Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Om institutionen

Vid institutionen för tillämpad informationsteknologi bedrivs kritisk och tvärdisciplinär forskning i en internationell miljö av högsta kvalitet med stor relevans för det omgivande samhället. Våra forskare finns mitt i debatten och bidrar till att förklara och problematisera IT- och samhällsrelaterade utmaningar knutna till samhällets digitalisering.

Hos oss utvecklas individens kunskap och förmåga att analysera, förstå och hantera olika aspekter av IT likväl som samspelet mellan människan och tekniken inom områden som människa-datorinteraktion, Artificiell Intelligens, blockchain, digital förvaltning, digital innovation, e-Hälsa, mobil kommunikation, robotar, sociala medier samt IT i skola och undervisning.

Vi ger utbildningar på kandidat-, magister- och masternivå med förankring i forskningen och samhällsutvecklingen.

Institutionen är placerad i det kunskapsintensiva klustret på Lindholmen där verksamheten har ett väl utvecklat samarbete med såväl näringsliv och offentlig sektor som det civila samhället.

Om avdelningen för människa-datorinteraktion

I en värld där IT är ständigt närvarande är det viktigt att förstå denna närvaro och hur den påverkar oss. Avdelningen för människa-datorinteraktion vill verka för ett hållbart och härligt sätt att leva med tekniken. Verksamheten fokuserar därför framför allt på forskning kopplat till digitalt välbefinnande och hälsa. Medarbetarna genomför olika typer av designforskning och analytiska studier av empiriska förhållanden, utifrån tvärvetenskapliga perspektiv, och involverar personer med bakgrund inom datavetenskap, tillämpad IT, och interaktionsdesign. Forskning, undervisning och samverkan sker integrerat och de anställda arbetar tillsammans i ett forskningsteam, men också i nära samarbete med andra kollegor på institutionen samt med kollegor vid avdelningen för interaktionsdesign vid institutionen för data- och informationsteknik, Göteborgs universitet och Chalmers.
Avdelningen för människa-datorinteraktion är en nystartad avdelning under expansion där vi rekryterat strategiskt för att stärka vår kompetens inom användarfokuserad och designorienterad forskning.

För mer information om avdelningen, se https://www.gu.se/tillampad-informationsteknologi/avdelningen-for-manniska-datorinteraktion och https://hci-gu.github.io/

Ämne

Interaktionsdesign

Ämnesbeskrivning

Människa-datorinteraktion

Arbetsuppgifter

Den som anställs förväntas självständigt och tillsammans med andra medarbetare bedriva forskning av hög internationell standard samt rapportera forskningsfynd i tidskrifter och på konferenser. Den som anställs förväntas vara en aktiv och drivande medarbetare med ett intresse av att bidra till forskningsgruppens gemensamma mål, utöver sin egen akademiska karriär.

Avdelningen har nyligen initierat Appademin (https://hci-gu.github.io/appademin/). Appademin syftar till att göra vår kompetens inom studier, design och programmering av digitala tjänster tillgänglig för andra forskare på Göteborgs universitet. Den anställde förväntas kunna bidra till denna verksamhet.

Arbetsuppgifterna innefattar även att arbeta med utbildning både på grund- och avancerad nivå inom området människa-datorinteraktion. I arbetsuppgifterna ingår planering, genomförande och utvärdering av undervisning samt handledning av studenter och doktorander. En viktig del är också att utveckla utbildning och utforma kurser av relevans för människa-datorinteraktion och relaterade områden. Administrativa uppgifter relaterade till utbildningsverksamheten kommer även att ingå.

Behörighet

Behörighet för anställning som lärare finns angivna i 4 kap 3 - 4 § högskoleförordningen samt Göteborgs universitets egen anställningsordning. Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen inom ämnen som människa-datorinteraktion, interaktionsdesign eller motsvarande, eller som har motsvarande vetenskapliga kompetens eller någon annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Bedömningsgrund

Vid tillsättningen kommer lika stor omsorg ägnas granskningen av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet.

Vetenskaplig skicklighet skall vara dokumenterad genom internationell vetenskaplig publicering inom området människa-datorinteraktion och interaktionsdesign, såsom till exempel CHI, MobileHCI, NordiCHI, CSCW. Den sökande ska ha dokumenterad erfarenhet av att arbeta med design eller utveckling av nya tjänster eller artefakter, där erfarenhet inom hälsa och välbefinnande är meriterande. Bedömning av vetenskaplig skicklighet innefattar förmågan att självständigt planera, initiera och bedriva forskning, förmåga att samarbeta i verksamhetsutveckling och forskning samt bidra till en forskningsmiljö och det internationella vetenskapssamhället. Framgångsrikt arbete med att erhålla externa medel är meriterande.

Vid bedömning av pedagogisk skicklighet läggs särskild vikt vid arbete med undervisning inom MDI, interaktionsdesign och närliggande områden. Bedömning av pedagogisk skicklighet omfattar planering, genomförande, ledning, utvärdering, handledning och examination, samt kursutveckling och författande av utbildningsmaterial och liknande pedagogisk verksamhet. Både pedagogisk erfarenhet och pedagogisk skicklighet skall vara väl dokumenterade så att även kvaliteten kan bedömas.

Högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande är en merit. Sökande som saknar högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande, förväntas genomgå sådan, alternativt tillägna sig motsvarande kunskaper, inom ett år från anställningstillfället.

Dokumenterad förmåga och skicklighet att samarbeta med andra, att leda och administrera undervisning och forskning, samt att informera, att samverka med det omgivande samhället och att verka för nyttiggörande av universitetets forskning ska bedömas som meriterande.

Vi söker efter en självständig person som är analytisk, drivande och ansvarstagande.

Den sökande ska ha mycket goda kunskaper i engelska både skriftligt och muntligt. Den sökande som inte talar svenska förväntas aktivt arbeta för att lära sig svenska då arbetet bedrivs i en miljö präglad av internationalisering men med svenska som myndighetsspråk.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en helhetsbedömning av kompetens och skicklighet, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter, samverka med övrig personal samt bidra till en positiv utveckling av avdelningen, undervisningen på institutionen och verksamheten i stort.

För mer utförliga beskrivningar av bedömningsgrunden, se GUs Anställningsordning för lärare vid Göteborgs universitet pkt 2.1.2.1 - 2.1.2.6.

Anställning

Tjänsten avser en tillsvidareanställning med omfattning 100% av en heltid, placering vid institutionen för Tillämpad informationsteknologi, avdelningen för människa-datorinteraktion. Provanställning tillämpas vid alla tillsvidareanställningar.
Tillträdesdag 2022-02-01 eller enligt överenskommelse.

Tillsättningsförfarande

I urvalsprocessen kan det utöver sakkunnigbedömningen bli aktuellt med provföreläsningar, intervjuer och referenstagning.

Kontaktuppgifter för anställningen

Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta avdelningschef Alexandra Weilenmann: 031- 786 56 34
Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till personalhandläggare Emil Fägerwall Ödman: 031-786 29 04

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

Ansökan

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal, där du måste registrera en profil. Starta genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. Urval av kandidater baseras på de kvalifikationer som är noterade i ansökan.
De publikationer som inte kan bifogas ansökan digitalt ska skickas till: IT-fakultetens kansli, Lindholmsplatsen 1, 417 56 Göteborg i tre exemplar och ska vara inkomna senast 2021-10-16.

Ansökan ska vara skriven på engelska då den kan komma att granskas av internationella sakkunniga med engelska som arbetsspråk.

Ansökan ska innefatta följande handlingar:

  • Meritförteckning/CV och personuppgifter
  • Utbildningsbevis, betyg eller andra handlingar
  • Avsiktsförklaring på max en A4-sida där den sökande anger vad du vill arbeta med om du blir erbjuden tjänsten
  • Redogörelse för vetenskapliga meriter innehållande en förteckning över de (max) 10 vetenskapliga arbeten som åberopas, motivering till urvalet, samt kortfattad redogörelse för egen vetenskaplig verksamhet.
  • Redogörelse för pedagogiska meriter innehållande pedagogisk utbildning, en förteckning över de (max) 10 pedagogiska arbeten/läromedel som åberopas, samt kortfattad redogörelse för pedagogisk verksamhet och reflektion. Kvalitativa omdömen, kursutvärderingar eller motsvarande bör bifogas eller refereras till under bilagor.
  • Kortfattad redogörelse för ledarskaps- och administrativa meriter samt samverkansmeriter
  • Två referenser till chefer

Ansökan ska vara inkommen senast: 2021-11-16 

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.