Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion är en av humanistiska fakultetens sex institutioner och har ca 100 anställda (varav ca 20 doktorander) och ca 1000 studenter. För mer information om institutionen se webb: https://www.gu.se/litteratur-idehistoria-religion.

Forskningen i litteraturvetenskap ingår i en kreativ forskningsmiljö som spänner över många områden, från den äldre litteraturens former och villkor till litteraturens förutsättningar i samtiden, exempelvis i relation till digitala medier och litterär offentlighet. Här finns stark forskning om genus, barn-och ungdomslitteratur, populärfiktion, life writing, ekokritik, transmediala fiktionsformer, litteraturreception och litteraturbruk. Ämnets forskare deltar aktivt i diskussioner om ämnets framtida utveckling och är engagerade i tvärvetenskapliga områden såsom didaktik och läsning, digital humaniora, medicinsk humaniora och miljöhumaniora.

Vid institutionen finns även doktorander i forskarutbildningsämnet humaniora med inriktning mot utbildningsvetenskap knutna till forskarskolan CUL (Centrum för utbildningsvetenskap och lärarforskning), vilket bidrar till en utbildningsvetenskapligt orienterad forskningsmiljö. Vid institutionen finns också specialiserade seminarier, häribland ”Litteraturdidaktiska forskningsseminariet” och ”Barn, barndom och kulturella praktiker” (BABAKUL) samt det universitetsövergripande seminariet ”Lärande, text, språk” (LTS), knutet till CUL-forskarskolan. 

Information om forskarskolan

Forskarskolan CuEEd-LL är finansierad av Vetenskapsrådet 2021–2026 och antar sammanlagt 9 doktorander under hösten 2021. CuEEd-LL leds av Jönköping University i samverkan med Göteborgs universitet, Stockholms universitet och Malmö universitet. 

Forskningstematik i CuEEd-LL

Forskarskolans övergripande syfte är att stärka svensk lärarutbildning genom att utveckla kulturellt möjliggörande undervisning med hjälp av språk och litteratur. Lärare i alla stadier och alla ämnen behöver god kompetens inom språk och litteratur för att utveckla kommunikativa praktiker som inkluderar heterogena grupper, med andra ord alla skolelever. Forskarskolan är förankrad i forskningsfält som Southern Multilingualism and Diversities, Culturally Responsive Pedagogy, och Decolonialism. Inom dessa ramverk ses språk och litteratur som förmedlare och skapare av kultur och kulturell förståelse. Med utgångspunkt i dessa fält undersöker CuEEd-LL hur språkliga och litterära aktiviteter kan verka kulturellt möjliggörande så att elever ges möjlighet att förstå komplexa och varierade kulturella sammanhang och kunna delta i dem på ett självklart sätt.

Språk är en central aspekt i kommunikation genom olika modaliteter: läsa, skriva, teckna, se, lyssna och tala. Litteratur förstås i sin tur som estetiska uttryck i olika genrer och medier, vilka ger röst åt mänskliga erfarenheter och känslor. Enligt styrdokument ska praktiserande språklärare anamma en helhetssyn på språk och litteratur. Genom doktorandprojekten i CuEEd-LL utforskas hur både språk och litteratur kan stödja kulturell förståelse, literacy-förmågor och värdegrund i dagens digitaliserade svenska skola. Olika skolstadier och ämnen kan stå i fokus för doktorandprojekten, som ska knyta an till hur språk och litteratur används i meningsskapande, kommunikation och identitetspositioneringar. Forskarskolan ska stödja likvärdig utbildning med hög kvalitet och deltagande i en globaliserad och digitaliserad värld. Vi uppmuntrar sökande med intresse för språk och litteratur från olika ämnen med relevans för lärarutbildningen. 

CuEEd-LL är en tvärdisciplinär forskarskola och innefattar flera ämnesdiscipliner med relevans för språk och litteratur. Doktoranden antas i ett av följande forskarutbildningsämnen:

-        Pedagogik med inriktning mot språk och litteratur (JU)
-        Språk- och litteraturdidaktik (MAU)
-        Svenska som andraspråk (GU)
-        Litteraturvetenskap (GU)
-        Engelska (SU)
-        Tvåspråkighet (SU)

Nedan följer exempel på områden som kan utforskas i anknytning till CuEEd-LL:s tematik:

 • Bruket av språk och litteratur i undervisning och i lärarutbildningen
 • Kulturens roll i förhållande till språk och litteratur inom olika lärarutbildningar
 • Möjligheter och utmaningar i användningen av språk och litteratur i undervisning och i lärarutbildningen
 • Flerspråkighet, literacy och litteratur i tvärkulturella sammanhang – historiska och nutida perspektiv
 • Läsningens och skrivandets villkor för barn i olika åldrar och vuxna
 • Digitala processers påverkan på kommunikation, kultur och mångfald inom olika utbildningsfält

I CuEEd-LL inkluderas doktoranderna i en dynamisk, flerspråkig och internationell forskningsmiljö med etablerade forskare från fem kontinenter. Utbildningen innefattar flera internat med internationella gäster och en studieresa till Sydafrika.

Medverkande lärosäten samarbetar i följande obligatoriska kursutbud i CuEEd-LL:

 1. Culturally Empowering Education for a Global 21st Century: Research and Practice (5 credits)
 2. Decolonizing and Southern Theories: Implications for Swedish Education (7.5 credits)
 3. Rethinking Methodology in Language and Literature Educational Research (7.5 credits)
 4. Ethical Research Design for a Postdigital and Globalized Era (7.5 credits)
 5. Guiding and Mentoring Practitioner Research (2.5 credits)

Arbetsuppgifter

En doktorand bedriver forskning och förväntas bidra till kunskapsutvecklingen inom ämnet. Doktoranden förväntas utveckla egna idéer och kommunicera vetenskapliga resultat både muntligt och skriftligt. Doktorandanställningens mål är att doktoranden skall utveckla sådana kunskaper och färdigheter som fordras för att självständigt kunna bedriva forskning inom litteraturvetenskap samt att bidra till kunskapsutvecklingen inom området genom framställandet av en vetenskaplig avhandling. Doktorandanställning i litteraturvetenskap syftar också till att doktoranden utvecklar förmågan att omsätta uppnådda vetenskapliga färdigheter och kunskaper i fortsatt forskningsarbete eller i annat kvalificerat yrkesarbete.

Doktoranden förväntas vara fysiskt närvarande på arbetsplatsen och interagera aktivt i forskarutbildningsmiljön, vilket inbegriper aktivt deltagande i doktorand- och forskarseminariet vid institutionen samt i forskarskolans aktiviteter. Institutionens arbetsspråk är svenska. För att antas till forskarutbildningen krävs sådana kunskaper i svenska och engelska som behövs för att tillgodogöra sig obligatoriska kursmoment samt aktivt delta i seminarier och liknande. Avhandlingen får författas på svenska eller engelska. Vid behov erbjuder universitetet introduktionskurser i svenska.

I tjänsten ingår undervisning på lärarutbildningen. Det är meriterande med lärarexamen och yrkeserfarenhet i skolan.

Behörighet

För tillträde till utbildning på forskarnivå krävs grundläggande och i förekommande fall särskild behörighet. Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:

1. avlagt examen på avancerad nivå, eller
2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
3. på annat sätt inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet till utbildning på forskarnivå i litteraturvetenskap har den som har minst 30 högskolepoäng i litteraturvetenskap på avancerad nivå, varav minst 15 högskolepoäng utgörs av ett självständigt arbete, eller motsvarande kunskaper. I förekommande fall bör ansökan motivera hur motsvarande kunskaper har uppnåtts.

Bedömningsgrund

Urval bland sökande som uppfyller krav på grundläggande och särskild behörighet baseras på förmågan att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå.

Anställning

Efter antagning till utbildning på forskarnivå kommer du att bli anställd som doktorand. Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1993:100. Den första anställningen som doktorand får gälla högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. En person får vara anställd som doktorand under sammanlagt högst åtta år. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. I anställningen ingår undervisning på lärarutbildningen upp till 20 % av heltid fördelat över hela studietiden. Vid institutionstjänstgöring förlängs anställningen med motsvarande tid.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enligt högskoleförordningen, 4 år.
Omfattning: 100%
Placering: Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion, Göteborg universitet
Tillträde: 2022-01-01

Universitetet tillämpar lokalt avtal om lönesättning av doktorander.

Tillsättningsförfarande

Tillsättningsförfarandet sker i två steg:

1) Urval på basis av inlämnat underlag.
2) En tätgrupp kallas till intervju.

Kontaktuppgifter för anställningen

För frågor om doktorandtjänsten:

Anna Nordenstam, professor i litteraturvetenskap, anna.nordenstam@lir.gu.se
Jong Ho, personaladministratör, jong.ho@gu.se

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här:
https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

Ansökan

Du ansöker om att bli antagen till forskarstudier via Göteborgs universitets rekryteringsportal. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Ansökan ska innehålla:

 1. Ett personligt brev. Här presenterar du varför du har sökt forskarutbildningen i litteraturvetenskap inom forskarskolan CuEEd-LL. Du skall också reflektera över den utvecklingsgång du tycker att dina examensarbeten visar. I förekommande fall argumenterar du för hur din utbildning motsvarar behörighetskraven. Framgår det av studieintygen att det tagit mycket lång tid att bli klar med arbetena kan tidsåtgången kommenteras. Denna text får omfatta högst 500 ord totalt och kan vara på svenska eller engelska.

 2. Meritförteckning/CV som innehåller kontaktuppgifter, utbildning, arbetslivserfarenhet, relevanta publikationer, samt övriga relevanta meriter.

 3. Examensarbeten (från lärarutbildning och/eller litteraturvetenskap på avancerad nivå samt eventuell kandidat) och eventuella publikationer som är relevanta i sammanhanget bifogas som pdf-filer. Du får bifoga maximalt fem skrifter utöver examensarbeten. Skrifter utöver dessa kan förtecknas i meritförteckningen.

 4. Examensbevis och/eller studieintyg från Ladok, eller motsvarande, över avklarade kurser. Intygen ska visa att du uppfyller kraven på grundläggande behörighet liksom kraven på särskild behörighet eller motsvarande i enlighet med den allmänna studieplanen för det forskarutbildningsämne du söker till https://medarbetarportalen.gu.se/digitalAssets/1557/1557763_asp-fd-litteraturvetenskap-2015.pdf

 5. En projektplan där du beskriver ditt forskningsområde genom att formulera och motivera projektets syfte, problem, material, relation till tidigare forskning samt genom att diskutera vilka teorier och metoder som kan bli aktuella. Redogörelsen måste knyta an till CuEEd-LL:s tematik. Planen bedöms med avseende på originalitet, vetenskaplig relevans och förankring samt genomförbarhet.  Planen får omfatta högst 2500 ord totalt (inkl. noter och referenser).

 6. Referenser

Ansökan ska vara inkommen senast: 2021-10-15

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

 

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Kontaktpersoner