Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Institutionen för historiska studier utgör en del av den humanistiska fakulteten. Vid institutionen bedrivs undervisning och forskning i de tre ämnena historia, arkeologi samt antikens kultur och samhällsliv. Undervisningen sker på samtliga nivåer från grundkurser till forskarutbildning och det samlade utbildningsuppdraget omfattar för närvarande drygt 650 helårsstudieplatser. Forskningen sker såväl inom de enskilda ämnena som i större tvärvetenskapliga projekt, där nationell och internationell samverkan utgör ett viktigt inslag.

Institutionen har idag knappt 100 anställda forskare, lärare, doktorander och administratörer. Institutionen är centralt belägen i Göteborg. Mer information om institutionen och om arkeologiämnet finns på vår hemsida https://www.gu.se/historiska-studier.

Tjänsten finansieras av ett nyligen beviljat EU-synergibidrag till UCL och Göteborgs och Köpenhamns universitet. Den utsedda personen kommer att ingå i ett internationellt team som utvecklar tvärvetenskapliga metoder för att uppnå projektets mål. Den framgångsrika sökanden kommer att vara anställd vid institutionen för historiska studier i Göteborg.

Ämnesområde

Arkeologi med inriktning mot tillämpning av Sr87/Sr86-analyser på problem kring förhistorisk mobilitet i Europa.

Från korrelationer till förklaringar: mot en ny europeisk förhistoria (COREX).

Synergiprojekten utgör den högsta nivån av finansiering från Europeiska forskningsrådet, med en budget på 10 miljoner euro under sex år. I projektet "From correlations to explanations: towards a new European prehistory (COREX)" går genetiker och arkeologer från University College London (under ledning av Mark Thomas och Stephen Shennan) samman med arkeologer från Göteborg (under ledning av Kristian Kristiansen och Karl-Göran Sjögren) och genetiker från Köpenhamn (under ledning av Kurt Kjær, Eske Willerslev och Fernando Racimo). Projektet kommer att kombinera förhistoriska mänskliga genomiska, arkeologiska, miljömässiga, stabila isotoper och klimatdata för att bättre förstå de processer som formade vårt biologiska och kulturella förflutna från de första böndernas tid till järnåldern (6 000 till 500 f.Kr.).

Arbetsuppgifter

- Att tillämpa analys av Sr87/Sr86 på utvalda arkeologiska problem med anknytning till de övergripande målen för COREX-projektet, vilket ska leda till en doktorsavhandling vid Göteborgs universitet. De problem som ska behandlas kan diskuteras, men bör omfatta tolkning av förhistoriska rörlighetsmönster. Möjliga teman kan vara utvecklingen av mobilitet över tid i valda regioner, differentiering av mobilitet i relation till sociala kategorier, eller utveckling av metoder för att identifiera olika typer och funktioner av mobilitet i förhistoriska samhällen.

- Att delta i uppbyggnaden av en databas över strontiumisotopdata i Europeisk skala.

- Samarbeta med andra projektmedlemmar i arbetspaket 1, som syftar till att integrera befintliga och nyinsamlade arkeologiska data, befintliga forntida genom, diet- och mobilitetsisotoper, markanvändning och nya eDNA-resultat. Detta kommer att utgöra grunden för att utforska sambanden mellan mönster i dessa olika fenomen och modellera hur småskaliga processer kan generera storskaliga mönster i genetiska och kulturella data.

Uppgifter och ansvarsområden

-Samarbeta med andra gruppmedlemmar för att genomföra datainsamling, dataanalyser, skriva artiklar och göra konferenspresentationer.

-Delta i regelbundna projektmöten, online och (förhoppningsvis) personligen i London, Göteborg och Köpenhamn.

Utbildning på forskarnivå omfattar fyra års heltidsstudier och leder fram till en doktorsexamen. 
Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin forskarutbildning. En doktorand får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen avlagts, inte omfatta mer än 20 procent av full arbetstid.

Behörighet

För tillträde till utbildning på forskarnivå krävs både grundläggande och särskild behörighet i enlighet med vad som anges i Högskoleförordningens 7 kapitel.

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har (Högskoleförordningen 7 kap, 39 §):

 1. avlagt en examen på avancerad nivå, eller
 2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet till utbildning på forskarnivå i arkeologi har den som har minst 120 högskolepoäng i arkeologi varav minst 30 högskolepoäng, inklusive ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng, på avancerad nivå eller motsvarande kunskaper.

 • Ämnet för magisteruppsatsen och/eller andra forskningspublikationer bör vara inom ett forskningsområde som är relevant för ämnesområdet och inbegripa diskussion av mobilitet.
 • Erfarenhet av arbete med kvantitativa arkeologiska data. 
 • IT-kunskaper, särskilt databashantering och statistisk utvärdering.
 • Kunskaper i andra europeiska språk än engelska och svenska är önskvärda.

Bedömningsgrund

Urval bland sökande ska enligt Högskoleförordningens 7 kapitel ske med hänsyn till förmåga att tillgodogöra sig utbildningen samt institutionens handledarresurser. Vetenskaplig kompetens kommer att prioriteras vid bedömningen av de sökandes kvalifikationer. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Ansökningarna bereds av en arbetsgrupp och beslut om antagning fattas av prefekten. Beslut om antagning meddelas i början av maj månad och kan ej överklagas.

Anställning

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, 4 år

Omfattning: 100%

Placering: Institutionen för historiska studier, Göteborg

Tillträde: 2022-09-01

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1993:100. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Universitetet tillämpar lokalt avtal om lönesättning av doktorander.

Kontaktuppgifter för anställningen

Kristian Kristiansen, PI COREX

+46 704 18 57 67

kristian.kristiansen@archaeology.gu.se

Karl-Göran Sjögren, supervisor COREX

+46 7865264

kg.sjogren@archaeology.gu.se

Lise-Lotte Walter, Administrative manager

+46 31 786 65 73

lise-lotte.walter@gu.se

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här:
https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

Ansökan

Du ansöker om att bli antagen till forskarstudier via Göteborgs universitets rekryteringsportal. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. Kompletteringar efter sista ansökningsdatum kommer ej att beaktas.

Registrera din ansökan elektroniskt under ”ansök online”. För att ansökan ska vara komplett ska den innehålla:

 1. En personlig motivering (högst 1000 ord) som anger hur den sökande är kvalificerad för den forskning som tjänsten innebär. Motiveringen bör innehålla relevanta uppgifter om kandidatens erfarenhet av strontiumisotoper och/eller studier av neolitisering och mobilitet. Motiveringen ska innehålla a) en kort presentation av sökanden, b) en kort presentation av sökandens meriter, c) en sammanfattning av det planerade avhandlingsprojektet och d) en motivering till varför doktorandutbildningen vid Göteborgs universitet är av intresse.
 2. Ett projektförslag som kortfattat beskriver den föreslagna doktorsavhandlingen och hur den är kopplad till de övergripande målen för COREX. Förslaget bör visa a) förmåga att formulera vetenskapliga problem, b) visa förtrogenhet med tidigare och pågående forskning, c) påvisa relevant metodik och källmaterial, samt d) ange en översiktlig tidsplan. Projektskissen bör inte överskrida 3000 ord (6-7 sidor) inkl abstract men utan bibliografi.
 3. Ett examensbevis för magisterexamen.
 4. Ett CV med en förteckning över akademiska examina, anställningar, publikationer och andra relevanta meriter.
 5. Högst tre vetenskapliga publikationer samt den sökandes magisteruppsats.
 6. Kontaktuppgifter till två akademiker som är bekanta med den sökandes forskningsarbete för vidare kontakt/referenser.

Vi välkomnar ansökningar som är skrivna på engelska, eftersom en icke svensktalande person kan utses till extern expert i rekryteringsprocessen. Göteborgs universitet främjar lika möjligheter, jämställdhet och mångfald.

Ansökan ska vara inkommen senast: 2022-02-14

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.