Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Vid juridiska institutionen, Handelshögskolan, Göteborgs universitet, bedrivs spännande och ämnesöverskridande forskning och utbildning inom ämnet juridik. Vårt juristprogram är en av landets mest sökta programutbildningar och vår forskning kännetecknas av både bredd och spetskompetens. Institutionen har expanderat kraftigt de senaste åren och utvecklat starka forskningsmiljöer. Institutionen har idag ca 100 medarbetare inom kategorierna lärare, forskare, doktorander, amanuenser och administrativ personal. Vi har ca 1 200 studenter inom utbildningen på grund- och avancerad nivå. Mer information om institutionen finns på vår hemsida https://www.gu.se/handelshogskolan/juridik

Juridiska institutionen söker nu en doktorand i civilrätt, med inriktning mot sjö- och transporträtt.

Arbetsuppgifter

Anställningen som forskarstuderande (doktorand) i ämnet civilrätt med inriktning mot sjö- och transporträtt, innebär att du blir en del av institutionens utbildning av forskare. I utbildningen ingår att delta i ett forskningsprojekt och att bedriva egen forskning, ett doktorandprojekt, inom en del av detta fält.

Doktorandprojektet ifråga är civilrättstungt och inkluderar både den svenska och nordiska avtalsrätten och civilrätten. Det handlar om att studera avtalet som regleringsinstrument och framför allt möjligheterna att med avtal reglera i förhållande till tredje man. Det finns en del forskning om tematiken under de senaste åren, men tematiken kan vara relevant på en mycket bred front. Den primära kontexten för doktorandprojektet är fartygsnäringen, och det specifika exemplet är ankrade fartyg med kortare liggetid.

Som doktorand i detta projekt knyts du till en forskargrupp med seniora forskare och doktorander. Gruppen är specialiserad inom flera rättsområden såsom sjöfartens juridik, havs- och sjömiljörätt och havsförvaltningsrätt. Den grupp som anställningen är knuten till omfattar forskare med internationell bakgrund. Gruppen forskar kring transporter och handel, men också kring miljöfrågor och havsförvaltning. Gruppen har tvärvetenskapliga kopplingar inom Handelshögskolan, och till marin forskning vid Göteborgs universitet och Chalmers.

I den utlysta anställningen ingår undervisning med cirka 20 % av heltid, som bland annat kommer att utföras i civilrätt och sjö- och transporträtt.

 

Behörighet

För att bli antagen till utbildning på forskarnivå för avläggande av juris doktorsexamen krävs att sökanden har dels grundläggande behörighet, dels särskild behörighet.

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet har den som vid ett svenskt lärosäte avlagt juristexamen eller motsvarande eller inom eller utom landet tillägnat sig kunskaper som ger motsvarande kompetens. Vid värderingen av om kunskaperna är tillräckliga skall hänsyn särskilt tas till vad som krävs för att framgångsrikt genomföra forskarutbildningen inom ett särskilt ämnesområde. Sökande skall äga tillfredsställande språkkunskaper i svenska eller engelska.

Doktorandanställningen riktar sig till den som inte redan är antagen till utbildning på forskarnivå.

Sökande ska ha uppnått den grundläggande och särskilda behörigheten senast den 29 september 2021.

 

Bedömningsgrund

I denna rekrytering kommer kompetens och skicklighet, tillsammans med dokumenterade meriter, bedömas utifrån förutsättningar för att utföra aktuella arbetsuppgifter och bidra till projektets genomförande. Vid tillsättning kommer vikt framförallt att fästas vid skicklighet i förhållande till forskningsprojektets målsättningar, metodologiska utgångspunkter och teoretiska inriktning.

Sökanden skall i sin ansökan inkludera en projektskiss utifrån den beskrivning av forskningsprojektet som framgått under rubriken “Arbetsuppgifter” ovan. Vid bedömningen av projektskissen beaktas om sökanden visar förtrogenhet med tidigare och aktuell forskning inom området, om frågeställningarna är förankrade i aktuell forskning, om beskrivna metoder är adekvata, samt om projektet bedöms realistiskt med avseende på genomförbarhet inom ramen för utbildning på forskarnivå (fyra års heltidsstudier).

Den sökandes förmåga att samarbeta internt och externt för att utföra de beskrivna arbetsuppgifterna kommer att tillmätas stor vikt vid bedömningen av lämpligheten för anställningen. Därutöver ska skicklighet i att samverka med omgivande samhälle samt att informera om forskning och utvecklingsarbete tillmätas vikt.

Ansökan

Du ansöker om att till att bli antagen till forskarstudier via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Ansökan ska innehålla:

 1. CV – max en sida
 2. Skriftlig projektskiss inom projektets tema på maximalt 2000 ord exkl. referenser
 3. Ansökan om antagning till forskarutbildning – särskild blankett på vår hemsida - länk till blanketten
 4. Vidimerade kopior av juristexamensbeviset inkl. diploma supplement/Ladok utdrag som visar utbildningens längd, nivå, innehåll, genomgångna kurser och betyg.
 5. Betyg som visar språkkunskaper i svenska eller engelska (för internationella sökande)
 6. Två referenser

Ovanstående dokument bifogas elektroniskt i sökandeportalen.

Utländska examensbevis och diploma supplements ska vara vidimerade och översatta till svenska eller engelska av auktoriserad översättare.

Inkompletta eller för sent inkomna ansökningar behandlas inte.

Ansökan ska vara inkommen senast: 2021-09-29

Projektskiss

Projektskissen ska ange vilka frågeställningar, teorier, metoder och material som kan bli aktuella.

Följande rubriker bör finnas med:

 1. Syfte och bakgrund inkl. forskningsöversikt
 2. Forskningsproblem/forskningsfrågor
 3. Metod
 4. Genomförande
 5. Förväntade resultat
 6. Projektets nyhetsvärde och relevans
 7. Referenslista, använd Oxford- eller Harvardsystemet för källanvisningar i texten och referenslistan

Kontaktuppgifter för anställningen

Claes Martinson, claes.martinson@law.gu.se, för frågor om projektet

Anna Wallerman Ghavanini, anna.ghavanini@law.gu.se, för frågor om anställningen

Christine Forssell, christine.forssell@law.gu.se, för frågor om rekryteringsprocessen

 

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: http://www.gu.se/omuniversitetet/aktuellt/lediga-jobb/fackliga-kontaktpersoner

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

 

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Kontaktpersoner