyser och sammanställning av resultat i vetenskapliga artiklar. Du kommer även att presentera resultatet på konferenser, seminarier och projektmöten. Som doktorand inom SWEMARC förväntas du kommunicera och samarbeta aktivt med de andra SWEMARC-medlemmarna.

Utbildning på forskarnivå omfattar fyra års heltidsstudier och leder fram till en doktorsexamen.    

Inom ramen för din doktorandanställning kan du ha institutionstjänstgöring i en omfattning av max 20 % av heltid fördelat under hela utbildningstiden. Institutionstjänstgöring omfattar vanligtvis undervisning på grundnivå och avancerad nivå, men även forskning och administration kan ingå.  

Behörighet   

För tillträde till utbildning på forskarnivå krävs grundläggande och i förekommande fall den särskilda behörighet som är fastställd i den allmänna studieplanen för ämnet.  

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:    

 1. avlagt examen på avancerad nivå, eller 
 2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller  
 3. på annat sätt inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper

Särskild behörighet har den som har:

 1. avlagt examen på avancerad nivå i relevant* naturvetenskapligt ämne, eller
 2. fullgjort kursfordringar om minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå i relevanta* naturvetenskapliga ämnen, eller
 3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper relevanta för den planerade utbildningen

* Relevant ämne för den planerade utbildningen på forskarnivå är biologi.

Bedömningsgrunder

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i Högskoleförordning (HF, SFS 1993:100). Som innehavare får enbart den anställas som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen.

Vi söker en motiverad och ansvarsfull person, som kan arbeta självständigt och i team, för att bedriva doktorandstudier inom biologi/vattenbruk. Utmärkt kommunikationsförmåga (skriftligt och muntligt) på engelska är ett krav då vi arbetar i en internationell miljö. Det är starkt meriterande att ha erfarenhet och kunskap inom mikrobiella näringskretslopp och molekylär karakterisering, samt inom djurfysiologi med fokus på fisk. Vi förväntar oss att den sökande har ett intresse av att förstå och arbeta mot en systemansats för utveckling av hållbart vattenbruk med fokus på RAS, samt att kunna kombinera analytiska och praktiska färdigheter för att planera och arbeta mot konkreta mål. Den sökande bör också ha en övergripande helhetssyn på global livsmedelsproduktion genom hållbart vattenbruk. Erfarenhet av bioinformatik, samt experiment med vattenlevande djur och laborationer med tonvikt på fysiologiska mätningar är meriterande. Körkort är också meriterande.

Eftersom detta är ett projekt inom ett center med flera partners lägger vi stor vikt vid den sökandes uppskattning att arbeta i grupp och söka samarbete. Vi förväntar oss också att den sökande har ett intresse för hållbarhetsfrågor i linje med FN:s globala hållbarhetsmål och projektets mål.

Till denna tjänst utses den kandidat som efter en samlad bedömning av kompetens och personliga egenskaper visar bäst förmåga att utföra avsedda arbetsuppgifter och samarbeta med andra.

Ansökan ska företrädesvis skrivas på engelska och innehålla:

 • Ett personligt brev med beskrivning av dina erfarenheter och hur du uppfyller de bedömningsgrunder som anges i annonsen (max en A4-sida)
 • Meritförteckning (CV)
 • Kopia på avlagda examina och utskrift av genomgångna kurser med betyg
 • Kopia av examensarbete
 • Intyg på annan relevant erfarenhet/anställning eller övriga handlingar som önskas åberopas

De högst rangordnade sökande inbjuds till en intervju som kan komma att genomföras på engelska och i vissa fall via Zoom.

Bedömningsgrund   

Urval bland sökande som uppfyller krav på grundläggande och särskild behörighet baseras på förmågan att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå.   

Anställning   

Efter du har blivit antagen till utbildning på forskarnivå kommer du att erhålla en doktorandanställning vid Göteborgs universitet. Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1993:100. Den första anställningen som doktorand får gälla högst ett år och får förnyas med högst två år i taget. En doktorand får som längst vara anställd som doktorand under åtta år men den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år.   

Tillträde 2022-09-01 eller enligt överenskommelse.   

Universitetet tillämpar lokalt avtal om lönesättning av doktorander.   

Kontaktuppgifter för anställningen   

Ingela Dahllöf, professor in environmental sciences
Tel: +46-31-786 9333
Email: Ingela.dahllöf@bioenv.gu.se
Webpage: https://www.gu.se/om-universitetet/hitta-person/ingeladahllof

Kristina Sundell, professor I Zoofysiologi
Tel: +46-31-786 3671
Email: kristina.sundell@bioenv.gu.se
Webpage: https://www.gu.se/om-universitetet/hitta-person/kristinasundell, https://www.gu.se/swemarc-marint-vattenbruk

Åsa Arrhenius, Prefekt
Tel: +46 31 786 26 25
E-post: asa.arrhenius@bioenv.gu.se

Fackliga organisationer   

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här:   
https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande   

Ansökan   

Du ansöker om att bli antagen till forskarstudier via Göteborgs universitets rekryteringsportal.   

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.   

Ansökan ska vara inkommen senast: 2022-06-28.

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.


Länk till den här sidan
https://web103.reachmee.com/ext/I005/1035/main?site=6&lang=SE&validator=3038fcf1516ea1184a6da70a891f87da&rmpage=job&rmjob=25947&rmlang=SE