The University of Gothenburg tackles society’s challenges with diverse knowledge. 53 500 students and 6 500 employees make the university a large and inspiring place to work and study. Strong research and attractive study programmes attract scientists and students from around the world. With new knowledge and new perspectives, the University contributes to a better future.

På avdelningen för tillämpad matematik och statistik bedriver vi forskning på hög internationell nivå inom områden som biomatematik, bioinformatik, beräkningsmatematik, optimering, matematisk statistik, kinetisk teori. Mer information om våra forskargrupper finns på hemsidan

http://www.chalmers.se/en/departments/math/research/research-groups/

Vi har en internationell miljö med frekventa utbyten med andra universitet runt om i världen. Avdelningen erbjuder en vänlig, kreativ och stödjande atmosfär med ett jämnt flöde av internationella gäster. På avdelningen finns många engagerade lärare med lång och bred erfarenhet av alla aspekter av högre utbildning. Tillsammans med avdelningarna för algebra och geometri samt analys och sannolikhet utgör vi den akademiska delen av institutionen för matematiska vetenskaper, som är en gemensam institution för Chalmers och Göteborgs universitet, och en av de största inom matematik i Norden. Mer information om oss finns på hemsidan

http://www.chalmers.se/en/departments/math/

Vår institution strävar kontinuerligt efter att vara en attraktiv arbetsgivare. Jämställdhet och mångfald är en väsentlig grund i all vår verksamhet.

Den utlysta doktorandtjänsten, som är placerad vid avdelningen för tillämpad matematik och statistik, handleds av professor Larisa Beilina och finansieras delvis av ett anslag från Vetenskapsrådet.

Ämnesområde

Beräkningsmatematik

Specifik ämnesbeskrivning

Projektet syftar till numeriska lösningar av koefficientinversproblemet för Maxwells ekvationer. Den teoretiska delen av projektet är utvecklingen av en adaptiv finita elementmetod baserad på a posteriori feluppskattning av det koefficientinversa problemet. Det huvudsakliga praktiska målet med projektet är att rekonstruera rumsligt fördelad dielektrisk permittivitet och konduktivitetsfunktionerna med hjälp av data erhållna från spridda gränsmätningar av ett elektriskt fält. Effektiva lösningar på sådana rekonstruktionsproblem är avgörande för framgångsrik medicinsk mikrovågsavbildning. En detaljerad beskrivning finns här (på engelska)

http://www.math.chalmers.se/~larisa/www/PhD_CNRS/PhD_GU2021.pdf

Arbetsuppgifter

Arbetet kommer att utföras i en dynamisk forskningsmiljö i gränssnittet mellan matematik och beräkningselektromagnetik. Matematisk analys och beräkningsexperiment kommer att vara nära integrerade som de viktigaste verktygen för att utveckla en adaptiv finita elementmetod för att lösa de tidsberoende Maxwell-ekvationerna. 

Projektet kommer att erbjuda dig utbildning i ett brett utbud av frontlinjeberäkningsmetoder. Denna utbildning ger dig goda karriärmöjligheter inom akademi, industri och den offentliga sektorn. Forskarutbildningen består av fyra års heltidsstudier och leder till en doktorsexamen.

Den sammanlagda anställningstiden får inte överstiga motsvarande fyra års forskarutbildning på heltid och får efter institutionstjänstgöring förlängas med högst 20 % enligt HF 5 5 § 7 § doktorandanställning.

 

Behörighet

För tillträde till utbildning på forskarnivå krävs grundläggande och i förekommande fall särskild behörighet. Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:

1. avlagt examen på avancerad nivå, eller
2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
3. på annat sätt inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper.

Sökande till tjänsten bör ha en masterexamen (eller en 4-årig kandidatexamen) i tillämpad matematik, tillämpad fysik, datavetenskap eller en relaterad disciplin, tilldelad av en internationellt erkänd institution på universitetsnivå innan anställningen påbörjas.

Kandidaten ska vara förtrogen med teori och tillämpningar av numerisk analys och matematisk fysik. Tjänsten förutsätter ett genuint intresse för biomedicinska och tekniska tillämpningar. Det kräver god muntlig och skriftlig kommunikationsförmåga på engelska. Kunskaper i C++ programmering är meriterande.

 

Då arbetet kommer att bedrivas i en mångkulturell och multidisciplinär miljö är kulturell medvetenhet och god samarbetsförmåga viktigt. Det är lika viktigt att du är en välorganiserad och självständig person.

 

Bedömningsgrund

Bedömningsgrunder vid anställning som doktorand är givna i SFS 1998:80.

Anställning

Efter antagning till utbildning på forskarnivå kommer du att bli anställd som doktorand. Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1993:100. Den första anställningen som doktorand får gälla högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. En person får vara anställd som doktorand under sammanlagt högst åtta år. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
Omfattning: 100 %
Placering: Institutionen för matematiska vetenskaper, Göteborg
Tillträde: 20220815

Universitetet tillämpar lokalt avtal om lönesättning av doktorander.

Ansökningsförfarande

Skicka in följande dokument:

  • Ansökningsbrev (max 2 sidor) där du presenterar dig själv och relaterar din bakgrund och dina intressen till projektet
  • Detaljerad CV
  • Elektroniska kopior av dina master- och kandidatintyg
  • Kopior av din kandidat- och masteruppsats om tillgängligt
  • Namn på minst två referenspersoner

Kontaktuppgifter för anställningen

Annika Lang, Enhetschef

+46 31 772 5356

annika.lang@chalmers.se

 

 Professor Larisa Beilina

+46 31 772 3567

larisa.beilina@chalmers.se

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här:
https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

Ansökan

Du ansöker om att bli antagen till forskarstudier via Göteborgs universitets rekryteringsportal. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Ansökan ska vara inkommen senast: 2022-02-26

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

 

In connection to this recruitment, we have already decided which recruitment channels we should use. We therefore decline further contact with vendors, recruitment and staffing companies.