Universitetslektor i terrester sedimentologi och kvartärgeologi

Ref PAR 2022/578

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

 Institutionen för geovetenskaper har ca 75 anställda. Vår institution arbetar för att uppnå mångfald på arbetsplatsen och för att skapa en familjevänlig miljö, och dessutom har Sverige generösa familjeledighets- och barnomsorgspolicyer. Institutionen utbildar geovetare och geografer, som kan möta det ökade behovet av geovetare och geografer i samhället. Vi har kandidat- och masterprogram i geovetenskap och geografi samt forskarutbildning med flera olika inriktningar (geologi, naturgeografi och geografi). Vår undervisning ger studenter kunskap, förståelse, färdighet och förmåga att bidra till att lösa olika geovetenskapliga och geografiska problem såväl inom akademin som i samhället. Vi utbildar även ämneslärare i geografi. Våra tre prioriterade forskningsteman är ”Klimat och klimatförändring”, ”Jordytans processer” och “Geosfären”. Universitet kommer att ta fram så kallad ”profilområden” där relevanta ämnen för Institutionen är, till exempel, ”Miljö och Klimat”, samt ”Energi, kraft och materia för en hållbar värld”. Ytterligare information finns på vår webbplats: https://www.gu.se/geovetenskaper

Ämne 

Terrester sedimentologi och kvartärgeologi

Ämnesbeskrivning 

Geologi är studiet av jordens struktur, evolution och dynamik och dess naturliga mineral- och energiresurser, och är en del av geovetenskap. Geologin undersöker processerna som har format jorden genom dess ~4500 miljoner åriga historia och använder stenrekordet för att reda ut den historien. Det handlar om den verkliga världen bortom laboratoriet och har direkt relevans för samhällets behov. Terrester sedimentologi är en vetenskaplig disciplin inom geovetenskap som handlar om de fysikaliska och kemiska egenskaperna hos sedimentära bergarter, som har deponerats på land ovanför tidvattensräckvidd, och processerna som är inblandad i deras bildning, inklusive transport, deponering och litifiering (transformation till bergarter) av sediment. Kvartärgeologi är en disciplin som behandlar den yngsta perioden i jordens historia - cirka de senaste 2,6 miljoner åren. Denna period kännetecknas av stora klimatfluktuationer och övergångar mellan glaciala och interglaciala perioder. Många av de landformer, jord och lösa stenar (glaciala debris) som finns i det Skandinaviska landskapet idag har sitt ursprung under glaciationerna.

Arbetsuppgifter 

Institutionen för geovetenskaper söker en universitetslektor i terrester sedimentologi och kvartärgeologi. Arbetsuppgifterna för denna tjänst är en kombination av undervisning och forskning. Undervisningen inom ramen för denna tjänst ska kunna omfatta ämnena sedimentologi, kvartärgeologi och miljögeologi. Forskningen inom ramen för denna tjänst bör inriktas på tillämpade forskningsfrågor snarare än grundläggande forskningsfrågor.

Undervisningen ska bedrivas inom geovetenskapsprogrammet på kandidat- och masternivå. Bland de ämnen som ska undervisas är sedimentologi på kandidatnivå, kvartärgeologi och naturresursförvaltning, med fokus på tillämpade aspekter. Utöver klassrumsundervisning bör kurserna inkluderar laboratoritet arbete, fältarbete och exkursioner samt kontakt med externa aktörer. Kandidaten ska handleda examensarbeten på kandidat- och masternivå samt doktorander. Kandidaten ska kunna undervisa på engelska och svenska inom två år efter antagningen.

Den sökande ska utveckla sitt forskningsområde vid institutionen genom att bedriva oberoende och tvärvetenskaplig forskning av hög internationell kvalitet. Fokus på forskning om terrester sediment och kvartära avlagringar samt relaterade miljöfrågor är meriterande. Kandidaten förväntas aktivt söka extern finansiering för att skapa, bygga upp och stödja en forskargrupp. Den framgångsrike kandidaten bör ha en bred bakgrund, starka kontakter och samarbete både inom och utanför akademin. Kandidaten kommer att bedriva forskning som kompletterar och stärker befintlig verksamhet och forskningsteman vid institutionen.

Vissa administrativa uppgifter (t.ex. nämndarbete och administration) ingår också i arbetsuppgifterna samt kompetensutveckling och samverkan med det omgivande samhället.

Tidsfördelningen mellan forskning, undervisning och andra uppgifter följer institutionens strategi och fastställs årligen i en individuell tjänstgöringsplan.

Kandidater utan pedagogisk utbildning på högskolenivå ska delta i pedagogiska kurser för högre utbildning inom två år från anställningen.

Behörighet 

Behörighet för anställning som lärare finns angivna i 4 kap 3-4§ högskoleförordningen samt Göteborgs universitets egen anställningsordning.

Doktorsexamen eller motsvarande utländsk examen i ett ämnesområde som är relevant för anställningen är ett krav. Kandidaten ska vara vetenskapligt meriterad inom ämnesområdet, ha god undervisningsförmåga och ha bevisad förmåga att erhålla extern forskningsfinansiering.

Bedömningsgrunder 

Bedömningsgrunder vid anställning som lärare finns angivna i 4 kap 3-4§ högskoleförordningen samt Göteborgs universitets egen anställningsordning.

Vetenskaplig och pedagogisk skicklighet ska tillsammans och med lika vikt tillmätas största vikt vid bedömningen av den sökandes kompetens.

Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska kandidaten visa dokumenterad erfarenhet och förmåga att framgångsrikt planera, genomföra och leda undervisning i de ämnen som nämns i ”Arbetsbeskrivning”. Kandidaten förväntas ha erfarenhet av olika undervisningsmetoder, särskilt fältbaserad undervisning med inriktning mot regional geologi. Den framgångsrike kandidaten bör införliva tillämpade aspekter av ämnet i sin undervisning samt införliva kunskap om externa aktörer inom ämnet. Eftersom handledning av examensarbeten i ämnet på alla akademiska nivåer också förväntas, är dokumenterad framgångsrik erfarenhet av akademisk studenthandledning på kandidat-, master- och doktorandnivå meriterande.

Vid bedömning av vetenskaplig kompetens kommer särskild vikt att läggas vid dokumenterad vetenskaplig kompetens inom området terrester sedimentologi och glaciala kvartära avlagringar. Bedömningen kommer att baseras på publicering i internationella, peer-reviewade tidskrifter och dokumenterad framgång för att få extern finansiering från nationella och internationella finansiärer. Finansiering av tillämpade forskningsprojekt är meriterande. Dokumenterad erfarenhet av tvärvetenskapliga och transdisciplinära forskningsprojekt och samarbeten är meriterande, samt dokumenterad förmåga att samverka med det omgivande samhället och att kommunicera kring forsknings- och utvecklingsarbete.

Det är önskvärt att kandidaten i sin ansökan beskriver hur deras forskning kan integreras inom institutionen och bidra till institutionens forskningstemor.

Bedömning av ansökan kommer också att baseras på erfarenhet av och förmåga att samverka med myndigheter, industri och andra intressenter. Dokumenterad administrativ erfarenhet och ledarskap inklusive förmåga att leda och utveckla personal är också meriterande.

För anställning kommer den sökande att väljas utifrån en samlad bedömning inom ämnesområdet och dennes förmåga att utföra de arbetsuppgifter som ingår i anställningen samt förmåga att samarbeta med övrig personal och bidra till en positiv utveckling av ämnet geologi och institutionens framtid.

Anställning 

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Placering: Institutionen för geovetenskaper, Göteborg

Tillträde: Enligt överenskommelse

Tillsättningsförfarande 

Bedömningsprocessen kommer att omfatta utlåtanden från externa sakkunniga, intervjuer och provföreläsningar. Bedömningen av meriter och erfarenhet kommer att ta hänsyn till föräldraledighet, sjukfrånvaro eller andra liknande omständigheter. Skälen och omfattningen av frånvaro anges i samband med redogörelsen av meriter och erfarenheter.

Kontaktuppgifter för anställningen 

Upplysningar om anställningen lämnas av

Roland Barthel, prefekt (tom 30 juni 2022), via 031-786 1953 eller roland.barthel@gu.se 

Hans Linderholm, prefekt (from 1 juli 2022), via +46-31-786 2887 or hansl@gvc.gu.se

Fackliga organisationer 

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande 

Ansökan 

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Till ansökan bifogas:

  • CV, inklusive fullständig publikationslista och redogörelse för erhållna externa medel (med belopp och rollen i ansökningen).
  • Redogörelse för vetenskapliga meriter och motivering till urvalet av högst tio vetenskapliga publikationer som du åberopar i ansökan. Ange din roll och arbetsinsats för de valda publikationerna.
  • Forskningsplan med beskrivning av pågående och planerad forskning samt andra planerade aktiviteter med relevans för anställningen (maximalt tre sidor).
  • Redogörelse för pedagogiska meriter, med upplysningar om omfattning och typ av undervisning samt utlåtande om dess kvalitet. Redogörelsen ska också omfatta pedagogisk reflektion och undervisningsfilosofi.
  • Redogörelse för meriter inom ledning, administration och samverkan.
  • Fullständiga elektroniska exemplar av dina främsta publikationer (maximalt tio stycken).
  • Intyg och övriga handlingar som du önskar åberopa.

Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska då den kan komma att granskas av internationella sakkunniga med engelska som arbetsspråk. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. De publikationer som inte kan bifogas ansökan digitalt ska skickas i tre exemplar vardera till:

Fakultetskansliet för naturvetenskap

Att: Lärarförslagsnämnden

Göteborgs universitet

Box 460

405 30 Göteborg

Ansökan ska vara inkommen senast: 6 september 2022

Ytterligare information

För att ge dig en allmän uppfattning om vad Göteborgs Universitet har att erbjuda i form av förmåner besök https://www.gu.se/jobba-hos-oss/formaner-och-forsakringar-vid-goteborgs-universitet och https://medarbetarportalen.gu.se/digitalAssets/1805/1805058_welcome-guide.pdf. Information om Naturvetenskapliga fakulteten finns på https://www.gu.se/naturvetenskap.

Göteborgs universitet är en statlig myndighet, och fördelarna som statligt anställd finns att läsa här: https://medarbetarportalen.gu.se/anstallning/Lon-formaner-och-forsakringar/formaner/.

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.


Länk till den här sidan
https://web103.reachmee.com/ext/I005/1035/main?site=6&lang=SE&validator=3038fcf1516ea1184a6da70a891f87da&rmpage=job&rmjob=25103&rmlang=SE