Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Titel på projektet: RNA biomarkörer för subtyper och utfall av ischemisk stroke

Arbetsuppgifter

Utbildning i medicinsk vetenskap består i att genomföra ett vetenskapligt projekt och att delta i kurser på forskarnivå om minst 30 högskolepoäng. Utbildningen avslutas med att doktoranden skriver en vetenskaplig sammanläggningsavhandling eller en monografi motsvarande minst 120 högskolepoäng. För mer information om utbildning på forskarnivå vid Sahlgrenska akademin se https://www.gu.se/sahlgrenska-akademin/var-forskarutbildning

Projekt: Stroke är folksjukdom och stroke är den vanligaste orsaken till förvärvad funktionsnedsättning hos vuxna. Ischemisk stroke (hjärninfarkt) kan uppstå på olika sätt vilket gör att det finns olika etiologiska subtyper. Det finns för närvarande mycket lite kunskap om blodbaserade biomarkörsprofiler för de olika undertyperna och det finns ett stort behov av att bättre förstå de bakomliggande mekanismerna, eftersom detta har konsekvenser för val och effekt av behandling. RNA uttryckt i perifera blodkroppar och extracellulärt RNA (exRNA, dvs i extracellulära vesiklar som kan kommer från olika vävnader inklusive hjärnan) framträder som precisionsbiomarkörer vid andra sjukdomar. Därför är ett av huvudsyftena med detta doktorandprojekt att identifiera subtypspecifika RNA-profiler i syfte att få nya insikter om mekanismer bakom ischemisk stroke. Det finns också ett behov av att bättre förstå molekylära mekanismer som är involverade i återhämtning efter ischemisk stroke. Medan vissa individer återhämtar sig helt, får andra allvarliga funktionsnedsättningar. Därför är det andra huvudmålet med detta doktorandprojekt att identifiera RNA-biomarkörer som förbättrar vår förmåga att förutsäga utfall efter ischemisk stroke och som ökar vår förståelse för molekylära mekanismer bakom återhämtning. Slutligen kommer doktoranden arbeta med att försöka karakterisera källan till identifierade exRNA. Denna del av projektet kommer att fokusera på extracellulära vesikler härledda från hjärnan och kommer också att inkludera cellodling (t.ex. humana neuroner och astrocyter).

Detta forskningsprojekt integrerar kliniska och experimentella studier. Doktoranden kommer att lära sig en rad bioinformatiska metoder för statistisk analys och visualisering av RNA-sekvenseringsdata och även få praktisk erfarenhet av olika molekylärbiologiska tekniker. På sikt kan kunskapen från detta doktorandprojekt bidra till bättre förebyggande, diagnostiska och terapeutiska strategier och behandlingar för stroke. Huvudhandledaren och biträdande handledare har komplementära kompetenser, vilket gör vi kan erbjuda mycket god handledning i detta translationella projekt och vi kan erbjuda en stimulerande och interaktiv miljö. 

Utbildning på forskarnivå omfattar fyra års heltidsstudier och leder fram till en doktorsexamen. Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin forskarutbildning. En doktorand får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning och administration (så kallad institutionstjänstgöring). Sådant arbete får, innan doktorsexamen avlagts, inte omfatta mer än 20 procent av full arbetstid.

Behörighet

För tillträde till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande uppfyller det grundläggande- och särskilda behörighetskravet. Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:

1. avlagt examen på avancerad nivå, eller
2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
3. på annat sätt inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper. 

Särskild behörighet till utbildning på forskarnivå i medicinsk vetenskap har den som med godkänt resultat fullgjort kurs engelska B/6 eller har bedömts ha förvärvat motsvarande kunskaper genom tidigare studier.

Bedömningsgrund

Urval bland sökande som uppfyller krav på grundläggande och särskild behörighet baseras på förmågan att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå. Vid bedömningen fästs särskild vikt vid dokumenterade kvalifikationer avseende:
- specifika kunskaper och färdigheter inom ämnesområdet och närliggande forskningsområden
- erfarenhet av vetenskaplig teori och relevanta forskningsmetoder
- vetenskaplig analys och presentation styrkt genom uppsats, examensarbete, vetenskapliga publikationer eller liknande. 

Dokumenterad erfarenhet av hantering och analys av genetiska och kliniska data, arbete i UNIX/Linux liksom etablerade programmeringsspråk (e.g. R) är meriterande, liksom erfarenhet av web-baserade bioinformatiska verktyg och publika databaser inom relevanta områden. Vidare är erfarenhet inom extracellulära vesiklar och/eller stroke samt cellodling och molekylärbiologi önskvärd. Sökande bör ha mycket god förmåga att uttrycka sig vetenskapligt på engelska i tal och skrift. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper så som god kommunikations- och samarbetsförmåga samt en motiverad och driven personlighet med genuint intresse för forskning inom blodbiomarkörer och stroke.

Anställning

Efter antagning till utbildning på forskarnivå kommer du att bli anställd som doktorand. Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1993:100. Den första anställningen som doktorand får gälla högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. En person får vara anställd som doktorand under sammanlagt högst åtta år. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år.

Placering: Sahlgrenska akademin, institutionen för biomedicin, avdelningen för laboratoriemedicin. Omfattning 100%. Tillträde enligt överenskommelse

Universitetet tillämpar lokalt avtal om lönesättning av doktorander. 

Kontaktuppgifter för anställningen

Har du frågor om projektet är du välkommen att kontakta huvudhandledaren,
Tara Stanne, institutionen för biomedicin, e-post: tara.stanne@gu.se 

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här:
https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

Ansökan

Du ansöker om att bli antagen till forskarstudier via Göteborgs universitets rekryteringsportal. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Komplett ansökan innehåller i pdf format:

  • Personligt brev
  • CV
  • Bevis om examen på avancerad nivå eller fullgjorda kurser, se behörighetskrav ovan
  • Bevis om slutförd kurs i Engelska 6 eller motsvarande (gymnasiebetyg eller motsvarande)

För sökande med utländsk examen

Om examen är från lärosäte utanför Sverige eller inte har kontrollerats av en svensk myndighet tidigare är det viktigt att du bifogar diplom och ämnesförteckningar som underlättar bedömning.

Ange i din ansökan en kontakt (telefonnummer eller e-post) till utfärdande lärosäte som kan verifiera examen.

För information om hur det särskilda behörighetskravet i engelska kan uppfyllas, se https://www.universityadmissions.se/en/entry-requirements/english-language-requirements/

 

Ansökan ska vara inkommen senast: 2021-12-01

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

 

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Kontaktpersoner