Universitetslektor i ämnesdidaktik med inriktning mot svenska

Ref PAR 2022/762

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Institutionen för didaktik och pedagogisk profession utgör en av de starkaste didaktiska miljöerna i Norden. Vi arbetar med forskning, utbildning och samverkan om undervisning och lärande. Ett gemensamt intresse vid institutionen är att genom utbildning och forskning om högre utbildning, skola och klassrum utveckla kunskap som bidrar till ett mer jämlikt och hållbart samhälle. Detta görs genom ämnesdidaktisk, praktiknära och kritisk forskning, organiserad i de tre forskningsmiljöerna; Didaktiska klassrumsstudier, Kritisk utbildningsforskning samt Fenomenografi, Variationsteori och Learning Study. 

Viktiga delar av institutionens arbete är lärarutbildning och forskning samt utvecklingsarbete som rör skola och lärarutbildning. Det skolnära arbetet sker ofta i samverkan med exempelvis Skolverket, kommuner och enskilda skolor. Institutionen har ansvar för grundlärarprogrammet samt för kompletterande pedagogisk utbildning (KPU). Vi ansvarar också för två masterprogram, ett i didaktik och ett internationellt program i 

utbildning för hållbar utveckling. Våra forskarutbildningsämnen är ämnesdidaktik med inriktningar och pedagogiskt arbete. 

Institutionen för didaktik och pedagogisk profession utlyser en anställning som universitetslektor i ämnesdidaktik med inriktning mot svenska. Anställningen är ett vikariat på ett år med omfattningen 30%.  

Ämne 

Ämnesdidaktik med inriktning mot svenska 

Ämnesbeskrivning 

Ämnesdidaktik är ett ämne som handlar om undervisning och lärande med fokus på ett specifikt innehåll som ofta är knutet till skolämnen, universitetsdiscipliner eller yrkesutövning. Ämnesdidaktik intresserar sig för förutsättningar och villkor för, samt relationer och samband mellan undervisning och lärande, i detta fall inom ämnet svenska. 

Arbetsuppgifter 

Anställningen är i huvudsak inriktad mot undervisning på Grundlärarprogrammet, primärt inom ramen för ämnesdidaktik med inriktning mot svenska, samt handledning av examensarbeten. Anställningen kan även inkludera undervisning inom verksamhetsförlagd utbildning och utbildningsvetenskaplig kärna, såväl som uppdragsutbildningar. 

Behörighet 

Behörighet för anställning som lärare finns angivna i 4 kap 3 – 4 § högskoleförordningen samt i Göteborg universitets egen anställningsordning. 

Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskapliga kompetens eller någon annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. 

Att kunna undervisa på svenska är en förutsättning för anställningen, då undervisningen huvudsakligen sker på svenska.  

Bedömningsgrunder 

Meritvärderingen sker endast bland de som är behöriga. Vid bedömningen av sökandes meriter kommer störst och lika vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Vid prövning av meriter kommer lika stor omsorg ägnas granskningen av den pedagogiska skickligheten som granskningen av den vetenskapliga skickligheten, varför ansökan bör lägga lika stor tyngd vid att redovisa den pedagogiska meriteringen som den vetenskapliga.

Vid bedömningen av sökandes meriter kommer också vikt att fästas vid ledningsförmåga och administrativ skicklighet, samverkan med det omgivande samhället och personlig lämplighet.

För bedömningsgrunden vetenskaplig skicklighet kommer bland annat grad av skicklighet i följande aspekter beaktas

 • Produktivitet i vetenskaplig publicering
 • Förmåga att utveckla, leda och genomföra forskning, enskilt och i samarbete med andra
 • Förmåga att handleda och granska i utbildning såväl på avancerad som på forskarnivå
 • Etablering i vetenskapssamhället genom t ex expertroller, vetenskapliga uppdrag och deltagande i nätverk

För bedömningsgrunden pedagogisk skicklighet kommer bland annat grad av skicklighet i följande aspekter beaktas

 • Högskolepedagogisk meritering (utbildning och kurser)
 • Bredd och djup i pedagogisk erfarenhet inom ämnesområdet för anställningen
 • Undervisningsskicklighet
 • Progression och utveckling i arbete som lärare
 • Pedagogisk utvecklingsverksamhet, författande av kurslitteratur och framtagande av pedagogiskt material
 • Pedagogiskt ledarskap och bidrag till kollegial kunskapsbildning
 • Högskolepedagogisk rationalitet för den egna pedagogiska verksamheten och dess grund i vetenskap och beprövad erfarenhet

Om högskolepedagogisk meritering i enlighet med krav vid Göteborgs universitet (kurserna PIL101, PIL102 och PIL103) ej föreligger i samband med ansökan ska sådan valideras eller angiven utbildning genomföras inom ett år från anställningens början (Se https://pil.gu.se/resurser/meriter).

För bedömningsgrunden ledningsförmåga och administrativ skicklighet kommer bland annat följande aspekter beaktas

 • Innehav och genomförande av ledningsuppdrag eller uppdrag i besluts- och beredningsorgan, gällande såväl utbildning, forskning som andra aspekter av högskolans verksamhet
 • Formellt och informellt ledarskap i kunskapsbildande miljöer
 • Innehav och genomförande av förtroendeuppdrag inom akademisk verksamhet nationellt och internationellt, fristående eller på uppdrag av högskolan, gällande såväl forskning som utbildning inklusive samverkan
 • Utredningsarbete

För bedömningsgrunden samverkan med det omgivande samhället kommer bland annat följande aspekter beaktas

 • Information om utbildning, forskning och utvecklingsarbete i olika former
 • Insatser för folkbildning och populärvetenskap
 • Initiering och genomförande av samverkansprojekt med externa aktörer
 • Relevant erfarenhet från och insikter i verksamhet hos viktiga samverkansaktörer
 • Betydande insatser inom uppdragsutbildning och uppdragsforskning

För bedömningsgrunden personlig lämplighet beaktas gott omdöme i professionella frågor, förmåga att fullgöra de arbetsuppgifter som ingår i anställningen samt förmåga att samarbeta och bidra till verksamhetens utveckling.

Vid läraranställning ska den sökande väljas, som efter en helhetsbedömning av skicklighet och utvecklingspotential bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra de arbetsuppgifter som ingår i anställningen. Det är angeläget att den som anställs ska kunna bidra såväl vetenskapligt som pedagogiskt och har de personliga egenskaper som krävs för att kunna samarbeta internt och externt för att bidra till institutionens och ämnets akademiska utveckling.

Anställning 

Anställningsform: Vikariatsanställning, 12 månader 
Omfattning: 30%
Placering: Institutionen för didaktik och pedagogisk profession 
Tillträde: 2022-07-01 

Tillsättningsförfarande 

I rekryteringsprocessen kan det bli aktuellt med intervjuer och referenstagning. I intervjun ges den sökande möjlighet att beskriva och utveckla sin egen syn på ämnet samt på sin eventuella, kommande roll vid institutionen. Helhetsbedömningen kommer också beakta bedömningsgrunden personlig lämplighet, tillsammans med övriga bedömningsgrunder bedömningsgrunder. 

För vidare information se https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande 

Kontaktuppgifter för anställningen 

Upplysningar om anställningen lämnas av avdelningschef Djamila Fatheddine djamila.fatheddine@gu.se, eller prefekt Christina Osbeck, christina.osbeck@gu.se. Frågor om rekryteringsförfarandet kan ställas till personalhandläggare Mikaela Hansson, mikaela.hansson@gu.se, 031-786 5632. 

Fackliga organisationer 

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande 

Ansökan 

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Ansökan bör innehålla information och underlag av relevans för att bedöma relativt de grunder som specificeras under Bedömningsgrund.  

Till din ansökan skall bifogas: 

 • Personligt brev med motivering till varför du söker anställningen 
 • CV/meritförteckning, inklusive publikationslista  
 • Redogörelse för vetenskaplig profil, tidigare vetenskaplig verksamhet och planerad forskning inom anställningen 
 • Lista över högst 10 vetenskapliga publikationer som åberopas och bifogas ansökan. För samförfattade verk som åberopas ska sökandes bidrag specificeras. 
 • Redogörelse för pedagogiska meriter inklusive lista över högst 3 författade pedagogiska skrifter som åberopas och bifogas ansökan  
 • Redogörelse för meriter med koppling till ledningsförmåga och administrativ skicklighet samt samverkan inklusive lista över högst 3 författade rapporter/skrifter inom samverkan, ledning eller utredning som åberopas och bifogas ansökan 
 • Examensbevis, betyg, intyg mm. 

Maximalt 10 vetenskapliga publikationer bifogas ansökan. Maximalt 3 läromedel/pedagogiska skrifter och maximalt 3 skrifter/rapporter av relevans för meriter inom samverkan, ledning och administrativ skicklighet bifogas ansökan.  

Utöver vad som direkt framgår av rubrikerna ovan förväntas ansökan innehålla t ex en tydlig kvantitativ sammanställning över tidigare undervisning inom ämnet, med fördelning i timmar över tid och på olika kurser, samt kvalitativa dokument (t ex beskrivning av utvecklingsarbete och kursmaterial) som belyser och exemplifierar den sökandes pedagogiska skicklighet. Publikationslistan ska struktureras så att sakkunniggranskade tidskiftartiklar, sakkunniggranskade bokkapitel och sakkunniggranskade böcker redovisas under separata rubriker. Examensbevis, betyg och intyg ska bifogas som en samlad pdf-fil.  

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annons och ansökningsformuläret och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. De publikationer/skrifter som inte kan bifogas ansökan digitalt ska, i två exemplar, skickas till: Adress. Glöm ej ange referens-/diarienummer PAR XX på försändelsen. 

Ansökan ska vara inkommen senast: 2022-06-02

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.


Länk till den här sidan
https://web103.reachmee.com/ext/I005/1035/main?site=6&lang=SE&validator=3038fcf1516ea1184a6da70a891f87da&rmpage=job&rmjob=25627&rmlang=SE