Biträdande universitetslektor i ekonomisk geografi

Ref PAR 2022/366

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

 

Handelshögskolan har, med sina drygt 3 700 helårsstudenter, 470 anställda, 160 internationella partneruniversitet och fyra institutioner en unik bredd. Unik är också skolans nära samverkan med näringsliv och offentlig sektor. Handelshögskolan är ackrediterad av EQUIS, AACSB och AMBA.

Företagsekonomiska institutionen är den största institutionen vid Handelshögskolan och bedriver omfattande forskning och utbildning på grund- och avancerad nivå och forskarutbildning inom ämnena företagsekonomi och ekonomisk geografi. Institutionen har cirka 140 anställda och är uppdelad i fyra sektioner: Industriell och finansiell ekonomi & Logistik, Management & Organisation (inklusive Ekonomisk geografi), Marknadsföring samt Redovisning. Institutionen har också en administrativ och teknisk enhet.

Sektionen för Management & Organisation söker nu en biträdande universitetslektor i ekonomisk geografi. Anställningen som biträdande universitetslektor utgör ett initialt steg i ett befordringssystem som tillämpas vid institutionen och fakulteten.

 

Ämne

Ekonomisk geografi

 

Ämnesbeskrivning

Ekonomisk geografi är ett självständigt akademiskt ämne med utbildningsuppdrag från grundutbildning till forskarutbildning. Därutöver medverkar företrädare för ämnet bland annat i Handelshögskolans ekonomprogram, samt inom mastersprogrammet International Business and Trade på Graduate School.

Disciplinen ekonomisk geografi handlar om ekonomiska aktiviteters utbredning och rörelse i det geografiska rummet. Inom ämnet studeras bland annat regional ekonomisk omvandling, internationella handels- och investeringsflöden samt företags lokaliserings- och  internationaliseringsprocesser. 

 

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna omfattar maximalt 50 procent undervisning och minst 50 procent forskning. Forskningen förväntas bedrivas i enlighet med ämnesbeskrivningen ovan. Undervisningen kommer att genomföras på både grund- och avancerad nivå, och kan även innefatta kursutveckling, kursansvar och handledning. Att ta speciellt ansvar för undervisning inom internationell ekonomisk geografi och den del av ekonomisk geografi som angränsar till internationellt företagande (International Business) ingår i arbetsuppgifterna. Undervisningen bedrivs på engelska.

 

Behörighet

Behörighet för anställning som lärare finns angivet i 4 kap. 4a§ Högskoleförordningen, Anställningsordning för lärare vid Göteborgs universitet GU 2022/38 samt Anvisningar för anställning och befordran av lärare vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet GU 2020/3440.

Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som senast vid ansökningstillfället har avlagt doktorsexamen inom relevant ämnesområde. I första hand bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen högst fem år före ansökningstidens utgång. Sökanden som avlagt examen tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses föräldraledighet, perioder av nedsatt arbetsförmåga till följd av sjukdom eller andra liknande omständigheter.

 

Bedömningsgrunder

Enligt Anvisningar för anställning och befordran av lärare vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet GU 2020/3440 skall vid läraranställning den sökande väljas som, efter en helhetsbedömning av skicklighet och utvecklingspotential, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra de arbetsuppgifter som ingår i anställningen. Vid sakkunnigbedömning skall särskild vikt läggas vid visad vetenskaplig skicklighet och potential för vidare vetenskaplig verksamhet inom tjänsten. Vikt skall även tillmätas visad pedagogisk skicklighet och förutsättningar för fortsatt pedagogisk verksamhet inom den utlysta tjänsten.

Särskilt meriterande är:

  • Dokumenterad erfarenhet av forskning och vetenskaplig publicering inom internationella aspekter av ekonomisk geografi, och i synnerhet inom den del av ekonomisk geografi som angränsar till internationellt företagande (International Business).
  • En väl genomarbetad forskningsagenda som motsvarar internationell standard inom ekonomisk geografi.
  • Erfarenhet av framgångsrikt planerat och genomfört empiriskt forskningsprojekt.

Även den sökandes personliga egenskaper avseende förmåga att kunna samarbeta internt och externt för att utföra de ovan beskrivna arbetsuppgifterna kommer att beaktas vid bedömningen av lämpligheten för anställningen.

 

Anställningen

En biträdande universitetslektor får, med stöd av Högskoleförordningen (SFS 1993:100) 4 kap 12a och 12b §§, anställas tills vidare, dock längst under en tid på minst fyra och högst sex år, i syfte att läraren ska ges möjlighet att utveckla sin självständighet som forskare och bedriva meriterande arbete som kan ge behörighet till annan läraranställning för vilken ställs högre krav på behörighet (t.ex. anställning som universitetslektor).

Den aktuella anställningen är tidsbegränsad till fyra år, i en omfattning av 100 % (heltid). Anställningen får förnyas om det på grund av lärarens sjukfrånvaro, föräldraledighet eller andra särskilda skäl krävs ytterligare tid för att uppnå syftet med anställningen. Tillträde sker enligt överenskommelse.

 

Befordran till universitetslektor

För att den biträdande universitetslektorn skall befordras till universitetslektor skall ansökan om befordran inkomma till institutionen senast sex månader innan den fyraåriga anställningen upphör. I enlighet med Anställning som biträdande universitetslektor och befordran från biträdande universitetslektor till universitetslektor vid Företagsekonomiska institutionen, Göteborgs universitet GU 2021/3372 skall befordran till och tillsvidareanställning som universitets­lektor ske om den biträdande universitetslektorn av sakkunniga bedöms under anställningsperioden ha uppnått, eller inom ett år efter avslutad anställning kommer att uppnå, de vetenskapliga och pedagogiska meriter som krävs för att antas som oavlönad docent, samt bedöms vara lämplig att inneha sådan tjänst (Appointment to Associate Professor at the Department of Business Administration: Guidelines for Candidates and Internal Evaluators, i dess lydelse P 2017/382).

 

 

Kontaktpersoner

Martin Henning, professor och ämnesföreträdare Ekonomisk geografi

Tel. +46 (0)31 786 1419

E-mail: martin.henning@handels.gu.se

 

Ramsin Yakob, docent och sektionsledare

Tel: +46 (0)31 786 2834

E-mail: ramsin.yakob@handels.gu.se

 

Information om universitetet

https://www.gu.se/en

https://www.gu.se/en/school-business-economics-law

 

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: http://www.gu.se/omuniversitetet/aktuellt/lediga-jobb/fackliga-kontaktpersoner 

 

Ansökan

Anställningen söks via Göteborgs universitets rekryteringsportal (klicka på ”Ansök”). Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska då den kan komma att granskas av internationella sakkunniga med engelska som arbetsspråk.

 

Sista ansökningsdag

Sista ansökningsdag är 7 augusti 2022.

 

Ansökans innehåll

Ansökan skall registreras via www.gu.se och skall innehålla följande dokumentation:

  • Meritförteckning/cv och personuppgifter. Utbildningsbevis, betyg eller andra handlingar bifogas.
  • Avsiktsförklaring på maximalt tre sidor där den sökande belyser hur han/hon vill arbeta om han/hon får anställningen.
  • Redogörelse för vetenskapliga meriter, innehållande en redogörelse för egen vetenskaplig verksamhet m.m. om maximalt två sidor.
  • Avhandling samt ytterligare maximalt 4 vetenskapliga arbeten som åberopas.
  • Redogörelse för pedagogiska meriter innehållande dokumentation för pedagogisk utbildning samt redogörelse för pedagogisk verksamhet och självreflektion, maximalt två sidor. Kvalitativa omdömen, kursutvärderingar eller motsvarande bör bifogas eller refereras under bilagor.
  • Kortfattad redogörelse för ledarskaps- och administrativa meriter och samverkansmeriter.
  • Sökande skall ange minst två referenser.

 

 

Åberopade meriter skall vara dokumenterade och intyg/liknande skall vara vidimerade.

Samtliga bilagor skall namnges på ett sätt som tydligt utvisar dess innehåll.

De publikationer som inte kan bifogas ansökan digitalt ska skickas till:

Företagsekonomiska institutionen, Box 610, 405 30 Göteborg. Märk försändelsen med "PAR 2022/366".

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.


Länk till den här sidan
https://web103.reachmee.com/ext/I005/1035/main?site=6&lang=SE&validator=3038fcf1516ea1184a6da70a891f87da&rmpage=job&rmjob=24560&rmlang=SE