Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Institutionen för globala studier (IGS) är en kreativ och nydanande universitetsmiljö för forskning och utbildning kring globalisering och globala frågor. Vi söker efter personer som stimuleras av att arbeta i en dynamisk, internationell och tvärvetenskaplig miljö. Institutionens utbildnings- och forskningsverksamheter omfattas av globala studier, globala utvecklingsstudier, global genusstudier, human ekologi, samhällsvetenskapliga miljöstudier, freds och utbildningsstudier, internationella relationer, mänskliga rättigheter, och social antropologi. För att läsa mer om IGS, se följande länk: https://www.gu.se/en/globalstudies

Ämne

Mänskliga rättigheter

Ämnesbeskrivning

Mänskliga rättigheter är ett tvärvetenskapligt område som omfattar samhällsvetenskap, humaniora och juridik och inkluderar teori, etik, politik och praktik. IGS erbjuder en tvärvetenskaplig MSc i mänskliga rättigheter som fokuserar på implementering och praktik, och koordinerar en Erasmus Mundus MA i mänskliga rättigheter policy & praktik med universitet i Spanien, England och Norge. Förutom detta så bidrar även IGS till Institutionen för socialt arbetes MA program i socialt arbete och mänskliga rättigheter samt MA programmet i global hälsa vilket koordineras av Sahlgrenska Akademin

Arbetsuppgifter

I anställningen ingår i huvudsak undervisning och forskning.

En universitetslektor förväntas att undervisa, ta kursansvar, handleda och examinera studenter på kandidat, masters och doktorandnivå. Förutom utbildningar inom mänskliga rättigheter, förväntas också den sökande att undervisa inom globala studier och bidra till andra kurser och program inom IGS utbildningsutbud som anses lämpligt. Till arbetsuppgifterna hör även kurs- och programutvecklingsuppdrag samt medverkan i institutionens pedagogiska utvecklingsarbete. Det är ett krav att kunna undervisa på svenska inom högst två år efter påbörjad anställning.

Det ingår att bedriva forskning och aktivt söka extern finansiering till egen forskning samt för doktorander när detta anses vara lämpligt. Det ingår att aktivt delta i institutionens forskningsmiljöer och seminarieverksamheter. Det förväntas också ett aktivt deltagande i den internationella forksaregemenskapen genom medverkan vid konferenser och genom publicering i internationella peer-reviewade tidskrifter.

Institutionen för Globala Studier samverkar med omgivande samhället och den sökande förväntas att initiera samverkan och aktivt samverka med aktörer utanför den akademiska världen, till exempel i forskningssamarbeten eller andra verksamheter där forskningsresultat kan komma till nytta och bidra till problemlösningar.

Ledningsuppdrag, pedagogiska uppdrag, och andra uppdrag inom institutionens och fakultetens och/eller universitetets kollegiala forum kan på sikt komma att ingå i arbetsuppgifterna.

Behörighet

Behörighet för anställning som universitetslektor är i enlighet med kapitel 4, sektion 4 av högskoleförordningen, att den sökande dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. Graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning är specificerat i bedömningskriteriet nedan.

Bedömningsgrund

Vid tillsättningen kommer lika vikt att fästas vid pedagogisk och vetenskaplig skicklighet.

Den vetenskapliga skickligheten visas genom vetenskapliga publikationer om mänskliga rättigheter, pågående deltagande i forskningssamarbeten samt dokumenterad förmåga att erhålla externa forskningsmedel. Vid bedömningen av vetenskaplig skicklighet läggs särskild vikt vid internationell publicering under de senaste sju åren. Samtidigt som en omfattande publikationslista förväntas från den sökande så kommer kvaliteten på publikationerna, exempelvis originaliteten, mängden av empirisk forskning, analytiska insikter och teoretiska bidrag att värderas högre än det totala antalet av publikationer.

Den pedagogiska skickligheten visas genom dokumenterad erfarenhet av att framgångsrikt ha planerat och genomfört undervisning på kandidat, masters och/eller doktorandnivå. Gällande bedömningen av undervisningen så kommer särskild vikt att läggas vid kvaliteten av reflektionen kring genomfört och dokumenterat arbete av betydelse för utbildningens och/eller undervisningens kvalité och utveckling. Erfarenhet av kurs och/eller programutveckling, författarskap av läromedel och dokumenterat pedagogiska utvecklingsprojekt i vetenskapliga artiklar och/eller läroböcker är meriterande. Det är ett krav med högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kompetens som kan styrkas genom intyg eller validering.

De följande kvalifikationerna, listade i inbördes ordning, är meriterande: 1) Praktisk erfarenhet i implementeringen av mänskliga rättigheter, såsom förespråkande (advocacy), kampanjarbete, utvärderingar (t ex. arbete med indikatorer), policy utveckling, eller projektledning; 2) Vetenskapligskicklighet inom samhällsvetenskapliga miljöstudier, fred och utvecklingsstadier, och/eller social antropologi, visat genom vetenskapliga publikationer i ämnesrelevanta tidskrifter; 3) Innehav av pågående flerårig forskningsfinansiering

Det är ett absolut krav på att kunna undervisa på svenska inom högst två år från anställningstillfället. Dessutom så kräver anställningen mycket goda språkkunskaper i muntlig och skriftlig engelska.

Vid anställning som universitetslektor ska den sökande väljas, som efter en helhetsbedömning av skicklighet och utvecklingspotential (baserat på den sökandes dokumenterade erfarenhet, nuvarande arbete och framtidsplaner för forskning och undervisning), bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra de arbetsuppgifter som ingår i anställningen, samverka och samarbeta med övrig personal och bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Anställning

Anställningen är en tillsvidare med 100% omfattning och placering vid Institutionen för globala studier i Göteborg. Tillträde 2022-08-01 eller enligt överenskommelse. 

Kontaktuppgifter för anställningen

Upplysningar om anställningen lämnas av Maris Boyd Gillette, professor, vice prefekt med ansvar för strategisk rekrytering och kompetensförsörjning:

maris.gillette@gu.se

Upplysningar om rekryteringsprocessen lämnas av Andrea Iriarte, personalhandläggare:

andrea.iriarte@gu.se

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

Ansökan

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. 

Vi ber dig att skriva din ansökan på engelska, då den kommer att granskas av internationella sakkunniga. I urvalsprocessen kommer det sannolikt att bli aktuellt med provföreläsningar, intervjuer och referenstagning.

Ansökan måste innehålla:

*Meritförteckning/CV, inklusive fullständig publikationslista och redogörelse för erhållna externa medel (med belopp).

*En beskrivning av dina vetenskapliga kvalifikationer, innehållande: 

-En lista över dina tio bästa vetenskapliga publikationer. Notera att de sakkunniga kommer lägga särskild vikt vid publikationer skrivna de senaste sju åren.

Ange din roll och omfattningen på din arbetsinsats för de valda publikationer som är samförfattade. Intyg kring samförfattade publikationer måste bifogas. De ska innehålla information om varje författares bidrag (kvantitativt och substantiellt). Intygen ska vara signerade av varje medförfattare. Om en artikel eller bok är accepterad för publicering men ännu inte utgiven ska intyg om accepterad publikation bifogas.

-En redogörelse för dina vetenskapliga meriter, forskningsprofil och forskningsplan med beskrivning av pågående och planerad forskning och varför denna anställning är av intresse för dig och vad du tror du kan bidra med (max 5 sidor).

*Fullständiga elektroniska exemplar av dina 10 främsta vetenskapliga publikationer.

*En redogörelse av dina pedagogiska kvalifikationer innehållande:
-En lista över de kurser och utbildningsprogram som du har utvecklat och undervisat på, på grundnivå, avancerad nivå samt på forskarutbildningsnivå.
-En beskrivning av dina pedagogiska meriter och kvalifikationer med upplysningar om omfattning och kvalité.
-En beskrivning av din läromedelsproduktion (läroböcker och annat undervisningsmaterial.
-En pedagogisk självreflektion om din undervisningsfilosofi och undervisningspraktik (max 3 sidor).
-Intyg på din högskolepedagogiska utbildning.
-Intyg om din undervisningserfarenhet från prefekt/studierektor eller motsvarande vid minst ett universitet/institution.

*En kort reflektion kring hur du skulle bidra till att utveckla mänskliga rättigheter vid IGS (max 700 ord)

*En kort beskrivning av dina erfarenheter av samarbete med allmänheten (maximalt 500 ord)

*En kort redogörelse för dina administrativa erfarenheter och kvalifikationer (såsom universitetsövergripande/fakultets, departements, och/eller ett forskningsprojekt, administration och administrativt ledarskap)

*Övriga intyg och handlingar som du önskar åberopa

Vetenskapliga publikationer, skrifter, CV och liknande som inte finns i elektronisk form ska skickas till:

Göteborgs universitet
Andrea Iriarte
Institutionen för globala studier
Box 700
405 30 Göteborg 

Ansökan ska vara inkommen senast: 2022-01-07

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Kontaktpersoner