Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Institutionen för socialt arbete finns vid samhällsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet. I en expansiv och dynamisk utbildnings- och forskningsmiljö, och med stort samhällsengagemang, ger vi såväl socionomprogram som ett omfattande mastersprogram, psykoterapeutprogram med inriktning mot familj och utbildning på forskanivå. Institutionen har omfattande internationella kontakter och samarbeten genom olika nätverk och avtal med universitet runtom i världen. På institutionen bedrivs forskning i socialt arbete inom ramen för ett flertal profilområden. 

Ämne

Socialt arbete 

Ämnesbeskrivning 

Socialt arbete inrymmer studier av socialt utsatta människors livsvillkor och erfarenheter. Centralt inom ämnet socialt arbete är också att studera orsaker till och konsekvenser av sociala problem såsom dessa kan förstås på individ-, grupp- och samhällsnivå. Viktigt är också att studera hur olika insatser utformas i syfte att förebygga eller avhjälpa sociala problem. Socialt arbete är huvudämne på grund-, avancerad och forskarnivå. 

Arbetsuppgifter 

I anställningen som postdoktor ska arbetsuppgifterna huvudsakligen vara inriktade mot egen forskning inom socialt arbete. Även undervisning i socialt arbete på olika nivåer ingår i anställningen. Till undervisning räknas även kursansvar, examination, handledning och kursadministration. Andelen forskningstid i anställningen är 80 procent. Som postdoktor förväntas man bidra med sin närvaro till institutionens forskningsmiljö samt aktivt delta i seminarieverksamheten. Därutöver ingår undervisning på 20 procent. Innehavaren förväntas ha sin huvudsakliga arbetstid förlagd till arbetsplatsen i Göteborg. Sökanden ska ha god förmåga att undervisa och kommunicera på svenska och/eller engelska. 

Behörighetskrav 

Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen i socialt arbete eller annat näraliggande ämne (exempelvis sociologi, pedagogik, statsvetenskap eller nationalekonomi). Postdoktortjänsten vänder sig i första hand till sökande som avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan sökande som avlagt doktorsexamen tidigare komma ifråga. Med särskilda skäl avses föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller andra liknande omständigheter. 

Behörighet för anställning som postdoktor finns angivna i Göteborgs universitets egen anställningsordning. 

Bedömningsgrunder

För tjänsten krävs erfarenhet av forskning inom området äldre, relaterat till socialt arbete.  

Vid urval bland behöriga sökande ska särskild vikt fästas vid vetenskaplig skicklighet inom området. Med hänvisning till anställningens karaktär av meriteringsanställning ska de sökandes vetenskapliga och pedagogiska meriter bedömas framför allt i kvalitativt hänseende. Antalet vetenskapliga publikationer eller antalet pedagogiska meriter på grund av att sökande varit verksam under längre tid ska således inte vara utslagsgivande.

Vetenskaplig skicklighet 

 

För anställning som postdoktor ska vetenskaplig skicklighet ha visats genom egen forskning med hög grad av problemformuleringsförmåga, teori- och metodmedvetenhet samt analysskicklighet. Särskild vikt kommer att läggas vid forskningsplanens kvalitet samt att det planerade projektet även bör relateras till institutionens forskningsmiljö (information om institutionens forskning finns på https://www.gu.se/socialtarbete/var-forskning) 

 

Pedagogisk skicklighet 

Den pedagogiska skickligheten avseende utbildnings- och undervisningsmeritering ska vara väl dokumenterad så att kvaliteten kan bedömas. I första hand kommer pedagogisk kvalitet att beaktas men även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Meriterande är också att ha genomgått högskolepedagogisk utbildning. 

Övrigt 

Administrativ och annan skicklighet är av betydelse för anställningen. Administrativ skicklighet visas bland annat genom förmåga att planera, organisera och prioritera forskningsarbetet på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt. Vidare kommer vikt att fästas vid förmåga till samverkan både inomvetenskapligt och med det omgivande samhället. Därutöver kommer vikt att fästas vid den sökandes förutsättningar att bidra till framtida utveckling av såväl forskning som utbildning vid institutionen. Meriterna ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas. 

 En sammanvägning av bedömningsgrunderna skall ske och universitetet kommer i denna rekrytering främst beakta den som efter en helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av forskning och undervisning vid institutionen för socialt arbete. 

 

Tillsättningsförfarande 

I rekryteringsprocessen kan det bli aktuellt med provföreläsningar, intervjuer och referenstagning. Intervjuer i vilka de sökande ges möjlighet att beskriva och utveckla sin syn på den forskning hen planerar att genomföra under anställningstiden samt sin syn på undervisning och forskning i socialt arbete kommer att ligga till grund för anställningsbeslutet. 

Du som tänker söka bör ta del av ”Samhällsvetenskapliga fakultetens tillämpning av Anställningsordning för anställning av lärare vid Göteborgs universitet”. Den finns tillgänglig på Anställningsordning. Föreskriften kan också rekvireras hos personalhandläggare Anna Wettler på e-post anna.wettler@socwork.gu.se. 

 

Kontaktuppgifter för anställningen

Therése Wissö, viceprefekt 

031-786 6386 

therese.wisso@socwork.gu.se 

www.socwork.gu.se 

Anställning 

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, två år 

Omfattning: 100 % 

Placering: Institutionen för socialt arbete, Göteborg  

Tillträde: Snarast 

 

Fackliga organisationer 

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande 

 

Ansökan 

För att söka en anställning vid Göteborgs universitet måste du registrera ett konto i vårt rekryteringssystem. Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen "Ansök".

 

Till ansökan skall bifogas: 

Ansökan ska innehålla en forskningsplan för två års arbete (maximal fyra sidor exklusive referenser). 

Lista över åberopade publikationer, sammantaget högst 10 pedagogiska eller vetenskapliga skrifter. 

 

De sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med ledigkungörelse och instruktioner samt att den är registrerad senast sista ansökningsdagen. De meriter som åberopas ska styrkas med intyg. 

 

De publikationer som inte kan bifogas ansökan digitalt ska skickas i två identiska exemplar till: 

Göteborgs universitet 

Institutionen för socialt arbete 

Att: Anna Wettler 

Box 720 

405 30 Göteborg 

Ange referensnummer PAR 2022/517 på kuvertet. 

 

Ansökan ska vara inkommen senast: 2022-06-02

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.