Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Institutionen för didaktik och pedagogisk profession utgör en av de starkaste didaktiska miljöerna i Norden. Vi arbetar med forskning, utbildning och samverkan om undervisning och lärande. Ett gemensamt intresse vid institutionen är att genom utbildning och forskning om högre utbildning, skola och klassrum utveckla kunskap som bidrar till ett mer jämlikt och hållbart samhälle. Detta görs genom ämnesdidaktisk, praktiknära och kritisk forskning, organiserad i de tre forskningsmiljöerna; Didaktiska klassrumsstudier, Kritisk utbildningsforskning samt Fenomenografi, Variationsteori och Learning Studies. Viktiga delar av institutionens arbete är lärarutbildning och forskning samt utvecklingsarbete som rör skola och lärarutbildning. Det skolnära arbetet sker ofta i samverkan med exempelvis Skolverket, kommuner och enskilda skolor. Institutionen har ansvar för grundlärarprogrammet samt för kompletterande pedagogisk utbildning (KPU). Vi ansvarar också för två mastersprogram, ett i didaktik och ett internationellt program i utbildning för hållbar utveckling.  Våra forskarutbildningsämnen är Ämnesdidaktik med inriktningar samt Pedagogiskt arbete.

Institutionen för didaktik och pedagogisk profession utlyser en tidsbegränsad vikariatsanställning som universitetslektor i ämnesdidaktik med inriktning mot samhällsorienterade ämnen (20-100%). Omfattningen av anställningen beror på den sökandes kompetensprofil.

Vi söker dig med dokumenterad kompetens samt förmåga av och intresse av att arbeta i en kreativ miljö där utbildning, forskning och samverkan samspelar och stödjer varandra.

Ämne

Ämnesdidaktik med inriktning mot samhällsorienterade ämnen.

Ämnesbeskrivning

Ämnesdidaktik är ett ämne där undervisningens processer, villkor och resultat studeras med utgångspunkt i ett specifikt innehåll. Detta innehåll kan vara ett avgränsat undervisningsområde, ett skolämne, ett universitetsämne, men kan också vara ett ämnesövergripande eller tematiskt område. Den aktuella anställningen gäller ämnesdidaktik med inriktning mot samhällsorienterande ämnen.

Arbetsuppgifter

Anställningen är främst inriktad mot handledning och examination av studenter som skriver sina examensarbeten inom ramen för samhällsorienterande ämnen inom lärarutbildningen, men också annan undervisning kan förekomma. Det kan till exempel ingå arbete inom den verksamhetsförlagda utbildningen där särskilt behov finns av kompetens inom historieämnet och ekonomiämnen. Ansvar och samordning för examensarbeten inom de samhälls-orienterande ämnena ingår i arbetsuppgifterna.   

Behörighet

Behörighet för anställning som lärare finns angivna i 4 kap 3 – 4 § högskoleförordningen samt i Göteborgs universitets egen anställningsordning. Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen i för anställningen relevant ämne eller har motsvarande vetenskapliga kompetens eller någon annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Att kunna undervisa på svenska är en förutsättning för anställningen, då undervisningen huvudsakligen sker på svenska.  

Bedömningsgrund

Bedömningsgrunder vid anställning som lärare finns angivna i Göteborgs universitets anställningsordning. Vid bedömningen av sökandes meriter kommer störst och lika vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Sökande med doktorsexamen i ämne närliggande ämnesdidaktik med inriktning mot samhällsorienterande ämnen kan också komma i fråga för anställningen. Särskild vikt kommer därtill att fästas vid tidigare erfarenheter av handledning och även ansvar för samordning av examensarbeten inom lärarutbildningen. Likaså fästs vikt vid erfarenhet av arbete inom verksamhetsförlagd utbildning då det kommer att ingå i arbetsuppgifterna. Även lärarexamen och pedagogisk skicklighet är viktiga meriter, och högskolepedagogiska kurser om minst 7,5 hp är meriterande. Vid tillsättningen kommer även dokumenterad god förmåga till samarbete att beaktas.

Den sökande väljs som efter en helhetsbedömning anses ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla de ovan beskrivna arbetsuppgifterna och bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Urvals- och bedömningsprocessen kan komma att innefatta intervjuer och referenstagning.

Anställning

Anställningen är en tidsbegränsad vikariatsanställning med omfattning av 20 -100% till och med 2023-01-31, med placering vid Institutionen för didaktik och pedagogisk profession, IDPP. Omfattning av anställningen avgörs utifrån den sökandes kompetensprofil. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.

Kontaktuppgifter för anställningen

Upplysningar om anställningen lämnas av avdelningschef Kaj Jönsson, kaj.jonsson@ped.gu.se, tel: 031-786 2234 eller prefekt Christina Osbeck, christina.osbeck@gu.se, tel: 031-786 2273. Frågor om rekryteringsförfarandet kan ställas till personalhandläggare Mikaela Hansson, mikaela.hansson@gu.se, 031-786 5632.

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

Ansökan

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. De publikationer som inte kan bifogas ansökan digitalt ska skickas till: Mikaela Hansson, institutionen för didaktik och pedagogisk profession, box 300, 40530, Göteborg och ska vara inkomna senast 2021-12-09

Till din ansökan skall bifogas: 

  • Personligt brev med motivering till varför du söker anställningen 
  • CV/meritförteckning, inklusive publikationslista  
  • Redogörelse för vetenskaplig profil, tidigare vetenskaplig verksamhet och planerad forskning inom anställningen 
  • Lista över högst 10 vetenskapliga publikationer som åberopas och bifogas ansökan. För samförfattade verk som åberopas ska sökandes bidrag specificeras. 
  • Redogörelse för pedagogiska meriter inklusive lista över högst 3 författade pedagogiska skrifter som åberopas och bifogas ansökan  
  • Redogörelse för meriter med koppling till ledningsförmåga och administrativ skicklighet samt samverkan inklusive lista över högst 3 författade rapporter/skrifter inom samverkan, ledning eller utredning som åberopas och bifogas ansökan 
  • Examensbevis, betyg, intyg mm. 

Maximalt 10 vetenskapliga publikationer bifogas ansökan. Maximalt 3 läromedel/pedagogiska skrifter och maximalt 3 skrifter/rapporter av relevans för meriter inom samverkan, ledning och administrativ skicklighet bifogas ansökan.  

Utöver vad som direkt framgår av rubrikerna ovan förväntas ansökan innehålla t ex en tydlig kvantitativ sammanställning över tidigare undervisning inom ämnet, med fördelning i timmar över tid och på olika kurser, samt kvalitativa dokument (t ex beskrivning av utvecklingsarbete och kursmaterial) som belyser och exemplifierar den sökandes pedagogiska skicklighet. Publikationslistan ska struktureras så att sakkunniggranskade tidskiftartiklar, sakkunniggranskade bokkapitel och sakkunniggranskade böcker redovisas under separata rubriker. Examensbevis, betyg och intyg ska bifogas som en samlad pdf-fil.  

 

Ansökan ska vara inkommen senast:2021-12-09. 

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Kontaktpersoner