Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Samhällsvetenskapliga miljöstudier (ESS) vid Institutionen för globala studier är ett nytt och växande, tvärvetenskapligt ämne som utforskar frågor relaterade till miljöförändringar och ohållbart naturresursutnyttjande i olika delar av världen. Forskning i samhällsvetenskapliga miljöstudier har som övergripande mål att bidra till ökad förståelse av komplexa miljöproblem genom tillämpning och utveckling av samhällsvetenskaplig teori och metodologi. För närvarande bedriver ett 20-tal forskare inom ESS studier inom en rad olika teman, inklusive miljöförvaltning och -policy, hållbar utveckling, grön tillväxt, miljörättvisa, traditionell ekologisk kunskap, miljöutbildning, politisk ekologi, miljökonflikter och marin naturresursanvändning.

Samhällsvetenskapliga miljöstudier vid Institutionen för globala studier utlyser en doktorandtjänst inom forskningsprojektet ”Konflikter om varg: Socio-ekologisk hållbarhet i rovdjursförvaltningen” finansierat av FORMAS. Projektet syftar till att undersöka och analysera den politiserade frågan kring rovdjursförekomst ur ett förvaltningsperspektiv och ansluter till forskningsdebatten om hållbar omställning och styrmekanismer och deltagarprocesser i förvaltningen av konfliktfyllda frågor. Genom att studera rovdjursförvaltningen i tre svenska län med skilda förutsättningar och historia av att hantera rovdjur syftar det här projektet till att generera kunskaper om vad som bidrar till en ekologiskt och socialt hållbar rovdjursförvaltning. Forskningsprojektet kommer att intressera sig både för förvaltningsorgan som är centrala i frågan såsom Naturvårdsverket och länsstyrelserna, samt intresseorganisationer och andra aktörer som på olika sätt är inblandade och engagerade i förvaltningen. Det teoretiska perspektivet hämtar inspiration från forskning om kollaborativa förvaltningsmetoder och miljökommunikation men ramas också in av perspektiv från socialekologi och politisk ekologi. Forskningsprojektet tillämpar blandade metoder för datainsamling vilket inkluderar dokumentanalys, deltagande observationer och intervjuer. Doktoranden skall undersöka och analysera: (1) beslutsfattande inom rovdjursförvaltningen; (2) kollaborativa styrprocessers bärkraftighet; samt (3) jämföra och isolera framgångsfaktorer för en socio-ekologiskt hållbar förvaltning av rovdjur.

Arbetsuppgifter

Doktorandanställningens mål är att doktoranden skall utveckla sådana kunskaper och färdigheter som fordras för att självständigt kunna bedriva forskning inom samhällsvetenskapliga miljöstudier. Anställningen omfattar ett års kurser samt framställandet av en vetenskaplig avhandling som bidrar till kunskapsutveckling i ämnet. Doktorandanställningen i samhällsvetenskapliga miljöstudier syftar också till att doktoranden utvecklar förmåga att omsätta uppnådda vetenskapliga färdigheter och kunskaper i fortsatt forskning eller i annat kvalificerat yrkesarbete. Anställningen börjar i augusti 2022 och är tidsbegränsad till fyra år på heltid. I anställningen kan komma att ingå institutionstjänstgöring med upp till 20 % av heltid fördelat över hela studietiden. Vid institutionstjänstgöring förlängs anställningen med motsvarande tid.

Vi söker dig som har ett intresse av kollaborativa styrprocesser (”governance”) inom miljöförvaltningen och konflikter kring naturresurser, gärna rovdjur, och som önskar vara med och utveckla forskningsområdet ”critical conservation social sciences”. Vi är särskilt intresserade av sökande med erfarenhet av förvaltning av viltvård, gärna i ett skandinaviskt sammanhang. Språkkunskaper i svenska eller norska är ett krav.

Utbildning på forskarnivå omfattar fyra års heltidsstudier och leder fram till en doktorsexamen. 

Behörighet

För tillträde till utbildning på forskarnivå krävs både grundläggande och särskild behörighet. Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:

1. avlagt examen på avancerad nivå
2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
3. på annat sätt inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet till utbildning på forskarnivå har den som: Har kunskaper från högskoleutbildning i samhällsvetenskapliga miljöstudier genom avlagd examen på avancerad nivå i ett samhälls- och beteendevetenskapligt ämne innefattande kurspoäng om motsvarande 30 högskolepoäng på grund- eller avancerad nivå med miljöinriktning, varav ett examensarbete på avancerad nivå med miljöinriktning. Särskild behörighet har också den som på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund

Urval bland sökande som uppfyller krav på grundläggande och särskild behörighet baseras på förmågan att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå. Vid bedömningen fästs särskild vikt vid dokumenterade kvalifikationer avseende:

  1. Ett introduktionsbrev/projektförslag (max 2 000 ord inklusive referenser) i vilket den sökande skissar på hur hans/hennes doktorsavhandling förväntas bidra till forskningsprojektet.
  2. Masteruppsats, akademiska uppsatser och/eller andra relevanta arbeten. Dessa bedöms utifrån den sökandes förmåga att formulera, avgränsa och analysera forskningsuppgifter samt presentera forskningsresultat.
  3. En meritförteckning som summerar relevant arbetslivserfarenhet, språkkunskaper och andra färdigheter.
  4. Betyg från studier på grundläggande och master-nivå.
  5. Intervjuer kommer att hållas med ett urval av de sökande.

Färdigheter, erfarenhet, kreativitet och excellens inom forskning bedöms också, baserat på ovan nämnda punkter.

Beslut om vilka som kallas till intervju tas senast i april och slutligt urval görs i maj 2022.

Beslut om antagning till utbildning på forskarnivå tas av institutionens prefekt. Beslutet kan inte överklagas.

Anställning

Efter antagning till utbildning på forskarnivå kommer du att bli anställd som doktorand. Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1993:100. Den första anställningen som doktorand får gälla högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år.

Universitetet tillämpar lokalt avtal om lönesättning av doktorander.

Kontaktuppgifter för anställningen

Annelie Sjölander-Lindqvist, projektledare, docent, annelie.sjolander-lindqvist@gu.se, 076-6185165

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här:
https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

Ansökan

För att söka en tjänst vid Göteborgs universitet krävs registrering i vårt elektroniska rekryteringssystem. Ansökan måste innehålla:

  • ett projektförslag/introduktionsbrev, max 2 000 ord.
  • en masteruppsats/examensarbete och/eller andra relevanta uppsatser och publikationer. Godkända skrivspråk är svenska och engelska eller översättningar till dessa språk. Vid översättning bifogas även originaltext.
  • en meritförteckning.
  • kopior av examensbevis och/eller akademiska betyg som styrker grundläggande och särskild behörighet enligt ovan. Intyg på andra relevanta meriter.

Rekommendationsbrev tas inte i beaktande.

Det åligger den sökande att se till att ansökan är komplett. Kompletteringar efter sista ansökningsdatum kommer ej att beaktas.

För frågor rörande det elektroniska rekryteringssystemet och tekniska problem, vänligen kontakta rekrytering@gu.se

Ansökan ska vara inkommen senast: 2022-02-15 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

 

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.