Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Institutionen för kost- och idrottsvetenskap har två forskarutbildningsämnen Kostvetenskap och Idrottsvetenskap och forskningen karaktäriseras av en tydlig utbildningsanknytning, mångvetenskapliga samarbeten och nära kontakt med omvärlden. Den huvudsakliga inriktningen för institutionens forskning är att utveckla och förmedla vetenskaplig kunskap och professionell kompetens som kan bidra till att effektivt främja hållbara vanor beträffande idrott, fysisk aktivitet och mat.

Kostvetenskap är ett ämne inom utbildning på forskarnivå med fokus på människors möte med mat vilket studeras ur ett tvärvetenskapligt perspektiv. Kostens betydelse vid hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete är centralt men även aspekter som miljö och prestation behandlas. Kostvetenskap innefattar studier om bland annat individers och kostansvarigas agerande, val och vanor. Det kan gälla såväl måltiden som kosten i sin helhet. Även lärande, förändringsarbete samt människors tankar, attityder och uppfattningar om kost är viktiga utgångspunkter i forskningen.

Institutionen har beviljats forskningsbidrag för att genomföra forskningsprojektet VeggiSkills-Sweden. Härmed ledigförklaras en heltidsanställning som doktorand med antagning till utbildning på forskarnivå i ämnet Kostvetenskap för att doktorera inom VeggiSkills-Sweden. Projektet fokuserar på en ny era av vegetarisk kosthållning, där människor över hela världen uppmanas att anamma ett högre inslag av vegetabilier. Om vi ska kunna främja hållbara matvanor framöver behöver vi ny och aktuell kunskap över vilka konsekvenser olika former av vegetarisk kosthållning har för ungas kostintag och nutritionsstatus, samt vad de har för behov av stöd. Projektet genomförs även i Norge och Australien för att möjliggöra tvärkulturella jämförelser och karaktäriseras således av internationellt samarbete.

Vi söker dig som vill utbilda dig på forskarnivå inom Kostvetenskap och som vill medverka till genomförandet av VeggiSkills-Sweden vars syfte är att undersöka kost- och näringsmässiga konsekvenser av vegetabilisk kosthållning med olika strikthet, samt unga personers kost litteracitet, attityder och beteende i relation till växtbaserad kost, och utforska vilka faktorer som påverkar följsamheten till hållbara matvanor.

Arbetsuppgifter

Anställning som doktorand avser utbildning på forskarnivå motsvarande fyra års heltidstjänstgöring. Institutionens studieplan för utbildning på forskarnivå i Kostvetenskap finns att läsa på https://www.gu.se/larande-ledarskap-halsa/kostvetenskap/

Eventuellt kan undervisning eller andra arbetsuppgifter inom innehavarens kompetensområde ingå i anställningen upp till 20 % av heltidstjänstgöring. Anställningen förlängs i sådant fall med motsvarande tid så att den totala utbildningstiden motsvarar fyra år.

Behörighet

Behörig att antas till utbildning på forskarnivå i ämnet Kostvetenskap är den som uppfyller villkor för dels grundläggande behörighet, dels särskild behörighet, samt i övrigt har nödvändig förmåga att fullfölja utbildningen.

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som avlagt examen på avancerad nivå, eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För särskild behörighet till utbildning på forskarnivå i Kostvetenskap krävs att den sökande har fullgjort kursfordringar om minst 90 högskolepoäng i ämnet kostvetenskap eller i annat ämne med betydelse för Kostvetenskaplig verksamhet, varav 15 högskolepoäng ska utgöras av ett självständigt arbete. Särskild behörighet har också den som i annan ordning inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper.

Meriterande är tidigare erfarenhet av arbete med och/eller forskning om vegetarisk kosthållning bland unga. Vidare ses det som fördelaktigt med tidigare erfarenhet av enkät och intervjuer som datainsamlingsmetoder och/eller att tidigare ha genomfört forskning eller examensarbete som inkluderat datainsamling med personer 16-24 år. Utöver detta är arbete och erfarenhet av att undersöka kostintag och genomföra såväl kvantitativ som kvalitativ datainsamling och databearbetning meriterande. Att behärska svenska språket bedöms meriterande då datainsamlingen görs på svenska.

Bedömningsgrund

Vid tillsättning kommer avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen samt i vilken utsträckning som den sökandes intresseområde ligger inom den angivna inriktningen.

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Doktorandanställningen tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.

Anställning

Efter antagning till utbildning på forskarnivå kommer du att bli anställd som doktorand. Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1993:100. Den första anställningen som doktorand får gälla högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. En person får vara anställd som doktorand under sammanlagt högst åtta år. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år.

Universitetet tillämpar lokalt avtal om lönesättning av doktorander.

Anställningsform: tidsbegränsad anställning, motsvarande 4 års heltidsstudier från tillträdesdag.
Omfattning: 100%
Placering: Institutionen för kost- och idrottsvetenskap, Göteborgs universitet
Tillträde: 2022-02-01

Kontaktuppgifter för anställningen

Närmare upplysningar lämnas av vice-prefekt för utbildning på forskarnivå Anders Raustorp, tel. 0708-118706, e-post: anders.raustorp@gu.se

För specifik information om forskningsprojektet kontakta Christel Larsson, tel.070-9116519, e-post: christel.larsson@gu.se

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här:
https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

Ansökan

Du ansöker om att bli antagen till forskarstudier via Göteborgs universitets rekryteringsportal. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Ansökan ska innehålla följande delar:

  1. Personligt brev där du beskriver dig själv samt motiverar varför du är intresserad av doktorandtjänsten. Ange även aktuella kontaktuppgifter till två referenspersoner som känner till dina prestationer väl t.ex. tidigare arbetsgivare, handledare eller lärare inom kostvetenskap eller motsvarande.
  2. Meritförteckning som inkluderar avklarade utbildningar, universitetskurser och anställningar. Bifoga även vidimerade kopior på examensbevis och bevis på särskild behörighet.
  3. Kopior av examensarbeten/uppsatser och eventuella publikationer eller manuskript.
  4. Kunskapsöversikt där du med hjälp av rådande vetenskaplig litteratur sammanställer kunskapsläget inom området av relevans för ett forskningsprojekt med syftet som beskrivits ovan. Kunskapsöversikten ska skrivas på engelska (2-4 sidor), beskriva kunskapsläget, identifiera kunskapsluckor och inkludera en referenslista.

Övriga handlingar som önskas åberopas

Ansökan ska vara inkommen senast: 2021-12-14

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

 

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.