Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Statsvetenskapliga institutionen är en öppen och samhällsengagerad institution, mitt i staden och mitt i debatten. Vår forskning kretsar kring val, demokrati, korruption, styrningsformer, globalisering, miljö och politik samt europafrågor. Institutionen är värd för forskningsprogram så som Quality of Governance Institute (QoG), Varieties of Democracy (V-Dem), Centre for Collective Action Research (CeCAR), Governance and Local Development (GLD) och Svenska valforskningsprogrammet. Vi har utbildning på alla nivåer: grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå, samt fristående kurser. Undervisning ges på både svenska och engelska. Totalt studerar omkring 1 400 personer hos oss. Statsvetenskapliga institutionen har runt 140 anställda. Vi finns i centrala lokaler i Göteborg. Mer information om institutionen finns på vår hemsida www.pol.gu.se

Statsvetenskapliga institutionen söker nu en kvalificerad och motiverad individ för doktorandanställning i statsvetenskap kopplat till ett externt finansierat projekt.

 

Arbetsuppgifter

Doktorandanställningen finansieras av ett forskningsprojekt, bekostat av Vetenskapsrådet, som brett handlar om korruption och miljöpolitik. Projektet leds av docent Aksel Sundström och innefattar även professor Martin Sjöstedt.

Projektet inom vilken doktoranden skriver sin avhandling berör två stora diskussioner inom statsvetenskapen; korruption och miljö- och utvecklingspolitik. Projektets studier kommer utöver detta doktorandprojekt beröra fallet av skyddade reservat i Afrikanska länder. Dessa studier handlar exempelvis om hur etablerandet av skyddade områden påverkar omkringliggande samhällen, om hur staters varierande kapacitet påverkar medborgares villighet att följa lagar och regler och om hur gränsöverskridande förvaltning av naturresurser kan komma till stånd.

Det finns dock stor frihet för doktoranden att utveckla sitt eget fokus (även ett annat geografiskt fokus) och vi är öppna för att den sökandes idéer skall kunna genomföras, likaväl som att den sökande blir en del av existerande studier inom projektet.

Vi kommer att anta och finansiera en välkvalificerad och motiverad person för att arbeta med frågor som, brett definierat, är relaterat till projektet. Det finns här möjlighet för den enskilde sökande att utforma sina egna frågeställningar relaterat till projektets tematik, kring korruption eller miljöpolitik. Vi är intresserade av en sökande som är väl förankrad i statsvetenskap och intresserad av projektets teman. Vi välkomnar sökande med olika metodologiska eller tematiska intressen.

Den antagna doktoranden skall skriva sin doktorsavhandling inom projektets tematik (brett relaterat till korruption och/eller miljöpolitik) och aktivt delta i dess verksamhet. Arbetsspråket inom projektet och vid statsvetenskapliga institutionen är engelska. Forskningsmiljön erbjuder goda möjligheter för datainsamling, konferensdeltagande och andra former av internationellt nätverkande.

Doktorandanställningens mål är att doktoranden ska utveckla sådana kunskaper och färdigheter som fordras för att självständigt kunna bedriva forskning inom statsvetenskap samt att bidra till kunskapsutvecklingen inom ämnet genom framställandet av en vetenskaplig avhandling. En doktorandanställning i statsvetenskap syftar också till att doktoranden utvecklar förmågan att omsätta uppnådda vetenskapliga färdigheter och kunskaper i fortsatt forskningsarbete eller i annat kvalificerat yrkesarbete. Mer information om forskarutbildningens upplägg och doktorandens arbetsuppgifter finns på vår hemsida: https://www.gu.se/statsvetenskap/var-forskarutbildning/forskarutbildning-i-statsvetenskap 

Anställningen är tidsbegränsad till 4 år på heltid. Arbetet bedrivs på heltid om inte särskilda skäl finns för lägre studietakt, dock lägst 50 %. I anställningen kan institutionstjänstgöring som till exempel undervisning komma att ingå med upp till 20 % av heltid fördelat över hela studietiden. Vid institutionstjänstgöring förlängs anställningen med motsvarande tid.

Behörighet

Både grundläggande och särskild behörighet krävs för antagning.

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har (Högskoleförordningen 7 kap, 39 §):

  1. avlagt en examen på avancerad nivå,
  2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
  3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har (Högskoleförordningen 7 kap, 40 §) kunskaper från högskoleutbildning inom statsvetenskap om minst 60 högskolepoäng, eller annan högskoleutbildning av motsvarande omfattning och fördjupning.

Särskild behörighet har också den som i annan ordning inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund

Urval bland sökande skall enligt Högskoleförordningen 7 kapitel ske med hänsyn till förmåga att tillgodogöra sig utbildningen samt institutionens handledarresurser. Som grund för denna bedömning kommer följande att användas:

  1. Relevant arbete som visar på den sökandes förmåga att formulera, avgränsa och analysera forskningsuppgifter samt presentera forskningsresultat.
  2. En projektskiss i vilken den sökande anger forskningsintresse samt planerat avhandlingsområde. Projektskissen skall visa förtrogenhet med tidigare och aktuell forskning samt förmåga att formulera vetenskapliga problem. Max 2500 ord (ca 6 sidor).
  3. Akademiska betyg.
  4. Tidigare meriter.
  5. Intervjuer kan ingå som en del i urvalsprocessen.
  6. Sökande kan senare ombes att inkomma med rekommendationsbrev.

Plats på utbildning kan också beredas för personer vilka är anställda av annan arbetsgivare och vilkas studier finansieras av dennes arbetsgivare så kallad samverkansdoktorand. Grunderna för antagning är i övrigt desamma som för övriga sökande. Ett särskilt avtal upprättas då.

Ansökan

Registrera din ansökan elektroniskt under ”ansök online”. För att ansökan ska vara komplett ska den innehålla:

1) Presentationsbrev på maximalt 1.000 ord (ca 2 sidor), gärna kortare.
Brevet ska innehålla fyra paragrafer i följande ordning:
a) en kort presentation av dig själv,
b) en kort presentation av dina meriter,
c) en kort presentation av det tänkta forskningsprojektet och
d) en kort redogörelse för varför Statsvetenskapliga institutionen är intressant för dig.

2) CV inklusive en publikationslista (om publikationslista finns).

3) En uppsats. I normalfallet bifogas examensarbetet (oftast magister- eller masteruppsats), men det kan även vara en bearbetning eller vidareutveckling av uppsatsen, exempelvis en artikel, ett bokkapitel eller annat likartat arbete.
Vi beaktar endast texter på svenska och engelska eller översättningar till något av dessa språk. Vid översättning ska även originaltext bifogas och texten ska översättas i sin helhet.

4) Projektskiss i vilken den sökande anger forskningsintresse samt planerat avhandlingsområde och forskningsinriktning. Projektskissen ska visa förtrogenhet med tidigare och aktuell forskning samt förmåga att formulera vetenskapliga problem. Max 2.500 ord (ca 6 sidor) inklusive abstract, exklusive referenslista. Anvisningar för skissens utformande finner du här: https://www.gu.se/statsvetenskap/var-forskarutbildning/utlysning-doktorandtjanster-vid-statsvetenskapliga-institutionen

5) Vidimerade kopior av akademiska betyg samt intyg på eventuellt andra relevanta meriter.

6) Sökande kan ombes att inkomma med rekommendationsbrev senare i processen. Om så är fallet kommer vi att kontakta dig och be dig inkomma med två rekommendationsbrev. Kontakta gärna två möjliga brevskrivare redan nu och förbered de på att skicka in breven enligt instruktioner. Vänligen skicka inte in några rekommendationsbrev förrän vi kontaktar dig. Anvisningar om rekommendationsbrevens innehåll och utförande finner du här:

https://www.gu.se/statsvetenskap/var-forskarutbildning/utlysning-doktorandtjanster-vid-statsvetenskapliga-institutionen

Observera att det åligger den sökande att ansökan är komplett och att inkompletta ansökningar eller kompletteringar efter sista ansökningsdatum ej kommer att beaktas.

Alla elektroniska dokument ska skickas in som PDF-filer.

Ansökan ska vara inkommen senast: 2022-02-04

Anställning

Efter antagning till utbildning på forskarnivå kommer du att bli anställd som doktorand. Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1993:100. Den första anställningen som doktorand får gälla högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. En person får vara anställd som doktorand under sammanlagt högst åtta år. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, 4 år
Omfattning: 100%
Placering: Statsvetenskapliga institutionen, Göteborg
Tillträde: 2021-09-01

Universitetet tillämpar lokalt avtal om lönesättning av doktorander.

Tillsättningsförfarande

Ansökningarna bereds av en arbetsgrupp, beslut om antagning fattas av prefekten. Intervjuer med ett urval av sökande kan genomföras. Beslut om antagning meddelas under april månad och kan ej överklagas.

Kontaktuppgifter för anställningen

För förfrågningar om anställningen kontakta:

Mikael Persson, studierektor forskarutbildningen
E-postadress: mikael.persson@pol.gu.se

Lena Caspers, Forskningsadministratör
E-postadress: lena.caspers@gu.se

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här:
https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Kontaktpersoner

Lena Caspers

Forskningsadministratör

lena.caspers@gu.se