Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Om institutionen för tillämpad informationsteknologi

Vid institutionen för tillämpad informationsteknologi bedrivs kritisk och tvärdisciplinär forskning i en internationell miljö av högsta kvalitet med stor relevans för det omgivande samhället. Våra forskare finns mitt i debatten och bidrar till att förklara och problematisera IT- och samhällsrelaterade utmaningar knutna till samhällets digitalisering.

Hos oss utvecklas individens kunskap och förmåga att analysera, förstå och hantera olika aspekter av IT likväl som samspelet mellan människan och tekniken inom områden som exempelvis Artificiell Intelligens, blockchain, digital förvaltning, digital innovation, e-Hälsa, Internet of Things, mobil kommunikation, robotar, sociala medier samt IT i skola och undervisning. 

Vi ger utbildningar på kandidat-, magister- och mastersnivå med förankring i forskningen och samhällsutvecklingen. 

Institutionen är placerad i det kunskapsintensiva klustret på Lindholmen där verksamheten har ett väl utvecklat samarbete med såväl näringsliv och offentlig sektor som det civila samhället. 

Vid institutionen bedrivs ett aktivt arbetsmiljöarbete för att främja jämställdhet och likabehandling samt motverka alla former av diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling. Institutionens jämställdhets- och likabehandlingsrepresentant deltar i rekryteringsarbetet. 

Om avdelningen för kognition och kommunikation

Avdelningen bedriver en bred forskning med intresse för mänsklig kognition, interaktion och kommunikation i relation till samhällets digitalisering och sociala och kognitiva förhållanden, på individ-, grupp- och organisationsnivå. 

Inom kognitionsvetenskap ligger våra forskningsintressen i skärningspunkten mellan flera områden, såsom kognitiv teknologi och AI, kognitiv neurovetenskap och olika grenar av beteendevetenskap, såsom kognitiv, social och evolutionär psykologi. Exempel på vår forskning är känslans roll i multimodal interaktion, människa-dator-interaktion med fokus på robotik och gamifiering, minne av fiktiv information, inflytandets kognition och digitaliseringens effekter på social och individuell kognition, beslutsteori och rekommendationssystem. 

Institutionen för tillämpad informationsteknik är i en tillväxtfas, som inkluderar en investering i kognitionsvetenskap för att skapa förutsättningar för ökad forskning samt mer samarbete med externa intressenter. Denna position som universitetslektor är en av två samtidigt utlysta positioner som inrättas med syfte att stimulera nämnda utveckling.

Ämne

Kognitionsvetenskap

Ämnesbeskrivning

Kognitiv psykologi, påverkanspsykologi, bedömning och beslutsfattande, social kognition

Arbetsuppgifter

I anställningen ingår undervisning samt forskning. Som universitetslektor förväntas du:

  • Undervisa i ämnen relaterade till kognitionsvetenskap.
  • Handleda på kandidat- och magisternivå och vara beredd att handleda på doktorandnivå.
  • Bedriva forskning med anknytning till kognitionsvetenskap, ansöka om bidrag från externa finansiärer och vara beredd att ta roller med ansvar för projektkoordinering eller ledning.
  • Kunna vara fysiskt närvarande på arbetsplatsen och samarbeta och stödja andra kollegor.
  • Använda din tvärvetenskapliga kompetens för att samarbeta både inom och utanför avdelningen.
  • Vara beredd att delta i administrationen och ledning av institutionen.
  • Även administrativa uppgifter kopplade till pedagogisk verksamhet ingår i tjänsten.

Behörighet

Behörighet för anställning som lärare finns angivna i 4 kap 3 - 4 § högskoleförordningen samt Göteborgs universitets egen anställningsordning. Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskapliga kompetens eller någon annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Bedömningsgrund

Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet i lika hög grad. 

Vetenskaplig skicklighet skall vara dokumenterad genom internationell vetenskaplig publicering inom kognitionsvetenskap eller relaterade fält. Publicering inom områdena påverkanspsykologi och social kognition är särskilt meriterande. Dessutom är publicerad forskning inom området bedömning och beslutsfattande meriterande. 

Bedömning av vetenskaplig skicklighet innefattar förmågan att självständigt planera, initiera och bedriva forskning, förmåga att samarbeta i verksamhetsutveckling och forskning samt bidra till en forskningsmiljö och det internationella vetenskapssamhället. Framgångsrikt arbete med att erhålla externa medel är meriterande. 

Vid bedömning av pedagogisk skicklighet läggs särskild vikt vid arbete med undervisning inom kognitionsvetenskap och närliggande områden. Erfarenhet av undervisning inom något av områdena kognitiv psykologi, påverkanspsykologi, social kognition samt bedömning och beslutsfattande är meriterande. Därtill är erfarenhet av undervisning i vetenskapliga metoder och experiment meriterande. 

Bedömning av pedagogisk skicklighet omfattar planering, genomförande, ledning, utvärdering, handledning och examination, samt kursutveckling och författande av utbildningsmaterial och liknande pedagogisk verksamhet. Både pedagogisk erfarenhet och pedagogisk skicklighet skall vara väl dokumenterade så att även kvaliteten kan bedömas. 

Högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande är en merit. Sökande som saknar högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande, förväntas genomgå sådan, alternativt tillägna sig motsvarande kunskaper, inom ett år från anställningstillfället. 

Dokumenterad förmåga och skicklighet att samarbeta med andra, att leda och administrera undervisning och forskning, samt att informera, att samverka med det omgivande samhället och att verka för nyttiggörande av universitetets forskning ska bedömas som meriterande. 

Den sökande ska tala och skriva flytande engelska. Forskningsseminarier sker normalt på engelska. Den sökande förväntas lära sig svenska då arbetet bedrivs i en miljö präglad av internationalisering med svenska som myndighetsspråk. 

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en helhetsbedömning av kompetens och skicklighet, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter, samverka med övrig personal samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

För tydligare beskrivningar av kraven, se Anställningsordningen pkt 2.1.2.1 - 2.1.2.6

Anställning

Anställningen är tillsvidare med omfattning 100% av en heltid, placering vid institutionen för tillämpad informationsteknologi. Provanställning tillämpas vid alla tillsvidareanställningar

Tillträdesdag 2022-10-01, eller enligt överenskommelse.

Tillsättningsförfarande

I urvalsprocessen kan det utöver sakkunnigbedömningen bli aktuellt med provföreläsningar, intervjuer och referenstagning

Kontaktuppgifter för anställningen

Upplysningar om anställningen lämnas avdelningschef Alexander Almér, tel 031-786 27 77
Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till personalhandläggare Emil Fägerwall Ödman, tel 031-786 2904

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

Ansökan

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. De publikationer som inte kan bifogas ansökan digitalt ska skickas till: IT-fakultetens kansli, Lindholmsplatsen 1, 412 96 Göteborg i tre exemplar och ska vara inkomna senast 2022-02-14.

Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska då den kan komma att granskas av internationella sakkunniga med engelska som arbetsspråk.

Ansökan ska vara inkommen senast: 2022-02-14

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Kontaktpersoner