Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Institutionen för socialt arbete finns vid samhällsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet. Vi har drygt 120 anställda och vi ger såväl socionomprogram som masterprogram, familjeterapiutbildning, övrig vidareutbildning och utbildning på forskarnivå. I en expansiv och dynamisk miljö, vilken kännetecknas av ett stort samhällsengagemang och omfattande internationella kontakter och samarbeten genom olika nätverk och med universitet runtom i världen, bedrivs forskning i socialt arbete inom ramen för ett flertal profilområden.

Mer information om institutionen finns på vår hemsida https://www.gu.se/socialtarbete

Vi söker nu en alternativt flera universitetslektorer i socialt arbete som kan stärka verksamhetens forsknings- och utbildningsmiljö.

Ämne

Socialt arbete

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna innefattar undervisning, forskning och samverkan med det omgivande samhället. Arbetsuppgifterna består främst av undervisning, handledning och examination inom socionomprogrammet samt inom programmet Master in Social Work and Human Rights. Till arbetsuppgifterna hör även kurs- och programutvecklingsuppdrag samt medverkan i institutionens pedagogiska utvecklingsarbete. Det kan komma att ställas krav på att undervisa på de flesta program och kurser vid institutionen.

Anställningen innebär även att fullgöra de administrativa uppgifter som tillhör en läraranställning samt att på sikt kunna delta i och utföra olika ledningsuppdrag. Det ingår att aktivt delta i institutionens forskningsmiljöer och seminarieverksamheter. Då externfinansierad forskning utgör en viktig förutsättning för institutionens och enskilda lärares forskningsverksamhet, ingår det i arbetsuppgifterna att aktivt medverka i institutionens arbete med att finna extern finansiering.

Behörighet

Behörighet för anställning som lektor finns angivna i 4 kap. 4§ högskoleförordningen samt i Anställningsordningen för lärare vid Göteborgs universitet. Den finns tillgänglig på Anställningsordningen för lärare vid Göteborgs universitet

Behörig till anställning är den som har avlagt doktorsexamen i socialt arbete eller näraliggande ämne samt har visat pedagogisk skicklighet. Sökande skall även ha genomgått högskolepedagogisk utbildning om 15 högskolepoäng eller motsvarande, alternativt ha slutfört den inom två år från anställningen.

Bedömningsgrund

Vid bedömningen av de sökande kommer lika vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Vikt fästs också vid administrativ och annan skicklighet som är av betydelse för anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter.

Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet ska i första hand publikationer av hög vetenskaplig kvalitet beaktas. Därutöver ska dokumenterad förmåga att initiera, planera och genomföra forskning samt förmåga att erhålla medel för forskning i konkurrens tillmätas vikt.

Den pedagogiska skickligheten ska vara väl dokumenterad, vilket innebär att såväl omfattning som kvalitet kommer bedömas. Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten ska särskild vikt fästas vid erfarenhet av att planera och genomföra undervisning i socialt arbete. Handledning på grund-, avancerad och forskarutbildningsnivå är meriterande. Sökanden ska ha god förmåga att undervisa på svenska samt även kunna undervisa på engelska.

För tjänsten krävs erfarenhet av forskning och undervisning inom området välfärdspolitik. Dessutom krävs erfarenhet av forskning och undervisning i kvantitativa metoder.  Meriterande är också erfarenhet av forskning och undervisning om mänskliga rättigheter

Särskild vikt fästs vid att den som anställs har förmåga att samarbeta, internt och externt, samt vara med och driva utvecklingen av institutionens utbildnings-, projekt- och forskningsverksamhet.

Flertalet av våra universitetslektorer inom Institutionen för socialt arbete är kvinnor. Vi välkomnar därför särskilt manliga sökande.

Institutionen för socialt arbete ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med ledigkungörelse och instruktioner samt att den är registrerad senast sista ansökningsdagen. De meriter som åberopas ska styrkas med intyg.

Anställning

Anställningen är en tillsvidareanställning, omfattning 100%, med placering vid Institutionen för socialt arbete. Tillträde enligt överenskommelse.

Tillsättningsförfarande

I rekryteringsprocessen kan det bli aktuellt med provföreläsningar, intervjuer och referenstagning. I intervjuerna och provföreläsningarna ges de sökande möjlighet att beskriva och utveckla sin egen syn på ämnet samt på sin eventuellt kommande roll på institutionen.

Du som tänker söka bör ta del av Anställningsordningen för lärare vid Göteborgs universitet. Den finns tillgänglig på Anställningsordningen för lärare vid Göteborgs universitet

Kontaktuppgifter för anställningen

Upplysningar om anställningen lämnas av Therese Wissö, viceprefekt
+ 46 (0)31 786 6386
therese.wisso@socwork.gu.se 

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

Ansökan

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Högst 10 vetenskapliga skrifter och högst 10 läromedel kan åberopas. Vad gäller de skrifter du åberopat skall dessa inkomma inom ansökningstiden. De skrifter som inte finns i elektronisk form skickas in i två exemplar. Minst två referenser skall anges i ansökan.

Till ansökan skall bifogas:

 1. Meritförteckning/CV,inklusive fullständig publikationslista och redogörelse för erhållna externa medel (med belopp).
 2. En beskrivning av dina vetenskapliga kvalifikationer innehållande
  a) En lista över dina tio bästa vetenskapliga publikationer.

  Ange din roll och omfattningen på din arbetsinsats för de valda publikationer som är samförfattade. Intyg kring samförfattade publikationer måste bifogas. De ska innehålla information om varje författares bidrag (kvantitativt och substantiellt). Intygen ska vara signerade av varje medförfattare. Om en artikel eller bok är accepterad för publicering men ännu inte utgiven ska intyg om accepterad publikation bifogas.

  b) En redogörelse för dina vetenskapliga meriter, forskningsprofil och forskningsplan med beskrivning av pågående och planerad forskning och varför denna anställning är av intresse för dig och vad du tror du kan bidra med (max 5 sidor).
 3. Fullständiga elektroniska exemplar av dina tio främsta vetenskapliga publikationer samt maximalt tre arbeten från din eventuella läromedelsproduktion
 4. En redogörelse av dina pedagogiska kvalifikationerinnehållande:
  a) En lista över de kurser och utbildningsprogram som du har utvecklat och undervisat på, på grundnivå, avancerad nivå samt på forskarutbildningsnivå.

  b) En beskrivning av dina pedagogiska meriter och kvalifikationer med upplysningar om omfattning och kvalité.

  c) En beskrivning av din läromedelsproduktion (läroböcker och annat undervisningsmaterial.

  d) En pedagogisk självreflektion om din undervisningsfilosofi och undervisningspraktik (max 3 sidor).

  e) Intyg på din högskolepedagogiska utbildning om sådan finns.

  f) Intyg om din undervisningserfarenhet från prefekt/studierektor eller motsvarande vid minst ett universitet/institution.
 5. En redogörelse för meriter inom ledning, administration och samverkan.
 6. Övriga intyg och handlingar som du önskar åberopa.

 

De publikationer som inte kan bifogas ansökan digitalt ska skickas till:

Göteborgs universitet
Institutionen för socialt arbete
Att. Anna Wettler
Box 720
405 30 Göteborg

Märk kuvertet med referensnummer; PA 2022/10

Ansökan ska vara inkommen senast: 2022-02-10

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.