Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Freds- och utvecklingsforskning vid Göteborgs universitet är en framgångsrik tvärvetenskaplig forskningsmiljö. Forskningsmiljön består av ca 50 forskare som använder ett brett urval av ansatser för att forska om olika teman inom fred och utveckling i olika regioner i världen. Dessa teman inbegriper, men är inte begränsade till, konflikter, säkerhet, genus, migration, mänskliga rättigheter, global politisk ekonomi, regional och global styrning samt motstånd.

Freds- och utvecklingsforskning vid Institutionen för globala studier, Göteborgs universitet, utlyser en doktorandtjänst med fokus på civilsamhällesbaserad mobilisering och civilt motstånd i regionen Mellanöstern och Nordafrika (MENA). MENA-regionen står inför flera hållbarhetsutmaningar – exempelvis klimatförändringar, ojämlikhet, auktoritära regimer, väpnade konflikter och kränkningar av mänskliga rättigheter – som olika folkliga och civilsamhällesbaserade kampanjer försöker ta itu med. Doktorandens projektförslag ska därför relatera till detta fokusområde. Vi välkomnar projektförslag som använder kvalitativa och/eller kvantitativa forskningsmetoder för att studera hur civilsamhällets aktörer mobiliserar stöd för sina mål och engagerar sig i olika civila motståndsmetoder för att åstadkomma sociopolitiska förändringar för att ta itu med hållbarhet. Projekt kan inrikta sig på mobilisering i det civila samhället på olika nivåer eller områden i olika delar av regionen. Vi välkomnar särskilt projekt som undersöker hur globala processer – såsom migrationsströmmar och diasporor, regional och global styrning, teknologiska skiften – möjliggör och begränsar både civilsamhällesgruppers och deras motståndares agerande.

Arbetsuppgifter

Doktorandanställningens mål är att doktoranden skall utveckla sådana kunskaper och färdigheter som fordras för att självständigt kunna bedriva forskning inom freds- och utvecklingsforskning. Anställningen omfattar ett års kurser samt framställandet av en vetenskaplig avhandling som bidrar till kunskapsutveckling i ämnet. Doktorandanställningen i freds- och utvecklingsforskning syftar också till att doktoranden utvecklar förmåga att omsätta uppnådda vetenskapliga färdigheter och kunskaper i fortsatt forskning eller i annat kvalificerat yrkesarbete. Anställningen börjar i augusti 2022 och är tidsbegränsad till fyra år på heltid. I anställningen kan komma att ingå institutionstjänstgöring med upp till 20 % av heltid fördelat över hela studietiden. Vid institutionstjänstgöring förlängs anställningen med motsvarande tid.

Vi söker en kandidat som intresserar sig för social mobilisering, civilsamhälle och motstånd i MENA-regionen. Kandidaten måste ha utmärkta förmågor till muntlig och skriftlig framställning på engelska. Om projektet använder en kvalitativ approach är språkfärdigheter i relevanta MENA-språk meriterande.

Behörighet

Både grundläggande och särskild behörighet krävs för antagning.

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har:

 1. avlagt examen på avancerad nivå,
 2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har (Högskoleförordningen 7 kap, 40 §) kunskaper från högskoleutbildning inom huvudområdet internationella relationer, freds- och konfliktkunskap eller globala utvecklingsstudier om minst 60 högskolepoäng eller annan högskoleutbildning av motsvarande omfattning och fördjupning. Särskild behörighet har också den som på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund

Urval bland sökande som uppfyller krav på grundläggande och särskild behörighet baseras på förmågan att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå. Vid bedömningen fästs särskild vikt vid dokumenterade kvalifikationer avseende:

 1. Ett projektförslag (max 2 000 ord inklusive referenser) i vilket den sökande presenterar några preliminära idéer om hur hen föreställer sig att hens doktorsavhandling kommer att bidra till forskning om det angivna fokusområdet. Forskningsplanen kommer att bedömas utifrån kandidatens förmåga att formulera ett forskningsproblem i relation till tidigare forskning samt kännedom om och hantering av teoretiska och metodologiska spörsmål. Projektförslaget bör föreslå ett forskningsproblem (inklusive syfte, målsättningar och forskningsfrågor) och ange tentativa idéer om teori, forskningsdesign, metoder och data, samt en provisorisk tidsplan. Använd Harvard-systemet (författare-år) för referenserna.
 2. Masteruppsats, akademiska uppsatser och/eller andra relevanta arbeten. Dessa bedöms utifrån den sökandes förmåga att formulera, avgränsa och analysera forskningsuppgifter samt presentera forskningsresultat.
 3. En meritförteckning som summerar relevant arbetslivserfarenhet, språkkunskaper och andra färdigheter.
 4. Betyg från studier på grundläggande och master-nivå.
 5. Intervjuer kommer att hållas med ett urval av de sökande.

Färdigheter, erfarenhet, kreativitet och excellens inom forskning bedöms också, baserat på ovan nämnda punkter.

Beslut om vilka som kallas till intervju tas senast i mars och slutligt urval görs i april 2022.

Beslut om antagning till utbildning på forskarnivå tas av institutionens prefekt. Beslutet kan inte överklagas.

Plats på forskarutbildning kan också beredas för personer som är anställda av annan arbetsgivare och vars studier finansieras av deras arbetsgivare (så kallad samverkansdoktorand). Grunderna för antagning är i övrigt desamma som för övriga sökande. Ett särskilt avtal upprättas då.

Kontaktuppgifter för anställningen

Arne Wackenhut, universitetslektor arne.wackenhut@globalstudies.gu.se, +46317865478

Professor Michael Schulz michael.schulz@globalstudies.gu.se, +46317861380

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här:
https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

Ansökningsförfarande

För att söka en tjänst vid Göteborgs universitet krävs registrering i vårt elektroniska rekryteringssystem. Ansökan måste innehålla:

 • ett projektförslag, max 2 000 ord.
 • en masteruppsats/examensarbete och/eller andra relevanta uppsatser och publikationer. Godkända skrivspråk är svenska och engelska eller översättningar till dessa språk. Vid översättning bifogas även originaltext.
 • en meritförteckning. Vi uppmuntrar sökande att använda Europass-formatet (https://europa.eu/europass/en/create-europass-cv) eller liknande.
 • kopior av examensbevis och/eller akademiska betyg som styrker grundläggande och särskild behörighet enligt ovan. Intyg på andra relevanta meriter.
 • Namn och kontaktuppgifter till två referenspersoner. OBS! Rekommendationsbrev tas inte i beaktande.

Det åligger den sökande att se till att ansökan är komplett. Kompletteringar efter sista ansökningsdatum kommer ej att beaktas.

För frågor rörande det elektroniska rekryteringssystemet och tekniska problem, vänligen kontakta rekrytering@gu.se

Ansökan ska vara inkommen senast: 2022-02-28 

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

 

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.