Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Institutionen för didaktik och pedagogisk profession utgör en av de starkaste didaktiska miljöerna i Norden.Vi arbetar med forskning, utbildning och samverkan om undervisning och lärande. Ett gemensamt intresse vid institutionen är att genom utbildning och forskning om högre utbildning, skola och klassrum utveckla kunskap som bidrar till ett mer jämlikt och hållbart samhälle. Detta görs genom ämnesdidaktisk, praktiknära och kritisk forskning, organiserad i de tre forskningsmiljöerna; Didaktiska klassrumsstudier, Kritisk utbildningsforskning samt Fenomenografi, Variationsteori och Learning Study.

Viktiga delar av institutionens arbete är lärarutbildning och forskning samt utvecklingsarbete som rör skola och lärarutbildning. Det skolnära arbetet sker ofta i samverkan med exempelvis Skolverket, kommuner och enskilda skolor. Institutionen har ansvar för grundlärarprogrammet samt för kompletterande pedagogisk utbildning (KPU). Vi ansvarar också för två masterprogram, ett i didaktik och ett internationellt program i utbildning för hållbar utveckling. Våra forskarutbildningsämnen är ämnesdidaktik med inriktningar och pedagogiskt arbete.

Institutionen för didaktik och pedagogisk profession utlyser en anställning som universitetslektor i ämnesdidaktik med inriktning mot samhällsorienterande ämnen. Anställningen omfattar 100 % av heltidsanställning.

Ämne

Ämnesdidaktik med inriktning mot samhällsorienterande ämnen.

Ämnesbeskrivning

Ämnesdidaktik är ett ämne som handlar om undervisning och lärande med fokus på ett specifikt innehåll som ofta är knutet till skolämnen, universitetsdiscipliner eller yrkesutövning. Ämnesdidaktik intresserar sig för förutsättningar och villkor för, samt relationer och samband mellan undervisning och lärande. I detta fall inom samhällsorienterande ämnen, särskilt samhällskunskap.

Arbetsuppgifter

Anställningen är i hög grad inriktad mot undervisning och forskning i samhällskunskapsdidaktik. De sökande förväntas bidra till att stärka våra möjligheter till samhällskunskapsdidaktisk kunskapsutveckling och självständigt ta sig an forskningsuppdrag inom fältet. Även annan SO-didaktisk undervisning och forskning kan komma ifråga. Undervisning sker i första hand inom lärarutbildning och innefattar utöver SO-didaktisk undervisning arbete med examensarbeten, utbildningsvetenskaplig kärna och verksamhetsförlagd utbildning. Också undervisning inom mastersprogram och forskarutbildning kan bli aktuellt.

Behörighet

Behörighet för anställning som lärare finns angivna i 4 kap 3 – 4 § högskoleförordningen samt i Göteborgs universitets egen anställningsordning.

Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskapliga kompetens eller någon annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

 Att kunna undervisa på svenska är en förutsättning för anställningen, då undervisningen huvudsakligen sker på svenska.

Bedömningsgrund

Vid bedömningen kommer lika vikt att tillmätas den vetenskapliga och den pedagogiska skickligheten. Vid tillsättningen kommer även den sökandes administrativa skicklighet och förmåga att samverka med det omgivande samhället att beaktas.

Bedömningen av vetenskaplig skicklighet lägger särskilt vikt vid dokumenterad skicklighet i forskning inom anställningens forskningsområde, tidigare publicering i vetenskapliga tidskrifter samt förmåga att erhålla externa forskningsmedel. Därutöver beaktas förmåga att kommunicera forskning med det omgivande samhället.

Bedömningen av pedagogisk skicklighet fäster särskilt vikt vid dokumenterad undervisningsskicklighet och skicklighet i att planera och utveckla kurser på grund- och avancerad nivå inom ämnesområdet.Då undervisningsuppdragen till största del är inom lärarutbildning är det meriterande att tidigare ha arbetat med lärarutbildningsspecifik verksamhet såsom handledning av examensarbete och verksamhetsförlagdutbildning, liksom att den sökande har lärarexamen och erfarenhet av att arbeta som lärare inom samhällskunskap i grundskolan eller gymnasieskolan.

Vid bedömningen uppmärksammas även dokumenterad skicklighet i att leda och administrera utbildning och forskning.

Den sökande väljs som efter en helhetsbedömning anses ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla de ovan beskrivna arbetsuppgifterna samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten. God samarbetsförmåga och ett positivt förhållningssätt gentemot studenter och kollegor värderas högt.

Sökande som saknar högskolepedagogisk utbildning (15 hp) förväntas genomgå sådan, alternativt tillägna sig motsvarande kunskaper, inom ett år från anställningstillfället.

Anställning

Anställningen är en tillsvidareanställning med omfattningen 100% med placering vid institutionen för didaktik och pedagogisk profession. Tillträde 2022-07-01 eller enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas. 

Tillsättningsförfarande

Inkomna ansökningar bedöms först av en eller flera externa sakkunniga som föreslår en tätgrupp av sökande. Sakkunnig bedömer i första hand vetenskaplig och pedagogisk skicklighet, och även ledningsförmåga och administrativ skicklighet samt samverkan med det omgivande samhället.

I rekryteringsprocessen kan det därefter bli aktuellt med intervjuer och referenstagning. I intervjun ges den sökande möjlighet att beskriva och utveckla sin egen syn på ämnet samt på sin eventuella, kommande roll vid institutionen. Helhetsbedömningen kommer också beakta bedömningsgrunden personlig lämplighet, tillsammans med de bedömningsgrunder som beaktas i sakkunniggranskning.

För vidare information se https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

Kontaktuppgifter för anställningen

Upplysningar om anställningen lämnas av avdelningschef Kaj Jönsson, kaj.jonsson@ped.gu.se, tel: 031 786 2234 eller prefekt Christina Osbeck, christina.osbeck@gu.se, tel: 031-786 2273. Frågor om rekryteringsförfarandet kan ställas till personalhandläggare Mikaela Hansson, mikaela.hansson@gu.se, 031-786 5632.

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

Ansökan

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Ansökan bör innehålla information och underlag av relevans för att bedöma relativt de grunder som specificeras under Bedömningsgrund.

Till din ansökan skall bifogas:

  • Personligt brev med motivering till varför du söker anställningen
  • CV/meritförteckning, inklusive publikationslista
  • Redogörelse för vetenskaplig profil, tidigare vetenskaplig verksamhet och planerad forskning inom anställningen
  • Lista över högst 10 vetenskapliga publikationer som åberopas och bifogas ansökan. För samförfattade verk som åberopas ska sökandes bidrag specificeras.
  • Redogörelse för pedagogiska meriter inklusive lista över högst 3 författade pedagogiska skrifter som åberopas och bifogas ansökan
  • Redogörelse för meriter med koppling till ledningsförmåga och administrativ skicklighet samt samverkan inklusive lista över högst 3 författade rapporter/skrifter inom samverkan, ledning eller utredning som åberopas och bifogas ansökan
  • Examensbevis, betyg, intyg mm.

Maximalt 10 vetenskapliga publikationer bifogas ansökan. Maximalt 3 läromedel/pedagogiska skrifter och maximalt 3 skrifter/rapporter av relevans för meriter inom samverkan, ledning och administrativ skicklighet bifogas ansökan.

Utöver vad som direkt framgår av rubrikerna ovan förväntas ansökan innehålla t ex en tydlig kvantitativ sammanställning över tidigare undervisning inom ämnet, med fördelning i timmar över tid och på olika kurser, samt kvalitativa dokument (t ex beskrivning av utvecklingsarbete och kursmaterial) som belyser och exemplifierar den sökandes pedagogiska skicklighet. Publikationslistan ska struktureras så att sakkunniggranskade tidskiftartiklar, sakkunniggranskade bokkapitel och sakkunniggranskade böcker redovisas under separata rubriker. Examensbevis, betyg och intyg ska bifogas som en samlad pdf-fil.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annons och ansökningsformuläret och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. De publikationer/skrifter som inte kan bifogas ansökan digitalt ska, i två exemplar, skickas till: Mikaela Hansson, personalhandläggare - Göteborgs universitet, Box 300, 405 30, Göteborg. Glöm ej ange referens-/diarienummer PAR 2021/1547 på försändelsen.

Ansökan ska vara inkommen senast: 2021-12-15

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Kontaktpersoner