Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, IPS, bedriver forskning, forskarutbildning, grundutbildning och samverkansuppdrag inom pedagogiska verksamheter. Centrala intresseområden vid institutionen är frågor som rör relationen utbildning och samhälle, inkluderande utbildningssystem, skolutveckling och skolledarskap, vuxenutbildning, inkludering, språk och bedömning samt betygsfrågor. IPS har drygt 220 anställda varav ca 40 doktorander. Mer information om institutionens verksamhet hittar du på www.ips.gu.se

Denna utlysning gäller två doktorandplatser i pedagogik, alternativt pedagogiskt arbete, till forskarskolan Finna vägar i en tid av stora framtidsutmaningar (FinnFram) - inriktad på karriärlärande, karriärvägledning och övergångar mellan skola, fortsatt utbildning och arbete. FinnFram är en nationell forskarskola med syfte att stärka forskningskompetens inom lärarutbildningarna och utbildningsvetenskaplig forskning.

Forskarskolan antar sammanlagt 9 doktorander vid universiteten i Umeå, Stockholm, Göteborg och Malmö. Sökande som kan tänka sig flera utbildningsorter, uppmanas sända sin ansökan till samtliga aktuella lärosäten (utlysningstiderna kan komma att variera mellan lärosäten). FinnFram är en väl sammanhållen mångdisciplinär forskarskola på internationell grund, där doktorander med bakgrund i olika discipliner kommer att kunna känna sig hemma, och där doktoranderna kommer att ges de bästa förutsättningarna för att bidra till den svenska och internationella forskningsfronten. Planerad start för forskarskolan är vårterminen 2022.

Forskarskolans inriktning mot karriärlärande, karriärvägledning och övergångar innebär en tematisk inriktning mot forskning som på olika sätt bidrar till en ökad förståelse för utbildnings- och arbetslivsfrågor i vår samtid. Forskarskolan fokuserar på tre teman av grundläggande betydelse för att möta utmaningar i policy, utbildning och arbetsliv: 

  • Individens vägar och val i en tid av stor samhälls- och arbetslivsomvandling, särskilt avseende grupper som riskerar hamna utanför de gängse rutterna och unga i skilda lokala kontexter.
  • Ett utvecklat, forskningsbaserat institutionellt stöd för individens karriärlärande och karriärutveckling i undervisning och vägledning.
  • Analys och utvärdering av nationella och lokala policies och åtgärder för att förebygga och hantera problem i samband med övergångar, i och efter skolan.

Inom ramen för denna allmänna inriktning ryms alltså en lång rad aktuella ämnen för den som är intresserad av såväl utbildningspolicy, unga och unga vuxnas utbildningsval och arbetslivsetablering eller studie- och yrkesvägledares professionella praktiker. Ytterligare information om forskarskolans inriktning och verksamhet finner du på forskarskolans hemsida: www.umu.se/forskning/utbildning-pa-forskarniva/forskarskolor/finnfram/.

Två av institutionens forskningsmiljöer medverkar i FinnFram: Kritiska teorier (KRIT), https://www.gu.se/forskning/krit-kritiska-teorier samt Pedagogik och Politik (POP), https://www.gu.se/forskning/pedagogik-och-politik-pop

Arbetsuppgifter

Doktoranden ska ägna sig åt utbildning på forskarnivå. I samarbete med handledare kommer doktoranden att formulera och genomföra en avhandlingsdel samt en kursdel med obligatoriska och valbara doktorandkurser i enlighet med både en allmän och en individuell studieplan. Under doktorandtiden kommer avhandlingsarbetet att läggas fram och diskuteras i seminarieform med inbjudna diskutanter vid minst tre tillfällen. Doktoranden ska varaktigt ingå i en av de aktuella forskningsmiljöerna vid institutionen. Institutionen uppmuntrar och stöder att avhandlingsarbetet presenteras vid nationella och internationella konferenser.

Förutom skyldighet att ägna sig åt sin egen forskarutbildning i syfte att fullfölja densamma inom den utsatta tiden, kan viss tjänstgöring (max 20%) förekomma inom utbildning, forskning och administration enligt särskilda bestämmelser i förordningen. Anställningen förlängs då med motsvarande tid.

Utbildning på forskarnivå omfattar fyra års heltidsstudier och leder fram till en doktorsexamen. 
Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin forskarutbildning.

Behörighet

För tillträde till utbildning på forskarnivå krävs grundläggande och i förekommande fall särskild behörighet. Behörig att söka de två doktorandplatserna till FinnFram är den som utöver grundläggande behörighet innehar en av de två särskilda behörigheter som listas nedan.

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:
1. avlagt examen på avancerad nivå, eller
2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
3. på annat sätt inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper

Särskild behörighet:

För antagning i pedagogik krävs 90 hp i ämnet pedagogik varav minst 30 hp på avancerad nivå.

För antagning i pedagogiskt arbete krävs ett av följande alternativ:

  1. A) Lärarexamen på avancerad nivå, alternativt lärarexamen samt ett självständigt arbete (examensarbete) omfattande minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå.
  2. B) Minst 90 högskolepoäng, med inriktning mot pedagogisk yrkesverksamhet eller inriktning mot barn- och ungdomsverksamhet, eller motsvarande, varav minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå, inklusive ett självständigt arbete (examensarbete) omfattande minst 15 högskolepoäng.

Behörighetsgivande utbildning skall innehålla ett examensarbete omfattande minst 15 hp på avancerad nivå.

Behörighet har även den som på annat sätt inom eller utom landet bedöms ha förvärvat motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund

Urval bland sökande som uppfyller behörighetskraven ska enligt Högskoleförordningens 7 kap. göras med hänsyn till antagningsgruppens bedömning av ämnets relevans för institutionen samt av den sökandes förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen.

Urvalet baseras på följande bedömningsgrunder:

  • kvalitet i behörighetsgivande examensarbete (eller motsvarande dokument)
  • kvaliteten på inskickad forskningsplan

Inom bedömningsgrund inbegrips institutionens möjlighet att erbjuda handledning inom det område som den sökande avser att genomföra sin forskningsutbildning. I enlighet med doktorandreglerna vid Göteborgs universitet kan endast doktorander som kan erbjudas handledning antas till utbildning på forskarnivå.

Antagning sker i konkurrens på grundval av en samlad bedömning av de sökandes inskickade handlingar. Bedömningen av den sökandes förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen kommer att vara vägledande. Centralt för denna bedömning är resultat av tidigare uppsatser och examensarbeten samt en tydligt formulerad forskningsplan där den sökande presenterar sitt planerade avhandlingsområde. Forskningsplanen för avhandlingen ska vara av relevans för något av FinnFrams övergripande teman. Den bedöms utifrån sin vetenskapliga relevans samt om den tar upp motiverade och forskningsbara frågor och anger adekvata former för genomförande. Om mer än en författare finns till behörighetsgivande arbete skall den sökandes individuella insatser klargöras.

Intervjuer med ett urval av sökande kan genomföras.

Institutionen kommer främst att beakta den av de sökande som efter helhetsbedömning anses ha de bästa förutsättningarna att tillgodogöra sig forskarutbildningen, inbegripet institutionens möjlighet att erbjuda handledning.

Möjlighet att få tidigare utbildning eller yrkesverksamhet tillgodoräknad för utbildning på forskarnivå får vid urval inte ge sökanden företräde framför andra sökande, (Högskoleförordningen 7 kap. 41§).

Anställning

Den sökande som antas till utbildning på forskarnivå anställs som doktorand. Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1993:100. Den första anställningen som doktorand får gälla högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. En person får vara anställd som doktorand under sammanlagt högst åtta år. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, motsvarande 4 års heltidsstudier
Omfattning: 100 %
Placering: Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs Universitet
Tillträde: 2022-02-01 eller enligt överenskommelse
Diarienummer: PAR 2021/1061

Universitetet tillämpar lokalt avtal om lönesättning av doktorander.

Tillsättningsförfarande

Ansökningarna bereds av en antagningsgrupp, beslut om antagning fattas av prefekten. Mer information om antagning till forskarutbildningarna vid Göteborgs universitet finns här:

https://uf.gu.se/utbildning/forskarutbildning/antagning

Kontaktuppgifter för anställningen

Frågor avseende de två doktorandtjänsterna vid IPS, Göteborgs Universitet ställs till:

Studierektor för forskarutbildningen: Docent Inger Berndtsson, inger.berndtsson@ped.gu.se

Institutionens företrädare för forskarskolan FinnFram: Professor Gun-Britt Wärvik, gun-britt.warvik@ped.gu.se

Viceprefekt för forskarutbildningen: Professor Kajsa Yang Hansen, kajsa.yang-hansen@ped.gu.se

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här:
https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

Ansökan

Den sökande ansöker om att bli antagen till forskarstudier via Göteborgs universitets rekryteringsportal. Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. Ansökningshandlingar skall i görligaste mån vara digitaliserade.

Ansökningshandlingar skall omfatta ifylld ansökningsblankett till forskarutbildning, ett exemplar av relevanta examensarbeten (C-, D- och magister- och masteruppsatser eller motsvarande), kort CV, en preliminär avhandlingsplan, eventuella publikationer, samt andra relevanta handlingar och dokument den sökande önskar åberopa. I ansökan ska även vilket ämne som är av intresse anges.

Forskningsplanen ska vara en översikt av det avhandlingsprojekt som den sökande avser att arbeta med under sin utbildning på forskarnivå (max 5 A4-sidor exkl. referenslista) och bör innehålla följande rubriker. Bakgrund och syfte, Tidigare forskning, Teoretiska utgångspunkter, Metod, och Referenser. Avhandlingsprojektet ska kopplas till något av de teman som forskarskolan FinnFram omfattar. Alla dokument som bifogas måste vara på svenska eller engelska.

Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med ledigkungörelsen och att den skickas elektroniskt senast sista ansökningsdag. Eventuella vetenskapliga publikationer, skrifter och liknande som inte finns i elektronisk form ska märkas med referensnummer och skickas till:

Göteborgs universitet,

Institutionen för pedagogik och specialpedagogik
Frida Rydevik
Box 300
405 30 GÖTEBORG

Ansökan ska vara inkommen senast: 2021-10-01 

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

 

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Kontaktpersoner