Biträdande universitetslektor i företagsekonomi med inriktning mot management och organisation

Ref PAR 2022/69

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Företagsekonomiska institutionen är den största institutionen vid Handelshögskolan och bedriver omfattande forskning och utbildning på grund- och avancerad nivå och forskarutbildning inom ämnena företagsekonomi och ekonomisk geografi. Institutionen är uppdelad i fyra sektioner: Industriell och finansiell ekonomi & Logistik, Management & Organisation (inkl. Ekonomisk geografi), Marknadsföring och Redovisning. Institutionen har också en administrativ avdelning. Anställningen som biträdande universitetslektor är placerad vid sektionen för Management & Organisation vid Företagsekonomiska institutionen. Forskargruppen består av över 40 forskare varav åtta professorer. Anställning som biträdande universitetslektor utgör ett steg i befordringssystemet som tillämpas vid institution och fakultet.

Ämne

Företagsekonomi med inriktning mot management och organisation

Ämnesbeskrivning

Sektionen för Management & Organisation har en stark tradition av forskning kring organisering, strategi, innovation, ledning, human resource management och hållbarhet. Vi bedriver även forskning inom områden som digitaliseringens påverkan på organisering av arbete, nya organisatoriska former samt integrering av hållbarhetsaspekter i organisationer. Undervisning bedrivs på kandidatnivå, inom det ettåriga magisterprogrammet ”Matix”, uppdragsutbildningar, masterprogrammen ”Master in Management” och ”Strategic Human Resource Management”, samt institutionens forskarutbildning.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna omfattar maximalt 50 procent undervisning och minst 50 procent forskning. Forskningen förväntas bedrivas i enlighet med ämnesbeskrivningen ovan. Undervisningen kommer att genomföras på både grund- och avancerad nivå, och kan innefatta kursutveckling, kursansvar och handledning.

Behörighet

Behörighet för anställning som lärare finns angivet i 4 kap. 4a§ Högskoleförordningen, Anställningsordning för lärare vid Göteborgs universitet V 2022/38 samt Anvisningar för anställning och befordran av lärare vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet V 2020/3440. Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som senast vid ansökningstillfället har avlagt doktorsexamen inom relevant ämnesområde. I första hand bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen högst fem år före ansökningstidens utgång. Sökanden som avlagt examen tidigare kan anses behörig i första hand om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses föräldraledighet, perioder av nedsatt arbetsförmåga till följd av sjukdom eller liknande omständigheter.

Bedömningsgrunder

Enligt Anvisningar för anställning och befordran av lärare vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet GU 2020/3440 skall vid läraranställning den sökande väljas som, efter en helhetsbedömning av skicklighet och utvecklingspotential, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra de arbetsuppgifter som ingår i anställningen. Vid sakkunnigbedömning skall särskild vikt läggas vid visad vetenskaplig skicklig och potential för vidare vetenskaplig verksamhet inom tjänsten. Vikt skall även tillmätas visad pedagogisk skicklighet och förutsättningar för fortsatt pedagogisk verksamhet inom den utlysta tjänsten. Särskilt meriterande är:

  • Forskning inom centrala områden för ämnet, såsom ledning, strategi, innovation och organisationsförändring.
  • Erfarenhet av att publicera i ledande internationella tidskrifter inom management och organisation. Med ledande tidskrifter avses här journaler på nivå 3-4* i AJG systemet. Även artiklar publicerade i AJG4-4* journaler inom närliggande discipliner såsom sociologi, nationalekonomi och statsvetenskap är meriterande.
  • En väl genomarbetad forskningsagenda som motsvarar internationell standard inom Management och Organisation.
  • Framgångsrikt planerat och genomfört empiriska forskningsprojekt.
  • Undervisning, inklusive kursansvar och pedagogiskt utvecklingsarbete, inom management och organisation.

Även den sökandes personliga egenskaper avseende förmåga att kunna samarbeta internt och externt för att utföra de ovan beskrivna arbetsuppgifterna kommer att beaktas vid bedömningen av lämpligheten för anställningen. Därutöver ska skicklighet i att samverka med omgivande samhälle samt förmågan att informera om forskning och utvecklingsarbete nationellt och internationellt tillmätas vikt.

Anställningen

En biträdande universitetslektor får, med stöd av Högskoleförordningen (SFS 1993:100) 4 kap 12a och 12b §§, anställas tills vidare, dock längst under en tid på minst fyra och högst sex år, i syfte att läraren ska ges möjlighet att utveckla sin självständighet som forskare och bedriva meriterande arbete som kan ge behörighet till annan läraranställning för vilken ställs högre krav på behörighet (t.ex. anställning som universitetslektor). Den aktuella anställningen är tidsbegränsad till fyra år, i en omfattning av heltid 100 %. Anställningen får förnyas om det på grund av lärarens sjukfrånvaro, föräldraledighet eller andra särskilda skäl krävs ytterligare tid för att uppnå syftet med anställningen. Tillträde enligt överenskommelse.

Information och sista ansökningsdag

Fullständig annons, kontaktuppgifter, instruktion ang. befordran till universitetslektor och hur du ansöker nås via universitetets rekryteringsportal, www.gu.se. Sista ansökningsdag är 23 augusti 2022 (ansökningstiden har förlängts).

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.


Länk till den här sidan
https://web103.reachmee.com/ext/I005/1035/main?site=6&lang=SE&validator=3038fcf1516ea1184a6da70a891f87da&rmpage=job&rmjob=25825&rmlang=SE