Doktorandanställningar i Journalistik, medier och kommunikation

Ref PAR 2022/741

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Doktorandanställningar i journalistik, medier och kommunikation vid Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG). JMG är Sveriges ledande och en internationellt framstående miljö för forskning om journalistik, medier och kommunikation. Institutionens forskare arbetar i huvudsak med frågor som knyter an till journalistik, kriskommunikation, medieanvändning och mediestruktur, organisationers kommunikation samt politisk kommunikation. Läs mer om JMG:s forskning här https://www.gu.se/jmg/var-forskning/forskargrupper-och-forskningsagenda

Arbetsuppgifter   

Doktoranden ska främst ägna sig åt egen utbildning på forskarnivå. Målet är att hen ska skriva en vetenskaplig avhandling och på så sätt visa att hen utvecklat de kunskaper och färdigheter som krävs för att självständigt kunna bedriva forskning och bidra till kunskapsutvecklingen inom ämnet. Anställningen syftar också till att utveckla doktorandens förmåga att omsätta sina vetenskapliga färdigheter och kunskaper i fortsatt forskningsarbete eller i annat kvalificerat yrkesarbete. 

Anställningen är tidsbegränsad till 4 år heltid. Arbetet bedrivs på heltid om inte särskilda skäl finns för lägre studietakt, dock lägst 50 %. Inom anställningen kan det också bli aktuellt med institutionstjänstgöring, till exempel undervisning och administrativt arbete, med upp till 20% av heltid fördelat över hela studietiden. Vid annan studietakt eller institutionstjänstgöring förlängs anställningen med motsvarande tid.

Behörighet   

För att antas till JMG:s forskarutbildning krävs att den sökande uppfyller något av följande krav:

  • Har en examen på avancerad nivå
  • Har minst 240 högskolepoäng varav minst 60 på avancerad nivå
  • Har förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt, i Sverige eller utomlands. 

För examen och studier på avancerad nivå gäller att de ska vara i journalistik eller medie- och kommunikationsvetenskap eller, om den sökande har studerat ett annat ämne, att hens uppsats har en klar inriktning mot journalistik, medier och/eller kommunikation. 

Den sökande skall ha sådana kunskaper i engelska att hen kan tillgodogöra sig forskningslitteratur, kurser på forskarnivå samt kunna delta aktivt i seminarieverksamheter och vid internationella konferenser.

Ansökan 
  

För att kunna söka tjänsten måste sökande registrera sig i Göteborgs universitets ansökningssystem, därefter kan ansökan laddas upp i systemet.

Ansökan ska innehålla följande: 

  • Ett personligt brev där den sökande beskriver sin bakgrund, intresse för ämnet samt avsikt med forskarutbildningen. Om sökande åberopar andra behörighetsmeriter än en examen på avancerad nivå ska det anges och motiveras i det personliga brevet.
  • CV med vidimerade kopior av examensbevis, akademiska betyg och andra relevanta intyg.
  • En kopia av den sökandes magister-/masteruppsats
  • En avhandlingsskiss där den sökande presenterar en idé för sin avhandling. Skissen ska beskriva det forskningsproblem som doktoranden vill studera, forskningsfrågor, det teoretiska ramverket och vilka metoder som den sökande avser att använda för att besvara forskningsfrågorna. Skissen får som mest omfatta 3 000 ord inklusive referensförteckning
  • I förekommande fall, kopior av den sökandes övriga vetenskapliga publikationer (artiklar i vetenskapliga tidskrifter, rapporter etc.).
  • Två rekommendationsbrev eller kontaktuppgifter till två referenspersoner 

Godkända skrivspråk för alla underlag är svenska, danska, norska och engelska eller översättningar till dessa språk. Vid översättning ska även originaltexten bifogas. 

Det åligger den sökande att ansökan är komplett. Kompletteringar efter sista ansökningsdatum beaktas ej.

Urval 

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i Högskoleförordning (SFS 1993:100). Vid tillsättningen är det i första hand förmågan att tillgodogöra sig forskarutbildningen som bedöms. Stor vikt läggs vid den sökandes masteruppsats samt kvalitén på forskningsskissen. Stor vikt läggs också vid att forskningsskissen knyter an till någon av institutionens forskargrupper (se ovan) och att JMG kan erbjuda kvalificerad handledning. Därutöver tas hänsyn till om sökande har andra vetenskapliga meriter.

Ansökningsperioden börjar i maj 2022 och sista dag för att söka är 30 augusti 2022. Intervjuer kommer att genomföras i början av oktober, beslut som antagning fattas senare i oktober och de nyantagna börjar sin utbildning 1 januari 2023.

Urvalet görs av en antagningskommitté som leds av studierektor för forskarutbildningen. Beslut om antagning till utbildning på forskarnivå tas av institutionens prefekt. Beslutet kan inte överklagas. 

Kontaktuppgifter för anställningen 

Har du frågor om JMG:s forskarutbildning eller anställningskraven får du gärna kontakta studierektor för forskarutbildningen:

Magnus Fredriksson
031-786 1196
magnus.fredriksson@jmg.gu.se 

Universitetsgemensam information om vad det innebär att vara doktorand vid Göteborgs universitet kan du finna på universitetets doktorandsidor. https://medarbetarportalen.gu.se/doktorand/  

Fackliga organisationer   

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här:   
https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande    

Ansökan ska vara inkommen senast: 2022-08-30

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.


Länk till den här sidan
https://web103.reachmee.com/ext/I005/1035/main?site=6&lang=SE&validator=3038fcf1516ea1184a6da70a891f87da&rmpage=job&rmjob=25573&rmlang=SE