Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori (FLoV) vid humanistiska fakulteten har omkring 100 anställda och en undervisningsvolym som omfattar cirka 350 helårsstudenter. Här pågår många stora nationella och internationella forskningsprojekt. Vi utbildar filosofer, logiker, lingvister, språkteknologer, vetenskapsteoretiker, filosofihistoriker, filologer och lärare i filosofi. Institutionen bedriver även forskarutbildning och utvecklingsarbete inom sina områden.

Praktisk filosofi är det största ämnet vid institutionen och har för närvarande ett särskilt fokus på tillämpad etik (inklusive finansiell etik och bioetik) samt frågor om moraliskt ansvar.

Nu ämnar vi anställa en doktorand i skärningsområdet mellan ekonomisk etik och miljöetik. Doktoranden kommer att tillhöra Forskargruppen i Finansiell Etik som består av filosofer och ekonomer som forskar om etiska och politiska frågor kring dagens finansiella system (i vid bemärkelse). Mer specifikt kommer doktoranden att vara kopplad till forskningsprogrammet Sustainable Finance Lab, vilket är ett samarbete mellan flera svenska lärosäten och finansieras av Vinnova. Ytterligare forskningsfinansiering finns från Göteborgs universitet, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond samt Stiftelsen för miljöstrategisk forskning (Mistra).

Universitetsgemensam information om vad det innebär att vara doktorand vid Göteborgs universitet kan du finna på universitetets doktorandsidor: här

  

Ämne 

Praktisk filosofi

 

Ämnesbeskrivning

Ekonomisk etik är tillämpningen av moralisk eller politisk filosofi på kritiska frågeställningar avseende näringsverksamhet eller dagens marknadsekonomi. Miljöetik är tillämpningen av moralisk eller politisk filosofi på kritiska frågeställningar avseende människans förhållande till sin omvärld och miljö. Forskningsområdet skall förstås brett och inkluderar ämnen som affärsetik, politisk filosofi om finansmarknaden, etiska frågor om biologisk mångfald, etiska frågor om kommodifiering, klimatetik, miljöfilosofi och (miljö-)ekonomins filosofi. Alla ansökningar som relaterar till liknande ämnen är välkomna.

Potentiella forskningsfrågor inom dessa områden inkluderar följande: 
• Vilka moraliska skyldigheter, om några, har kommersiella företag att dämpa klimatförändringarna?
• Har konsumenter en skyldighet att enbart investera i hållbara företag?
• Är hållbarhet ett icke reducerbart moraliskt värde?
• Kan miljövärden (såsom biologisk mångfald) uttryckas i monetära termer?
• Har rikare länder en skyldighet att främja hållbarhet i fattigare länder? 
• Har staten rätt att tvinga finansiella aktörer att beakta hållbarhet? 

 

Arbetsuppgifter   

Innehavaren skall främst ägna sig åt genomförandet av obligatoriska kurser och skrivandet av avhandling inom det angivna området. Innehavaren får i begränsad omfattning utföra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete. Sådan tjänstgöring förlänger doktorandtjänsten i motsvarande omfattning.

Doktoranden förväntas att utföra den absoluta merparten av sitt arbete i Göteborg och regelbundet och konsekvent delta i institutionens aktiviteter, särskilt seminarierna i praktisk filosofi. Han eller hon förväntas även delta aktivt i den aktuella forskargruppens arbete, t.ex. genom att delta i workshops, seminarier och andra aktiviteter. Via forskargruppen finns det även medel tillgängliga för konferensresor och kortare vistelser vid andra universitet.

 

Behörighet   

För tillträde till utbildning på forskarnivå krävs både grundläggande och särskild behörighet.


Grundläggande behörighet

Grundläggande behörighet har, enligt Högskoleförordningen 7 kapitel § 39, den som har

  1. avlagt en examen på avancerad nivå, eller
  2. fullgjort kursfordringar om 240 högskolepoäng, varav 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
  3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

 

Särskild behörighet

För att antas till utbildning på forskarnivå i praktisk filosofi krävs.

  1. 30 högskolepoäng i praktisk filosofi på avancerad nivå, varav minst 15 högskolepoäng utgörs av ett självständigt arbete, eller motsvarande kunskaper.
  2. sådana kunskaper i svenska och engelska som krävs för att tillgodogöra sig obligatoriska kursmoment samt aktivt delta i seminarier och liknande. Grundläggande och särskild behörighet beskrivs även i ämnets allmänna studieplan (se denna sida).

  

Bedömningsgrund   

Urval bland sökande som uppfyller krav på grundläggande och särskild behörighet baseras på förmågan att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå. Vid bedömningen fästs särskild vikt vid (1) den vetenskapliga skicklighet som demonstreras i de inskickade uppsatserna och övriga dokument, samt (2) hur väl projektskissen passar in i den forskning som bedrivs i den aktuella forskargruppen.

Urvalsprocessen kan förutom granskning av insänd meritering även innefatta intervjuer. Beslut om antagning fattas av prefekten efter beredning på institutionen.

 

Anställning   

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, HF 5 kap 7§ Doktorandanställning

Omfattning: 100 %

Placering: Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori, Göteborg

Tillträde: 2022-09-01 eller enligt överenskommelse

 

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80.

Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Universitetet tillämpar lokalt avtal om lönesättning av doktorander.

   

Kontaktuppgifter för anställningen   

Professor Joakim Sandberg, Projektledare 031-786 4571 joakim.sandberg@gu.se
http://flov.gu.se/om/personal?userId=xsajoa

Frågor om forskarutbildningen kan ställas till viceprefekt för forskarutbildningen Johan Söderberg, 

johan.soderberg@sts.gu.se

Vid frågor om anställningsförfarandet är du välkommen att kontakta personaladministratör Jennifer Stråle, jennifer.strale@gu.se

  

Fackliga organisationer   

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här:   
https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande   

  

Ansökan   

Du ansöker om att bli antagen till forskarstudier via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. De publikationer som inte kan bifogas ansökan digitalt ska skickas i två exemplar till: Personaladministratör, FLoV, Box 200, 405 30 Göteborg. Ange diarienummer.

För att ansökan ska betraktas som fullständig måste den inkludera:

  1. Ett introduktionsbrev på max 1 000 ord (cirka 2 sidor), helst kortare.
  2. Ett CV, inklusive en publikationslista (om tillämpligt).
  3. Uppsatser, självständiga arbeten (examensarbeten) och eventuella publikationer. Dessa bedöms utifrån följande fem kvalitetskriterier, där de två sistnämnda väger tyngst: Adekvat ämnesavgränsning och relevant frågeställning, adekvat disponering av ämnet och strukturering av uppsatsen, adekvat språkbehandling och formalia, vetenskaplig kvalitet, självständighet.
  4. En projektskiss om maximalt 2 500 ord i vilken den sökande anger ett forskningsområde han/hon vill utveckla, motiverar dess relevans samt diskuterar vilka teorier och metoder som kan bli aktuella. Projektskissen bedöms utifrån följande kriterier: förtrogenhet med tidigare och aktuell forskning inom området, om frågeställningarna är fruktbara och förankrade i aktuell forskning, genomförbarhet inom utbildningen på forskarnivå, samt om skissen gör troligt ett värdefullt bidrag till forskningen.
  5. Andra dokument såsom exempelvis rekommendationsbrev.

 

Ansökan ska vara inkommen senast:  2022-06-13

 

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.