Universitetslektor i geologi med inriktning mot mineralresurser och geotermi

Ref PAR 2022/767

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Institutionen för geovetenskaper har ca 75 medarbetare. Vi arbetar för att uppnå mångfald på arbetsplatsen och för att skapa en familjevänlig miljö. Institutionen utbildar geografer och geovetare som kan fylla det ökade behovet av geografer och geovetare i samhället. Vi har kandidat- och mastersprogram i geografi och geovetenskap samt forskarutbildning med inriktningar i naturgeografi, geografi, och geologi. Vår undervisning ger studenter kunskap, förståelse, färdighet och förmåga att bidra till att lösa olika geografiska och geovetenskapliga problem inom akademin såväl som i samhället. Vi utbildar även ämneslärare i geografi. Våra tre prioriterade forskningsområden är ”Climate and Climate Change”, ”Earth Surface Processes” och “The Geosphere”. Ytterligare information finns på vår webbplats: https://www.gu.se/geovetenskaper

Ämnesbeskrivning

Inom ämnet geologi studeras jordens struktur, evolution och dynamik och dess naturliga mineral- och energiresurser, och processerna som har format jorden genom dess ~4500 miljoner åriga historia undersöks. Geologisk forskning, utbildning och innovation är avgörande för samhällets omställning till ett förnyelsebart energisystem och till en mer hållbar försörjning av vatten och råvaror.

Arbetsuppgifter 

Institutionen för geovetenskaper söker en universitetslektor i geologi med fokus på undervisning, forskning och samverkan inom mineral och energiresurser i södra Sverige, där det hittills har saknats satsningar. Det nya världsläget innebär att det är nödvändigt för Sverige och EU att bli mer självförsörjande gällande råvaror och energi. Detta kräver en snabb utbyggnad av utbildning av experter inom geologiska resurser samt riktad forskning, utveckling och innovation inom sektorn. Det är nödvändigt att detta arbete sker i tätt samarbete mellan näringsliv, myndigheter och andra universitet och därför söker vi en universitetslektor som har ett etablerat kontaktnät i södra Sverige och som har en bred kompetens inom ämnet.

Anställningen kan komma att innefatta ledningsuppdrag och utveckling av institutionens grundutbildning som innefattar fem program inom geovetenskap, geografi och lärarutbildning inom geografi. Utbildning av fler experter och en generellt ökad kompetensnivå inom dessa ämnen är nödvändigt för att samhället ska kunna nå högt uppställda mål om ett fossilfritt samhälle inom bara några få årtionden. Det är därför avgörande att den sökande kan påvisa ett framgångsrikt ledarskap som resulterat i både utbildning av fler studenter samt omstrukturering av utbildningar för bättre anpassning till samhällets behov.

Undervisningen bedrivs inom det geovetenskapliga programmet på grund- och avancerad nivå och bör integrera undervisning inom geologiska resurser från grundläggande geologiska processer, ”state of art” tillämpningar och metoder inom området, till innovation och entreprenörskap. Bland de ämnen som undervisas på grundnivå finns grundläggande geovetenskap, ekonomisk geologi, inklusive geotermi och naturresurshushållning. Förutom klassrumsundervisning bör kurserna omfatta laborationer, fältarbete och exkursioner samt kontakt med intressenter i samhället. Universitetslektorn kommer att handleda examensarbeten på kandidat- och mastersnivå samt doktorander. Undervisning på grundnivå genomförs på svenska och undervisning på avancerad nivå kan genomföras på engelska eller svenska. Den sökande ska ha omfattande erfarenhet av undervisning inom geologiska resurser och ska kunna påvisa pedagogisk meritering och positiv feedback från studenter och kollegor. 

Forskningen bör vara bred men tydligt kopplad till de stora utmaningar som finns inom hållbar försörjning av geologiska resurser och geotermisk energi. Forskning bör vara tillämpad och ske i nära samarbete med aktörer från det omgivande samhället. En huvuduppgift för universitetslektorn är att sammanlänka den grundläggande forskning och kompetens som finns på institutionen för geovetenskaper, naturvetenskapliga fakulteten och hela Göteborgs universitet, med de utmaningar som industri och myndigheter står inför inom energi och råvaruförsörjning.

Utifrån institutionens forskningsstrategi ser vi gärna att den sökande kan påvisa expertis inom mineralogi, petrologi och analytisk geokemi. Den sökandes forskning ska ha en tydlig koppling till minst ett av institutionens prioriterade forskningsområden ”Climate and Climate Change”, ”Earth Surface Processes” och “The Geosphere”.

Tillämpad forskning och utveckling, samt nyttiggörande inom energi och mineralresurser i både Sverige och EU kräver i de flesta fall en större medfinansiering av en industripartner. Det är därför meriterande om sökanden kan påvisa forskningsfinansiering genom samarbete med företag, både i form av gemensamma ansökningar eller uppdragsforskning.

Anställningen innefattar arbetsuppgifter, såsom ev. lednings- och akademiska uppdrag samt samarbete med det omgivande samhället, vilka förutsätter mycket goda kunskaper i det svenska språket.

Behörighet 

Behörighet för anställning som lärare finns angivna i 4 kap 3-4§ högskoleförordningen samt Göteborgs universitets egen anställningsordning. Doktorsexamen eller motsvarande utländsk examen i ett ämnesområde som är relevant för anställningen är ett krav. Den sökande ska vara vetenskapligt meriterad inom ämnesområdet, ha god undervisningsförmåga och ha bevisad förmåga att erhålla extern forskningsfinansiering. I denna anställning ställs också krav på goda kunskaper i svenska och engelska, såväl muntligt som skriftligt.

Bedömningsgrunder 

Bedömningsgrunder vid anställning som lärare finns angivna i 4 kap 3-4§ högskoleförordningen samt Göteborgs universitets egen anställningsordning.

Pedagogisk skicklighet tillmäts störst vikt vid bedömning av sökandes kompetens. Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid dokumenterad erfarenhet och förmåga att framgångsrikt leda utbildningsverksamhet och planering, samt utförande och ledning av undervisning inom grundläggande geologi och geologiska resurser.

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid dokumenterad vetenskaplig kompetens genom publicering i fackgranskade tidskrifter samt dokumenterat god förmåga att erhålla externa medel genom samarbete med industrin. Docentkompetens anses starkt meriterande. Dokumenterad erfarenhet av tvär-, inter- och transdisciplinära forskningsprojekt och samarbeten är meriterande, liksom dokumenterad god förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete.

Då arbetsuppgifterna kan komma att innefatta uppdrag inom ledning och utveckling av institutionens grundutbildning och ansvar för program är erfarenhet av akademiska uppdrag och ledningsuppdrag meriterande.

För anställning kommer att väljas den sökande som efter en helhetsbedömning bedöms ha skicklighet inom ämnesområdet, förutsättningar att genomföra de arbetsuppgifter som ingår i anställningen, samverka med övrig personal och bidra till en positiv utveckling av ämnet geovetenskap.

Anställning 

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Placering: Institutionen för geovetenskaper, Göteborg

Tillträde: Enligt överenskommelse

Tillsättningsförfarande 

Bedömningsprocessen kommer att omfatta utlåtanden från externa sakkunniga, intervjuer och provföreläsningar. Bedömningen av meriter och erfarenhet kommer att ta hänsyn till föräldraledighet, sjukfrånvaro eller andra liknande omständigheter. Skälen och omfattningen av frånvaro anges i samband med redogörelsen av meriter och erfarenheter.

Kontaktuppgifter för anställningen 

Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta 

Roland Barthel, prefekt (tom 30 juni 2022), via 031-786 1953 eller roland.barthel@gu.se. eller

Hans Linderholm, prefekt (from 1 juli 2022), via +46-31-786 2887 or hansl@gvc.gu.se

Fackliga organisationer 

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande 

Ansökan 

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen "Ansök". Till ansökan bifogas:

  • CV, inklusive fullständig publikationslista och redogörelse för erhållna externa medel (med belopp och rollen in ansökan).
  • Redogörelse för vetenskapliga meriter och motivering till urvalet av högst tio vetenskapliga publikationer som du åberopar i ansökan. Ange din roll och arbetsinsats för de valda publikationerna.
  • Fullständiga elektroniska exemplar av dina främsta publikationer (maximalt tio stycken).
  • Forskningsplan med beskrivning av pågående och planerad forskning samt andra planerade aktiviteter med relevans för anställningen (maximalt tre sidor).
  • Redogörelse för pedagogiska meriter, med upplysningar om omfattning och typ av undervisning samt utlåtande om dess kvalitet. Redogörelsen ska också omfatta pedagogisk reflektion och undervisningsfilosofi.
  • Redogörelse för meriter inom ledning, administration och samverkan.
  • Intyg och övriga handlingar som du önskar åberopa.

Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska då den kan komma att granskas av internationella sakkunniga med engelska som arbetsspråk. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. De publikationer som inte kan bifogas ansökan digitalt ska skickas i tre exemplar vardera till:

Fakultetskansliet för naturvetenskap

Att: Lärarförslagsnämnden

Göteborgs universitet

Box 460

405 30 Göteborg

Ansökan ska vara inkommen senast: 2022-09-07 

Ytterligare information

Att välja en karriär i ett främmande land är ett stort steg och väcker många frågor om vad som väntar. Således, för att ge dig en allmän uppfattning om vad vi och Göteborg har att erbjuda i form av förmåner och livet i allmänhet, besök https://www.gu.se/en/science/about

Ett exempel är 480 dagars betald föräldraledighet som föräldrarna får ta ut när som helst fram till att barnet fyller tolv år och garanterad förskola inom fyra månader från ansökan om plats. Information om Naturvetenskapliga fakulteten finns på https://www.gu.se/naturvetenskap

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.


Länk till den här sidan
https://web103.reachmee.com/ext/I005/1035/main?site=6&lang=SE&validator=3038fcf1516ea1184a6da70a891f87da&rmpage=job&rmjob=25636&rmlang=SE