Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

På institutionen för geovetenskaper har vi ca 75 anställda, varav 14 doktorander, som arbetar inom områdena naturgeografi och geologi. Vi har specialiseringar inom regionalt klimat, polärt klimat, paleoklimat, stadsklimat, biogeokemi, alpin och polär ekologi, GIS och fjärranalys, hydrogeologi, geofysik, kvartärgeologi och mikrogeokemi. Våra tre prioriterade forskningsteman är "Klimat och klimatförändringar", "Processer på jordytan" och "Geosfären". Institutionen är välutrustad med ett unikt islab, flera DJI-drönare och biogeokemiska analyslabb.

Vårt uppdrag är att utveckla och leverera forskning, utbildning och tjänster till samhället som förbättrar vår förståelse för hur jordsystemet fungerar och påverkan av mänskliga handlingar i synnerhet. Vår avdelning arbetar för att uppnå mångfald på arbetsplatsen och för att skapa en familjevänlig miljö. Mer information finns på vår hemsida: https://www.gu.se/geovetenskaper

Universitetsgemensam information om vad det innebär att vara doktorand vid Göteborgs universitet kan du finna på universitetets doktorandsidor. https://medarbetarportalen.gu.se/doktorand/

Projektbeskrivning

Palsmyrar är en habitattyp som består av upphöjda kullar eller platåer av torv med en permafrostkärna som främst bildas i de sporadiska permafrostområdena i subarktis. Klimatförändringar har lett till upptining av permafrost i palsmyrar runtom i Arktis. Det finns för närvarande cirka 2 000 ha palsmyrar i Sverige, men den höga tinningshastigheten förutspås leda till att palsmyrarna försvinner i Sverige år 2100. När palsarna tinar och bryts ner ökar utsläppen av växthusgaser och livsmiljön för växter och djur förändras radikalt.

Detta doktorandprojekt fokuserar på studiet av permafrost dynamiker i en palsamyr i norra Sverige som kallas Vissátvuopmi. Det är ett multidisciplinärt projekt som kommer att kombinera fjärranalys, klimatdataanalys, ismikrostrukturanalys, och växthusgasflödesmätningar med syftet att få djupare förståelse för palsadynamiken och deras relation till miljö- och klimatfaktorer. För att undersöka dessa relationer kommer doktoranden att använda drönare utrustade med LiDAR och andra sensorer för att kartlägga palsas yttre; palsas inre egenskaper kommer att undersökas med hjälp av ismikrostrukturanalys och markpenetrerande radar; klimat- och miljöfaktorer som påverkar palsmyrar kommer att analyseras tillsammans med data om förändringar i palsarna; och växthusgasflöden kommer att mätas och relateras till palsmyrensmiljön.

Doktoranden kommer att vara placerad vid Institutionen för geovetenskaper och stöds av ett multidisciplinärt handledningslag som arbetar tillsammans för att studera denna palsmyr. Doktorandanställningen är en av två som finansieras av institutionen som en del av dess strategiska arbete för att främja tvärvetenskaplig forskning inom institutionen för geovetenskaper. Doktorandens mer specifika frågeställningar kommer att utvecklas i samarbete med handledarna under projektets gång.

Arbetsuppgifter 

Huvuduppgiften är att genomföra avhandlingsarbetet under handledning vilket inkluderar att doktoranden kommer att utveckla sina kunskaper och färdigheter i metodologi, analysförmåga och ämnesteori. Studierna kommer att bedrivas som fältstudier, labstudier, samt datorbaserad analys.

Olika verktyg och tekniker kommer att användas i detta projekt. Den framgångsrika kandidaten måste ha en bakgrund inom fjärranalysteori och dataanalys. Erfarenhet av andra tekniker som behövs för denna studie är meriterande; utbildning kommer att tillhandahållas men studenten ska vara angelägen om att lära sig de nya färdigheter som krävs.

Ämnen, verktyg och tekniker som kommer att användas inom projektet inkluderar:

 • Permafrost dynamics i en palsmyr, och att förstå dessa i förhållande till miljö- och klimatfaktorer
 • Fjärranalysdata insamling, bearbetning, och analys från bl.a. drönare utrustad med LiDAR och kameror, flygburen LiDAR scanning, radar satelliter, samt optiska satelliter
 • Klimatdata analys med data från närliggande väderstationer samt fältinstrument
 • Ismikrostrukturanalys i lab
 • Växthusgasfluxmätningar i fält
 • Geospatial data analys inklusive GIS och maskininlärning
 • Matematisk analys av insamlade data för att kvantitativt beskriva ekosystem- och permafrost processer

Antagningen till utbildning på forskarnivå sker i forskarutbildningsämnet naturvetenskap, inriktning naturgeografi. Utbildningen omfattar fyra års heltidsstudier och leder fram till en doktorsexamen.

Inom ramen för din doktorandanställning kan du ha institutionstjänstgöring i en omfattning av max 20 % av heltid fördelat under hela utbildningstiden. Institutionstjänstgöring omfattar vanligtvis undervisning på grundnivå och avancerad nivå, men även administration kan ingå.

Behörighet

För tillträde till utbildning på forskarnivå krävs grundläggande och i förekommande fall den särskilda behörighet som är fastställd i den allmänna studieplanen för ämnet.

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:

 1. avlagt examen på avancerad nivå, eller
 2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 3. på annat sätt inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:

 1. avlagt en examen på avancerad nivå i relevant naturvetenskapligt ämne* eller
 2. fullgjort kursfordringar om minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå i relevanta ämnen* eller
 3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper relevanta för den planerade utbildningen.

*Relevant ämne för den planerade utbildning är naturgeografi eller närliggande ämnen (t ex, geografi, miljövetenskap, geologi) om dessa innehåller betydande inslag av naturgeografi.

Bedömningsgrund

Följande bedömningsgrunder kommer att tillämpas vid urval bland sökande:

 • meriter från grundläggande utbildning
 • meriter från den utbildning på avancerad nivå, som åberopas inom särskild behörighet
 • den tidigare utbildningens relevans för den planerade utbildningen på forskarnivå
 • bedömning av sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå
 • i förekommande fall, bedömning av sökandes förmåga att arbeta inom en forskargrupp

Utvärderingen av de sökande kommer att baseras på följande nödvändiga och önskvärda bedömningskriterier:

Nödvändiga egenskaper:

 • Genomgångna högskolekurs(er) eller motsvarande erfarenhet som har haft hel- eller delvis inslag av fjärranalys teori och analys av fjärranalysdata
 • God kunskap av kvantitativa metoder
 • God förmåga att muntligt och skriftligt kommunicera på engelska
 • God förmåga att arbeta både oberoende och som en del av en grupp
 • Intresse och möjlighet att utföra fältarbete i norra Sverige under sommaren och vintern

Önskvärda egenskaper:

 • Erfarenhet av LiDAR data processning och analys, fotogrammetri, och satellitbildsanalys
 • Genomgångna högskolekurser inom geografiska informationssystem, klimat och klimatdata analys, ekosystem studier, eller geologi
 • Erfarenhet av att flyga drönare eller villighet att lära sig
 • Kunskap om skripting eller programmering
 • Förmåga att läsa och kommunicera på svenska (eller villighet att lära sig)
 • Intresse i permafrost processer

Anställning 

Efter du har blivit antagen till utbildning på forskarnivå kommer du att erhålla en doktorandanställning vid Göteborgs universitet. Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1993:100.

Den första anställningen som doktorand får gälla högst ett år och får förnyas med högst två år i taget. En doktorand får som längst vara anställd som doktorand under åtta år men den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år.

Placering: Institutionen för geovetenskaper. Omfattning 100%. Tillträde 2022-09-01 eller enligt överenskommelse.

Universitetet tillämpar lokalt avtal om lönesättning av doktorander.

Kontaktuppgifter för anställningen 

Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta 

Heather Reese (huvudhandledare), email heather.reese@gu.se, tfn 0+46(0)31-786 28 03

Roland Barthel (prefekt), email Roland.Barthel@gu.se,  tfn +46 (0)31-786 19 53

Fackliga organisationer 

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande 

Ansökan 

Du ansöker om att bli antagen till forskarstudier via Göteborgs universitets rekryteringsportal. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Ansökan ska företrädesvis skrivas på engelska och innehålla:

 • Ett personligt brev med beskrivning av dina erfarenheter och hur du uppfyller de kriterier som anges i annonsen (max en A4-sida)
 • Meritförteckning (CV)
 • Kopia på avlagda examina och utskrift av genomgångna kurser med betyg
 • Kopia av examensarbete
 • Intyg på annan relevant erfarenhet/anställning eller övriga handlingar som önskas åberopas

Tillsammans med ansökan, skriv och bifoga också en beskrivning av varför du vill arbeta på detta projekt på vår institution (1-2 sidor).

De högst rangordnade sökande inbjuds till en intervju som kan komma att genomföras på engelska och i vissa fall via Zoom.

Ansökan ska vara inkommen senast: 2022-05-31

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.