Universitetslektor i geografi med inriktning naturgeografi

Ref PAR 2022/579

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Institutionen för geovetenskaper har ca 75 anställda. Vår institution arbetar för att uppnå mångfald på arbetsplatsen och för att skapa en familjevänlig miljö, och dessutom har Sverige generösa familjeledighets- och barnomsorgspolicyer. Institutionen utbildar geografer och geovetare som kan fylla det ökade behovet av geografer och geovetare i samhället. Vi har kandidat- och mastersprogram i geografi och geovetenskap samt forskarutbildning med flera olika inriktningar (naturgeografi, geografi, och geologi). Vår undervisning ger studenter kunskap, förståelse, färdighet och förmåga att bidra till att lösa olika geografiska och geovetenskapliga problem såväl inom akademin som i samhället. Vi utbildar även ämneslärare i geografi. Våra tre prioriterade forskningsteman är ”Klimat och klimatförändring”, ”Jordytans processer” och “Geosfären”. Universitet kommer att ta fram så kallad ”profilområden” där relevanta ämnen för Institutionen är, till exempel, ”Miljö och Klimat”, samt ”Energi, kraft och materia för en hållbar värld”. Ytterligare information finns på vår webbplats: https://www.gu.se/geovetenskaper.

Ämne 

Geografi med inriktning naturgeografi

Ämnesbeskrivning 

Geografi är den interdisciplinära vetenskap som beskriver hur jordytan ser ut, förklarar varför den ser ut som den gör och sätter detta i relation till hur mänsklig aktivitet påverkar och påverkas av jorden. Med andra ord handlar geografi om sambandet och samspelet mellan människa och natur, i rum och tid. Ämnet är indelat i två huvudgrenar, naturgeografi och kulturgeografi. Naturgeografi är den naturvetenskapliga delen av geografin och innefattar till exempel klimatologi och geomorfologi. Kulturgeografi är den samhällsvetenskapliga delen av geografin som studerar människor och miljö, till exempel, förändringsprocesser och hållbar utveckling.

Undervisningen och utvecklingen av kursverksamheten i våra geografiprogram sker i nära samarbete med lärare vid avdelningen för kulturgeografi, vid institutionen för ekonomi och samhälle, Göteborgs universitet. Anställningen är tänkt att stärka integrativa inslag i geografiutbildningen och forskningsintegration mellan institutionen för geovetenskaper och avdelningen för kulturgeografi på institutionen för ekonomi och samhälle. Undervisningen på grundnivån inkluderar bland annat, förståelse för landskapsförändringar; medvetenhet om geografiska dilemman och hur samband mellan naturförhållanden, samhällsorganisation och resursanvändning kan relateras lokalt, regionalt och globalt, samt bearbetning och analys av geografiska data inom ett geografisk information system (GIS).

Arbetsuppgifter 

Institutionen för geovetenskaper söker en universitetslektor i geografi med inriktning naturgeografi. Arbetsuppgifterna omfattar utveckling av ämnet geografi, med inriktning mot naturgeografi, samt undervisning på grund, avancerad och forskarnivå. Vidare förväntas handledning av examensarbeten inom ämnet på olika akademiska nivåer. Undervisningen ska kunna ske på engelska och svenska inom två år.

Sökande ska uppvisa extensiv erfarenhet av planering och utförande av geografisk undervisning på universitetsnivå, med fokus på kurser på kandidatnivå. Vidare ska sökanden uppvisa gedigna kvalifikationer i laborativa moment, med erfarenhet av statistiska och rumsliga analyser av geografisk data, inklusive GIS. Utöver detta är även erfarenhet av fältarbete och exkursioner inom geografiämnet ett krav. Erfarenhet av Skandinavisk geografi samt ett geografiskt perspektiv på ett förändrat klimat är meriterande. Den framgångsrika kandidaten förväntas ansöka om att bli Excellent lärare (https://pil.gu.se/resurser/excellent-larare) inom en nära framtid.

Kopplingen klimat-miljö-samhälle i ett geografiskt perspektiv är centralt.

Den framgångsrika kandidaten förväntas bedriva egen forskning inom ämnesområdet, företrädesvis med fokus på samband och samspel mellan miljö- och klimatförändringar och samhället, i lokala såväl som globala kontext. Sökande ska även uppvisa dokumenterad vetenskaplig skicklighet inom forskning i geografi, naturgeografi och/eller motsvarande. Erfarenhet av planering och ledning av forskning, samt erhållande av forskningsanslag i konkurrens är särskilt meriterande. Erfarenhet av tvärvetenskaplig forskning samt samarbete med externa aktörer är meriterande, liksom kunskap om tillämpning av diverse dataanalysmetoder och modellering.  

Det är önskvärt att sökande beskriver i sin ansökan hur den egna forskningen kan integreras inom institutionen, och med ett eller fler av institutionens forskningsteman, samt de strategiska forskningsområdena BECC och MERGE (där klimat, markanvändning, atmosfären, biodiversitet, och ekosystemtjänster, är bland forskningsämnen; https://www.becc.lu.se och www.merge.lu.se). Den framgångsrika kandidaten förväntas även samverka med samhället i stort genom att koppla undervisning och forskningen till samhällets krav och bidra till praktiska tillämpningar. Kommunikation och samverkan är därmed en viktig del av arbetsuppgiften.

Viss tid för kompetensutveckling kommer att beviljas och andra uppdrag (t. ex. kommittéarbete och administration) kan ingå i arbetsuppgifterna.

Kandidater utan pedagogisk utbildning på högskolenivå ska delta i pedagogiska kurser för högre utbildning inom två år efter anställningen.

Fördelningen mellan forskning, undervisning och andra uppgifter följer institutionens strategi och fastställs årligen i en individuell tjänstgöringsplan.

Behörighet 

Behörighet för anställning som lärare finns angivna i 4 kap 3-4§ högskoleförordningen samt Göteborgs universitets egen anställningsordning.

Doktorsexamen eller motsvarande utländsk examen i ett ämnesområde som är relevant för anställningen är ett krav. Kandidaten ska vara vetenskapligt meriterad inom ämnesområdet, ha god undervisningsförmåga och ha bevisad förmåga att erhålla extern forskningsfinansiering.

Bedömningsgrunder 

Bedömningsgrunder vid anställning som lärare finns angivna i 4 kap 3-4§ högskoleförordningen samt Göteborgs universitets egen anställningsordning.

Vid bedömningen tillmäts pedagogisk skicklighet störst vikt. Särskild vikt läggs vid dokumenterad erfarenhet och förmåga att framgångsrikt planera, utföra och leda undervisning i geografi, där naturgeografi och kulturgeografi tas upp. Framgångsrik handledning av doktorander och examensarbeten är meriterande.

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid dokumenterad vetenskaplig kompetens genom publicering i fackgranskade tidskrifter samt dokumenterat god förmåga att erhålla externa medel från finansieringsorgan i konkurens. Dokumenterad erfarenhet av tvär-, inter- och transdisciplinära forskningsprojekt och samarbeten är meriterande, liksom dokumenterad god förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete.

För anställning kommer att väljas den sökande som efter en helhetsbedömning av skicklighet inom ämnesområdet och dennes förutsättningar att genomföra de arbetsuppgifter som ingår i anställningen, samverka med övrig personal och bidra till en positiv utveckling av geografiämnet.

Anställning 

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Placering: Institutionen för geovetenskaper, Göteborg

Tillträde: Enligt överenskommelse

Tillsättningsförfarande 

Bedömningsprocessen kommer att omfatta utlåtanden från externa sakkunniga, intervjuer och provföreläsningar. Bedömningen av meriter och erfarenhet kommer att ta hänsyn till föräldraledighet, sjukfrånvaro eller andra liknande omständigheter. Skälen och omfattningen av frånvaro anges i samband med redogörelsen av meriter och erfarenheter.

Kontaktuppgifter för anställningen 

Upplysningar om anställningen lämnas av

Roland Barthel, prefekt (till och med 30 juni 2022), via 031-786 1953 eller roland.barthel@gu.se

Hans Linderholm, prefekt (från och med 1 juli 2022), via +46-31-786 2887 or hansl@gvc.gu.se

Fackliga organisationer 

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande 

Ansökan 

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Till ansökan bifogas:

  • CV, inklusive fullständig publikationslista och redogörelse för erhållna externa medel (med belopp och rollen i ansökningen).
  • Redogörelse för vetenskapliga meriter och motivering till urvalet av högst tio vetenskapliga publikationer som du åberopar i ansökan. Ange din roll och arbetsinsats för de valda publikationerna.
  • Forskningsplan med beskrivning av pågående och planerad forskning samt andra planerade aktiviteter med relevans för anställningen (maximalt tre sidor).
  • Redogörelse för pedagogiska meriter, med upplysningar om omfattning och typ av undervisning samt utlåtande om dess kvalitet. Redogörelsen ska också omfatta pedagogisk reflektion och undervisningsfilosofi.
  • Redogörelse för meriter inom ledning, administration och samverkan.
  • Fullständiga elektroniska exemplar av dina främsta publikationer (maximalt tio stycken).
  • Intyg och övriga handlingar som du önskar åberopa.

Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska då den kan komma att granskas av internationella sakkunniga med engelska som arbetsspråk. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. De publikationer som inte kan bifogas ansökan digitalt ska skickas i tre exemplar vardera till:

Fakultetskansliet för naturvetenskap

Att: Lärarförslagsnämnden

Göteborgs universitet

Box 460

405 30 Göteborg

Ansökan ska vara inkommen senast: 6 september 2022

Ytterligare information

För att ge dig en allmän uppfattning om vad Göteborgs Universitet har att erbjuda i form av förmåner besök https://www.gu.se/jobba-hos-oss/formaner-och-forsakringar-vid-goteborgs-universitet och https://medarbetarportalen.gu.se/digitalAssets/1805/1805058_welcome-guide.pdf. Information om Naturvetenskapliga fakulteten finns på https://www.gu.se/naturvetenskap.

Göteborgs universitet är en statlig myndighet, och fördelarna som statligt anställd finns att läsa här: https://medarbetarportalen.gu.se/anstallning/Lon-formaner-och-forsakringar/formaner/.

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.


Länk till den här sidan
https://web103.reachmee.com/ext/I005/1035/main?site=6&lang=SE&validator=3038fcf1516ea1184a6da70a891f87da&rmpage=job&rmjob=25104&rmlang=SE