Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Institutionen för Kost och Idrottsvetenskap (IKI) ledigförklarar härmed två till tre doktorandanställningar på heltid som doktorand med antagning till utbildning på forskarnivå i ämnet Idrottsvetenskap. Doktoranderna kommer att ingå i forskarskolan Hållbar rörelseutbildning i skola och förskola. Forskningen vid (IKI) karaktäriseras av en tydlig utbildningsanknytning, mångvetenskapliga samarbeten och nära kontakt med omvärlden.

Den huvudsakliga inriktningen för institutionens forskning är att utveckla och förmedla vetenskaplig kunskap och professionell kompetens som kan bidra till att effektivt främja hållbara vanor beträffande idrott, fysisk aktivitet och mat. IKI har två forskarutbildningsämnen Kostvetenskap och Idrottsvetenskap.

Arbetsuppgifter

Forskarskolan hållbar rörelseutbildning i skola och förskola syftar till att öka kunskapen kring de pedagogiska utmaningar som är förknippade med uppdraget att erbjuda hållbar daglig rörelse för barn och elever i förskolor och skolor, inklusive förskoleklass och fritidshem. Verksamheten genomförs i samverkan mellan Gymnastik- och idrottshögskolan, Göteborgs universitet, Malmö universitet och Örebro universitet och kommer att omfatta nio doktorander, fördelade på de fyra lärosätena.

Avhandlingsprojekten inom forskarskolan förväntas behandla rörelseutbildning som en del av hela skoldagen. Det saknas idag kunskap om hur förskolor och skolor på ett långsiktigt hållbart sätt kan leva upp till målsättningen i läroplaner att erbjuda barn och elever daglig rörelse, vare sig det gäller organiserad eller spontant förekommande rörelse. Begreppet hållbar rörelseutbildning relaterar här till pedagogiska och didaktiska utmaningar som är förknippade med livslångt lärande utifrån frågor om jämlikhet, social rättvisa och grundläggande perspektiv på rörelse, hälsa och välbefinnande. Rörelse kan innefatta lek, spel, idrott, dans, friluftsliv, med mera.

Vi välkomnar sökande med olika utbildningsbakgrund inom idrottsvetenskap eller i förskola, fritidshem, lärare i hela grundskolan samt lärare i idrott och hälsa som intresserar sig för att forska om hållbar rörelseutbildning i skola och förskola.

Utbildning på forskarnivå omfattar fyra års heltidsstudier och leder fram till en doktorsexamen. Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin forskarutbildning. En doktorand får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen avlagts, inte omfatta mer än 20 procent av full arbetstid. Avseende den här anställningen förväntas doktoranderna bedriva forskarstudier på 80 procent av heltid under fem år för att kunna, exempelvis, undervisa och handleda studenter på 20 procent.

Behörighet

Behörig att antas till utbildning på forskarnivå inom ramen för forskarskolan är den som uppfyller villkor för dels grundläggande behörighet, dels särskild behörighet, samt i övrigt har nödvändig förmåga att fullfölja utbildningen. Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som avlagt examen på avancerad nivå, eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. För särskild behörighet till utbildning inom ramen för forskarskolan krävs att den sökande har fullgjort kursfordringar om minst 90 högskolepoäng i idrottsvetenskap eller i annat ämne av hög relevans för det aktuella vetenskapliga fältet och forskarskolans inriktning. Särskild behörighet har den som har examen från lärarutbildning, inklusive ett självständigt arbete om minst 15 hp med utbildningsvetenskaplig inriktning i idrott och hälsa alternativt rörelse och fysisk aktivitet i skola, fritidshem eller förskola.

Särskild behörighet har också den som i annan ordning inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper.

Meriterande är visad ämnesdidaktisk erfarenhet inom förskolans, alternativt skolans verksamhet, självständighet och samarbetsförmåga. För forskarskolan krävs förmåga att kommunicera på svenska och engelska i tal och skrift.  

Bedömningsgrund

Vid tillsättning kommer avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen samt i vilken utsträckning som den sökandes intresseområde ligger inom den angivna inriktningen. Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Doktorandanställningen tillsätts underförutsättning att erforderliga beslut fattas.

Urval bland sökande som uppfyller krav på grundläggande och särskild behörighet baseras på förmågan att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå.

Anställning

Efter antagning till utbildning på forskarnivå kommer du att bli anställd som doktorand. Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1993:100. Den första anställningen som doktorand får gälla högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. En person får vara anställd som doktorand under sammanlagt högst åtta år. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år.

Anställningsform: tidsbegränsad anställning, motsvarande 4 års heltidsstudier från tillträdesdag. Omfattning: 100%

Placering: Institutionen för Kost- och Idrottsvetenskap, Göteborgs universitet

Tillträde senast: 2022-05-01

Universitetet tillämpar lokalt avtal om lönesättning av doktorander.

Kontaktuppgifter för anställningen

Studierektor för utbildning på forskarnivå Peter Korp, tel. 46(0) 31-7862176,  peter.korp@gu.se
Professor Suzanne Lundvall tel +46(0)733 686887, suzanne.lundvall@gu.se

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här:
https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

Ansökan

Ansökan ska innehålla följande delar:

  1. Personligt brev där du beskriver dig själv samt motiverar varför du är intresserad av doktorandtjänsten. Ange även aktuella kontaktuppgifter till två referenspersoner som känner till dina prestationer väl t.ex. tidigare arbetsgivare, handledare eller lärare inom idrottsvetenskap eller motsvarande. Eventuell medfinansiering bör redovisas.
  2. Meritförteckning som inkluderar avklarade utbildningar och universitetskurser samt anställningar. Bifoga även vidimerade kopior på examensbevis och bevis på särskild behörighet.
  3. Kopior av examensarbete/uppsats och eventuella publikationer eller manuskript.
  4. Förslag på projektplan för hur du skulle vilja gå tillväga för att utveckla kunskaper inom rubricerat område Hållbar rörelse under skoldagen. (Se ovan inriktning på utlysningen).
  5. Projektplanen (1-4 sidor) ska skrivas på svenska alternativt på engelska och innehålla följande rubriker: Bakgrund, Syfte, Material och metod, Tidsplan, Betydelse (t.ex. förslag på redovisning av resultat samt förväntad tillämpning) samt Referenser

Övriga handlingar som önskas åberopas.

Du ansöker om att bli antagen till forskarstudier via Göteborgs universitets rekryteringsportal. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Ansökan ska vara inkommen senast: 2021-11-30

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

 

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Kontaktpersoner