Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Titel på projektet: Ekonomisk utvärdering av personcentrerade interventioner i hälso- och sjukvården: applicering på utvecklling, implementering och utvärdering av eHälso-interventioner

Arbetsuppgifter

Utbildning i vårdvetenskap består i att genomföra ett vetenskapligt projekt och att delta i kurser på forskarnivå om minst 30 högskolepoäng. Utbildningen avslutas med att doktoranden skriver en vetenskaplig sammanläggningsavhandling eller en monografi motsvarande minst 120 högskolepoäng. För mer information om utbildning på forskarnivå vid Sahlgrenska akademin se https://www.gu.se/sahlgrenska-akademin/var-forskarutbildning

Projekt: Person-centerad vård och eHälso-interventioner är viktiga byggstenar i en pågående omställning av hälso- och sjukvården. Utvärderingen av dessa typer av interventioner passar dock inte helt in i ett traditionellt hälsoekonomiskt ramverk. Behovet är därför stort för att utveckla nya modeller för utvärdering, som kan stödja kostnadseffektiv användning av resurser och åtgärder för att begränsa vårdens kostnader, metoder som kan användas vid utveckling, implementering och utvärdering av person-centrerade eHälso-interventioner. Det här doktorandprojektet kommer att omfatta studier av olika person-centrerade eHälso-interventioner i flera olika patientgrupper, och därmed bidra till unik ny kunskap. Syftet med projektet är alltså att utveckla hälsoekonomiska modeller som kan ligga till grund för beslutsfattande under utveckling, implementering och utvärdering av person-centrerade eHälso-interventioner. En av delstudierna omfattar direktkontakter med patienter, vårdutförare och andra beslutsfattare inom den svenska hälso- och sjukvården. Genomförandet omfattar databashantering och statistisk analys.
 
Göteborgs universitets Centrum för person-centrerad vård, GPCC, är ett forskningscentrum belägen vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa. Flera forskargrupper inom centrumet har utvecklat eHälso-applikationer som används som en del av en personcentrerad vård, riktade till olika patientgrupper och vårdkontexter. Genom att studera och kombinera information från flera projekt förväntas doktorandprojektet bidra till omfattande kunskapsutveckling inom både kostnadseffektivitet av den här typen av interventioner och hur hälsoekonomiska modeller kan bidra till beslutsfattande inför, under och efter deras införande. Doktoranden kommer därför att utveckla ny kunskap om vilka dimensioner som bör ingå i sådana utvärderingar och en fördjupad förståelse för hur applikationerna kan anpassas och utvecklas för att bättre motsvara behoven hos patienter i olika åldresgrupper och livssituationer, samt behoven hos andra beslutsfattande aktörer, inklusive kostnadsbegränsningar. 

Utbildning på forskarnivå omfattar fyra års heltidsstudier och leder fram till en doktorsexamen. Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin forskarutbildning. En doktorand får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning och administration (så kallad institutionstjänstgöring). Sådant arbete får, innan doktorsexamen avlagts, inte omfatta mer än 20 procent av full arbetstid.

Behörighet

För tillträde till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande uppfyller det grundläggande- och särskilda behörighetskravet. Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:

1. avlagt examen på avancerad nivå, eller
2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
3. på annat sätt inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper. 

Särskild behörighet till utbildning på forskarnivå i vårdvetenskap har den som med godkänt resultat fullgjort kurs engelska B/6 eller har bedömts ha förvärvat motsvarande kunskaper genom tidigare studier.

Bedömningsgrund

Urval bland sökande som uppfyller krav på grundläggande och särskild behörighet baseras på förmågan att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå. Vid bedömningen fästs särskild vikt vid dokumenterade kvalifikationer avseende:
- specifika kunskaper och färdigheter inom ämnesområdet och närliggande forskningsområden
- erfarenhet av vetenskaplig teori och relevanta forskningsmetoder
- vetenskaplig analys och presentation styrkt genom uppsats, examensarbete, vetenskapliga publikationer eller liknande.

Dokumenterad erfarenhet av databashantering och statistisk analys är meriterande. Intressen för och/eller erfarenhet av hälso- och sjukvårdsforskning, hälsoekonomi, folkhälsovetenskap, epidemiologi, medicin eller omvårdnadsforskning är önskvärd. Projektet förutsätter kommunikationsförmåga på svenska eftersom en av delstudierna omfattar direktkontakter med patienter inom den svenska hälso- och sjukvården. 

Anställning

Efter antagning till utbildning på forskarnivå kommer du att bli anställd som doktorand. Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1993:100. Den första anställningen som doktorand får gälla högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. En person får vara anställd som doktorand under sammanlagt högst åtta år. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år.

Placering: Sahlgrenska akademin, institutionen för vårdvetenskap och hälsa. Omfattning 100%. Tillträde enligt överenskommelse.

Universitetet tillämpar lokalt avtal om lönesättning av doktorander. 

Kontaktuppgifter för anställningen

Har du frågor om projektet är du välkommen att kontakta huvudhandledaren,
Hanna Gyllensten, docent, institutionen för vårdvetenskap och hälsa,
telefon: 070-7482412, e-post: hanna.gyllensten@gu.se 

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här:
https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

Ansökan

Du ansöker om att bli antagen till forskarstudier via Göteborgs universitets rekryteringsportal. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Komplett ansökan innehåller i pdf format:

  • Personligt brev
  • CV
  • Bevis om examen på avancerad nivå eller fullgjorda kurser, se behörighetskrav ovan
  • Bevis om slutförd kurs i Engelska 6 eller motsvarande (gymnasiebetyg eller motsvarande)

För sökande med utländsk examen

Om examen är från lärosäte utanför Sverige eller inte har kontrollerats av en svensk myndighet tidigare är det viktigt att du bifogar diplom och ämnesförteckningar som underlättar bedömning.

Ange i din ansökan en kontakt (telefonnummer eller e-post) till utfärdande lärosäte som kan verifiera examen.

För information om hur det särskilda behörighetskravet i engelska kan uppfyllas, se https://www.universityadmissions.se/en/entry-requirements/english-language-requirements/

Ansökan ska vara inkommen senast: 2021-12-16

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

 

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Kontaktpersoner