Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Anställningen som biträdande universitetslektor är en meriteringsanställning som syftar till att den anställde ska ges möjlighet att utveckla sin pedagogiska och vetenskapliga skicklighet. En biträdande universitetslektor kan vid anställningens slut ansöka om befordran till universitetslektor.  Om den biträdande universitetslektorn bedöms vara lämplig och uppfyller kraven för befordran ska hen befordras och tillsvidareanställas som universitetslektor.

Ämne

Offentlig förvaltning

Ämnesbeskrivning

Förvaltningshögskolan bedriver utbildning, forskning och samverkan inom ämnet offentlig förvaltning. Utbildningen omfattar kandidat och masterprogram, uppdragsutbildning samt forskarutbildning. Utbildning i det flervetenskapliga ämnet offentlig förvaltning fokuserar på politik, demokrati och förvaltning; förvaltningsekonomi; organisation, management och samhälle samt rättsliga perspektiv på offentlig förvaltning. Förvaltningshögskolan ansvarar också för kurser i förskollärarprogrammet och rektorsprogrammet. Forskningen är inriktad på den offentliga förvaltningen, dess funktion och samhälleliga kontext. Aktuella övergripande forskningsområden är bland annat kommunal politik och demokrati, offentlig granskning, Public Management, offentlig rätt, hållbar stadsutveckling samt professioner och tjänstemän.

Forskning och undervisning inom området offentlig förvaltning med inriktning på utbildningssektorn kan vara inriktad på alla skolformer och hela styrkedjan. Området inbegriper teman som till exempel skolledarskap, professioner, utbildningssektorns organisering och styrning och utbildningspolitik och samspelet mellan olika aktörer.

Den biträdande lektorn förväntas delta i Forskningsgruppen för studier om styrning och ledning i skolan vid Förvaltningshögskolan (FOFOS). Gruppen arbetar med forskning om organisering, styrning och ledning med särskilt fokus på huvudmanna- och verksamhetsnivå inkl. genomförande och konsekvenser av skolreformer och policyer samt förutsättningar för likvärdighet. Gruppens forskning är flervetenskaplig och kombinerar perspektiv från olika samhällsvetenskapliga discipliner. Stor vikt läggs också vid att resultaten ska vara till nytta i skolan och samhällets utveckling, exempelvis genom olika former av samverkan.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna som biträdande universitetslektor i offentlig förvaltning med inriktning på utbildningssektorn består till hälften av forskning och till hälften av undervisning. I undervisningsdelen kan även administrativa uppgifter ingå. Arbetsuppgifterna omfattar:

- Undervisning på Förvaltningshögskolans kurser i offentlig förvaltning, inklusive kurser kopplade till det ämnet som ingår i rektorsprogrammet och förskollärarprogrammet. Undervisningsspråket är svenska.

- Forskning i offentlig förvaltning med inriktning på utbildningssektorn. Forskningssamarbete med kollegor inom samma område och ansökningar om externa forskningsmedel förväntas.

- Samverkan med det omgivande samhället uppmuntras, särskilt deltagande i uppdragsutbildningar riktade mot yrkesverksamma.

- Aktivt deltagande i utvecklingen av institutionens verksamhet i Göteborg.

Behörighet

Behörighet för denna anställning följer av Högskoleförordningen (HF 4 kap 12 a §) och Göteborgs universitets anställningsordning.

Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen i offentlig förvaltning eller annat för anställningen relevant ämnesområde där förvaltningsperspektivet är centralt, såsom exempelvis statsvetenskap, företagsekonomi och sociologi, eller har motsvarande vetenskaplig kompetens.

Sökande ska ha avlagt doktorsexamen eller erhållit motsvarande kompetens högst fem år innan tiden för ansökan av anställningen har gått ut. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter.

Sökande ska ha visat pedagogisk skicklighet samt ha erfarenhet av forskning och undervisning inom området offentlig förvaltning eller annat för anställningen relevant ämnesområde där förvaltningsperspektivet är centralt. Erfarenhet av forskning och undervisning med inriktning mot utbildningssektorn är meriterande. 

Behörighet för anställning som lärare finns angivna i 4 kap 3–4 § högskoleförordningen samt i Samhällsvetenskapliga fakultetens tillämpning av Anställningsordning för anställning av lärare vid Göteborgs universitet. Denna finns tillgänglig på fakultetens webbplats https://medarbetarportalen.gu.se/samfak/beredningsorgan/lararforslagsnamnden/rekrytering/

Bedömningsgrund

Vid urval av behöriga sökanden ska den sökande väljas som, efter en helhetsbedömning av utvecklingspotential och skicklighet, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla de ovan beskrivna arbetsuppgifterna. I bedömningen kommer vetenskaplig och pedagogisk skicklighet att ges lika vikt.

För anställning ska vetenskaplig skicklighet ha visats genom egen forskning inom området offentlig förvaltning. Inriktning på utbildningssektorn är meriterande. Vetenskaplig skicklighet påvisas genom hög grad av problemformuleringsförmåga, teori- och metodmedvetenhet samt analysskicklighet. Den vetenskapliga meriteringen visas genom doktorsavhandlingen och i förekommande fall annan vetenskaplig publicering i form av monografier, vetenskapliga rapporter samt bidrag till antologier och/eller tidskrifter där ett granskningsförfarande (peer review) har föregått publiceringen. Bidraget till det internationella vetenskapssamhället påvisas genom publicering i internationella tidskrifter eller på internationella förlag. I de fall den sökande inte är ensam författare ska ansvarsfördelningen för verket anges. Erhållande av externa forskningsanslag är meriterande.

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid undervisningsmeriter. Behörig är den som har dokumenterade undervisningsmeriter inom offentlig förvaltning, alternativt annat relevant ämnesområde, såsom exempelvis, företagsekonomi, statsvetenskap eller sociologi.

Erfarenhet och skicklighet inom akademisk undervisning och handledning, inkl. uppdragsutbildning ska vara väl dokumenterade och vitsordade.  Författande av läromedel, utveckling av kurser samt pedagogiska former är meriterande.

Inom universitets samverkansuppgift med det omgivande samhället är medverkan i uppdragsutbildningar samt genomförande av kvalificerade granskningsuppdrag inom offentlig verksamhet meriterande. Även nätverksaktiviteter riktade mot offentliga förvaltningar och dokumenterad förmåga att informera om forskning är meriterande.

Förmåga att undervisa på svenska är ett krav.

Vidare beaktas graden av administrativ skicklighet liksom personlig lämplighet (främst självständighet, ansvarstagande, kommunikationsförmåga och samarbetsförmåga).

Stor vikt kommer att läggas vid den sökandes avsikt och förutsättningar att aktivt medverka i Förvaltningshögskolans akademiska miljö i Göteborg.

Sökande ska även ha genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande kurserna PIL101, PIL102 och PIL103 , alternativt slutfört den inom ett år från anställningstillfället.

 

Anställning

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, 4 år med möjlighet till befordran till universitetslektor och tillsvidareanställning.
Omfattning: 100 %
Placering: Förvaltningshögskolan, Göteborg
Tillträde: 2022-09-01, eller enligt överenskommelse

Krav för befordran

För befordran till universitetslektor krävs att den anställde under perioden som biträdande lektor ska ha visat utvecklingspotential och vetenskaplig skicklighet genom egen forskning inom området offentlig förvaltning med inriktning mot utbildningssektorn och vetenskaplig publicering i form av monografier samt bidrag till antologier och/eller tidskrifter där ett granskningsförfarande (peer review) har föregått publiceringen. Bidraget till det internationella vetenskapssamhället ska ha påvisats genom publicering i internationella tidskrifter eller på internationella förlag. Ansökningar om externa forskningsanslag är ett krav, erhållande av forskningsanslag är särskilt meriterande.

För befordran krävs vidare att den anställde under perioden som biträdande lektor visat dokumenterad och vitsordad pedagogisk skicklighet. Vidare beaktas graden av administrativ skicklighet liksom personlig lämplighet (främst självständighet, ansvarstagande, kommunikationsförmåga och samarbetsförmåga).

Ett krav för befordran är att den anställde under perioden som biträdande lektor aktivt medverkat i Förvaltningshögskolans akademiska miljö i Göteborg.  

Behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning omfattande är ett krav för befordran. Ämnesområdet för anställning som universitetslektor ska vara detsamma som för anställningen som biträdande universitetslektor. Ansökan om befordran ska inkomma senast sex månader innan den tidsbegränsade anställningen löper ut.

Tillsättningsförfarande

I urvalsprocessen kan det bli aktuellt med provföreläsningar, intervjuer och referenstagning. I intervjuerna ges de sökande möjlighet att beskriva och utveckla sin egen syn på undervisning, forskning och samverkan inom området offentlig förvaltning med inriktning på utbildningssektorn samt sin kommande roll vid institutionen. Dessa moment kommer i förekommande fall också att ligga till grund för bedömningen.

 

Kontaktuppgifter för anställningen

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av institutionens prefekt. Till 31/12 2021 Björn Rombach på telefon 031 - 786 1610, efter 1/1 2022 Vicki Johansson på telefon 031-786 1596.
Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till Maria Utterhall, personalhandläggare, maria.utterhall@gu.se, 031-786 2966.

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

Ansökan

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. De publikationer som inte kan bifogas ansökan digitalt ska skickas till:

Förvaltningshögskolan, Box 712, 405 30 Göteborg

Till ansökan skall bifogas:

  • Personligt brev med motivering till varför du söker anställningen. I brevet ska du beskriva hur din forskning och undervisning passar in i ämnet offentlig förvaltning generellt, samt hur du avser bidra till Förvaltningshögskolans forskning med inriktning mot utbildningssektorn. Beskriv även dina förutsättningar att bidra till Förvaltningshögskolans akademiska miljö på plats i Göteborg.
  • En plan för den forskning som ska bedrivas inom tjänsten (max 5 sidor).
  • Meritförteckning/CV
  • Vetenskapliga meriter inkl publikationslista, högst 10 vetenskapliga skrifter kan åberopas
  • Pedagogiska meriter skall innehålla upplysningar om omfattning och typ av undervisning samt utlåtande om dess kvalitet; högst 10 läromedel kan åberopas
  • Tjänstgöringsintyg
  • Övriga handlingar som du som sökande vill åberopa.
  • Två referenser med kontaktuppgifter

 

Ansökan ska vara inkommen senast: 2022-02-28

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Kontaktpersoner