Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Statsvetenskapliga institutionen är en öppen och samhällsengagerad institution, mitt i staden och mitt i debatten. Vår forskning kretsar kring val, demokrati, korruption, styrningsformer, globalisering, miljö och politik samt europafrågor.  Vi har utbildning på alla nivåer, grundnivå avancerad nivå och forskarnivå, samt fristående kurser. Undervisning ges på både svenska och engelska. Totalt studerar omkring 1 400 personer hos oss. Statsvetenskapliga institutionen har runt 160 anställda. Vi finns i  centrala lokaler i Göteborg.

Forskningsprogrammet och infrastrukturen Varieties of Democracy (V-Dem), under ledning av professor Staffan I. Lindberg, har erhållit flera större anslag, bland annat från European Research Council, Riksbankens Jubileumsfond, Världsbanken, Vetenskapsrådet, Marcus och Marianne Wallenbergs stiftelse och Knut och Alice Wallenbergsstiftelsen. För mer information besök institutets websida https://v-dem.net 

Ämne

Statsvetenskap

Ämnesbeskrivning

Statsvetenskap är studiet av politik. Inom disciplinen förekommer forskning och undervisning om makt och demokrati, politiska idéer och institutioner, på nationell och internationell nivå.

Arbetsuppgifter

Den biträdande universitetslektorn förväntas främst bedriva forskning i samarbete med forskningsledaren och andra forskare, med fokus på huvudfrågorna inom, forskningsprogrammen vid institutet: ”Endangered Democracies: Sequences of Autocratization” (EDSA);  "Failing and Successful Sequences of Democratization" (FASDEM); ”Varieties of Autocratization” (V-Aut); och/eller metodutveckling relaterad till dessa program.  Sökande kan läsa om projekten via https://v-dem.net under “Our Work/Research Projects”. 

Utöver att forska förväntas den biträdande universitetslektorn vara aktiv i att skriva finansieringsansökningar för att stödja ovan beskrivna och relaterade forskningsprogram. Den framgångsrika kandidaten kommer också vara en del av V-Dem institutets ledning och förväntas stödja föreståndaren när det gäller en eller flera frågor så som långsiktig strategisk planering, finansiering, datainsamling och databearbetning, outreach, internationella samarbeten (icke- / akademiska), den årliga demokratirapporten. Vidare förväntas den biträdande universitetslektorn undervisa och vara en aktiv del av den Statsvetenskapliga institutionen och bidra till V-Dem Institutets dagliga aktiviteter efter behov. För en biträdande universitetslektor ingår forskning till minst 50 procent av heltidsanställningen.

Behörighet

Behörighet för anställningen följer av Högskoleförordningen (HF 4 kap 12 a §) och Göteborgs universitets anställningsordning. Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen i statsvetenskap eller närliggande ämne, eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens. I första hand bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens högst 5 år före ansökningstidens utgång. Även den som avlagt examen tidigare bör komma i fråga i första hand, om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, tjänstgöring inom totalförsvaret, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer och studentorganisationer eller föräldraledighet eller andra liknande omständigheter.

I första hand gäller vetenskaplig skicklighet inom jämförande politik med speciellt fokus på områden och angreppssätt relevanta för forskningsprogrammen vid institutet liksom kompetens att bidra till lösa de forskningsproblem ovan nämnda forskningsprogram har att lösa, och i andra hand pedagogisk skicklighet. 

Hög vetenskaplig skicklighet på internationell nivå inom jämförande forskning med inriktning på och/eller relevans för avdemokratisering, auktoritära politiska system, demokratisering,  politisk utveckling och/eller metodutveckling relaterad till forskning som gjorts vid institutet såsom sekvenserings- och episodanalyser, utgör den främsta bedömningsgrunden vad avser vetenskaplig meritering. 

En eller flera av följande faktorer är också meriterande:

  • Erfarenhet av ledarskap/arbete i ett större forsknings- och /eller datateam;
  • Dokumenterad fördjupad förståelse av V-Dem data och dess datahantering
  • Erfarenhet av arbete med outreach och policyråd baserad på forskning till icke-akademisk organisation.

Pedagogisk behörighet genom erfarenhet av undervisning på minst grundnivå, innefattande såväl föreläsningar som seminarier och handledning. Provföreläsning kan ingå i bedömningen av sökande. 

Den sökande bör uppvisa förmåga gällande initiativrikedom, flexibilitet och mycket god förmåga att samarbeta i olika konstellationer. Synnerligen god förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt på engelska är ett krav. Vi kommer göra en slutgiltig helhetsbedömning av de sökandes skicklighet och utvecklingspotential för de varierande arbetsuppgifter som kan komma ifråga och välja den kandidat som kompletterar resten av teamet på bästa möjliga sätt. Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.

Övrigt 

En biträdande lektor äger rätt att, efter ansökan senast sex månader innan den tidsbegränsade anställningen löper ut, prövas för befordran till en tillsvidareanställning som universitetslektor inom ämnesområdet om denne har behörighet för sådan anställning och dessutom bedöms lämplig vid en prövning enligt de bedömningsgrunder för anställning som universitetslektor som gäller vid Göteborgs universitet. Vid sådan prövning gäller också följande krav för befordran: 

Vetenskaplig skicklighet för befordran för aktuell anställning ska särskilt visas genom egen forskning som har uppnått nivån docentkompetens, samt genom publicering av forskningsresultat kopplat till ett eller flera av institutets forskningsprogram nämnda ovan, i form av artiklar i ledande internationella tidskrifter, en bok, och/eller ett antal bokkapitel publicerade av ledande  internationella förlag.

Behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning (eller motsvarande) omfattande 15 hp är ett krav för befordran samt en uppvisad progression i den pedagogiska utvecklingen.

Samverkan med det omgivande samhället förväntas, och ska speciellt haft en inriktning mot demokratistödjande organisationer kring forskningsresultaten.

Vidare är ett krav ifrån statsvetenskapliga institutionen för befordran är dokumenterad förmåga att undervisa i statsvetenskap på svenska språket (kan visas genom faktiskt undervisning och/eller godkända kurser i svenska på avancerad nivå). 

Ansökan om befordran ska inkomma senast sex månader innan den tidsbegränsade anställningen som biträdande universitetslektor löper ut och följa samhällsvetenskapliga fakultetens mall där bedömningsgrunderna framgår.

http://medarbetarportalen.gu.se/digitalAssets/1583/1583162_1479431_mall_befordran.pdf

Anställning

Tidsbegränsad anställning under 4 år med möjlighet till befordran till universitetslektor och en tillsvidareanställning. Omfattning av heltid, 100 % med placering vid statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet
Tillträde: Snarast möjligt men senast 2022-08-15.

 

Kontaktuppgifter för anställningen

Upplysningar om anställningen lämnas av Mikael Gilljam, professor, prefekt
 +46 31 786 12 21, Mikael.Gilljam@pol.gu.se

Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till Anna-Karin Ingelström, HR-specialist,
+46 31 786 1190, anna-karin.ingelstrom@gu.se

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

Ansökan

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. 

Sökanden förväntas besöka hemsidan www.v-dem.net och “Our Work/Research Projects”. Ansökningsbrevet ska relatera till ett av institutets forskningsprogram och tydligt ange hur sökanden uppfyller kriterierna.

Till ansökan ska bifogas
- ett forskningsprojektförslag på max. 5 sidor som direkt relaterar till ett av institutets forskningsprogram,
- ett CV,
- två exempel på publikationer,
- utdrag från Google scholar med uppgifter om antal citeringar och H-index,
samt en lista på minst tre  personer vilka är beredda att på begäran insända rekommendationsbrev.

Vetenskapliga publikationer, skrifter, CV och liknande som inte finns i elektronisk form ska skickas till:

Göteborgs universitet
Statsvetenskapliga institutionen
Att. Anna-Karin Ingelström
Box 711
405 30 Göteborg

Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska då den kan komma att granskas av internationella sakkunniga med engelska som arbetsspråk.

Ansökan ska vara inkommen senast: 2021-10-10.

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Kontaktpersoner