Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Institutionen för historiska studier utgör en del av den humanistiska fakulteten. Vid institutionen bedrivs undervisning och forskning i de tre ämnena historia, arkeologi samt antikens kultur och samhällsliv. Undervisningen sker på samtliga nivåer från grundkurser till forskarutbildning och det samlade utbildningsuppdraget omfattar för närvarande drygt 650 helårsstudieplatser. Forskningen sker såväl inom de enskilda ämnena som i större tvärvetenskapliga projekt, där nationell och internationell samverkan utgör ett viktigt inslag.

Institutionen har idag knappt 100 anställda forskare, lärare, doktorander och administratörer. Institutionen är centralt belägen i Göteborg.

Inom ämnet arkeologi bedrivs undervisning och forskning kring människa och samhälle i förändring med stor mångfald och bredd när det gäller ämnesområden och kronologi. Arbetet sker i samverkan med institutionens övriga ämnen. Mer information om institutionen och om arkeologiämnet finns på vår hemsida https://www.gu.se/historiska-studier.

Institutionen för historiska studier söker nu två kvalificerade och motiverade personer för doktorandanställning i arkeologi.

Arbetsuppgifter

En doktorand bedriver forskning och förväntas utveckla egna idéer samt kommunicera vetenskapliga resultat både muntligt och skriftligt.

Doktorandanställningens mål är att doktoranden ska utveckla sådana kunskaper och färdigheter som fordras för att självständigt kunna bedriva forskning inom arkeologi samt att bidra till kunskapsutvecklingen inom ämnet genom framställandet av en vetenskaplig avhandling. Doktorandanställningarna i arkeologi syftar också till att doktoranden utvecklar förmågan att omsätta uppnådda vetenskapliga färdigheter och kunskaper i fortsatt forskningsarbete eller annat kvalificerat yrkesarbete.

Anställningen är tidsbegränsad till fyra år på heltid. Arbetet bedrivs på heltid om inte särskilda skäl finns för lägre studietakt, dock lägst 50 %. I anställningen kan institutionstjänstgöring, till exempel undervisning, komma att ingå med upp till 20 % av heltid fördelat över hela studietiden. Vid institutionstjänstgöring förlängs anställningen med motsvarande tid.

Behörighet

För tillträde till utbildning på forskarnivå krävs både grundläggande och särskild behörighet i enlighet med vad som anges i Högskoleförordningens 7 kapitel.

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har (Högskoleförordningen 7 kap, 39 §):

 1. avlagt en examen på avancerad nivå, eller
 2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet till utbildning på forskarnivå i arkeologi har den som har minst 120 högskolepoäng i arkeologi varav minst 30 högskolepoäng, inklusive ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng, på avancerad nivå, eller motsvarande kunskaper. Sådana kunskaper i svenska och/eller engelska som krävs för att tillgodogöra sig obligatoriska kursmoment samt aktivt delta i seminarier och liknande.

Bedömningsgrund

Urval bland sökande ska enligt Högskoleförordningens kapitel 7 ske med hänsyn till förmåga att tillgodogöra sig utbildningen samt institutionens handledarresurser. Som grund för denna bedömning kommer följande att användas:

 1. Relevant arbete som visar den sökandes förmåga att formulera, avgränsa och analysera forskningsuppgifter samt presentera forskningsresultat.
 2. En projektskiss i vilken den sökande redogör för planerat avhandlingsområde. Projektskissen ska visa förtrogenhet med tidigare och aktuell forskning, relevant källmaterial och metod samt förmåga att formulera vetenskapliga problem.
 3. Akademiska betyg.
 4. Tidigare meriter.
 5. Intervjuer ingår som en del i den slutliga urvalsprocessen.
 6. Sökande ska ange namn och kontaktuppgifter för två referenspersoner.

Plats på utbildning kan också beredas för personer som är anställda av annan arbetsgivare och vilkas studier finansieras av dennes arbetsgivare, så kallad samverkansdoktorand. Grunderna för antagning är i övrigt desamma som för övriga sökande. I dessa fall upprättas ett särskilt avtal mellan arbetsgivaren och Göteborgs universitet.

Ansökningarna bereds av en arbetsgrupp och beslut om antagning fattas av prefekten. Beslut om antagning meddelas i början av maj månad och kan ej överklagas.

Anställning

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, 4 år 

Omfattning: 100%

Placering: Institutionen för historiska studier, Göteborg

Tillträde: 2022-09-01

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1993:100. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Universitetet tillämpar lokalt avtal om lönesättning av doktorander.

 

Kontaktuppgifter för anställningen

För förfrågningar om anställningen kontakta:

Frågor om forskarutbildningen:

Professor Lars Hermanson, viceprefekt för forskarutbildning

Tel. 031-786 45 12

Epost: lars.hermanson@history.gu.se

Frågor om ämnet arkeologi:

Professor Christian Isendahl, ämnesföreträdare

Tel. 0709-36 76 66

Epost: christian.isendahl@gu.se

Frågor om anställningsvillkor:

Lise-Lotte Walter, administrativ chef
Tel. 031-786 65 73
Epost: lise-lotte.walter@gu.se

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här:
https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

Ansökan

Du ansöker om att bli antagen till forskarstudier via Göteborgs universitets rekryteringsportal. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. Kompletteringar efter sista ansökningsdatum kommer ej att beaktas.

Registrera din ansökan elektroniskt under ”ansök online”. För att ansökan ska vara komplett ska den innehålla:

 1. Presentationsbrev på maximalt 1000 ord (ca 2 sidor). Brevet ska innehålla fyra avsnitt i följande ordning: a) en kort presentation av dig själv, b) en kort sammanfattning av dina meriter, c) en kort presentation av det tänkta forskningsprojektet och d) en kort redogörelse för varför Institutionen för historiska studier och forskarutbildningen i arkeologi är intressant för dig.
 2. CV inklusive en publikationslista (om publikationslista finns) samt namn och kontaktuppgifter för två referenspersoner.
 3. En uppsats på avancerad nivå (i normalfallet examensarbetet från MA program) eller motsvarande exempel på ett större självständigt författat vetenskapligt arbete (t.ex publicerad artikel).
 4. Projektskiss i vilken den sökande anger forskningsintresse samt planerat avhandlingsområde och forskningsinriktning. Skissen ska a) visa förmåga att formulera vetenskapliga problem och argumentera för det tänkta projektets relevans och originalitet, b) visa förtrogenhet med tidigare och aktuell forskning, c) redogöra för lämpliga metoder och källmaterial samt d) innehålla en översiktlig tidplan för projektets genomförande. Projektskissen ska omfatta maximalt 3000 ord (ca 6–7 sidor) inklusive abstract, exklusive referenslista.
 5. Vidimerade kopior av akademiska betyg samt intyg på eventuellt andra relevanta meriter. Av examensbevis, intyg och betyg måste framgå om kurser och uppsatser genomförts på grundnivå, avancerad nivå eller forskarutbildningsnivå.

Observera att insända handlingar – examensbevis, intyg, uppsatser och projektplaner – i normalfallet bara kan bedömas om de är på svenska, danska, norska, eller engelska eller har översatts till något av dessa språk.

Alla elektroniska dokument ska skickas in som PDF-filer.

Ansökan ska vara inkommen senast: 2022-01-31

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.