Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Institutionen för didaktik och pedagogisk profession utgör en av de starkaste didaktiska miljöerna i Norden. Vi arbetar med forskning, utbildning och samverkan om undervisning och lärarande. Ett gemensamt intresse vid institutionen är att genom utbildning och forskning om högre utbildning, skola och klassrum utveckla kunskap som bidrar till ett mer jämlikt och hållbart samhälle. Detta görs genom ämnesdidaktik, praktiknära och kritisk forskning, organiserad i de tre forskningsmiljöerna: Didaktiska klassrumsstudier, Kritisk utbildningsforskning samt Fenomenografi, Variationsteori och Learning Study.

Viktiga delar av institutionens arbete är lärarutbildning samt forskning och utvecklingsarbete som rör skola och lärarutbildning. Det skolnära arbetet sker ofta i samverkan med exempelvis Skolverket, kommuner och enskilda skolor. Institutionen har ansvar för grundlärarprogrammet samt för kompletterande pedagogisk utbildning (KPU). Vi ansvarar också för två masterprogram, ett i didaktik och ett internationellt program i utbildning för hållbar utveckling. Våra forskarutbildningsämnen är ämnesdidaktik med inriktningar och pedagogiskt arbete.

Institutionen för didaktik och pedagogisk profession utlyser nu en vikariatsanställning som universitetsadjunkt i ämnesdidaktik med inriktning mot teknik. Vi söker dig med dokumenterad kompetens samt förmåga och intresse att aktivt medverka till vidareutveckling av en kreativ miljö där forskning, utbildning och samverkan samspelar och stödjer varandra.

Ämne 

Ämnesdidaktik med inriktning mot teknik

Ämnesbeskrivning 

Ämnesdidaktik är ett ämne som handlar om undervisning och lärande med fokus på ett specifikt innehåll som ofta är knutet till skolämnen, universitetsdiscipliner eller yrkesutövning. Ämnesdidaktik intresserar sig för förutsättningar och villkor för, samt relationer och samband mellan undervisning och lärande, i detta fall inom ämnet teknik.

Arbetsuppgifter 

Anställningen är främst inriktad mot undervisning i ämnesdidaktik med inriktning mot teknik inom ramen för ämneslärarprogrammet och grundlärarprogrammet. Undervisning inom andra program, inom kurser och i fortbildningar kan också förekomma. Undervisningsuppdraget kan också inbegripa verksamhetsförlagd utbildning och utbildningsvetenskaplig kärna, liksom kursledning och kursadministration.

Behörighet 

Behörighet för anställning som lärare finns angivna i 4 kap 3 - 4 § högskoleförordningen samt Göteborgs universitets egen anställningsordning.

Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels genomgått högskoleutbildning på lägst avancerad nivå eller har motsvarande kompetens eller någon annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Också lärarexamen, samt förtrogenhet med- och erfarenhet av undervisning i grundskolan och/eller gymnasieskolan är krav för anställningen, liksom att kunna undervisa på svenska.

Bedömningsgrunder 

Meritvärderingen sker endast bland de som är behöriga. Vid bedömningen av sökandes meriter kommer störst vikt att fästas vid pedagogisk skicklighet samt potential för vetenskaplig skicklighet. Vid bedömningen av sökandes meriter kommer också vikt att fästas vid ledningsförmåga och administrativ skicklighet, samverkan med det omgivande samhället och personlig lämplighet.  

För bedömningsgrunden pedagogisk skicklighet kommer bland annat grad av skicklighet i följande aspekter beaktas:

 • Pedagogisk meritering (utbildning och kurser) såsom högskolepedagogisk och ämnesdidaktisk meritering inom teknik
 • Bredd och djup i pedagogisk erfarenhet inom lärarutbildning, gymnasieskola och grundskola
 • Undervisningsskicklighet 
 • Progression och utveckling i arbete som lärare 
 • Pedagogisk utvecklingsverksamhet, författande av kurslitteratur och framtagande av pedagogiskt material 
 • Pedagogiskt ledarskap och bidrag till kollegial kunskapsbildning 

Om högskolepedagogisk meritering i enlighet med krav vid Göteborgs universitet (kurserna PIL101, PIL102 och PIL103) ej föreligger i samband med ansökan ska sådan valideras eller angiven utbildning genomföras inom ett år från anställningens början (Se https://pil.gu.se/resurser/meriter).

För bedömningsgrunden potential för vetenskaplig skicklighet kommer bland andra följande aspekter beaktas:  

 • studier i utbildning på forskarnivå t.ex. licentiatexamen
 • dokumenterad erfarenhet från medverkan i forsknings- och utvecklingsarbete

För bedömningsgrunden ledningsförmåga och administrativ skicklighet kommer bland annat följande aspekter beaktas:

 • Innehav och genomförande av ledningsuppdrag eller uppdrag i besluts- och beredningsorgan
 • Formellt och informellt ledarskap i kunskapsbildande miljöer 
 • Innehav och genomförande av förtroendeuppdrag inom för anställningen relevant verksamhet
 • Utredningsarbete 

För bedömningsgrunden samverkan med det omgivande samhället kommer bland annat följande aspekter beaktas: 

 • Initiering och genomförande av samverkansprojekt mellan högskola-skola
 • Information om utbildning, forskning och utvecklingsarbete i olika former  
 • Insatser för folkbildning och populärvetenskap 
 • Insatser inom uppdragsutbildning och andra uppdrag såsom samverkan med Skolverket

För bedömningsgrunden personlig lämplighet beaktas gott omdöme i professionella frågor, förmåga att fullgöra de arbetsuppgifter som ingår i anställningen samt förmåga att samarbeta och bidra till verksamhetens utveckling.  

Vid läraranställning ska den sökande väljas, som efter en helhetsbedömning av skicklighet och utvecklingspotential bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra de arbetsuppgifter som ingår i anställningen. Det är angeläget att den som anställs ska kunna bidra till undervisnings- och kunskapsutveckling och har de personliga egenskaper som krävs för att kunna samarbeta internt och externt och bidra till institutionens och ämnets utveckling. 

Anställning 

Anställningen är ett vikariat med omfattningen 20% med placering vid institutionen för didaktik och pedagogisk profession under perioden 2022-08-22 till och med 2023-06-30.

Tillsättningsförfarande 

I rekryteringsprocessen kan det bli aktuellt med intervjuer och referenstagning. I intervjun ges den sökande möjlighet att beskriva och utveckla sin egen syn på ämnet samt på sin eventuella, kommande roll vid institutionen. Helhetsbedömningen kommer också beakta bedömningsgrunden personlig lämplighet, tillsammans med övriga bedömningsgrunder.  

För vidare information se https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande 

Kontaktuppgifter för anställningen 

Upplysningar om anställningen lämnas av prefekt Christina Osbeck, christina.osbeck@gu.se eller avdelningschef Miranda Rocksén, miranda.rocksen@gu.se. Frågor om rekryteringsförfarandet kan ställas till personalhandläggare Mikaela Hansson, mikaela.hansson@gu.se, 031-786 5632.

Fackliga organisationer 

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande 

Ansökan 

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Ansökan bör innehålla information och underlag av relevans för att bedöma relativt de grunder som specificeras under Bedömningsgrund.  

Till din ansökan skall bifogas: 

 • Personligt brev med motivering till varför du söker anställningen
 • CV/meritförteckning, inklusive publikationslista 
 • Lista över högst 10 för anställning relevanta publikationer 
 • Redogörelse för pedagogiska meriter
 • Redogörelse för meriter med koppling till ledningsförmåga och administrativ skicklighet samt samverkan
 • Examensbevis, betyg, intyg mm.

Maximalt 10 för anställningen relevanta publikationer bifogas ansökan.

Utöver vad som direkt framgår av rubrikerna ovan förväntas ansökan innehålla t ex en tydlig kvantitativ sammanställning över tidigare undervisning inom ämnet på högskolenivå, med fördelning i timmar över tid och på olika kurser, samt kvalitativa dokument (t.ex. beskrivning av utvecklingsarbete och kursmaterial) som belyser och exemplifierar den sökandes pedagogiska skicklighet.  Examensbevis, betyg och intyg ska bifogas som en samlad pdf-fil.  

Vid universitet tillämpas individuell lönesättning. Ange löneanspråk samt referenser i ansökan.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annons och ansökningsformuläret och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. De publikationer/skrifter som inte kan bifogas ansökan digitalt ska, i två exemplar, skickas till Mikaela Hansson, Institutionen för didaktik och pedagogisk profession, Box 300, 405 30 Göteborg. Glöm ej ange referens-/diarienummer PAR XX på försändelsen. 

Ansökan ska vara inkommen senast: 2022-06-03

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.