Doktorand i vetenskapsteori med fokus på den vetenskapliga basen för kustfiske i Sverige

Ref PAR 2022/446

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Centrum för Hav och samhälle vid Göteborgs universitet ledigkungör tre doktorandanställningar inom Forskarskolan i transdisciplinär havsforskning.

Forskarskolan i transdisciplinär havsforskning organiseras av Centrum för hav och samhälle, en fakultetsöverskridande enhet vid Göteborgs universitet. Centret har som uppdrag att initiera och utveckla transdisciplinär forskning och utbildning inom det marina området. Ett antal projekt och nätverk är baserade vid centret. Forskarskolan utlyser nu tre doktorandtjänster inom forskningsprojektet “Coastal fisheries in Sweden: from a changing sea to a robust science-policy environment”. Projektets syfte är att utveckla kunskap för att kartlägga kumulativa effekter av de sociala och miljömässiga faktorer som hämmar kustfiskets hållbarhet i Sverige. Projektet kommer att tillämpa inter- och transdisciplinära ansatser för att identifiera om och hur kustfisket kan utvecklas till en livskraftig och miljömässigt ansvarsfull industri, och undersöka mekanismer som används för att sammanfatta forskningsresultat för policyändamål. I fokus för projektet står en övergång till ett kustfiske som bidrar till att bygga upp den kustnära landsbygdens ekonomi och tillgodose en ökande efterfrågan på lokalt producerad sjömat utan att äventyra planetens välfärd, samt förståelse av kopplingen mellan vetenskap och förvaltning av naturresurser.

De tre doktoranderna kommer att ha varsin akademisk hemvist: Institutionen för globala studier, Institutionen för geovetenskaper, respektive Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori. Hemvisten är den institution där huvudhandledaren är anställd, och doktoranden examineras i enlighet med de regler som gäller vid denna institution. Doktoranderna och deras handledare förväntas delta i seminarier, workshops och liknande aktiviteter som anordnas av forskarskolan, och gemensamt producera minst en tvärvetenskaplig publikation.

En beskrivning av projektets doktorandtjänst inom vetenskapsteori, vid Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori, följer nedan.

Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori (FLoV) vid humanistiska fakulteten har omkring 100 anställda och en undervisningsvolym som omfattar cirka 350 helårsstudenter. Här pågår många stora nationella och internationella forskningsprojekt. Vi utbildar filosofer, logiker, lingvister, språkteknologer, vetenskapsteoretiker, filosofihistoriker, filologer och lärare i filosofi. Institutionen bedriver även forskarutbildning och utvecklingsarbete inom sina områden.

Universitetsgemensam information om vad det innebär att vara doktorand vid Göteborgs universitet kan du finna på universitetets doktorandsidor. https://medarbetarportalen.gu.se/doktorand/  

 

Ämne 

Vetenskapsteori

 

Ämnesbeskrivning

Inom ämnet vetenskapsteori bedrivs undervisning och forskning om vetenskapens sociala, politiska, historiska och kulturella sammanhang. Ämnet ingår i den post-kuhnska traditionen, och teoretiska och metodologiska resurser hämtas ofta från forskningsfältet science and technology studies (STS). Frågor av intresse rör bland annat vad som menas med vetenskaplig kunskap och vilken betydelse expertis, standarder och olika former av professionell praktik har för kunskapsbildning i skärningspunkten mellan akademiska discipliner, myndigheter, organisationer och andra samhällsaktörer; vilka som forskar om vad och varför, hur forskarsamhället är uppbyggt och hur kontroverser avslutas; samt klassiska kunskapsteoretiska frågeställningar kring exempelvis objektivitet, rationalitet, realism och relativism.

 

Arbetsuppgifter   

Innehavaren skall främst ägna sig åt genomförandet av obligatoriska kurser och skrivandet av avhandling inom det angivna området. Innehavaren får i begränsad omfattning utföra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete. Sådan tjänstgöring förlänger doktorandtjänsten i motsvarande omfattning. Doktoranden förväntas utföra den absoluta merparten av sitt arbete i Göteborg och regelbundet och konsekvent delta i institutionens aktiviteter, särskilt seminarierna i vetenskapsteori.

Doktoranden kommer att bedriva forskning inom det projektrelaterade temat Kustfiske och vetenskapsbaserat beslutsfattande på policynivå.

Inom alla vetenskapliga discipliner har primärforskning länge sammanfattats i översiktsartiklar, vanligen författade av experter inom ämnet, utan formella metoder. Detta sätt att syntetisera forskning brukar avfärdas som otillförlitligt och ovetenskapligt av företrädare för metaanalys och systematiska översikter, som är dominerande format inom fältet research synthesis. Myndigheter och internationella organisationer med uppgift att syntetisera forskningsresultat som underlag för policybeslut följer en mångfald tillvägagångssätt, av vilka vissa i hög grad är formaliserade medan andra helt bygger på icke-formaliserad professionell kompetens. Syftet med detta doktorandprojekt är att undersöka de rutiner som den svenska Havs- och Vattenmyndigheten följer vid beställning och produktion av översikter av forskning om fiske och den marina miljön. Myndighetens rutiner ska jämföras med dem som tillämpas av andra länders myndigheter och av stora internationella organisationer som the Intergovernmental Panel on Climate Change, och relateras till debatten om för- och nackdelar med att lita till formaliserade metoder respektive professionellt omdöme vid syntes av forskningsresultat.

Två generella frågor som projektets ämne berör är viktiga teman i det internationella fältet science and technology studies (STS). Det ena gäller de speciella villkor som råder i gränssnittet mellan vetenskap och policysfären, och deras relation till de villkor som präglar praktik inom vetenskapliga discipliner. Det andra temat gäller hur formalisering av procedurer bör förstås och vilken roll icke-formaliserad expertis spelar, dvs hur experter i praktiken hanterar riktlinjer, protokoll och andra formella redskap. Såväl det svenska ämnet vetenskapsteori som det internationella fältet STS utvecklas i hög grad genom fallstudier - studier som både är empiriskt grundade och teoretiskt informerade, av produktion och användning av vetenskaplig kunskap. Avhandlingsprojektet är avsett att resultera i en fallstudie av detta slag.

Vi söker en kandidat med bakgrund inom vetenskapsteori, STS, sociologi, antropologi eller någon annan samhällsvetenskap. Kunskap om kopplingen mellan vetenskap och policysfären, om systematiska översikter och/eller om marin vetenskap är meriterande, liksom vana att tillämpa kvalitativa metoder. Erfarenheter av samarbete inom grupper och en ambition att engagera sig i tvär- och transdisciplinära former av forskning och lärande välkomnas. Att behärska svenska eller ett annat skandinaviskt språk är en fördel. Mycket goda kunskaper i engelska, både muntligt och skriftligt, är nödvändiga.

  

Behörighet   

 1. För tillträde till utbildning på forskarnivå krävs både grundläggande och särskild behörighet.

  Grundläggande behörighet har, enligt Högskoleförordningen, 7 kapitlets § 39, den som har avlagt en examen på avancerad nivå, eller fullgjort kursfordringar om 240 högskolepoäng, varav 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper

  Särskild behörighet

  För att antas till utbildning på forskarnivå i vetenskapsteori krävs:

  • minst 30 högskolepoäng i vetenskapsteori på avancerad nivå, varav minst 15 högskolepoäng utgörs av ett självständigt arbete, eller motsvarande kunskaper
  • sådana kunskaper i svenska och engelska som krävs för att tillgodogöra sig obligatoriska kursmoment samt aktivt delta i seminarier och liknande.

  Grundläggande och särskild behörighet beskrivs även i ämnets allmänna studieplan:

  https://hum.gu.se/utbildning/forskarniva/studieplaner

  

Bedömningsgrund   

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80.

Urval bland sökande ska enligt Högskoleförordningens 7 kapitel ske med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig utbildningen. Som grund för detta urval krävs att den sökande bifogar: 

 – Uppsatser, självständiga arbeten (examensarbeten) och eventuella publikationer. Dessa bedöms utifrån följande fem kvalitetskriterier, där de två sistnämnda väger tyngst: Adekvat ämnesavgränsning och relevant frågeställning, adekvat disponering av ämnet och strukturering av uppsatsen, adekvat språkbehandling och formalia, vetenskaplig kvalitet, självständighet.

 – En kort projektskiss om maximalt 1200 ord (exklusive litteraturlista) i vilken den sökande formulerar preliminära idéer om hur hans/hennes avhandlingsarbete skulle kunna utformas, och diskuterar vilka teorier, metoder och material som kan bli aktuella.

  

Anställning   

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, HF 5 kap 7§ Doktorandanställning

Omfattning: 100 %

Placering: Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori, Göteborg

Tillträde: Enligt överenskommelse

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80.

Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Universitetet tillämpar lokalt avtal om lönesättning av doktorander.

    

Kontaktuppgifter för anställningen   

Frågor om forskarutbildningen kan ställas till viceprefekt för forskarutbildningen Johan Söderberg, 

johan.soderberg@sts.gu.se

Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till personaladministratör Jennifer Stråle, jennifer.strale@gu.se

Frågor om projektet kan ställas till docent Ingemar Bohlin, ingemar.bohlin@gu.se

 

Mer information om forskningsprojektet är tillgänglig via denna länk:

https://www.gu.se/en/sea-society/transdisciplinary-research-in-the-marine-field/graduate-school/coastal-fisheries-in-sweden-from-a-changing-sea-to-a-robust-science-policy-environment-sea2pol

  

Fackliga organisationer   

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här:   
https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande   

  

Ansökan   

Du ansöker om att till att bli antagen till forskarstudier via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. De publikationer som inte kan bifogas ansökan digitalt ska skickas i två exemplar till: Personaladministratör, FLoV, Box 200, 405 30 Göteborg. Ange diarienummer.

För att ansökan ska betraktas som fullständig måste den inkludera:

 1. Ett introduktionsbrev på max 500 ord (cirka 1 sida). Brevet ska bestå av tre stycken i följande ordning: (a) en kort presentation av dig själv, (b) en kort presentation av dina meriter, samt (c) en kort beskrivning av varför FLoV är av intresse för dig.
 2. Ett CV, inklusive meritförteckning och eventuell publikationslista.
 3. Masteruppsats, kandidatuppsats och (om tillämpligt) högst 3 andra forskningspublikationer som den sökande önskar åberopa.
 4. En kort projektskiss om maximalt 1200 ord (exklusive litteraturlista) i vilken den sökande formulerar preliminära idéer om hur hans/hennes avhandlingsarbete skulle kunna utformas, och diskuterar vilka teorier, metoder och material som kan bli aktuella.
 5. Vidimerade kopior på examina och andra relevanta kvalifikationer.

Ansökan kan också innehålla andra handlingar som den sökande vill åberopa, t ex rekommendationsbrev. 

Vi ser gärna att du skriver din ansökan på engelska då den kan komma att granskas av engelsktalande sakkunniga.

  

Ansökan ska vara inkommen senast:  2022-10-03

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.


Länk till den här sidan
https://web103.reachmee.com/ext/I005/1035/main?site=6&lang=SE&validator=3038fcf1516ea1184a6da70a891f87da&rmpage=job&rmjob=24732&rmlang=SE