Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Institutionen för Pedagogik, kommunikation och lärande (IPKL) är en del av den Utbildningsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet. Vid institutionen bedrivs omfattande och internationellt ledande forskning om barns och ungdomars livsvillkor, om förskolan och barns lärande, om digitaliseringens konsekvenser för förskola, skola och utbildning liksom om vuxnas lärande i arbetsliv och andra sammanhang. Institutionen bedriver utbildning på grund-, avancerad och forskarnivå och det mest omfattande uppdraget är undervisning inom förskollärarprogrammet och grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem.

Ämne 

Pedagogik 

Ämnesbeskrivning 

Pedagogik som vetenskaplig disciplin bildar kunskap om sociala, kulturella, historiska och materiella villkor och processer som formar och förändrar människan. Inom pedagogiken behandlas olika aspekter av fostran, utbildning, undervisning, lärande, kunskapsbildning och utveckling.

Arbetsuppgifter 

Vi söker dig med ett intresse för att aktivt bidra till en akademisk kreativ miljö där utbildning, samverkan och forskning samspelar och stödjer varandra.

I anställningen ingår forskning, undervisning, examination, kursledning och kursutveckling samt samverkan i pedagogik. Undervisning är främst aktuell i det förskolepedagogiska området inom följande inriktningar; lek, lärande och omsorg, språk och kommunikation, matematik, naturvetenskap och hållbarhet. Även annan undervisning och handledning kan förekomma inom våra utbildningar på grund- och avancerad nivå.

Sökanden ska vara beredd på att ta en framträdande roll i institutionens arbete, ta initiativ till erfarenhetsutbyten med verksamhetsfältet samt bidra till en fortlöpande diskussion kring hur utbildning, forskning och samverkan inom förskollärarprogrammet kan utvecklas och ges utrymme inom ramen för institutionens verksamhet. Institutionens forskning bedrivs inom ramen för sex forskningsteman: Barn och barndomar, Förskolan, lek, lärande och didaktik, Bildningspraktiker i utbildning och samhälle, Policy, profession, kvalitet och lärande i förskola, förskoleklass och fritidshem, Lärande, utbildning och samhällets digitalisering samt Unga, utsatthet och välbefinnande. Innehavaren av anställningen förväntas bidra till forskningen inom ramen för ett eller flera av dessa forskningsteman Vår forskning | Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, Göteborgs universitet (gu.se)

Behörighet 

Behörighet för anställning som lärare regleras i Högskoleförordningen 4 Kap och Göteborgs universitets anställningsordning. 

Behörig att anställas som universitetslektor i pedagogik är den som har avlagt doktorsexamen i pedagogik eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen samt har visat pedagogisk skicklighet.

För behörighet krävs också att sökande vid anställningen kan undervisa på svenska.

Bedömningsgrunder 

Meritvärderingen sker endast bland de som är behöriga. Vid bedömningen av sökandes meriter kommer störst och lika vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Vid prövning av meriter kommer lika stor omsorg ägnas granskningen av den pedagogiska skickligheten som granskningen av den vetenskapliga skickligheten, varför ansökan bör lägga lika stor tyngd vid att redovisa den pedagogiska meriteringen som den vetenskapliga.

Vid bedömningen av sökandes meriter kommer också vikt att fästas vid ledningsförmåga och administrativ skicklighet, samverkan med det omgivande samhället och personlig lämplighet. För bedömningsgrunden vetenskaplig skicklighet kommer bland annat grad av skicklighet i följande aspekter beaktas

 • Kvalitet och originalitet i forskningen inom ämnet för anställningen relativt det internationella vetenskapssamhället
 • Produktivitet i vetenskaplig publicering
 • Förmåga att utveckla, leda och genomföra forskning, enskilt och i samarbete med andra
 • Förmåga att handleda och granska i utbildning på forskarnivå
 • Etablering i vetenskapssamhället genom t ex expertroller, vetenskapliga uppdrag och deltagande i nätverk

Bedömning av vetenskaplig skicklighet sker i första hand i relation till det område som arbetsuppgifternas avgränsning anger, i andra hand i relation till ämnet och i tredje hand relativt annan vetenskaplig verksamhet.

För bedömningsgrunden pedagogisk skicklighet kommer bland annat grad av skicklighet i följande aspekter beaktas

 • Högskolepedagogisk meritering (utbildning och kurser)
 • Bredd och djup i pedagogisk erfarenhet inom ämnesområdet för anställningen och relativt anställningens arbetsuppgifter
 • Undervisningsskicklighet
 • Progression och utveckling i arbete som lärare
 • Pedagogisk utveckling, författande av kurslitteratur och framtagande av pedagogiskt material
 • Pedagogiskt ledarskap och bidrag till kollegial kunskapsbildning
 • Högskolepedagogisk rationalitet för den egna pedagogiska verksamheten och dess grund i vetenskap och beprövad erfarenhet

Bedömning av pedagogisk skicklighet sker i första hand i relation till det område som arbetsuppgifternas avgränsning anger, i andra hand i relation till ämnet och i tredje hand relativt annan pedagogisk erfarenhet. Pedagogisk utbildning och erfarenhet från förskolan eller grundskolans första år eller annan utbildningsverksamhet utanför högskolan kan till viss del beaktas i den mån den är av direkt relevans för den (högskole)pedagogiska skickligheten.

Om högskolepedagogisk meritering i enlighet med krav vid Göteborgs universitet (kurserna PIL101, PIL102 och PIL103) ej föreligger i samband med ansökan ska sådan valideras eller angiven utbildning genomföras inom ett år från anställningens början (Se https://pil.gu.se/resurser/meriter).

För bedömningsgrunden ledningsförmåga och administrativ skicklighet kommer bland annat följande aspekter beaktas

 • Innehav och genomförande av ledningsuppdrag eller uppdrag i besluts- och beredningsorgan, gällande såväl utbildning, forskning som andra aspekter av högskolans verksamhet
 • Formellt och informellt ledarskap i kunskapsbildande miljöer
 • Innehav och genomförande av förtroendeuppdrag inom akademisk verksamhet nationellt och internationellt, fristående eller på uppdrag av högskolan, gällande såväl forskning som utbildning inklusive samverkan
 • Utredningsarbete

För bedömningsgrunden samverkan med det omgivande samhället kommer bland annat följande aspekter beaktas

 • Information om utbildning, forskning och utvecklingsarbete i olika former
 • Insatser för folkbildning och populärvetenskap
 • Initiering och genomförande av samverkansprojekt med externa aktörer
 • Relevant erfarenhet från och insikter i verksamhet hos viktiga samverkansaktörer
 • Betydande insatser inom uppdragsutbildning och uppdragsforskning

För bedömningsgrunden personlig lämplighet beaktas gott omdöme i professionella frågor, förmåga att fullgöra de arbetsuppgifter som ingår i anställningen samt förmåga att samarbeta och bidra till verksamhetens utveckling.

Vid läraranställning ska den sökande väljas, som efter en helhetsbedömning av skicklighet och utvecklingspotential bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra de arbetsuppgifter som ingår i anställningen. Det är angeläget att den som anställs ska kunna bidra såväl vetenskapligt som pedagogiskt och har de personliga egenskaper som krävs för att kunna samarbeta internt och externt för att bidra till institutionens och ämnets akademiska utveckling.

Förutom de bedömningsgrunder som beaktas i sakkunniggranskning (i första hand vetenskaplig och pedagogisk skicklighet, och även ledningsförmåga och administrativ skicklighet samt samverkan med det omgivande samhället) kommer helhetsbedömningen beakta bedömningsgrunden personlig lämplighet.

Anställning 

Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid. Anställningen är placerad vid institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande. Tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.

Tillsättningsförfarande 

Inkomna ansökningar bedöms först av en eller flera externa sakkunniga som föreslår en tätgrupp av sökande. Sakkunnig bedömer i första hand vetenskaplig och pedagogisk skicklighet, och även ledningsförmåga och administrativ skicklighet samt samverkan med det omgivande samhället.

I rekryteringsprocessen kan det därefter bli aktuellt med provföreläsning/övning/föredrag, intervjuer och referenstagning. I intervjun ges den sökande möjlighet att beskriva och utveckla sin egen syn på ämnet samt på sin eventuella, kommande roll vid institutionen. Helhetsbedömningen kommer också beakta bedömningsgrunden personlig lämplighet, tillsammans med de bedömningsgrunder som beaktas i sakkunniggranskning.

För vidare information se https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

Kontaktuppgifter för anställningen 

Upplysningar om anställningen lämnas av
Cecilia Wallerstedt, prefekt
+46 (0)31-786 3272
cecilia.wallerstedt@gu.se

Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till
Kristin Martinsson, administrativ chef
+ 46 (0)31 786 2344
kristin.martinsson@gu.se

Fackliga organisationer 

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande  

Ansökan 

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Ansökan bör innehålla information och underlag av relevans för att bedöma relativt de grunder som specificeras under Bedömningsgrund.

Till din ansökan skall bifogas:

 • Personligt brev med motivering till varför du söker anställningen
 • CV/meritförteckning, inklusive publikationslista
 • Redogörelse för vetenskaplig profil, tidigare vetenskaplig verksamhet och planerad forskning inom anställningen
 • Lista över högst 10 vetenskapliga publikationer som åberopas och bifogas ansökan. För samförfattade verk som åberopas ska sökandes bidrag specificeras.
 • Redogörelse för pedagogiska meriter inklusive lista över högst 3 författade pedagogiska skrifter som åberopas och bifogas ansökan
 • Redogörelse för meriter med koppling till ledningsförmåga och administrativ skicklighet samt samverkan inklusive lista över högst 3 författade rapporter/skrifter inom samverkan, ledning eller utredning som åberopas och bifogas ansökan
 • Examensbevis, betyg, intyg mm.

Utöver vad som direkt framgår av rubrikerna ovan förväntas ansökan innehålla t ex en tydlig kvantitativ sammanställning över tidigare undervisning inom ämnet, med fördelning i timmar över tid och på olika kurser, samt kvalitativa dokument (t ex beskrivning av utvecklingsarbete och kursmaterial) som belyser och exemplifierar den sökandes pedagogiska skicklighet. Publikationslistan ska struktureras så att sakkunniggranskade tidskriftsartiklar, sakkunniggranskade bokkapitel och sakkunniggranskade böcker redovisas under separata rubriker. Examensbevis, betyg och intyg ska bifogas som en samlad pdf-fil.

En mer detaljerad instruktion för ansökans utformning kan erhållas vid förfrågan.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annons och ansökningsformuläret och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. De publikationer/skrifter som inte kan bifogas ansökan digitalt ska, i två exemplar, skickas till:

Göteborgs universitet
Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande (IPKL)
Kristin Martinsson
Box 300, 405 30 Göteborg

Märk kuvertet med anställningens referensnummer.

 

Ansökan ska vara inkommen senast: 2022-05-30

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.