Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

I nuvarande utlysning söker vi kandidater med omfattande vetenskaplig kompetens och goda meriter inom molekylär neurobiologi i modellorganismen Caenorhabditis elegans med meriter inom moderna biokemiska och molekylärbiologiska metoder till anställning som biträdande universitetslektor. Anställningsinnehavaren ges möjlighet att utveckla sin fulla potential som ledande, självständig forskare i en framgångsrik akademiska miljö.

Anställningen kommer att placeras på Institutionen för kemi och molekylärbiologi (KMB; https://www.gu.se/kemi-molekylarbiologi) på Naturvetenskapliga fakulteten. KMB bedriver högkvalitativ forskning och utbildning inom tre huvudområden: biomolekylära vetenskaper, miljövetenskaper och grundläggande kemiska vetenskaper. Forskningen på institutionen har ett tydligt fokus på grundforskning och omfattar ett stort område som sträcker sig hela vägen från atom- och molekylskala via celler till hela organismer. Många av de fenomen som studeras illustrerar det kemiska och biologiska samspelet mellan molekyler i vår naturliga miljö och i levande system. Institutionen har runt 40 forskare/lärare och cirka 85 doktorander är verksamma inom ramen för institutionens forskarutbildning. KMB ansvarar för utbildningsprogram i molekylärbiologi, genomik och systembiologi, kemi, organisk kemi och läkemedelskemi samt receptarieutbildningen. Institutionens lärare undervisar även på apotekarprogrammet.

Anställningen innebär en långsiktig förstärkning av pågående forskning och utbildning på divisionen för biokemi och strukturbiologi (https://www.gu.se/kemi-molekylarbiologi/var-forskning/biokemi-och-strukturbiologi) samt på divisionen för cell- och molekylärbiologi (https://www.gu.se/kemi-molekylarbiologi/var-forskning/cell-och-molekylarbiologi). Dessa divisioner studerar proteiner och andra molekyler i cellen med målet att öka vår förståelse för den komplexa kopplingen mellan biomolekylär struktur och funktion i levande organismer. Många pågående forskningsprojekt på KMB lägger stor vikt på studier i modellorganismer såsom Saccharomyces cerevisiae, Caenorhabditis elegans och Drosophila melanogaster. Våra forskargrupper har många tvärvetenskapliga interaktioner med kemister, bioinformatiker och biomedicinska företag och bildar en internationellt erkänd life science-miljö vid Göteborgs universitet.

Göteborgs universitet kraftsamlar inom Life Science-området och ett modernt forsknings- och undervisningshus planeras stå färdigt till år 2023. Huset som samlar stora delar av den Naturvetenskapliga fakulteten, byggs i direkt anslutning till den medicinska fakulteten Sahlgrenska akademin och Sahlgrenska universitetssjukhuset. I direkt närhet finns Core facilities som samlar viktig infrastruktur (https://www.gu.se/core-facilities) samt Svenskt NMR centrum (https://www.gu.se/nmr). KMB har omfattande samarbeten med AstraZencea R&D i Mölndal.

Ämne

Molekylär neurobiologi

Ämnesbeskrivning

Forskningen och undervisningen inom ramen för anställningen ska komplettera och stärka existerande verksamhet vid Institutionen för kemi och molekylärbiologi. Forskningen inom molekylär neurobiologi ska ha ett experimentell focus på modellorganismen Caenorhabditis elegans och utföras med moderna biokemiska, biofysiska och molekylärbiologiska metoder. Modellorganismen C. elegans har det mest välkaraktäriserade nervsystemet av alla organismer. Detta nervsystem består av 302 nervceller med ca 5000 kemiska synapser. C. elegans är den enda organism hos vilken både det fullständiga connectomet (kartläggning av synaptiska kopplingarna mellan alla nervceller) och singelcells-transkriptomet (kartläggning av cellspecifikt mRNA uttryck) är känt. C. elegans är därför en mycket studerad modell vilket har genererat flera grundläggande genombrott och ökat vår förståelse för de grundläggande molekylära mekanismer som i neuronala system omvandlar sensoriska stimuli till beteendeförändringar. Anställningen syftar därmed till att etablera en unik forskningsprofil i Sverige som både kompletterar och expanderar befintlig verksamhet på institutionen för kemi och molekylärbiologi. Vi välkomnar även sökande med en tvärvetenskaplig profil som kombinerar molekylär neurobiologi och modellbaserad nätverksanalys.

Arbetsuppgifter

Anställningsinnehavaren förväntas skapa ett konkurrenskraftigt forskningsprogram och etablera eller vidareutveckla en självständig forskargrupp inom molekylär neurobiologi inriktad mot grundläggande neurovetenskap i modellorganismen Caenorhabditis elegans, genom användning av moderna biokemiska, biofysikaliska och molekylärbiologiska metoder. För detta förväntas att du aktivt söker forskningsmedel från nationella och internationella forskningsfinansiärer.

I arbetsuppgifterna ingår också att planera och genomföra undervisning inom neurobiologi, molekylärbiologi och farmaceutisk vetenskap på alla utbildningsnivåer. Undervisningen omfattar föreläsningar, övningar och examinationer inom flera kurser. Handledning av doktorander samt kandidat- och mastersarbeten ingår också. 

Anställningen kan komma att innefatta ledningsuppdrag och administrativa uppdrag såväl inom som utom institutionen. Samverkan med det omgivande samhället ingår också i arbetsuppgifterna. Du som saknar högskolepedagogisk utbildning förväntas genomgå sådan inom två år från anställningens tillträde. Du förväntas kunna undervisa på svenska inom två år.

Behörighet

Behörighet för anställning som lärare finns angivna i 4 kap högskoleförordningen samt i Göteborgs universitets egen anställningsordning. Doktorsexamen eller motsvarande utländsk examen i ett ämnesområde som är relevant för anställningen är ett krav. Förmåga att kunna undervisa på svenska eller engelska är också ett krav. För att vara behörig att söka en anställning som biträdande lektor kan vid ansökningsdatum det inte ha passerat mer än fem år sedan disputationsdatum, med undantag för sjukfrånvaro, föräldraledighet, militärtjänstgöring eller klinisk tjänstgöring.

Du som saknar högskolepedagogisk utbildning får genomgå sådan inom två år från tillträde av anställningen. Universitetet erbjuder högskolepedagogiska kurser.

Bedömningsgrund

Ansökningarna bedöms i första hand utifrån vetenskapliga meriter och i andra hand utifrån pedagogiska och administrativa meriter och färdigheter. Samtliga meriter bedöms med samma noggrannhet.

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer forskningsmeriter inom innovativ neurobiologi som använder modellorganismen C. elegans anses vara essentiell. Vidare kommer hänsyn tas till att den sökande har påvisat meriter inom användning av moderna biokemiska och molekylärbiologiska metoder. Stor vikt kommer att läggas vid sökandes förmåga till förnyelse av forskningsområdet. Genom de bifogade publikationerna och forskningsprogrammet måste sökanden kunna påvisa en förmåga att kunna driva innovativa och självständiga studier inom grundläggande neurovetenskap med användningen av organismen C. elegans.

Den vetenskapliga skickligheten bedöms genom publikationer i ledande internationella tidskrifter. Kvalitet och genomslagskraft ska ges större vikt än den totala produktionen. Uppvisad framgång i att erhålla externa medel i nationell eller internationell konkurrens är meriterande och att kandidaten är aktiv i att söka externa anslag för att kunna etablera en oberoende forskningsgrupp. Vetenskaplig skicklighet bedöms också efter den vetenskapliga kvaliteten i inskickat forskningsprogram samt dokumenterad förmåga att utveckla och leda forskningsaktiviteter med relevans för anställningens inriktning. I bedömningen ingår även hur sökande planerar att samverka i sin forskning med forskargrupper inom och utanför institutionen för kemi och molekylärbiologi. Vidare kommer vid intervjutillfället sökandes personliga lämplighet samt planen för att starta/vidareutveckla en egen forskningsgrupp och att interagera med pågående forskning vid Institutionen för kemi och molekylärbiologi, att väga tungt i den sammanvägda bedömningen.

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid väldokumenterad pedagogisk erfarenhet och förmågan att planera, genomföra och leda undervisning och handleda studenter, särskilt inom ämnena neurobiologi, biokemi, molekylärbiologi samt farmaceutisk vetenskap. En dokumenterad erfarenhet av handledning av studenter på alla utbildningsnivåer inom dessa ämnen är essentiell. Vidare är också dokumenterade administrativa kunskaper, ledarskap, inklusive förmåga att leda och utveckla personal, samt förmåga att interagera och samarbeta med det omgivande samhället meriterande för anställningen.

Vid läraranställning ska den sökande väljas som, efter en helhetsbedömning av skicklighet och utvecklingspotential, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra de arbetsuppgifter som ingår i anställningen, samverka med övrig personal samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Anställning

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, 4 år

Omfattning: 100%

Placering: Institutionen för kemi och molekylärbiologi, Göteborg

Tillträde: Snarast enligt överenskommelse

Befordran från biträdande universitetslektor till universitetslektor

Den biträdande universitetslektorn kan under anställningsperioden, dock senast 6 månader innan den avslutas, ansöka om att bli befordrad till en fast anställning som universitetslektor. Den pedagogiska och den vetenskapliga skickligheten skall bedömas på en 5 gradig skala där den sökande sammanlagt skall erhålla betyg 5 outstanding eller 4 excellent. Dessutom skall bedömning också göras mot nedanstående behörighetskriterier. Om dessa uppfylls och personen bedöms lämplig ska befordran ske.

Behörig att anställas som universitetslektor är den som har:

 • Docent i ämnesområdet
 • Högskolepedagogisk utbildning inklusive handledarutbildning, motsvarande 20 högskolepoäng (HPE101, HPE102, HPE103 och HPE201 eller motsvarande)
 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift
 • Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
 • God samarbetsförmåga, självständighet och driv
 • Förmåga att aktivt, självständigt och framgångsrikt söka och erhålla extern finansiering
 • Förmåga att handleda/biträda studenter/doktorander på olika nivåer

Mer information om bedömningsgrunder för befordran från biträdande universitetslektor till universitetslektor återfinns nedan.

https://medarbetarportalen.gu.se/digitalAssets/1684/1684616_handlordn_befordran_till_lektor_april2018.pdf

Tillsättningsförfarande

Bedömningsprocessen kommer att omfatta utlåtanden från externa sakkunniga, intervjuer och provföreläsningar. Bedömningen av meriter och erfarenhet kommer att ta hänsyn till föräldraledighet, sjukfrånvaro eller andra liknande omständigheter. Skälen och omfattningen av frånvaro anges i samband med redogörelsen för meriter och erfarenheter i ansökan.

Kontaktuppgifter för anställningen

Markus Tamas, prefekt vid Institutionen för kemi och molekylärbiologi

+46 31 786 2548

markus.tamas@gu.se

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

Ansökan

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Till ansökan bifogas:

 • CV, inklusive fullständig publikationslista och redogörelse för erhållna externa medel (med belopp).
 • Redogörelse för vetenskapliga meriter och motivering till urvalet av högst tio vetenskapliga publikationer du vill åberopa i ansökan. Ange din roll och arbetsinsats för de valda publikationerna.
 • Forskningsplan med beskrivning av pågående och planerad forskning samt andra planerade aktiviteter med relevans för anställningen (maximalt tre sidor).
 • Redogörelse för pedagogiska meriter, med upplysningar om omfattning och typ av undervisning samt utlåtande om dess kvalitet. Redogörelsen ska också omfatta beskrivning av pedagogisk reflektion och undervisningsfilosofi.
 • Redogörelse för meriter inom ledning, administration och samverkan.
 • Fullständiga elektroniska exemplar av dina främsta publikationer (maximalt tio stycken).
 • Intyg och övriga handlingar som du önskar åberopa.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning framgår och kan bedömas. De publikationer som inte kan bifogas ansökan digitalt ska skickas i tre exemplar vardera till:

Fakultetskansliet för naturvetenskap, Att: Lärarförslagsnämnden, Göteborgs universitet, Box 460, 405 30 Göteborg

Ansökan ska vara inkommen senast: 2021-10-30

Ytterligare information

Att välja en karriär i ett främmande land är ett stort steg och väcker många frågor om vad som väntar. Således, för att ge dig en allmän uppfattning om vad vi och Göteborg har att erbjuda i form av förmåner och livet i allmänhet, besök Ett exempel är 480 dagars betald föräldraledighet som föräldrarna får ta ut när som helst fram till att barnet fyller tolv år och garanterad förskola inom fyra månader från ansökan om plats. Information om Naturvetenskapliga fakulteten finns på http://science.gu.se/.

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Kontaktpersoner